Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

“Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” has been published yearly since 1955. The scope of our journal encompasses multiple branches of Slavic (including Polish) linguistics: diachronic and synchronic research, as well as contrastive studies on various levels of linguistic systems. “Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” publishes original and new research in Slavic linguistics. The official languages of the journal include all Slavic languages as well as congress languages (English, German, French). “Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” is listed in SCOPUS and CEEOL.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities (ERIH). Points awarded for publication: 14.

 

Rocznik „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, ukazujący się od 1955 r., obejmuje szerokie spektrum tematyki z dziedziny językoznawstwa slawistycznego (w tym polonistycznego), w tym zagadnienia diachronii i synchronii, badania odnoszące się do różnych poziomów systemów językowych w perspektywie porównawczej i konfrontatywnej. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” publikują autorskie teksty, prezentujące nowe badania z zakresu tematycznego periodyku. Obowiązującymi językami publikacji są wszystkie języki słowiańskie oraz języki kongresowe (angielski, niemiecki, francuski). Nasze czasopismo jest notowane w bazach SCOPUS i CEEOL.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Announcements

 

Volume 55 [Tom 55], 2020

 

The Editorial Team of Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej wishes to inform that in view of high numbers of texts that we have received, submissions are no longer accepted to volume 55 of the journal, to be published in 2020. We invite submissions to volume 56 (2021).

If publication slots become available in volume 55, articles submitted after the issuing of this announcement will be considered for publication in volume 55 (2020), in the order that they were received.

Editor-in-Chief of Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Mariola Jakubowicz

 

Redakcja „Studiów z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” informuje, że w związku z bardzo dużą liczbą nadesłanych tekstów, zakończyliśmy nabór artykułów do numeru LV „Studiów z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, przewidzianego na rok 2020. Zapraszamy Państwa do przysyłania artykułów do tomu LVI (2021).

W wypadku zwolnienia się miejsc w tomie LV, artykuły nadesłane po publikacji tego ogłoszenia będą miały szansę publikacji w tomie LV (2020). O ewentualnym przyjęciu do publikacji w tym tomie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Redaktor naczelna Studiów z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Mariola Jakubowicz
 
Posted: 2019-05-16
 
More Announcements...

Vol 53 (2018)


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 53 [Lista recenzentów tomu 53]

Editor-in-Charge of the issue [Redaktor Prowadząca]: Małgorzata Korytkowska

Co-publisher of the issue [Współwydawca tomu]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

The 2018 volume (no. 53) of the Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej was prepared for publication with financial contribution from the Cultural Promotion Fund of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. [Przygotowanie tomu 53 czasopisma Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.]

Project (“Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 531/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej– digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 531/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]