DOI: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.019

Uwagi o ekwiwalencji słów kluczowych w systemie informacyjnym iSybislaw (na przykładzie wybranych terminów gramatycznych)

Iwona Łuczków

Abstract


Some remarks on the equivalence keywords in the iSybislaw system information (based on selected grammatical terms)

The article focuses on one of the issues connected with the development of the information retrieval system iSybislaw. The system contains a biographical database of Slavic linguistics which is available on­line at www.isybislaw.ispan.waw.pl. An important element of the system are key words, and the main aim of the international team of Slavist linguists developing the iSybislaw system in cooperation with the Slavic Academic Information Centre (CSIN) is to create a multilingual dictionary of terms related to various areas of Slavic linguistics, that is to establish terminological equivalents in Slavic languages and in the English language. Establishing multilingual terminological equivalents is essential not only for Slavic theoretical linguistics but also for language corpora which require morphosyntactic marking, especially parallel corpora. The analysis presented here allows for drawing the conclusion that the dictionary of multilingual key terms of Slavic linguistics for the iSybislaw system should be developed (or at least verified) by specialists in individual areas of Slavic linguistics (phonetics, morphology, syntax, word formation, dialectology, ethnolinguistics, etc.). Because of the adopted principle that Polish keywords are used as descriptors in the iSybislaw system, the linguists should compare the Polish system of terms with the terminology used in other Slavic languages. Thanks to such “specialization” we could be quite sure that the person establishing the equivalents knows various descriptive traditions of linguistics, and in the future this would allow us to avoid many of the mistakes connected with the differences in the range of the term or the lack of appropriate equivalent in another language.

 

Uwagi o ekwiwalencji słów kluczowych w systemie informacyjnym iSybislaw (na przykładzie wybranych terminów gramatycznych)

W artykule przedstawiono jeden z problemów związanych z budowaniem systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw. System ten prezentuje bibliograficzną bazę danych światowego językoznawstwa slawistycznego, dostępną on-line pod adresem www.isybislaw.ispan.waw.pl. Ważnym elementem tego systemu są słowa kluczowe, a jednym z istotnych celów międzynarodowego zespołu slawistów współpracujących z Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej (CSIN) nad rozwijaniem iSybislaw jest stworzenie wielojęzycznego słownika terminów z zakresu różnych dziedzin językoznawstwa słowiańskiego, a więc ustalenie ekwiwalentów terminologicznych w językach słowiańskich i w języku angielskim. Ustalenie wielojęzycznych ekwiwalentów terminologicznych ma znaczenie nie tylko wyłącznie dla slawistycznego językoznawstwa teoretycznego. Istotne jest ono również dla wymagających znakowania morfosyntaktyczngo korpusów językowych, a zwłaszcza dla korpusów paralelnych. Podstawowy wniosek wynikający z przedstawionej analizy sformułować można następująco: tworzeniem słownika słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego w różnych językach (a przynajmniej jego weryfikacją) na potrzeby systemu iSybislaw powinni zajmować się specjaliści w zakresie poszczególnych działów językoznawstwa (fonetyki, morfologii, składni, słowotwórstwa, dialektologii, etnolingwistyki i in.). Ze względu na przyjętą ogólną zasadę, że deskryptorami w systemie iSybislaw są słowa kluczowe w języku polskim, najlepiej byłoby, gdyby językoznawcy ci zajmowali się konfrontacją polsko-innosłowiańską. Dopiero taka „specjalizacja” daje większą pewność, że osoba ustalająca odpowiedniki zna różne tradycje opisu, co pozwoli w przyszłości uniknąć większej ilości błędów wynikających z różnego zakresu terminów lub braku odpowiedniego terminu w innym języku.


Keywords


bibliographic database; interlingual equivalence; iSybislaw; keyword; linguistic terminology; Slavic languages; term

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Bańko, M. (2002). Wykłady z polskiej fleksji. Warszawa: PWN.

Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw. (n.d.). Retrieved March 22, 2014, from http://www.isybislaw.ispan.waw.pl

Bojar B., & Rudnik-­Karwatowa Z. (1998). Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej. In H. Dalewska-­Greń, J. Rusek, & J. Siatkowski (Eds.), Językoznawstwo. Prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998 (pp. 41–47). Warszawa: Energeia. (Z Polskich Studiów Slawistycznych; seria 9).

Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., & Wróbel, H. (Eds.). (1999). Gramatyka współczesnego języka polskiego: morfologia [Morfologia]. Warszawa: PWN.

Lubaszewski, W., Wróbel, H., Gajęcki, M., Moskal, B., Orzechowska, A., Pietras, P., & Rokicka, T. (2001). Słownik fleksyjny języka polskiego [SFJP] [CD ROM]. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Ostapczuk, O. (2007). Język informacyjno­-wyszukiwawczy i problem ekwiwalencji słów klu­czowych językoznawstwa slawistycznego. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2, 54–63.

Pianka, W. (2009). Nieścisłości związane z terminem „kategoria” w polskiej i słowiańskiej teorii lingwistycznej. In M. Cichońska (Ed.), Kategorie w języku: język w kategoriach (pp. 11–23). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Rudnik­-Karwatowa, Z. (2002a). Język informacyjno­wyszukiwawczy dokumentacyjnego systemu językoznawstwa slawistycznego: doświadczenia z realizacji projektu. In H. Popowska­-­Taborska, Z. Rudnik-­Karwatowa, J. Rusek, & J. Siatkowski (Eds.), Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003 (pp. 207–212). Warszawa: Komitet Słowianoznawstwa PAN. (Z Polskich Studiów Slawistycznych; seria 10).

Rudnik­-Karwatowa, Z. (2002b). Słowa kluczowe – elementarne jednostki leksykalne języka informacyjno­-wyszukiwawczego. In A. Pstyga, & K. Szcześniak (Eds.), Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza (pp. 13–18). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Rudnik­-Karwatowa, Z., & Karpińska, H. (1999). Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego [SSKJS]. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Rudnik-­Karwatowa, Z., Mikos, Z., & Bojar, J. (2007). Nowoczesny system informacji slawistycznej. Zadania, dotychczasowe wyniki i perspektywy. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2, 19–40.

Ruszkowski, M. (2001). Relacja między pojęciami „zdanie nierozwinięte” – „zdanie rozwinięte” w modelu składni tradycyjnej. Język Polski, (1–2), 76–81.

Saloni, Z., Gruszczyński, W., Woliński, M., & Wołosz, R. (2007). Słownik gramatyczny języka polskiego [SGJP] [CD ROM]. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Tokarski, J. (2001). Fleksja polska. Warszawa: PWN.

Topolińska, Z. (2009). Kilka słów o naszej siatce pojęciowej i terminologicznej. In J. Mindak-­Zawadzka, & I. M. Doliński (Eds.), Językowy świat Słowian: zjawiska, interpretacje, znaki zapytania: księga jubileuszowa na 70-lecie Profesora Włodzimierza Pianki (pp. 209–214). Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki; Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej.

Topolińska, Z. (2010). O tradycji w nauce. In Ј. Grković­-Meјdžor, & M. Radovanović (Eds.), Teorija dijahronijske lingvistike i proučavanje slovenskih jezika (pp. 215–221). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje jezika i književnosti. („Srpski jezik u svetlu savremenih lingvističkih teorija”; knj. 4).

Volkava, J. (2013). Prablemy belaruskaĭ linhvistychnaĭ tėrminalogii i pytanne suadnosnastsi kliuchavykh sloŭ (linhvistychnykh tėrminaŭ) u iSybislaw. Slavia Orientalis, 62(2), 285–292.




Copyright (c) 2014 Iwona Łuczków

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/