Cognitive Studies | Études cognitives

“Cognitive Studies | Études cognitives” (yearly) is an international and interdisciplinary scientific journal. It was formed as a result of Polish-French cooperation co-ordinated by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (other partners in the project were: University of Silesia, Centre national de la recherche scientifique, Université Paris-Sorbonne IV and VII).

The topics presented in “Cognitive Studies | Études Сognitives” fall within the scope of contemporary, mainly synchronous, linguistics, including: theoretical cognitive semantics; issues of semantics and grammar in natural languages as manifested in corpus linguistics; lexical semantics; contrastive linguistics; linguistic engineering (e.g. corpus linguistics, mono- and bi- and multilingual corpora) and sociolinguistics.

The composition of the Scientific Board reflects the nature of the journal: it is international – the members of the Scientific Board come from Belarus, Bulgaria, France, Germany, Italy, Poland, Spain and Ukraine; and interdisciplinary – it comprises professors of linguistics, mathematics and computer science.

The primary language of the journal was initially French. In 2004, it was superseded by English. French has been kept as one of the journal's languages for the sake of tradition.

“Cognitive Studies | Études cognitives” have so far featured contributions by scientists from 21 countries of Europe and North America.

Our journal is listed in the European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

„Cognitive Studies | Études cognitives” (rocznik) to naukowe czasopismo o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Powstało w wyniku koordynowanej przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk współpracy polsko-francuskiej (poza IS PAN w projekcie uczestniczyły: Uniwersytet Śląski, Centre national de la recherche scientifique, Université Paris-Sorbonne IV i VII).

Tematyka prezentowanych w „Cognitive Studies | Études cognitives” prac obejmuje najnowsze dziedziny językoznawstwa współczesnego, synchronicznego, w tym: semantykę teoretyczną w ujęciu kognitywnym, zagadnienia semantyczne i gramatyczne w języku naturalnym na styku z lingwistyką korpusową, semantykę leksykalną, konfrontację językową, inżynierię lingwistyczną (w tym lingwistykę korpusową, korpusy dwu- i wielojęzyczne) oraz zagadnienia socjolingwistyczne.

Skład Rady Naukowej „Cognitive Studies | Études cognitives” odzwierciedla charakter pisma: międzynarodowy – w Radzie zasiadają członkowie z Białorusi, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Polski, Ukrainy i Włoch; interdyscyplinarny – są w niej profesorowie lingwistyki, matematyki i informatyki.

Początkowo podstawowym językiem pisma był francuski, od 2004 roku jest nim angielski. Dla zachowania tradycji Redakcja dopuszcza do publikacji artykuły po francusku.

Dotychczas w „Cognitive Studies | Études cognitives” publikowali prace naukowcy z 21 państw Europy i Ameryki Północnej.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

No 19 (2019)


Cover Page