DOI: https://doi.org/10.11649/sfps.2017.016

Rec.: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, ss. 286

Beata Jarosz

Abstract


Review: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalnosemantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, 286 pp.

The article is a review of Anna Niepytalska-Osiecka’s book Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa (The sociolect of Polish mountaineers. A lexical and semantic analysis of the vocabulary). First, the text summarizes the subject matter of this monograph, devoted to a hitherto undescribed variety of the Polish language. It then goes on to characterize the composition of the book and its methodology. Finally, some problematic points are indicated – concerning, among other things, the classification of the language variety analyzed or the development of its vocabulary – and alternative lexical and semantic solutions are suggested.

 

Rec.: Anna Niepytalska-Osiecka, Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014, ss. 286

Artykuł stanowi recenzję książki Anny Niepytalskiej-Osieckiej pt. Socjolekt polskich alpinistów. Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa. W tekście przybliżono zawartą w monografii problematykę poświęconą nieopisanemu dotychczas wariantowi polszczyzny oraz scharakteryzowano zastosowane rozwiązania kompozycyjne i analityczne. Wskazano również punkty dyskusyjne dotyczące m.in. klasyfikacji opisywanego wariantu polszczyzny czy procesu kształtowania się jego zasobu słownego, a także zasugerowano alternatywne rozstrzygnięcia leksykalno-semantyczne.


Keywords


review; sociolinguistics; sociolect; professiolect; professional language; sociolect of Polish mountaineers; mountaineering

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Buttler, D. (1973). Dyskusyjne zagadnienia opisu polskich gwar środowiskowych. W: B.Koneski, B. Vidoeski, & K. Toshev (Red.), Govornite formi i slovenskite literaturni jazici (ss. 153–159). Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite.

Chwaściński, B. (1968). Narodziny alpinizmu polskiego. Taternik, (4), 154–159.

Hoppe, H. (1981). Słownik języka łowieckiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kuptz, J. (2000). Mały słownik slangu wspinaczkowo-jaskiniowego. Pobrano 25 lutego 2017, z http://www.sktj.pl/epimenides/szkol/slgnfr_p.html

Lewan, M. (2004). Zarys dziejów turystyki w Polsce. Kraków: Wydawnictwo „Proksenia”.

Long, S. (2014). Podręcznik wspinaczki górskiej (G.Kuc-Stefaniuk, Tłum.). Warszawa: Wiedza Powszechna.

Niepytalska, A. (2010). Funkcje słownictwa i frazeologii w gwarze środowiskowej wspinaczy skałkowych. Poradnik Językowy, (5), 25–36.

Niepytalska-Osiecka, A. (2010). Zapożyczenia wewnętrzne w socjolekcie polskich alpinistów. W: B. Pędzich & D. Zdunkiewicz-Jedynak (Red.), Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja) (ss. 407–415). Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

Niepytalska-Osiecka, A. (2014). Socjolekt polskich alpinistów: Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

Niepytalska-Osiecka, A. (2016). Najmłodsze słownictwo wspinaczkowe – najnowsze wpływy angielszczyzny na zasób leksykalny polskich wspinaczy. W: E. Wierzbicka-Piotrowska (Red.), Dialog pokoleń 2. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.

Pędzich, B. (2012). Jak powstaje socjolekt?: Studium słownictwa paralotniarzy. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Piekot, T. (2008). Język w grupie społecznej: Wprowadzenie do analizy socjolektu. Wałbrzych: Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa.

Roszkowska, E. (2013). Taternictwo polskie. Geneza i rozwój do 1914 roku. Kraków: AWF.

Stępniak, K. (1993). Słownik tajemnych gwar przestępczych. Londyn: Plus.

Wilkoń, A. (2000). Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
Copyright (c) 2017 Beata Jarosz

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/