Submissions [Przesyłanie tekstów]

Online Submissions [Internetowy system przesyłania tekstów]

Already have a Username/Password for Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej? [Czy konto w czasopiśmie Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej zostało już utworzone?]
Go to Login [Zaloguj się]

 

Author Guidelines [Wytyczne dla autorów]

Please submit the manuscript through this editorial and publishing system. Log in to your account (after registering and activating it firstly), choose USER HOME from the main menu and click on AUTHOR role under the journal title.

 

The following page contains link to start submission process.


Important

 • Please make sure you are assigned to the AUTHOR role prior to submitting your work. Otherwise you will not be able to proceed with the submission. This role is assigned by default during account registration or may be assigned later after visiting particular journal and editing user profile.
 • It is strongly recommended to check spam folder regularly when interacting with the system to avoid missing important notifications.
 • The manuscript will be processed against plagiarism via Similarity Check, a multi-publisher initiative to screen published and submitted content for originality. This journal uses the iThenticate software to detect instances of overlapping and similar text in submitted manuscripts. To find out more about Similarity Check visit http://www.crossref.org/crosscheck/index.html.

 

Submit the manuscript as a single file formatted in accordance with the following guidelines:

Basic requirements

 • The file must be in the MS Word (doc, docx) or OpenOffice Writer (odt) format
 • The length of the article must not exceed 40,000 characters (including spaces and punctuation); in very exceptional cases, longer articles will be allowed, if accepted by the Editorial Board
 • All fonts must be embedded in the document
 • In the case of any copyright graphics and illustrations (photographs, drawings, maps, tables, graphs, etc.), the source of the material must be provided; the form of the acknowledgement must be agreed with the owner of the material. Furthermore, the copyright holder and the type of reproduction license must also be acknowledged
 • The compensation to the author for reproducing their work are the sole responsibility of the author and the institution they are affiliated with
 • Information about the funding of a study must be provided in the “Funding” section
 • The file size must be kept under 50 MB.

Text formatting

 • Font: Times New Roman, 12 pt, justified
 • Line spacing: 1.5
 • Section titles: boldface, centred
 • Page margins: left, right and upper 2.5 cm; bottom 3.5 cm
 • Footnotes: continuous numbering, 10 pt font
 • Page numbering: inside the footer, centred
 • Line numbering on; continuous
 • Running head: max. 8 words
 • The first page of the manuscript must contain:
  • the title in English and in the original language (maximum 255 characters for both language version)
  • abstract in English and, if the author is Polish, an abstract in Polish. Authors of texts in languages different than Polish are welcome to include an abstract in Polish, although this is not obligatory; the journal can translate the abstract on request of the author. The abstract must not exceed 600 words as well as contain any in-text citations
  • keywords in English (maximum of 8)
 • Do not include any information identifying author(s), e.g. names, affiliations, in the manuscript file
 • Tables and graphics must be inserted in the manuscript file; the resolution for the graphics must be 300 ppi
 • Titles of books in the running text must be italicised, whereas titles of journals must be placed in quotation marks.

Quotations and citations

 • Quotations must be put in quotation marks; should a quotation exceed 40 words, it must be included in a separate paragraph
 • Citations must adhere to the APA format, e.g. (Wilson, 1987, p. 22); more information on APA citation style: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx
 • If the article is submitted in Polish, the author must use Polish abbreviations:
  • redaktor: red.
  • strony [pierwsza i ostatnia strona dokumentu]: s.
  • strony [sumaryczna liczba stron w dokumencie]: ss.
  • w dokumencie macierzystym, po kropce: W:
  • tom: t.
  • i inni: i in.
  • wydanie: wyd.
 • in any other case, English abbreviations must be used:
  • editor: ed.
  • pages (first and last page): p.
  • pages (total number of pages): pp.
  • in an edited volume: In:
  • volume: Vol.
  • et alumni: et al.
  • edition: ed.
 • When you are using in-text citations, you must format them accordingly, e.g. (Wilson, 1943), (Wilson, 1999a, 1999b), (Wilson, 1943; Mańkowski, 1889), (Wilson, Mańkowski 2000)
 • If a publication that you are citing was written by 3, 4 or 5 authors, you must give the surnames of all authors in the first citation, e.g. (Wilson, Modrzewski, Mańkowski, Majewski, Marek, 1978); every other citation in the text referring to this book must be formatted as follows: (Wilson et al.)
 • If a publication that you are citing was written by 6+ writers, the citation must look as follows: (Wilson, et al.)
 • If there are multiple authors under the same surname, the citation must include the initial of their first name, e.g. (Wilson, J., 1999; Wilson, K., 1998).

