ISS PAS Journals


Dear users,

The journal platform of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences is currently being modernised. Logging into the system is blocked until the new version of the platform is launched, which should be at the end of May this year.

The Editorial Team of the journal can be contacted by e-mail.

Yours faithfully,
Dr Dorota Leśniewska

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że trwają prace nad modernizacją Platformy czasopism IS PAN. W związku z tym logowanie do systemu zostało zablokowane do momentu uruchomienia nowej wersji Platformy, co powinno nastąpić w końcu maja b.r.

W celu skontaktowania się z Redakcją czasopisma proszę skorzystać z drogi e- mailowej.

Z wyrazami szacunku
dr Dorota Leśniewska


 

 

 

The Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (ISS PAS) was founded in 1954. The Institute carries out interdisciplinary studies on the languages, literatures, culture, history and national structures of Slavic countries. For years, its scholarly achievements have earned top positions in the rankings of the Polish Ministry of Education and Science and the Polish Academy of Sciences.

Our Institute performs research in the following fields:

 • Cultural heritage of Slavic peoples. Diachronic research
 • Cultural and regional identities of Slavs. Ideas, myths and public history
 • Multiculturalism, linguistic and cultural exchange. Linguistic, ethnic and religious minorities
 • Linguistic picture of the world
 • Slavic synchronic linguistics: comparative studies, semantics, cognitive linguistics, corpus linguistics
 • Slavic studies worldwide. Slavic studies information systems

The Institute of Slavic Studies is an active participant in academic life in Poland and abroad, engaging in numerous inter-institutional and international research projects, organizing conferences, publishing journals and monographs, offering Ph.D. studies and internships for young scholars.

The Institute consists of the following departments: Linguistics, Literature and Cultural Studies, History, as well as Nationality Studies.

Contact to the publisher

Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
Bartoszewicza 1b / 17
00-337 Warsaw, Poland

email: journals@ispan.waw.pl

 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN) istnieje od 1954 roku. Prowadzi interdyscyplinarne badania nad językami, literaturami, kulturą, historią i zagadnieniami narodowościowymi Słowiańszczyzny. Osiągnięcia naukowe Instytutu od lat znajdują odzwierciedlenie w wysokiej pozycji w rankingach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiej Akademii Nauk.

Prace naukowe realizowane są w ramach następujących pól badawczych:

 • Kulturowe dziedzictwo Słowiańszczyzny. Badania diachroniczne
 • Tożsamości narodowe i regionalne Słowian. Idee, mity, pamięć zbiorowa
 • Wielokulturowość, kontakty i pogranicza językowo-kulturowe. Mniejszości językowe, etniczne, religijne
 • Językowy obraz świata
 • Slawistyczne językoznawstwo synchroniczne: badania konfrontatywne, semantyka, kognitywizm, lingwistyka korpusowa
 • Badania slawistyczne na świecie. Slawistyczna informacja naukowa
Instytut angażuje się w życie naukowe w kraju i za granicą: realizuje liczne projekty o charakterze międzyinstytucjonalnym i międzynarodowym, organizuje konferencje naukowe, publikuje czasopisma i monografie, prowadzi studia doktoranckie oraz staże dla młodych naukowców.

Profilowi badań Instytutu odpowiada jego struktura – podział na Zakłady: Językoznawstwa, Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa, Historii oraz Studiów Narodowościowych.

Kontakt z wydawcą

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Bartoszewicza 1b / 17
00-337 Warszawa

email: journals@ispan.waw.pl

Acta Baltico-Slavica

Acta Baltico-Slavica is an interdisciplinary yearly journal featuring papers from the fields of linguistics, anthropology, historical studies, and cultural studies. In the years 1964–1977, it was published by Białostockie Towarzystwo Naukowe in Białystok, subsequently, from 1977 to 1992 by the Ossolineum in Wrocław. Since 1992, the journal has been published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.

