Complete list of reviewers for the issue 22 [Lista recenzentów numeru 22]

 • Prof. wizytująca APS Irena Androszczuk, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej [Maria Grzegorzewska University], Warszawa [Warsaw], Poland
 • К.психол.н., доц. [K.psykhol.n., dots.] Дмитро [Dmytro] Бігунов [Bihunov], Рівненський державний гуманітарний університет [Rivne State University of Humanities], Рівне [Rivne], Ukraine
 • Dr. Prof. Salvatore Del Gaudio, Università degli Studi di Salerno; Київський університет імені Бориса Грінченка [University of Salerno; Borys Grinchenko Kyiv University], Fisciano-Київ [Kyiv], Italy-Ukraine
 • Д.філол.н., проф. [D.filol.n., prof.] Орися [Orysia] Демська [Demsʹka], Національний університет «Києво-Могилянська академія» [National University of Kyiv-Mohyla Academy], Київ [Kyiv], Ukraine
 • Dr hab., prof. ucz. Anna Dunin-Dudkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [Maria Curie-Skłodowska University in Lublin], Lublin, Poland
 • Prof. dr hab. Przemysław Gębal, Uniwersytet Gdański [University of Gdańsk], Gdańsk, Poland
 • Doç.Dr. Bilal Genç, İnönü Üniversitesi [İnönü University], Malatya, Turkey
 • Dr hab., prof. ucz. Michał Głuszkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [Nicolaus Copernicus University in Toruń], Toruń, Poland
 • К.ф.н., проф. [K.f.n., prof.] Юрій [IUriĭ] Громик [Hromyk], Волинський національний університет імені Лесі Українки [Lesya Ukrainka Volyn National University], Луцьк [Lutsk], Ukraine 
 • Dr Dorota Klimek-Jankowska, Uniwersytet Wrocławski [University of Wrocław], Wrocław, Poland
 • Д.філол.н., проф. [D.filol.n., prof.] Оксана [Oksana] Кушлик [Kushlyk], Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка [Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University], Дрогобич [Drohobych], Ukraine
 • Dr hab., prof. ucz. Marek Kuźniak, Uniwersytet Wrocławski [University of Wrocław], Wrocław, Poland
 • Prof. dr hab. Andrzej Łyda, Uniwersytet Śląski w Katowicach [University of Silesia in Katowice], Katowice, Poland
 • Prof. dr hab. (emeritus) Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Д.психол.н., проф. [D.psykhol.n., prof.] Наталія [Nataliia] Михальчук [Mykhal′chuk], Рівненський державний гуманітарний університет [Rivne State University of Humanities], Рівне [Rivne], Ukraine
 • Dr Julia Romaniuk, Uniwersytet Opolski [University of Opole], Opole, Poland
 • Dr Maciej Rosiński, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Anna Seretny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • К.пед.н. [K.ped.n.] Лариса [Larysa] Шевчук [Shevchuk], Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук [Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine], Київ [Kyiv], Ukraine
 • Dr Iwona Sikora, Politechnika Częstochowska [Czestochowa University of Technology], Częstochowa, Poland
 • Prof. dr hab. Marek Stachowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • К.філол.н., доц. [K.filol.n., dots.] Юлія [IUliia] Стодолінська [Stodolins′ka], Чорноморський національний університет імені Петра Могили [Petro Mohyla Black Sea National University], Миколаїв [Mykolaiv], Ukraine  
 • Dr hab., prof. ucz. Przemysław Turek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Prof. dr hab. Dorota Urbanek, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Tomasz Wicherkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Magdalena Zawisławska, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland