Journal History [Historia czasopisma]

“Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” (further referred to as “SFPS”) has been issued yearly since 1955. The journal was founded by some of the most distinguished Polish linguists: Tadeusz Lehr-Spławiński, Witold Taszycki, Zdzisław Stieber, and Władysław Kuraszkiewicz. The position of the Editor-in-Chief has been held by (in chronological order): Tadeusz Lehr-Spławiński, Zdzisław Stieber, Janusz Siatkowski, Hanna Popowska-Taborska, Kwiryna Handke; currently, this function is performed by Małgorzata Korytkowska.

The journal, issued in Warsaw, has always been open to scholars from outside Poland. The list of members of our Scientific Board, as well as the researchers who published in “SFPS”, includes multiple scholars who worked for renowned institutions in Poland and abroad: France, Germany, Great Britain, the US, Romania, Austria, Hungary, Russia, Ukraine, Bulgaria, former Czechoslovakia (i.e. the Czech Republic and Slovakia), and former Yugoslavia (i.e. Serbia, Croatia, Slovenia and Macedonia). Taking that into consideration, one may safely describe “SFPS” as a global journal. So far, we have published 49 issues, where we have printed articles authored by the most distinguished Polish experts in Slavic languages, culture and literature: Jerzy Kuryłowicz, Tadeusz Lehr-Spławiński, Zdzisław Stieber, Władysław Kuraszkiewicz, Franciszek Sławski, Witold Taszycki, Zbigniew Gołąb, Leszek Moszyński, Kazimierz Polański, Karol Dejna, Hanna Popowska-Taborska, Ewa Rzetelska-Feleszko, Zuzanna Topolińska, Janusz Siatkowski, Kwiryna Handke, and many others.

 

„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” są wydawane od 1955 r. Periodyk ten został powołany do życia przez najwybitniejszych polskich językoznawców – Tadeusza Lehra-Spławińskiego, Witolda Taszyckiego, Zdzisława Stiebera i Władysława Kuraszkiewicza. Redaktorami naczelnymi czasopisma byli kolejno profesorowie: Tadeusz Lehr-Spławiński, Zdzisław Stieber, Janusz Siatkowski, Hanna Popowska-Taborska, Kwiryna Handke, aktualnie funkcję tę sprawuje Małgorzata Korytkowska.

Czasopismo „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, wydawane w Warszawie, nigdy nie miało charakteru lokalnego, o czym świadczą kolejne składy Komitetów Redakcyjnych (Rad Naukowych), a przede wszystkim grono autorów zamieszczanych w nim prac, którzy działali w znanych, krajowych i zagranicznych ośrodkach slawistycznych (w tym z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Rumunii, Austrii, Węgier, Rosji, Ukrainy, Bułgarii, obszaru dawnej Czechosłowacji, a więc Czech i Słowacji, obszaru dawnej Jugosławii, a więc Serbii, Chorwacji, Słowenii, Macedonii). Zasięg czasopisma można więc określić jako światowy. W 49 dotychczas wydanych tomach swoje prace zamieszczali najznakomitsi polscy slawiści, jak Jerzy Kuryłowicz, Tadeusz Lehr-Spławiński, Zdzisław Stieber, Władysław Kuraszkiewicz, Franciszek Sławski, Witold Taszycki, Zbigniew Gołąb, Leszek Moszyński, Kazimierz Polański, Karol Dejna, Hanna Popowska-Taborska, Ewa Rzetelska-Feleszko, Zuzanna Topolińska, Janusz Siatkowski, Kwiryna Handke i inni.

 

 

Previous Editorial Team (2011–2013) [Poprzedni zespół redakcyjny (2011–2013)]

Editor-in-Chief [Redaktor Naczelna]

Prof. dr hab. (emerita) Kwiryna Handke, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland

Editorial Secretary [Sekretarz Redakcji]

Dr Jerzy Molas, Uniwersytet Warszawski [Uniwersity of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland

Scientific Board [Rada Naukowa]

  • Prof. dr hab. Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
  • Mgr., Ph.D. Václav Čermák, Slovanský ústav Akademie věd České republiky [Institute of Slavic Studies, Czech Academy of Sciences], Praha [Prague], Czech Republic
  • Prof. dr. hab. Zbigniew Greń, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
  • Prof. dr hab. Karl Gutschmidt, Universität Hamburg [University Hamburg], Hamburg, Germany
  • Prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
  • Prof. dr hab. Irena Maryniakowa, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
  • Prof. dr hab. Hanna Popowska-Taborska, Instytut Slawistyki PAN [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
  • Prof. dr hab. Janusz Siatkowski, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
  • Д-р филол. наук [D-r filol. nauk] Светлана [Svetlana] Михайловна [Mikhaĭlovna] Толстая [Tolstaia], Институт слaвяноведения, Российская академия наук [Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences], Mocква [Moscow], Russian Federation
  • Prof. dr hab. Wiesław Witkowski, Uniwersytet Jagielloński [Jagiellonian University], Kraków [Cracow], Poland