Cognitive Studies | Études cognitives

“Cognitive Studies | Études cognitives” (yearly) is an international and interdisciplinary scientific journal. It was formed as a result of Polish-French cooperation co-ordinated by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (other partners in the project were: University of Silesia, Centre national de la recherche scientifique, Université Paris-Sorbonne IV and VII).

The topics presented in “Cognitive Studies | Études Сognitives” fall within the scope of contemporary, mainly synchronous, linguistics, including: theoretical cognitive semantics; issues of semantics and grammar in natural languages as manifested in corpus linguistics; lexical semantics; contrastive linguistics; linguistic engineering (e.g. corpus linguistics, mono- and bi- and multilingual corpora) and sociolinguistics.

The composition of the Scientific Board reflects the nature of the journal: it is international – the members of the Scientific Board come from Belarus, Bulgaria, France, Germany, Italy, Poland, Spain and Ukraine; and interdisciplinary – it comprises professors of linguistics, mathematics and computer science.

The primary language of the journal was initially French. In 2004, it was superseded by English. French has been kept as one of the journal's languages for the sake of tradition.

“Cognitive Studies | Études cognitives” have so far featured contributions by scientists from 21 countries of Europe and North America.

Our journal is listed in the European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

„Cognitive Studies | Études cognitives” (rocznik) to naukowe czasopismo o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Powstało w wyniku koordynowanej przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk współpracy polsko-francuskiej (poza IS PAN w projekcie uczestniczyły: Uniwersytet Śląski, Centre national de la recherche scientifique, Université Paris-Sorbonne IV i VII).

Tematyka prezentowanych w „Cognitive Studies | Études cognitives” prac obejmuje najnowsze dziedziny językoznawstwa współczesnego, synchronicznego, w tym: semantykę teoretyczną w ujęciu kognitywnym, zagadnienia semantyczne i gramatyczne w języku naturalnym na styku z lingwistyką korpusową, semantykę leksykalną, konfrontację językową, inżynierię lingwistyczną (w tym lingwistykę korpusową, korpusy dwu- i wielojęzyczne) oraz zagadnienia socjolingwistyczne.

Skład Rady Naukowej „Cognitive Studies | Études cognitives” odzwierciedla charakter pisma: międzynarodowy – w Radzie zasiadają członkowie z Białorusi, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Polski, Ukrainy i Włoch; interdyscyplinarny – są w niej profesorowie lingwistyki, matematyki i informatyki.

Początkowo podstawowym językiem pisma był francuski, od 2004 roku jest nim angielski. Dla zachowania tradycji Redakcja dopuszcza do publikacji artykuły po francusku.

Dotychczas w „Cognitive Studies | Études cognitives” publikowali prace naukowcy z 21 państw Europy i Ameryki Północnej.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Announcements

 

Volume 18 [Tom 18]

 

We are pleased to announce the call for papers for Volume 18 of “Cognitive Studies | Études cognitives”

  • Submission deadline is 30 July 2017.
  • Authors of accepted submissions will be notified on 30 November 2017.
  • Final versions of the papers, amended as required, are due on 30 December 2017.

Volume 18 will be published on the Journal's website in the second half of 2018.

 

Ogłaszamy nabór artykułów do 18. tomu „Cognitive Studies | Études cognitives”

  • Termin nadsyłania artykułów: 30 lipca 2017 roku. 
  • Powiadomienie o przyjęciu artykułu do publikacji: 30 listopada 2017 roku.
  • Nadesłanie ostatecznych wersji artykułów po naniesieniu korekty: 30 grudnia 2017 roku.

Publikacja tomu 18. na stronie czasopisma: 2. połowa 2018 roku.

 
Posted: 2017-01-19
 

Volume 16 [Tom 16]

 

The Editorial Team of “Cognitive Studies | Études cognitives” wish to announce that Volume 16 of the journal was published in December 2016. Featured in this volume are articles on semantics and contrastive linguistics in the light of cognitive research, corpus linguistics, computer linguistics and sociolinguistics. The volume is freely available through the ISS PAS Journals platform.

 

Redakcja czasopisma „Cognitive Studies | Études cognitives” informuje, że tom 16 czasopisma został opublikowany w grudniu 2016 roku. W numerze znajdują się teksty z dziedziny semantyki i konfrontacji językowej w świetle badań kognitywnych, lingwistyki korpusowej i komputerowej oraz socjolingwistyki. Zachęcamy do lektury tekstów.

 
Posted: 2017-01-19
 
More Announcements...

No 16 (2016)


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 16 [Lista recenzentów numeru 16]

Language and stylistic editor [Redaktor językowy]: David Scott (English/angielski)

Co-publishers of the issue: University of Silesia in Katowice & The Slavic Foundation [Współwydawcy: Uniwersytet Śląski w Katowicach & Fundacja Slawistyczna].

Project (“Cognitive Studies|Études cognitives – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 681/P-DUN/2016 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Cognitive Studies|Études cognitives – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 681/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]