Acta Baltico-Slavica publishes research on the current and past cultural, linguistic and social phenomena in the Balto-Slavic borderland region. Papers that appear in the journal focus on transnational issues – our main interest rests in comparative studies and investigating universal processes rather than isolated facts from national histories Research concerning borderlands was (and often still is) done from national standpoints – in Acta Baltico-Slavica, we attempt to promote studies which go beyond that perspective. Our mission is to create an interdisciplinary and transcultural scientific terminology, which departs from the ethnocentric perspective.

Our journal has received contributions from linguists, historians, anthropologists and cultural studies scholars from all over the world. We are open to novel and unconventional subjects and topics, non-standard research approaches, as well as discussions and polemics. Beginning with Issue 39, every issue of Acta Baltico-Slavica focuses on a single research subject.

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Education and Science, Republic of Poland: 100.

 

„Acta Baltico-Slavica” to interdyscyplinarny rocznik, publikujący prace językoznawcze, historyczne, antropologiczne i kulturoznawcze, wydawany w latach 1964–1977 w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe, w latach 1977–1992 we Wrocławiu przez Ossolineum, a od roku 1992 w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN.

Czasopismo upowszechnia wyniki badań nad historycznymi i aktualnymi zjawiskami i procesami kulturowymi, społecznymi oraz językowymi na pograniczu bałtycko-słowiańskim. Publikuje prace naukowe, mieszczące się w nurcie humanistycznych badań transnarodowych, których założeniem jest komparatystyka oraz zainteresowanie raczej analizą procesów o charakterze uniwersalnym niż pojedynczych faktów z przeszłości narodowej. Badania nad pograniczami były (i często są nadal) prowadzone z pozycji narodowych. W czasopiśmie „Acta Baltico-Slavica” publikowane są artykuły, których autorzy odchodzą od tej perspektywy. Jego misją jest tworzenie transdyscyplinarnej i transkulturowej nomenklatury naukowej, rezygnującej z etnocentrycznej perspektywy opisu badanych zjawisk. 

W „Acta Baltico-Slavica” publikują językoznawcy, historycy, kulturoznawcy i antropolodzy kultury z ośrodków naukowych z całego świata. Czasopismo jest otwarte na niekonwencjonalne tematy i metody badawcze, a także dyskusje i polemiki. Od rocznika 39 tomy mają charakter monograficzny.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi: 100.

View Journal | Current Issue | Register

Adeptus

Adeptus is an interdisciplinary peer-reviewed journal devoted to the critical study of Slavic cultures and languages, both past and present. It publishes material that contributes to a better understanding of contemporary Slavic cultures and is based on the anthropological and linguistic research, as well as translations of relevant texts in the field and interviews with distinguished scholars. Adeptus also publishes thematic special issues. The principal purpose of the journal is to encourage dialogue among young researchers interested in the subject matter addressed by Adeptus. Seeking contributions primarily from young academics makes Adeptus unique among other journals.

The journal is published in open access and is indexed in multiple databases, including: Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus), CEEOL, DOAJ, EBSCO and ProQuest. Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Education and Science, Republic of Poland: 70.

 

„Adeptus” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, publikujące recenzowane artykuły poświęcone kluczowym zagadnieniom w badaniach nad kulturami i językami Słowian w przeszłości i obecnie. Publikujemy materiały sprzyjające zrozumieniu współczesnego stanu kultur słowiańskich, oparte na badaniach antropologicznych i językoznawczych, jak również przekłady i wywiady. „Adeptus” ukazuje się także w formie specjalnych numerów tematycznych. Podstawowym celem czasopisma jest zachęta do dialogu pomiędzy młodymi badaczami, zainteresowanymi tematami poruszanymi przez czasopismo. Publikowanie przede wszystkim prac młodych naukowców stanowi o wyjątkowości „Adeptusa”.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie. Jest indeksowane m.in. w Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus), CEEOL, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO i ProQuest. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi: 70.

View Journal | Current Issue | Register

Cognitive Studies | Études cognitives

Cognitive Studies | Études cognitives is an international and interdisciplinary yearly scientific journal. It was formed as a result of a Polish-French cooperation co-ordinated by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (other partners in the project were: University of Silesia, Centre national de la recherche scientifique, Université Paris-Sorbonne IV and VII).