Bibliography

 • The sources in the bibliography must be listed in alphabetical order
 • Include digital object identifier (DOI) at the end of every bibliographic item that has DOI assigned (DOIs can be found at http://www.crossref.org/guestquery/)
 • The bibliography must adhere to the APA style:
  • book: Surname, N. (year). Title. Place of publication: Publisher. doi: xyzxyz [Wilson, J, (1943). Badania nad rolnictwem w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersyteckie. doi: xyzxyz]
  • article in an edited volume: Surname, I. (year). Title. W: I. Surname (red.), Title (Pages). Place of publication: Publisher. doi: xyzxyz [Wilson, J. (1999). Uprawa ziemniaka w PRL. W: A. Mańkowski (red.), Rolnictwo w Polsce (s. 223–278). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. doi: xyzxyz]
  • article in a journal: Surname, I. (year). Title of the article. Title of the journal, Vol. number (issue), Pages. doi: xyzxyz [Mankowski, K., 2010. Historia rodziny. Socjologia, 2(1), 110–120. doi: xyzxyz]
  • article on a webpage (without doi): Surname, I. (year). Title. Title of journal/domain, Vol. number (issue), Pages. Retrieved from: http://...... [Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal of Electronic Commerce Research, 9, 207–218. Retrieved from: http://www.csulb.edu/journals/jecr/]
  • article on a webpage (with doi): Surname, I. (year). Title. Title of journal/domain, Vol. number (issue), Pages. doi: xyzxyz [Wilens, T. E., & Biederman, J. (2006). Alcohol, drugs, and attention-deficit/hyperactivity disorder: A model for the study of addictions in youth. Journal of Psychopharmacology, 20, 580–588. doi:10.1177/0269881105058776].

 

Manuskrypty prosimy przesyłać wyłącznie poprzez Platformę Czasopism IS PAN. Aby złożyć pracę do danego czasopisma, należy zalogować się na swoje konto (po wcześniejszej rejestracji i aktywacji) i po wybraniu pozycji USER HOME z menu głównego kliknąć na pozycję AUTHOR znajdującą się pod tytułem czasopisma.

 

Na kolejnej stronie będzie dostępny odnośnik umożliwiający rozpoczęcie procesu przesyłania pracy („CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process”).


Ważne

 • Przesłanie pracy do czasopisma jest możliwe po przypisaniu roli AUTHOR do swojego konta. Jest to domyślna opcja podczas rejestracji konta na Platformie. Rolę tę można przypisać również po przejściu na stronę danego czasopisma i edycję ustawień swojego profilu.
 • Zalecamy, aby użytkownicy Platformy Czasopism IS PAN sprawdzali folder ze spamem, do którego mogą trafiać ważne wiadomości przesyłane przez system lub redaktorów.
 • Aby wykluczyć możliwość plagiatu, przesłany tekst zostanie sprawdzony przez Similarity Check, zrzeszającą wydawców usługę powołaną do kontroli oryginalności przedstawianych do publikacji i opublikowanych już tekstów. Nasze czasopismo używa w tym celu programu iThenticate, który ujawnia przypadki występowania w złożonych do nas pracach treści identycznych z już opublikowanymi lub bardzo do nich zbliżonych. Więcej informacji na temat inicjatywy Similarity Check można uzyskać pod adresem: http://www.crossref.org/crosscheck/index.html.

