Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

“Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” has been published yearly since 1955. The scope of our journal encompasses multiple branches of Slavic (including Polish) linguistics: diachronic and synchronic research, as well as contrastive studies on various levels of linguistic systems. “Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” publishes original and new research in Slavic linguistics. The official languages of the journal include all Slavic languages as well as English. “Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” is listed in SCOPUS and CEEOL.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities (ERIH). Points awarded for publication: 14.

 

Rocznik „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, ukazujący się od 1955 r., obejmuje szerokie spektrum tematyki z dziedziny językoznawstwa slawistycznego (w tym polonistycznego), w tym zagadnienia diachronii i synchronii, badania odnoszące się do różnych poziomów systemów językowych w perspektywie porównawczej i konfrontatywnej. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” publikują autorskie teksty, prezentujące nowe badania z zakresu tematycznego periodyku. Obowiązującymi językami publikacji są wszystkie języki słowiańskie oraz język angielski. Nasze czasopismo jest notowane w bazach SCOPUS i CEEOL.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Announcements

 

Call for submissions [Przyjmowanie tekstów]

 

Currently, we are preparing Volume 52 (2017) for publication. We would like to invite authors to submit their papers for Volume 53 (2018) via ISS PAS Journals Platform by 30 May 2017 at the latest.

We would also like to encourage authors to submit their papers in the future.

 

Obecnie trwają przygotowania do edycji tomu 52 (2017) „Studiów z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”.

Zapraszamy do nadsyłania materiałów zgodnych z profilem pisma do tomu 53 (2018) do Redakcji za pośrednictwem Platformy Czasopism IS PAN – termin upływa z dniem 30.05.2017.

Zapraszamy też do współpracy w przyszłości.
 
Posted: 2014-10-23
 
More Announcements...

Vol 51 (2016)


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 51 [Lista recenzentów tomu 51]

Project (“Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 688/P-DUN/2016 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]