The topics presented in Cognitive Studies | Études Сognitives fall within the scope of contemporary (mainly synchronous) linguistics, including: cognitive theoretical semantics; issues of semantics and grammar in natural languages as manifested in corpus linguistics; lexical semantics; contrastive linguistics; linguistic engineering (e.g. corpus linguistics, mono-, bi- and multilingual corpora) and sociolinguistics.

The composition of the Scientific Board reflects the nature of the journal: it is international – the members of the Scientific Board come from Belarus, Bulgaria, France, Germany, Italy, Poland, Spain and Ukraine; and interdisciplinary – it comprises professors of linguistics, mathematics and computer science.

Cognitive Studies | Études cognitives have so far featured contributions by scientists from 21 countries of Europe and North America. The primary language of the journal was initially French. In 2004, it was superseded by English. French has remained one of the journal's languages for the sake of tradition.

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Education and Science, Republic of Poland: 40.

 

„Cognitive Studies | Études cognitives” (rocznik) to naukowe czasopismo o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Powstało w wyniku koordynowanej przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk współpracy polsko-francuskiej (poza IS PAN w projekcie uczestniczyły: Uniwersytet Śląski, Centre national de la recherche scientifique, Université Paris-Sorbonne IV i VII).

Tematyka prezentowanych w „Cognitive Studies | Études cognitives” prac obejmuje najnowsze dziedziny językoznawstwa współczesnego, synchronicznego, w tym: semantykę teoretyczną w ujęciu kognitywnym, zagadnienia semantyczne i gramatyczne w języku naturalnym na styku z lingwistyką korpusową, semantykę leksykalną, konfrontację językową, inżynierię lingwistyczną (w tym lingwistykę korpusową, korpusy dwu- i wielojęzyczne) oraz zagadnienia socjolingwistyczne.

Skład Rady Naukowej „Cognitive Studies | Études cognitives” odzwierciedla charakter pisma: międzynarodowy – w Radzie zasiadają członkowie z Białorusi, Bułgarii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Polski, Ukrainy i Włoch; interdyscyplinarny – są w niej profesorowie lingwistyki, matematyki i informatyki.

Początkowo podstawowym językiem pisma był francuski, od 2004 roku jest nim angielski. Dla zachowania tradycji Redakcja dopuszcza do publikacji artykuły po francusku.

Dotychczas w „Cognitive Studies | Études cognitives” publikowali prace naukowcy z 21 państw Europy i Ameryki Północnej.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi: 40.

View Journal | Current Issue | Register

Colloquia Humanistica

The journal Colloquia Humanistica was founded as an interdisciplinary annual forum for discussion between researchers, who represent different fields of the humanities. Each issue is centred around different main theme, presented from diverse perspectives. This reflects our awareness of the value of cooperation between various disciplines of the humanities. Thus, we can paint a comprehensive picture of the subject matter. We seek to ensure the consistent Academic standards of the texts by entrusting the editorial duties to scholars of high standing. Every main theme is inspired by cultural studies and devoted particularly to issues that were previously marginalised or dominated by one ideological stance. We focus on topics most often overlooked by so-called official culture inconvenient for national narratives, or treated instrumentally therein. We invite cooperation and contributions from scholars representing cultural studies, linguists, historians, ethnologists, philosophers, and others.

Colloquia Humanistica is not strictly confined to the area of Slavic cultures or the Balkans; while Slavic and Balkan themes will appear in the journal, they only serve as an illustration for broader issues in the humanities. It is the intention of our annual to promote regular discussion on various biases and stereotypes: cultural, national, as well as academic. For that reason, an important place in the journal is reserved for the section called “Materials”, where we present literary and historical inedita, as well as texts translated into Polish for the first time. The journal is published in English, with “Materials” in Polish translation, preceded by English introductions.