 

Manuskrypt należy dostarczyć jako jeden plik, zgodnie z następującymi zasadami:

Wymagania ogólne

 • Format pliku: MS Word (doc, docx) / OpenOffice Writer (odt)
 • Maksymalna objętość tekstu: 1 arkusz wydawniczy (40 000 znaków łącznie ze spacjami); w szczególnych przypadkach, po akceptacji przez Redakcję czasopisma, dopuszczalna jest większa objętość
 • Wymagane jest osadzenie fontów w dokumencie
 • W przypadku wszelkiego typu materiału graficznego (zdjęcia, ryciny, mapy, tabele, wykresy itp.), objętego prawem autorskim, konieczne jest podanie źródła w brzmieniu uzgodnionym z właścicielem materiału graficznego oraz wskazanie na właściciela praw autorskich do tego materiału, jak też charakteru otrzymanego prawa do jego reprodukcji
 • Sprawy finansowe związane z prawem do reprodukcji ilustracji i materiału graficznego pozostają w gestii autora i placówki naukowej, którą reprezentuje
 • Prosimy o podanie informacji o fundatorach składanego artykułu w dziale „Funding” [„Finansowanie”]
 • Maksymalny rozmiar pliku pracy: 50 MB.

Formatowanie tekstu

 • Czcionka: Times New Roman (wielkość 12 pt, wyrównanie obustronne)
 • Interlinia: 1,5
 • Tytuły rozdziałów i podrozdziałów: pogrubione, wyśrodkowane
 • Marginesy: lewy, prawy i górny 2,5 cm, dolny 3,5 cm
 • Numeracja wierszy: włączona (ciągła)
 • Numeracja stron: wyśrodkowana, umieszczona w stopce
 • Przypisy dolne: ciągłe, czcionka 10 pt
 • Tekst żywej paginy – maksymalnie 8 słów
 • Na pierwszej stronie prosimy umieścić:
  • tytuł pracy w języku angielskim oraz oryginału (w sumie do 255 znaków)
  • streszczenie w języku angielskim oraz, w przypadku autorów tekstów polskojęzycznych, polskim (autorzy tekstów w języku innym niż polski umieszczają abstrakt w języku polskim dobrowolnie; w razie potrzeby tłumaczenie zostanie wykonane przez redakcję) – razem maks. 600 słów; nie należy zamieszczać cytowań w abstrakcie
  • zwroty kluczowe w języku angielskim (maksymalnie 8 słów)
 • W manuskrypcie nie należy umieszczać żadnych danych identyfikujących autora (autorów), takich jak imię, nazwisko, afiliacja – informacje te należy wprowadzić w systemie
 • Tabele i grafikę (o rozdzielczości 300 ppi) należy zamieszczać w pliku manuskryptu
 • Tytuły książek w tekście wyróżniamy kursywą, tytuły czasopism w cudzysłowie.

Cytaty

 • Cytaty w tekście wyróżnione są cudzysłowem; cytaty liczące ponad 40 słów tworzą  oddzielny akapit; cytaty oznaczamy nawiasem z oznaczeniem miejsca: (Wilson, 1987, s. 22)
 • Cytowanie w tekście oraz format bibliografii według standardu APA (6. edycja; więcej o APA: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx)
 • W tekstach polskich skróty bibliograficzne stosujemy w języku polskim:
  • redaktor: red.
  • strony [pierwsza i ostatnia strona dokumentu]: s.
  • strony [sumaryczna liczba stron w dokumencie]: ss.
  • w dokumencie macierzystym, po kropce: W:
  • tom: t.
  • i inni: i in.
  • wydanie: wyd.
 • w tekstach pisanych w innych językach – skróty w j. angielskim:
  • editor: ed.
  • pages (first and last page): p.
  • pages (total number of pages): pp.
  • in an edited volume: In:
  • volume: Vol.
  • et alumni: et al.
  • edition: ed.
 • Przywołując literaturę w tekście, stosujemy odpowiednie warianty: (Wilson, 1943), (Wilson, 1999a, 1999b), (Wilson, 1943; Mańkowski, 1889), (Wilson, Mańkowski 2000)
 • Przy liczbie autorów od 3 do 5 za pierwszym razem wymieniamy wszystkich (Wilson, Modrzewski, Mańkowski, Majewski, Marek, 1978), następnym razem (Wilson i in.)
 • Przy pracy mającej 6 i więcej autorów stosujemy zapis (Wilson i in., 1999)
 • Jeśli więcej autorów nosi to samo nazwisko, wprowadzamy inicjały (Wilson, J., 1999; Wilson, K., 1998).

