DOI: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.014

Słowa kluczowe, tagi…, i co dalej?

Wiesław Babik

Abstract


Keywords, tags... and what else?

Keywords and their latest versions, called tags, are the object of this paper. Those expressions are treated as elements of the lexical systems of respective languages: the keyword language and the tag language. Our presentation of those vocabulary groups is intended to demonstrate that they are not homonymous, in structural or functional respects. Those two lexical resources are presented rather from the viewpoint of the theory of indexing and retrieval languages as well as the information search theories.

Considering the future of the languages in question, the author presents the folksonomies and the possibilities of application of the respective vocabulary collections in the construction of tools required for semantization of the information retrieval environment in the Internet, including the construction of ontology and thought maps.

Special attention was paid to the idea that keywords and tags are practically equivalent to specific “languages” which, similarly to natural languages, are subjected to continuous changes. For that reason, it is necessary to regularly monitor them and consider their practical application in document and information description and search.

The works on keywords constitute a step towards the construction of linguistic tools for the needs of a semantic website. This paper is a contribution to the discussion on the development of keyword vocabularies created at the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. Such vocabularies constitute part of the Slavic bibliographic information system.

 

Słowa kluczowe, tagi…, i co dalej?

Przedmiotem artykułu są słowa kluczowe oraz ich nowsza odmiana zwana tagami. Wyrażenia te zostały potraktowane jako elementy systemów leksykalnych odpowiednich języków: języka słów kluczowych oraz języka tagów. Prezentacja tych grup słownictwa ma na celu wykazanie, że nie są to homonimiczne grupy leksyki zarówno pod względem strukturalnym, jak i funkcjonalnym. Wymienione zasoby słownictwa zostały zaprezentowane z punktu widzenia teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz teorii wyszukiwania informacji.

Biorąc pod uwagę przyszłość omawianych języków, zaprezentowano folksonomie oraz możliwości wykorzystania omówionych zbiorów słownictwa w budowie narzędzi do semantyzacji środowiska wyszukiwawczego w Internecie, w tym do budowy ontologii i map myśli.

Szczególną uwagę zwrócono na to, że słowa kluczowe i tagi to w praktyce swoistego rodzaju „języki”, które, podobnie jak język naturalny, podlegają ciągłym zmianom, stąd potrzeba stałego śledzenia i uwzględniania pragmatyki ich stosowania w opisie i wyszukiwaniu dokumentów i informacji.

Prace nad słowami kluczowymi stanowią krok w kierunku budowy lingwistycznych narzędzi na potrzeby semantycznego Web-u. Artykuł stanowi głos w dyskusji nad tworzonymi w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie słownikami słów kluczowych stanowiącymi element systemu slawistycznej informacji bibliograficznej.


Keywords


folksonomy; keywords; natural language; ontology; tagging; tags; tag cloud

Full Text:

PDF (in Polish)

References


BabelNet. (b.d.). W Wikipedia, wolna encyklopedia. Pobrano 30 grudnia 2013, z http://en.wikipedia. org/wiki/BabelNet

Babik, W. (2010). Słowa kluczowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bojar, B. (2002), Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Bojar, B. (2009). Języki informacyjno-wyszukiwawcze wczoraj, dziś… czy jutro. Zagadnienia Informacji Naukowej, 1(93), 3–24.

Czapik, G., Gruszka, Z., & Tadeusiewicz, H. (2011). Podręczny słownik bibliotekarza (1. wyd.). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Efektowna wizualizacja pojęć – chmura tagów. (b.d.). Pobrano 30 grudnia 2013, z http://praktykatrenera.pl/efektowna-wizualizacja-pojec-chmura-tagow

Folksonomia. (b.d.). W Wikipedia, wolna encyklopedia. Pobrano 30 grudnia 2013, z http:// pl.wikipedia.org/wiki/Folksonomia

Furner, J. (2010). Folksonomies. W M. J. Bates & M. Niles Maack, Encyclopedia of Library and Information Science. (3. wyd., ss. 1856–1866). Boca Raton (FL): CRC Press.

Górska, A. (2012). Tagowanie kontrolowane – oksymoron czy przyszłość języków informacyjno-wyszukiwawczych? Zagadnienia Informacji Naukowej, 2(100), 6–17.

Libura, A. (2010). Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Malak, P. (2012). Indeksowanie treści. Porównanie metod tradycyjnych i automatycznych. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Migoń, K. (2008). O współczesnej sytuacji badawczej w naukach o książce, bibliotece i informacji. Przegląd Biblioteczny, 76(1), 14–21.

Mindmaps. (b.d.). Pobrano 30 grudnia 2013, z http://www.projektsukces.pl/mindmaps.html Noruzi, A. (2006). Folksonomies: (Un)controlled Vocabulary? Knowledge Organization, 33(4), 199–203.

Roszkowski, M. (b.d.). Tagowanie, folksonomie i systemy organizacji wiedzy. Pobrano 30 grudnia 2013, z http://www.slideshare.net/rosz_mar/tagowanie-folksonomie-i-systemy- organizacji-wiedzy

Smiraglia, R. P. (2013). Keywords, Indexing, Text Analysis: An Editorial. Knowledge Organization, (3), 155–159.

Stępień, K. (2010). Folksonomie, czyli społecznościowe opisywanie treści. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Woźniak-Kasperek, J. (2010). Języki informacyjne: między tradycją a nadzieją na cyfrową przyszłość. Przegląd Biblioteczny, (1), 5–17.

Woźniak-Kasperek, J. (2011). Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Zaremba, M. (2011). Odpowiedni dać rzeczy … tag. Folksonomia jako uniwersalny model klasyfikacji treści w Internecie. Media i Społeczeństwo, (1), 112–119.
Copyright (c) 2014 Wiesław Babik

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/