We hope that the new Colloquia Humanistica will attain high scholarly standards. At the same time, we would like the journal to host animated discussions on various topics, not in the sense of swift reactions to short-lived sensationalism but by offering constant support to the scholarly exchange of ideas in the form of: debates, arguments, creative discussions; as opposed to biased expositions approaching issues from the singular point of view of a specific ideology. In other words: we would like it to be a “Colloquium”.

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Education and Science, Republic of Poland: 70.

 

Rocznik „Colloquia Humanistica” został pomyślany jako przestrzeń dyskusji i wymiany poglądów między badaczami, nie tylko z Polski, ale i z ośrodków zagranicznych, którzy reprezentują różne pola humanistyki. Każdy numer rocznika zawiera blok tematyczny poświęcony prezentacji jednej kwestii (zgodnej z profilem czasopisma), ukazywanej z różnych perspektyw. Dzięki takiemu podejściu staramy się przekazać jak najbardziej kompletny obraz rozważanego tematu, gdyż jesteśmy świadomi, że wartością jest współpraca między różnymi dyscyplinami humanistyki. Z tego powodu przykładamy wielką wagę do wysokiego naukowego poziomu tekstów zamieszczonych w tym dziale, a jego naukową redakcję powierzamy zawsze specjalistom. Każdy temat przewodni rocznika jest inspirowany studiami kulturowymi, a zarazem poświęca specjalną uwagę problemom, które były naszym zdaniem marginalizowane lub ideologizowane. W centrum uwagi rocznika znajdują się tematy niedostrzegane przez tzw. kulturę oficjalną, niewygodne dla narodowych narracji lub traktowane przez nie instrumentalnie Do każdego tematu zapraszamy szerokie spectrum badaczy, kulturologów, lingwistów, historyków, etnologów, literaturoznawców, filozofów, choć ta lista nie wyczerpuje przedstawicieli dyscyplin, których artykuły prezentujemy na łamach rocznika.

„Colloquia Humanistica” nie są rocznikiem ani slawistycznym, ani bałkanistycznym, choć tematy slawistyczne i bałkanistyczne pojawią się w czasopiśmie, ale jedynie jako jedna z ilustracji szerszych humanistycznych problemów. Intencją rocznika jest konsekwentne podejmowanie dyskusji z uprzedzeniami i stereotypami, kulturowymi, narodowymi, czasem naukowymi. Dlatego bardzo ważne miejsce w roczniku zajmuje dział zatytułowany „Materiały”, w którym prezentujemy nowe, niepublikowane teksty: literackie, historyczne, także utwory po raz pierwszy tłumaczone na język polski. Rocznik w całości jest przygotowywany w języku angielskim, materiały publikowane w tłumaczeniu na język polski poprzedzamy angielskojęzycznymi wprowadzeniami.

Mamy nadzieję, że rocznik „Colloquia Humanistica” będzie czasopismem zachowującym naukowe standardy, ale żywym, nie w sensie reakcji na doraźną sensację, lecz w sensie podtrzymywania idei naukowej rozmowy, która ma charakter debaty, sporu, twórczej dyskusji, nie zaś ideologicznej wykładni racji jakiejś strony, „Colloquium” właśnie.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi: 70.

View Journal | Current Issue | Register

Slavia Meridionalis

Slavia Meridionalis is an interdisciplinary journal publishing papers on the literature, culture, history, ethnology and languages of southern Slavic countries, as well as their dynamic interactions with other regions. Each issue contains articles concerning a specific, pre-defined topic, which enables scholars of various disciplines (history, literary and cultural studies, linguists, sociologists, and anthropologists) to present in-depth analyses of their research questions.

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Education and Science, Republic of Poland: 70.

 

 

„Slavia Meridionalis” to humanistyczne pismo interdyscyplinarne prezentujące wyniki badań nad literaturą, kulturą, historią, etnologią i językami Słowiańszczyzny południowej oraz jej dynamicznymi związkami z innymi obszarami kulturowymi. Wyraźnie określony przedmiot zainteresowań, precyzowany dla każdego numeru tematycznego, pozwala na wszechstronną eksplorację problemów przez przedstawicieli różnych dyscyplin, m.in. historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, lingwistów, socjologów oraz antropologów.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 70.