Bibliografia

 • W bibliografii stosujemy układ alfabetyczny
 • Pozycje bibliograficzne opatrujemy numerem DOI, o ile go posiadają (DOI można wyszukiwać na stronie http://www.crossref.org/guestquery/)
 • Zasady redagowania bibliografii według standardu APA:
  • książka: Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. doi: xyzxyz [Wilson, J, (1943). Badania nad rolnictwem w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersyteckie. doi: xyzxyz]
  • artykuł w pracy zbiorowej: Nazwisko, I. (rok). Tytuł. W: I. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo. doi: xyzxyz [Wilson, J. (1999). Uprawa ziemniaka w PRL. W: A. Mańkowski (red.), Rolnictwo w Polsce (s. 223–278). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. doi: xyzxyz]
  • artykuł w czasopiśmie: Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu(nr zeszytu), strony. doi: xyzxyz [Mankowski, K., 2010. Historia rodziny. Socjologia, 2(1), 110–120. doi: xyzxyz]
  • artykuł ze strony internetowej (bez doi): Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Nazwa czasopisma bądź domeny, nr tomu(nr zeszytu), strony. Pozyskano z http://...... [Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal of Electronic Commerce Research, 9, 207–218. Pozyskano z http://www.csulb.edu/journals/jecr/]
  • artykuł ze strony internetowej (z doi): Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Nazwa czasopisma bądź domeny, nr tomu(nr zeszytu), strony. doi: xyzxyz [Wilens, T. E., & Biederman, J. (2006). Alcohol, drugs, and attention-deficit/hyperactivity disorder: A model for the study of addictions in youth. Journal of Psychopharmacology, 20, 580–588. doi:10.1177/0269881105058776].

 

Submission Preparation Checklist [Do sprawdzenia przed złożeniem pracy]

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

[Składając pracę do publikacji, autorzy deklarują, że wysyłany przez nich tekst spełnia wszystkie wymienione poniżej kryteria. Teksty, które ich nie spełniają, mogą zostać odesłane autorom.]

 1. The work has not been published in the same form or submitted in the same form to another journal. Each author hereby acknowledges that they have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication (or an explanation has been provided in Comments to the Editor/Publisher section upon submission of the article).

  [Niniejsza praca ani nie została wcześniej w tej samej formie wydana, ani wysłana do innego czasopisma w celu jej opublikowania. Każdy z autorów pracy potwierdza zarazem, iż zweryfikował jej ostateczną wersję oraz wyraził zgodę na przedłożenie pracy w celu jej opublikowania (lub przesłano odpowiednie wyjaśnienie w Komentarzu do Redaktora podczas składania pracy).]

 2. None of the material included in the work infringes the rights of a third party, or existing copyrights; particularly, the work shall not contain illegal appropriations of other persons' work. It is the sole responsibility of the authors to obtain the copyright holders' permission for inclusion of the copyrighted material (e.g. graphics) in the submitted articles.

  [Żadna część pracy nie narusza praw osób trzecich lub wciąż obowiązujących praw autorskich, a w szczególności nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z cudzych utworów. Wyłącznie w gestii autorów leży uzyskanie od posiadaczy praw autorskich pozwolenia na umieszczenie materiału objętego prawem autorskim w składanej pracy (dotyczy np. ilustracji).]

 3. Each author declares that they have acquainted themselves with and accept the editorial rules, and that the submitted article fulfils the requirements stipulated in the stylesheet.

  [Każdy z autorów zapoznał się z zasadami działania Redakcji i je akceptuje oraz deklaruje, że przedłożona praca spełnia wymagania zawarte w instrukcji dla autorów.]

 

Copyright Notice [Prawa autorskie]

The authors, through granting the Institute of the Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (the publisher of the journal) the right to publish the work, accept the terms and conditions of the CC BY 3.0 PL license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/); which allows the Institute to reproduce, distribute, publicly perform, create adaptations, and to commercially use the work, if stated by the author.

