DOI: https://doi.org/10.11649/slh.2013.010

Zdzieranie masek. Sposoby pisania o żydowskich komunistach

Anna Zawadzka

Abstract


Tearing Off the Masks: Narratives on Jewish Communists

The paper presents an analysis of the contemporary Polish debate on Jewish communists. The analysis was performed in the framework of colonialist theories. I deconstructed narrations about Jewish communists, which belong in the Polish political mainstream, and are regarded as moderate, objective and devoid of any ideology. The tropes shared by the colonialist discourse and the debate on Jewish communists are: orientalisation, eroticisation, infantilisation, presenting the object of research outside the historical context, abolishing the context of social and political inequalities, and declaring the victims guilty of the violence they experience.

 

Zdzieranie masek. Sposoby pisania o żydowskich komunistach

Niniejszy tekst jest próbą analizy współczesnego polskiego dyskursu o żydowskich komunistach za pomocą narzędzi wypracowanych przez badaczki i badaczy dyskursów kolonialnych. Dekonstruowane tutaj narracje o żydowskich komunistach przynależą do głównego nurtu polskiej sfery publicznej i postrzegane są w jego obrębie jako eksperckie, wyważone, niepodporządkowane żadnej ideologii. Tropami, które łączą dyskurs kolonialny i dyskurs o żydowskich komunistach, są między innymi: orientalizacja, erotyzacja, infantylizacja, prezentacja przedmiotu badań poza kontekstem historycznym, unieważnienie kontekstu politycznych i społecznych nierówności, wreszcie obarczenie opisywanych winą za przemoc, której doświadczają.


Keywords


anti-Semitism; colonialism; essentialism; Orientalism; racism; anti-communism

References


Bartoszewski, W. (2013, kwiecień 13). Arcypolskie powstanie żydowskie. Z Władysławem Bartoszewskim rozmawia Aleksandra Klich i Jarosław Kurski. Gazeta Wyborcza.

Bhabha, H. (2010). Miejsca kultury. (T. Dobrogoszcz, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bourdieu, P. (2006). Medytacje pascaliańskie. (K. Wakar, Tłum.). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Butler, J. (2010). Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu. (A. Ostolski, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Calderón Puerta, A. (2010). Ciało(nie)widzialne: spektakl wykluczenia w Przy torze kolejowym Zofii Nałkowskiej. Teksty Drugie, (6).

Domańska, A. (2013). Ulica cioci Oli. Z dziejów jednej rewolucjonistki. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Drozdowski, M. M. (Red.). (2003). Polska Walcząca wobec powstania w getcie warszawskim. Antologia tekstów historycznych i literackich. Warszawa: Książka i Wiedza.

Engelking, B., & Libionka, D. (2009). Żydzi w powstańczej Warszawie. Warszawa.

Fanon, F. (1985). Wyklęty lud ziemi. (H. Tygielska, Tłum.). Warszawa: PIW.

Fanon, F. (2008). Black Skins, White Masks. (R. Philcox, Tłum. z franc.). New York: Grove Press.

Gandhi, L. (2008). Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne. (J. Serwański, Tłum.). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Janicka, E. (2011). Festung Warschau. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Libionka, D. (2006). ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydow polskich. W A. Żbikowski (Red.), Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Warszawa: IPN.

Lubetkin, C. (1999). Zagłada i powstanie. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny oraz Książka i Wiedza.

MacDonald, K. (2012). Kultura krytyki. (M. Szczubiałka, Tłum.). Warszawa: Aletheia.

Margolis, R. (2005). Wspomnienia wileńskie. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny.

Paczkowski, A. (2009). Trzy twarze Józefa Światły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Said, E. W. (2005). Orientalizm. (M. Wyrwas-Wiśniewska, Tłum.). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Shore, M. (2012). Nowoczesność jako źródło cierpień. (M. Sutowski, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Smoleński, P. (2011). Izrael już nie frunie. Wołowiec: Czarne.

Śpiewak, P. (2012). Żydokomuna. Interpretacje historyczne. Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne.

Tokarska-Bakir, J. (2008). Legendy o krwi. Antropologia przesądu. Warszawa: W.A.B.

Tokarska-Bakir, J. (2012). Okrzyki pogromowe. Wołowiec: Czarne.

Zaremba, M. (2001). Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Zawadzka, A. (2009). „Żydokomuna”. Szkic do socjologicznej analizy źródeł historycznych. Societas/Communitas,(2 [8]).
Copyright (c) 2014 Anna Zawadzka

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/