DOI: https://doi.org/10.11649/sfps.2015.007

Međukulturalnost i kako nas vide drugi

Ana Ćavar, Dinka Pasini

Abstract


Intercultural competence, or how the others see us

The goal of learning and mastering foreign languages is to develop com­municational competence. Apart from liguistic, sociolinguistic and pragma­ linguistic, this also involves cultural competence. According to the CEFR, cultural competence is aquired by improving skills such as open-mindedness, curiosity and tolerance. These skills help learners to connect the foreign culture with their own and to play the role of a muticultural mediator.

One of the crucial preconditions to achieving intercultural competence is overcoming collective as well individual stereotypes. In order to find out whether there are any stereotypical images about Croatia and Croatians among foreign students, the authors conducted surveys among Slavic/Croatian philology students at foreign universities. The goal of this research was to facilitate the implementation of an intercultural instruction approach for Croatian as a foreign language.

 

 

Kompetencja międzykulturowa albo jak nas widzą inni

Rozwój komunikacyjnych kompetencji językowych jest celem uczenia się i opanowania języków obcych. Oprócz językowych, socjolingwistycznych i pragmatycznych komponentów obejmuje rozwój kompetencji międzykulturowych. Według CEFR kompetencje kulturowe nabywane są poprzez rozwijanie umiejętności takich jak otwartość, ciekawość i tolerancja, które obejmują zdolność do tworzenia relacji między obcą a własną kulturą i odgrywania roli mediatora.

Jednym z istotnych warunków osiągnięcia kompetencji międzykultu­rowych jest przezwyciężenie zbiorowych oraz indywidualnych stereotypów. Aby dowiedzieć się, czy istnieją stereotypowe obrazy/stereotypy o Chorwacji i Chorwatach wśród studentów zagranicznych, przeprowadziłyśmy ankietę wśród studentów slawistyki/kroatystyki na uczelnich zagranicznych. Celem badania było ułatwienie wprowadzenia podejścia międzykulturowego w naucza­niu języka chorwackiego na uniwersytetach.


Keywords


Croatian as a foreign language; intercultural competence; stereotypes; CEFR

Full Text:

PDF (in Croatian)

References


Bilić-Štefan, M. (2008). Interkulturalna komunikacijska kompetencija u udžbenicima za engleski jezik u osnovnoj školi. Odgojne znanosti, 10, 231–240.

Bosanac, M., Mandić, O. & Petković, S. (Eds.). (1977). Rječnik sociologije i socijalne psihologije. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.

Buttjes, D. & Byram, M. (1991). Mediating languages and cultures. Philadelphia: Clevedon.

Byram, M. et al. (1991). Young people’s perceptions of other cultures: The role of foreign language teaching. In D. Buttjes & M. Byram (Eds.), Mediating languages and cultures (pp. 103–119). Philadelphia: Clevedon.

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. London: Multilingual Matters.

Byram, M. (2007). Exploring languages, identities and education in a European perspective. In J. Granić (Ed.), Jezik i identiteti (pp. 103–112). Zagreb, Split: HDPL.

Byram, M. (Ed.). (2000). Routledge Encyclopedia od Language Teaching and Learning. London: Routledge.

Čeliković, V. (Ed.). (2005). Zajednički europski referentni okvir za jezike. Zagreb: Školska knjiga.

Filipan-Žignić, B. (2005). Interkulturalni koncept kao conditio sine qua non suvremene nastave stranih jezika. In A. Bežen (Ed.), Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu (Vol. 1, pp 121–132). Zagreb: Učiteljska akademija.

Humboldt-Psychologie-Lexikon. (1990). (P. R. Hofstätter, Ed.). München: Humboldt-Tasc­henbuchverlag Jacobi KG.

Keller, G. (1991). Stereotypes in intercultural communication. In D. Buttjes & M. Byram (Eds.), Mediating languages and cultures (pp. 120–135). Philadelphia: Clevedon.

Kramsch, C. (1993). Context and culture in language teaching. London, New York: Oxford Uni­versity Press.

Liddicoat, A. J. et al. (2003). Report on intercultural language learning. Canberra: Commonwealth Department of Education, Science and Training.

Matasović, R. (Ed.). (2002). Hrvatski enciklopedijski rječnik. Zagreb: Novi Liber.

Medved Krajnović, M. (2010). Od jednojezičnosti do višejezičnosti. Zagreb: Leykam international.

Milas, G. (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zaprešić: Naklada Slap.

Novak Milić, J. & Gulešić Machata, M. (2006). Međukulturna kompetencija u nastavi drugoga i stranoga jezika. Lahor, 1, 69–82.

Oliveras Vilaseca, Á. (2000). Hacia la competencia intercultural en el aprendizaje de una lengua extranjera. Madrid: Edinumen.

Opačić, N. (2006). Nastavnici hrvatskoga kao stranoga jezika u susretu različitih kultura. Lahor, 1, 83–89.

Oraić-Tolić, D. (2006). Kulturni stereotipi: koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima. Zagreb: FF Press.

Pasini, D. (2008). Lektorati hrvatskoga jezika na visokoškolskim ustanovama u inozemstvu. Croatian Studies Review, 5(1), 140–147.

Saunders, S. (2006). Intercultural language learning. Retrieved December 30, 2015, from http://www.jpf.org.au/06_newsletter/Intercultural_Lang_Omusubi.02.pdf

Skoko, B. (2010). Hrvatska i susjedi: kako Hrvatsku doživljavaju građani i mediji u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Zagreb: AGM.

Šokčević, D. (2006). Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata: kako se u pogledu preko Drave mijenjala slika drugoga. Zagreb: Naklada Pavičić.

Todorova, M. (1999). Imaginarni Balkan. Beograd: Čigoja štampa.
Copyright (c) 2015 Ana Ćavar, Dinka Pasini

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/