View Journal | Current Issue | Register

Sprawy Narodowościowe

Sprawy Narodowościowe. Seria nowa / Nationalities Affairs (SNSN) is the leading Polish journal devoted to nationalism and ethnicity, publishing articles in humanities and social sciences. The aim of the journal is to provide a platform for transdisciplinary research on nationalisms and ethnic issues, especially in Central Europe. The subject area in focus is the empirical and theory-oriented study of nationalism and ethnicity, pursued with a view to making a contribution to the development of Central European area studies. The SNSN is different from other journals in the field owing to its firm focus on Central Europe, understood as a constellation of ideas which is embodied in space. This concept of Central Europe includes both Slavic countries and their non-Slavic neighbours (e.g. Albania, Austria, the Baltic States, Greece, Hungary, Moldova, Romania). This approach to Central Europe requires the examination of reciprocal relations with cultures in relatively close geographical proximity, which were often the source of ideas proliferating in the region (e.g. Germany, Italy, Scandinavian countries, Turkey). Likewise, it does not exclude Russia as the most influential neighbouring state.

The journal is listed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, ProQuest and Crossref databases. It is included in the Polish ranking of academic journals of the Ministry of Education and Science; the number of points awarded for published contributions is 40.

 

„Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” / „Nationalities Affairs” (SNSN) jest wiodącym polskim czasopismem poświęconym nacjonalizmowi i etniczności, publikujące artykuły z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Celem pisma jest stworzenie platformy dla transdyscyplinarnych badań nad nacjonalizmami i zagadnieniami etnicznymi, zwłaszcza w Europie Środkowej. Przedmiotem naszego zainteresowania są empiryczne i teoretyczne badania nad tymi zagadnieniami, prowadzone w celu wniesienia wkładu w rozwój area studies na obszarze Europy Środkowej. SNSN różni się od innych czasopism z tej dyscypliny jasnym skupieniem się na Europie Środkowej, rozumianej jako konstelacja idei ucieleśniona w przestrzeni. Taka koncepcja Europy Środkowej obejmuje zarówno kraje słowiańskie, jak i ich niesłowiańskich sąsiadów (np. Albanię, Austrię, kraje bałtyckie, Grecję, Węgry, Mołdawię, Rumunię). Takie podejście do Europy Środkowej wymaga zbadania wzajemnych relacji kultur, znajdującymi się w stosunkowo bliskim sąsiedztwie geograficznym, które często były źródłem idei zakorzeniających się w regionie (np. Niemcy, Włochy, kraje skandynawskie, Turcja). Podobnie, nie wyklucza ona Rosji jako najbardziej wpływowego państwa regionu.

Czasopismo jest indeksowane w bazach CEEOL, DOAJ, EBSCO, ProQuest i Crossref. Znajduje się na polskiej liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki; liczba punktów przyznawanych za opublikowane tu artykuły wynosi 40.

View Journal | Current Issue | Register

Studia Litteraria et Historica

Studia Litteraria et Historica is an academic journal, designed as a platform of communication between ethnography, sociology, literary studies and history. The aim of the editors is to overcome divisions between these disciplines, and to help create a common language so that the scholars that represent them are able to draw on each other's research.

The journal features analyses of public discourse (with an emphasis on academic discourse), politics of history and memory, production and reproduction of dominant ideologies; coexistence of minorities and the majority in a given society; as well as the complexity and diversity of domination mechanisms. Moreover, Studia Litteraria et Historica offers an insight into recent, ground-breaking work in the fields of art, literature, social science.

The journal has been created with a view to strengthening connections between social theory and social practice. Due to a lack of that link, we find the Polish public debate insufficient in quality, lacking in depth, provincial, and doomed to isolation. The ambition of the journal’s creators is to bridge the gap. Thus, the journal follows the ideas of Jan Stanisław Bystroń, ethnographer and author of Megalomania narodowa [National Megalomania].

