DOI: https://doi.org/10.11649/slh.1382

Eliminacja lamerstwa. O społecznym użytkowaniu muzyki: Z Adamem Czechem rozmawia Anna Zawadzka [Eliminating cheesiness. The social use of music: Adam Czech interviewed by Anna Zawadzka]

Anna Zawadzka

Abstract


Eliminating cheesiness. The social use of music: Adam Czech interviewed by Anna Zawadzka


The interview with Doctor Adam Czech deals with various forms of distinctions made with the use of music, in the circles of both its authors and recipients. The conversation addresses, among other things, the current status of contemporary classical, folk, and popular music in Poland, and the status of different manners of music consumption. Another issue under discussion concerns the prevailing artistic categories of music evaluations, such as being original and abstract, and the ways of validating and delegitimizing different musical genres.

 

Eliminacja lamerstwa. O społecznym użytkowaniu muzyki: Z Adamem Czechem rozmawia Anna Zawadzka

Wywiad z dr. Adamem Czechem dotyczy różnych form dystynkcji dokonywanych za pomocą muzyki zarówno w środowisku jej twórców/twórczyń, jak i odbiorców/odbiorczyń. Przedmiotem rozmowy jest m.in. obecny status muzyki poważnej, muzyki ludowej i muzyki popularnej w Polsce, jak również status poszczególnych sposobów muzycznej konsumpcji, czyli słuchania. Rozmowa dotyczy także dominujących w sztuce kategorii oceniania muzyki, takich jak oryginalność i abstrakcyjność, oraz sposobów uprawomocniania i delegitymizacji poszczególnych gatunków muzycznych.


Keywords


music; distinction; cultural consumption; music education; nostalgia

References


Czech, A. (2008). Sprzedawcy wiatru: Muzykanci i ich muzyka między wsią a miastem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Czech, A. (2012, sierpień 29). Chłop potęgą jest, nie miasta. Gazeta Wyborcza. Pobrano 22 czerwca 2016, z http://wyborcza.pl/magazyn/1,128592,12387387,Chlop_potega_jest__nie_miasta.html

Czech, A. (2014a, kwiecień 25). Chłop chłopu wilkiem. Gazeta Wyborcza. Pobrano 22 czerwca 2016, z http://wyborcza.pl/magazyn/1,137926,15854674,Chlop_chlopu_wilkiem.html

Czech, A. (2014b, kwiecień 25). Szlachcic na zagrodzie o gustach nie dyskutuje. Gazeta Wyborcza. Pobrano 22 czerwca 2016, z http://wyborcza.pl/magazyn/1,137926,15854682,Szlachcic_na_zagrodzie_o_gustach_nie_dyskutuje.html

Łubieński, T. (2012, październik 2). Głos panicza, co panem nie został. Gazeta Wyborcza. Pobrano 22 czerwca 2016, z http://wyborcza.pl/magazyn/1,128599,12597222,Glos_panicza__co_panem_nie_zostal.html

Pacholski, A. (2014, marzec 7). Samochodoza polonika. Gazeta Wyborcza. Pobrano 22 czerwca 2016, z http:// wyborcza.pl/magazyn/1,136821,15583349,Samochodoza_polonika.html

Pawłowski, R., & Szajkowski, M. (2012, sierpień 11). Jak cham z chamem. Gazeta Wyborcza. Pobrano 22 czerwca 2016, z http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,12291009,Jak_cham_z_chamem.html?as=2

Sroczyński, G. (2012, sierpień 11). Lemingi orzą w korporacjach, sarmaci stoją z bronią przy nodze. Gazeta Wyborcza. Pobrano 22 czerwca 2016, z http://wyborcza.pl/magazyn/1,126715,12291253,Lemingi_orza_w_

korporacjach__sarmaci_stoja_z_bronia.html

Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 r. (2016). Pobrano 22 czerwca 2016, z http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/uczestnictwo-ludnosci-w-kulturze-w-2014-r-,6,2.html
Copyright (c) 2017 Anna Zawadzka, Adam Czech

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/