Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej has been published yearly since 1955. The scope of our journal encompasses multiple branches of Slavic (including Polish) linguistics: diachronic and synchronic research, as well as contrastive studies on various levels of linguistic systems. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej publishes original articles presenting new research in Slavic linguistics. The official languages of the journal include all Slavic languages as well as congress languages (English, German, French).

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Education and Science, Republic of Poland: 70.

 

Rocznik „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, ukazujący się od 1955 r., obejmuje szerokie spektrum tematyki z dziedziny językoznawstwa slawistycznego (w tym polonistycznego), w tym zagadnienia diachronii i synchronii, badania odnoszące się do różnych poziomów systemów językowych w perspektywie porównawczej i konfrontatywnej. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” publikują autorskie teksty, prezentujące nowe badania z zakresu tematycznego periodyku. Obowiązującymi językami publikacji są wszystkie języki słowiańskie oraz języki kongresowe (angielski, niemiecki, francuski).

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi: 70.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 57 (2022)


Cover Page

Please note that this is not a full list of articles assigned to this volume. The volume is due to be finalized on the last day of December 2022. All articles are in their final publisher-created form. [Prosimy zwrócić uwagę, że nie jest to pełny spis artykułów, które ukażą się w tym tomie. Tom zostanie zamknięty 31 grudnia 2022 roku. Wszystkie opublikowane artykuły zostały zamieszczone w wersji ostatecznej wydawcy.]

 

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

The publication of Volume 57 of Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland from the Fund for the Promotion of Culture. [Publikację tomu 57 czasopisma "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.]