Studia Litteraria et Historica continues the tradition of Studia Litteraria Polono-Slavica, an academic journal published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences between 1993 and 2008. The first issue of Studia Litteraria et Historica was published in October 2012. Former members of the scientific board of the journal include Zygmunt Bauman, Maria Janion and Jerzy Jedlicki.

Studia Litteraria et Historica is a fully bilingual journal, with Polish and English versions of each article. We would like to make the reviews of published articles publicly available, so that the journal can be a platform for further polemic.

The journal is published in open access and is indexed in several databases including Scopus, European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus) and Directory of Open Access Journals (DOAJ). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Education and Science, Republic of Poland: 40.

 

Interdyscyplinarne pismo naukowe „Studia Litteraria et Historica” stanowi platformę komunikacji między etnografią, socjologią, literaturoznawstwem i filozofią z jednej, a historią z drugiej strony. Jego ambicją jest przełamanie wzajemnej wrogości dyscyplin i środowisk na rzecz poszukiwania narzędzi uzgadniania języków i czerpania ze swoich dorobków. Pismo poświęca wiele miejsca analizom: polityki historycznej, dyskursu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu akademickiego, sposobów produkcji i reprodukcji dominujących ideologii oraz skutków ich oddziaływania, dynamiki relacji między większością a mniejszościami, złożoności i różnorodności mechanizmów dominacji. Rocznik oferuje również refleksję nad wybranymi dziełami naukowymi, literackimi i artystycznymi z ostatnich lat – zwłaszcza tymi, które w opinii publicznej uznawane są za przełomowe.

Celem pisma jest ukazywanie powiązań pomiędzy teorią i praktyką społeczną. Brak podobnej refleksji rzutuje na poziom polskiej debaty publicznej, spłycając ją, prowincjalizując i zatrzaskując w izolacji. Nawiązując do idei naukowych Jana Stanisława Bystronia, etnografa, autora „Megalomanii narodowej”, pismo „Studia Litteraria et Historica” ma ambicję wypełnienia tej luki.

Nasz rocznik jest twórczą kontynuacją pisma „Studia Litteraria Polono-Slavica” wydawanego przez Instytut Slawistyki PAN w latach 1993–2008. Pierwszy numer pisma w nowej odsłonie ukazał się w październiku 2012 roku. W Radzie Naukowej czasopisma zasiadali m.in. Zygmunt Bauman, Maria Janion i Jerzy Jedlicki.

Rocznik „Studia Litteraria et Historica” jest pismem w całości dwujęzycznym (polskim i angielskim). Chcielibyśmy, aby recenzje zamieszczanych w nim tekstów miały charakter jawny oraz by autorki i autorzy recenzowanych tekstów mieli szansę z recenzjami tymi polemizować na naszych łamach.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus) i Directory of Open Access Journals (DOAJ). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi: 40.

View Journal | Current Issue | Register

Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej

Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej has been published yearly since 1955. The scope of our journal encompasses multiple branches of Slavic (including Polish) linguistics: diachronic and synchronic research, as well as contrastive studies on various levels of linguistic systems. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej publishes original articles presenting new research in Slavic linguistics. The official languages of the journal include all Slavic languages as well as congress languages (English, German, French).

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Education and Science, Republic of Poland: 70.

 

Rocznik „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, ukazujący się od 1955 r., obejmuje szerokie spektrum tematyki z dziedziny językoznawstwa slawistycznego (w tym polonistycznego), w tym zagadnienia diachronii i synchronii, badania odnoszące się do różnych poziomów systemów językowych w perspektywie porównawczej i konfrontatywnej. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” publikują autorskie teksty, prezentujące nowe badania z zakresu tematycznego periodyku. Obowiązującymi językami publikacji są wszystkie języki słowiańskie oraz języki kongresowe (angielski, niemiecki, francuski).

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi: 70.

View Journal | Current Issue | Register