DOI: https://doi.org/10.11649/slh.1348

Gry z czasem, pamięcią i historią: O prozie Milady Součkovej [Games with time, memory and history: About the prose of Milada Součková]

Kamila Woźniak

Abstract


Games with time, memory and history: About the prose of Milada Součková

The article discusses selected short stories by the Czech avant-garde writer Milada Součková. The author presents a brief interpretation of certain primary themes in the writer’s work, such as the themes of memory and history as a kind of framework of Součková’s writing. Another aspect of the article indicates subjects related to specific historical events that constitute for Součková a backdrop for presenting so-called alternative history which is combined with the microcosm of the characters in her stories.

 

Gry z czasem, pamięcią i historią: O prozie Milady Součkovej

W artykule omówione zostały wybrane opowiadania czeskiej pisarki awangardowej Milady Součkovej. Autorka szkicu przedstawia interpretację stałych motywów w twórczości tej pisarki, takich jak motyw pamięci i historii, jako swoistej klamry ujmującej pisarstwo Součkovej. Kolejnym aspektem artykułu jest wskazanie na funkcjonowanie wątków związanych z konkretnymi wydarzeniami historycznymi, stanowiącymi tło do zaprezentowania tzw. historii alternatywnej, łączącej się z mikroświatem przedstawionych postaci.


Keywords


memory; history; prose; Czech literature; avant-garde

References


Ankersmit, F. (1990). Narracja jako przedstawianie. W J. Pomorski (Red.), Metodologiczne problemy narracji historycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Ankersmit, F. R. (1994). Historical representation. W F. R. Ankersmit, History and tropology: The rise and fall of metaphor (ss. 97–124). Berkeley, CA: University of California Press.

Ankersmit, F. (2004). Narracja, reprezentacja, doświadczenie: Studia z teorii historiografii (E. Domańska, Red.). Kraków: Universitas.

Ankersmit, F. R. (2005). Sublime historical experience. Stanford, CA: Stanford University Press.

Augé, M. (2004). Oblivion (M. de Jaget, Tłum.). Minneapolis, MI–London: University of Minnesota Press.

Augé, M. (2009). Formy zapomnienia (A. Turczyn, Tłum.). Kraków: Universitas.

Braun, K. (2007). Pamięć teatru – teatr pamięci. W I. Skórzyńska i in. (Red.), Inscenizacje pamięci (ss. 49–65). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Domańska, E. (2005). Mikrohistorie: Spotkania w międzyświatach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Elias, N. (2001). Society of individuals (M. Schröter, Ed., E. Jephcott, Trans.). New York, NY: Continuum International Publishing Group Inc.

Elias, N. (2008). Społeczeństwo jednostek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Janiec-Nyitrai, A. (2017). Narośle postpamięci: Na marginesie węgierskiej trylogii Krzysztofa Vargi Gulasz z turula, Czardasz z mangalicą i Langosz w jurcie. W I. Lukács (Red.), Nexus Linguarum: Köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére (ss. 135–145). Budapest: ELTE BTK.

Kazimierska, K. (2012). Pamięć biograficzna i pamięć zbiorowa w przestrzeni miejskiej: Przykład Łodzi. W E. Jurczyńska-McCluskey i in. (Red.), Pamięć zbiorowa i tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej (ss. 141–148). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademia Techniczno-Humanistyczna.

Kędzierzawski, W. (2009). Codzienność jako kategoria antropologiczna w perspektywie historii kultury. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Milota, K. (1995). Odkaz zakladatelky (Nad prózami Milady Součkové). W M. Součková, První písmena (ss. 89–118). Praha: ERM.

Papoušek, V. (2001). Trojí samota ve velké zemi: Česká literatura v americkém exilu v letech 1938–1968. Praha: H&H.

Ricoeur, P. (2006). Pamięć, historia, zapomnienie (J. Margański, Tłum.). Kraków: Universitas.

Sawicka, J. (2015). Oryginalność doświadczenia historycznego w ujęciu Franka Ankersmita. Folia Philosophica, 33, 169–185.

Součková, M. (1943). Škola povídek. Praha: Melantrich.

Součková, M. (1995a). Neznámý člověk. Praha: Český spisovatel.

Součková, M. (1995b). První písmena. Praha: ERM.

Součková, M. (2002). Hlava umělce: Studie k větší práci. Praha: Prostor.

Součková, M. (2009). Sešity Josephíny Rykrové. Praha: Prostor.

Vytvořil obal Kofily, hvězdu Orion a šlo po něm gestapo. (2016, maj 27). Pobrano 14 czerwca 2017, z https://

vltava.rozhlas.cz/vytvoril-obal-kofily-hvezdu-orion-a-slo-po-nem-gestapo-5086869

Zachová, A. (2001). Proměny tématu paměti v prózách Milady Součkové. W M. Bauer (Red.), Neznámý člověk Milada Součková (ss. 15–21). Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Copyright (c) 2017 Kamila Woźniak

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/