Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

“Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” has been published yearly since 1955. The scope of our journal encompasses multiple branches of Slavic (including Polish) linguistics: diachronic and synchronic research, as well as contrastive studies on various levels of linguistic systems. “Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” publishes original and new research in Slavic linguistics. The official languages of the journal include all Slavic languages as well as congress languages (English, German, French). “Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” is listed in SCOPUS and CEEOL.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities (ERIH). Points awarded for publication: 14.

 

Rocznik „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, ukazujący się od 1955 r., obejmuje szerokie spektrum tematyki z dziedziny językoznawstwa slawistycznego (w tym polonistycznego), w tym zagadnienia diachronii i synchronii, badania odnoszące się do różnych poziomów systemów językowych w perspektywie porównawczej i konfrontatywnej. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” publikują autorskie teksty, prezentujące nowe badania z zakresu tematycznego periodyku. Obowiązującymi językami publikacji są wszystkie języki słowiańskie oraz języki kongresowe (angielski, niemiecki, francuski). Nasze czasopismo jest notowane w bazach SCOPUS i CEEOL.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 53 (2018)


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 53 [Lista recenzentów tomu 53]

Editor-in-Charge of the issue [Redaktor Prowadząca]: Małgorzata Korytkowska

Co-publisher of the issue [Współwydawca tomu]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

The 2018 volume (no. 53) of the Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej was prepared for publication with financial contribution from the Cultural Promotion Fund of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. [Przygotowanie tomu 53 czasopisma Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.]

Project (“Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 531/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej– digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 531/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]