DOI: https://doi.org/10.11649/sfps.2018.020

"Gramatika kaszëbsczégò jãzëka" – rozpoznanie i opracowanie struktury współczesnego literackiego języka kaszubskiego. Odpowiedź na głosy krytyki

Hanna Makurat

Abstract


The Grammar of the Kashubian Language – recognition and description of the structure of the contemporary Kashubian. Response to criticism

The article is a response to criticism of Hanna Makurat’s book titled The Grammar of the Kashubian Language; the book, published in 2016, is the first normative description of contemporary Kashubian. The Kashubian newspaper Skra has published a review which questioned the substantive content of the entire book. The author of the review showed incompatibilities between the book and Friedrich Lorentz’s Pomeranian Grammar, which was published in 1927–1937. However, the reviewer did not take into account the fact that Lorentz described the system of 76 Kashubian dialects, while Hanna Makurat described the system of contemporary Kashubian literary language, which evolved and developed standard forms. What is more, this review, written by an amateur, became the basis for the publication by the Kashubian Language Council of the statement – not supported by any arguments – that Hanna Makurat’s book was not a normative grammar. Due to lack of arguments, the Kashubian Language Council, after a month and a half, removed this statement from its website.

 

Gramatika kaszëbsczégò jãzëka – rozpoznanie i opracowanie struktury współczesnego literackiego języka kaszubskiego. Odpowiedź na głosy krytyki

Artykuł stanowi odpowiedź na krytykę, z jaką spotkała się książka Hanny Makurat Gramatika kaszëbsczégò jãzëka, wydany w 2016 roku pierwszy normatywny opis współczesnego języka kaszubskiego. Kaszubska gazeta „Skra” opublikowała recenzję, która podaje w wątpliwość istotną część zawartych w książce ustaleń. Autor recenzji wskazał niezgodności między książką Makurat a Gramatyką pomorską Friedricha Lorentza, którą opublikowano w latach 1927–1937. Recenzent nie wziął jednak pod uwagę, że Lorentz opisywał system 76 gwar kaszubskich, Makurat zaś opisała system współczesnego kaszubskiego języka literackiego, który dopracował się form standardowych. Omawiana recenzja, której autor jest amatorem, stała się na dodatek powodem opublikowania przez Radę Języka Kaszubskiego niepopartego żadnymi argumentami oświadczenia, że gramatyka Hanny Makurat nie ma charakteru normatywnego. Wobec braku argumentów po upływie półtora miesiąca Rada Języka Kaszubskiego usunęła oświadczenie ze swojej strony internetowej.


Keywords


Kashubian grammar; Kashubian language; literary language; review

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Bandur, M. (2017). Recenzja: Czy „Gramatika kaszëbsczégò jãzëka” jest gramatyką kaszubskiego języka? Skra: Pismiono ò kùlturze. Pobrano 29 czerwca 2017, z http://pismiono.com/recenzja-czy-gramatika-kaszebsczego-jazeka-jest-gramatyka-kaszubskiego-jezyka/

Bednarczuk, L. (1986). Uwagi o metodach językoznawstwa porównawczego. W: J. Majowa (Red.), Język i jego odmiany w aspekcie porównawczym (ss. 7–15). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. (Prace Slawistyczne).

Breza, E., & Treder, J. (1981). Gramatyka kaszubska: Zarys popularny. Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział Miejski w Gdańsku.

Czochralski, J.A. (1979). Podstawowe problemy dotyczące teorii gramatyki konfrontatywnej. W: F. Grucza (Red.), Polska myśl glottodydaktyczna 1945–1975: Wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej (ss. 511–520). Warszawa: PWN.

Gołąbek, E. (2012). Słownik polsko-kaszubski (T. 1). Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Gołąbek, E. (2012–2013). Słownik polsko-kaszubski (T.1–3). Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Jurkowski, M. (2003). Język sztuczny. W: K. Polański (Red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (s. 273). Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.

Lorentz, F. (1927–1937). Gramatyka pomorska (T. 1–3). Poznań: Instytut Zachodniosłowiański.

Makùrôt, H. (2016). Gramatika kaszëbsczégò jãzëka. Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Nycz, R. (2002). Kulturowa natura, słaby profesjonalizm: Kilka uwag o przedmiocie poznania i statusie dyskursu literaturoznawczego. W: M. P. Markowski & R. Nycz (Red.), Kulturowa teoria literatury: Główne pojęcia i problemy (ss. 5–38). Kraków: Universitas.

Olbromski, C. J. (2003). „Verstehende Soziologie” Maxa Webera: Konteksty filozoficzne i inspiracje. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Rada Języka Kaszubskiego. (2017, maj 16). Stanowisko RJK. Pobrano 29 czerwca 2017, z http://rjk.org.pl/

Sychta, B. (1965–1976). Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej (T. 1–7). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo: Zarys socjologii rozumiejącej (D. Lachowska, Tłum. & wstęp). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Copyright (c) 2018 Hanna Makurat

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/