DOI: https://doi.org/10.11649/slh.1560

Społecznie konstruowane ciała i performatywna magia: Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu w badaniach performatywnych

Lucyna Kopciewicz

Abstract


Social construction of the body and the performative magic: Pierre Bourdieu’s sociological theory in performance studies

Performance studies are a developing field of social science which draws on the insights of sociology, ethnography, cultural studies, cultural anthropology, theatre studies and communication studies. The object of performance studies is human activity seen as expression which constitutes the process of production and reproduction of subjectivity. In this text the author analyses Pierre Bourdieu’s sociological theory from the perspective of performance studies: of questions about social agency, understood as constructing the subject within a specific field of power. The author focuses particularly on the following aspects of individual and collective practices as described by Pierre Bourdieu: spatial practices, bodily practices, and masculine domination.

 

Społecznie konstruowane ciała i performatywna magia: Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu w badaniach performatywnych

Performatyka jest rozwijającą się dziedziną badań społecznych, która korzysta z dorobku socjologii, etnografii, studiów kulturowych, antropologii kulturowej, teatrologii, studiów nad komunikowaniem. Przedmiotem badań performatywnych jest aktywność ludzka rozumiana jako ekspresja, która stanowi proces wytwarzania i reprodukowania podmiotowości. W niniejszym tekście autorka analizuje teorię socjologiczną Pierre’a Bourdieu w perspektywie performatyki: pytań o społeczną sprawczość rozumianą jako konstruowanie podmiotu w określonym polu władzy. Szczególnemu namysłowi autorka poddaje następujące aspekty indywidualnych i zbiorowych praktyk opisane przez Pierre’a Bourdieu: praktyki przestrzenne, praktyki cielesne, męska dominacja.


Keywords


Pierre Bourdieu; performance studies; sociology of the body; habitus

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Alexander, B. K. (2009). Etnografia performatywna: Odgrywanie i pobudzanie kultury. W N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Red.), Metody badań jakościowych (T. 1) (K. Podemski, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Austin, J. L. (1993). Mówienie i poznawanie: Rozprawy i wykłady filozoficzne (B. Chwedeńczuk, Tłum.). Warszawa: PWN.

Bhabha, H. (2010). Miejsca kultury (T. Dobrogoszcz, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire: L’économie des échanges linguistiques. Paris: Fayard.

Bourdieu, P. (2002). Le bal de célibataires: Crise de la société paysanne en Béarn. Paris: Editions du Seuil.

Bourdieu, P. (2004). Męska dominacja (L. Kopciewicz, Tłum.). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bourdieu, P. (2005a). Dystynkcja: Społeczna krytyka władzy sądzenia (P. Biłos, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bourdieu, P. (2005b). Struktury, habitus, praktyki. W P. Sztompka & M. Kucia (Red.), Socjologia: Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Bourdieu, P. (2006) Medytacje pascaliańskie (K. Wakar, Tłum.). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Bourdieu, P. (2007). Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema

studiami na temat etnologii Kabylów (W. Kroker, Tłum.). Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Bourdieu, P. (2008). Zmysł praktyczny (M. Falski, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bourdieu, P., & Wacquant, L. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej (A. Sawisz, Tłum.). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Butler, J. (2010). Walczące słowa: Mowa nienawiści i polityka performatywu (A. Ostolski, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Certeau, M. de. (2008). Wynaleźć codzienność: Sztuki działania (K. Thiel-Jańczuk, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Derrida, J. (1999). O gramatologii (B. Banasiak, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo KR.

Domańska, E. (2008). Badania postkolonialne. W L. Gandhi, Teoria postkolonialna: Wprowadzenie krytyczne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Jacyno, M. (2009). Przedmowy do wydania polskiego. W P. Bourdieu, O telewizji: Panowanie dziennikarstwa (K. Sztandar-Sztanderska & A. Ziółkowska, Tłum.). Warszawa: PWN.

Kopciewicz, L. (2003). Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Copyright (c) 2017 Lucyna Kopciewicz

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/