The authors grant the Institute a non-exclusive license to publish the work in paper form; the number of copies shall not exceed 200. The Institute has the sole right to determine all the technical aspects of the publication, including the price and the form of distribution.

Furthermore, the authors grant the Institute a non-exclusive license to use the work in the following way:

 1. sell and distribute the work in form other than selling copies, store it in electronic form, distribute parts of or all of the work for the purpose of the promotion of the Institute via computer networks and other digital media; record the work in any form, including digital media, and reproduce it in any form, including digital media;
 2. record the work in the memory of public computers located in the office of the Institute (or rooms used by the Institute);
 3. lend or lease copies of the work;
 4. make the work available, and send it through multi-media networks, esp. the Internet and Intranet, on-line, on demand, including making the work publicly available, in order that anyone can obtain access to the work or its parts wherever and whenever it is convenient for them.


Autorzy, udzielając Instytutowi Slawistyki PAN jako wydawcy czasopisma prawa do publikacji utworu, akceptują warunki licencji CC BY 3.0 PL (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), która pozwala na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie utworu, na tworzenie utworów zależnych, a także na komercyjne użytkowanie utworu pod warunkiem oznaczenia go w sposób określony przez autora.

Autorzy udzielają Instytutowi licencji niewyłącznej na wydanie utworu w tradycyjnej wersji papierowej w nakładzie nie większym niż 200 egzemplarzy. Instytut jest wyłącznie uprawniony do określenia wszelkich technicznych szczegółów wydania utworu, w tym ceny sprzedaży i sposobu dystrybucji.

Ponadto autorzy udzielają Instytutowi licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:

 1. wprowadzenie utworu do obrotu i prawa do jego rozpowszechniania w inny sposób niż poprzez obrót egzemplarzami, wprowadzenie do pamięci komputera, rozpowszechnianie dla celów promocji działalności Instytutu fragmentów lub całości utworu za pomocą sieci komputerowych lub innych nośników cyfrowych; utrwalenie utworu dowolną techniką, w tym techniką cyfrową (digitalizacja) i zwielokrotnienie go dowolną techniką, w tym techniką cyfrową;
 2. wprowadzenie utworu do pamięci ogólnodostępnego komputera usytuowanego w siedzibie (pomieszczeniach użytkowanych) Instytutu; 
 3. wypożyczanie i wynajem egzemplarza utworu;
 4. udostępnianie utworu, w tym także przesyłanie za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu i Intranetu, on-line, w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu czy jego fragmentu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Privacy Statement [Polityka prywatności]

The names and email addresses entered in this journal site as well as submitted items will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party, unless misconduct is suspected.

Cookies

This site uses cookies – small text files that are placed on user device for identification purposes and for providing anonymized tracking data to third party applications like Google Analytics. The web browser may allow its user to be notified when s/he receives a cookie, giving the choice to accept it or not. However, not accepting cookies may limit this site’s functionality.

 

Nazwiska i adresy poczty elektronicznej użytkowników oraz przesłane przez nich teksty używane będą wyłącznie w celach związanych z działalnością wydawniczą Redakcji czasopisma; dane nie będą używane do innych celów ani udostępnione innym podmiotom, o ile nie zajdzie podejrzenie nieuczciwego postępowania ze strony autorów.

Pliki cookies („ciasteczka”)

Ta strona używa cookies (tzw. „ciasteczek”) – małych plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu użytkownika, dzięki którym można go identyfikować i udostępniać anonimowe (niepołączone z danymi personalnymi) informacje na temat jego zachowania zewnętrznym aplikacjom, takim jak Google Analytics. Większość przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby informowały użytkownika, gdy strona próbuje utworzyć „ciasteczko”, i dawały mu możliwość nie wyrażenia na to zgody. Brak zgody na tworzenie „ciasteczek” może jednak ograniczać funkcjonalność tej strony.

 

Author Fees

This journal charges the following author fees. [Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.]

Article Submission [Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia]: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript. [Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.]

Article Publication [Za publikację tekstu]: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript. [Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.]