DOI: https://doi.org/10.11649/slh.1553

Fantazmat klasistowski

Małgorzata Jacyno

Abstract


The classist phantasm

The aim of this article is to trace to process of dehierarchisation of modern societies as a “mission” undertaken by the middle class. Hierarchy is an element of the social unconscious, it is also what constitutes the conditions of establishing new relations. The study of sociogenesis postulated by Bourdieu is not about reconstructing a historical process but about discovering how specific historical conditions determine the present forms and practices creating representations of, in this instance, equality and brotherhood. The sociogenesis of Western European brotherhood allows for an insight into how hierarchy gets reproduced in equality and what “intensities” are hidden behind it.

 

Fantazmat klasistowski

Celem artykułu jest prześledzenie procesu dehierarchizacji nowoczesnych społeczeństw jako „misji”, jaką wzięła na siebie klasa średnia. Hierarchia jest elementem nieświadomości społecznej oraz tym, co tworzy warunki ustanawiania nowych relacji. W zalecanym przez Bourdieu badaniu socjogenezy nie chodzi o rekonstrukcję procesu historycznego, ale o odkrycie, jak określone warunki historyczne determinują aktualne formy i praktyki, w tym wypadku wytwarzania przedstawień równości i braterstwa. Socjogeneza zachodnioeuropejskiego braterstwa pozwala zatem odpowiedzieć na pytanie, jak w równości reprodukuje się hierarchia i jakie kryją się za nią „intensywności”.


Keywords


Pierre Bourdieu; new middle class; photography

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Adkins, L. (2008). Revisions: Gender and sexuality in late modernity. Glasgow: Open University Press.

Benjamin, W. (2011). Twórca jako wytwórca: Eseje i rozprawy (R. Reszke, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo KR.

Bennett, T. i in. (2010). Culture, class, distinction. London: Routledge.

Bourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire: L’économie des échanges linguistiques. Paris: Fayard.

Bourdieu, P. (2001). Reguły sztuki: Geneza i struktura pola literackiego (A. Zawadzki, Tłum.). Kraków: Universitas.

Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja: Społeczna krytyka władzy sądzenia (P. Biłos, Tłum.). Warszawa: Scholar.

Bourdieu, P. (2013). Manet: Révolution symbolique. Paris: Seuil.

Bourdieu, P., Boltanski, L., Castel, R., & Chamboredon, J.-C. (2010). Un art moyen: Essai sur les usages sociaux de la photographie. Paris: Minuit.

Crary, J. (2009). Zawieszenia percepcji: Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna (Ł. Zaremba & I. Kurz, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jacyno, M. (2014). Kultury klasowe i „złoto nieklasyfikowalności”. W M. Gdula & L. M. Nijakowski (Red.), Oprogramowanie rzeczywistości społecznej (ss. 21–47). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Kristeva, J. (2007). Potęga obrzydzenia: Esej o wstręcie (M. Falski, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laplanche, J., & Pontalis, J.-B. (1996). Słownik psychoanalizy (E. Modzelewska & E. Wojciechowska, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Menninghaus, W. (2009). Wstręt: Teoria i historia (G. Sowiński, Tłum.). Kraków: Universitas.

Peterson, R. A., & Kern, R. M. (1996). Changing highbrow taste: From snob to omnivore. American Sociological Review, 61(5), 900–907. https://doi.org/10.2307/2096460

Rancière, J. (2007). Estetyka jako polityka (J. Kutyła & P. Mościcki, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Reinhard, K. (2013). W stronę politycznej teologii bliźniego (E. Ulińska, Tłum.). W S. Žižek, E. L. Santner, & K. Reinhard, Bliźni (ss. 21–99). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rouillé, A. (2007). Fotografia: Między dokumentem a sztuką współczesną (O. Hedemann, Tłum.). Kraków: Universitas.

Sekula, A. (2010). Społeczne użycia fotografii (K. Pijarski, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Sontag, S. (2009). O fotografii (S. Magala, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Karakter.

Steyerl, H. (2010). Politics of art: Contemporary art and the transition to post-democracy. Pobrano 12 grudnia 2017, z http://www.e-flux.com/journal/21/67696/politics-of-art-contemporary-art-and-the-transition-to-post-democracy/

Steyerl, H. (2012). The wretched of the screen. Berlin: Sternberg Press. Pobrano 12 grudnia 2017, z http://thecomposingrooms.com/research/reading/2013/e-flux_Hito%20Steyerl_15.pdf

Todorov, T. (1996). Podbój Ameryki: Problem innego (J. Wojcieszak, Tłum.). Warszawa: Aletheia.

Žižek, S. (2001). Przekleństwo fantazji (A. Chmielewski, Tłum.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Copyright (c) 2017 Małgorzata Jacyno

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/