Slavia Meridionalis

“Slavia Meridionalis” is an interdisciplinary journal publishing papers on literature, culture, history, ethnology and languages of southern Slavic countries, as well as their dynamic interactions with other regions. Each issue contains articles concerning a specific, pre-defined topic, which enables scholars of various disciplines (historians, literature and culture experts, linguists, sociologists, and anthropologists) to present in-depth analyses of their research questions.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus). Points awarded for publication: 14.

 

„Slavia Meridionalis” to humanistyczne pismo interdyscyplinarne prezentujące wyniki badań nad literaturą, kulturą, historią, etnologią i językami Słowiańszczyzny południowej i jej dynamicznych związków z innymi obszarami kulturowymi. Wyraźnie określony przedmiot zainteresowań, precyzowany dla każdego numeru tematycznego, pozwala na wszechstronną eksplorację problemów przez przedstawicieli różnych dyscyplin, m.in. historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, lingwistów, socjologów oraz antropologów.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Announcements

 

Slavia Meridionalis 19

 

CFP: “Slavia Meridionalis”
Topic of the issue: “PERFORMATIVITY – POLITICS – COMMUNITY”

The 19th volume of the journal “Slavia Meridionalis” will be devoted to the problem of performativity in the cultures of the South Slavic countries. We understand it as any kind of artistic activities and social life practices having subversive potential and contestative energy. Therefore we are interested in various activities leading to the transformation of social, institutional, and political structures.

We would like to dedicate particular attention to the processes of formation or self-formation of various communities of a political nature by means of performative practices. As performativity is usually associated with an individual act, we would like to bring for reflection the collective forms of agency and social practices of resistance. One example could be a phenomenon called “događanje naroda” (happening of a nation), i.e. political meetings of supporters of Slobodan Milošević taking place at the end of the 1980s, where new cultural senses were created not only through a language, but also through the activities involving a body and objects.

Erika Fischer-Lichte, who applied the notion of performativity to describe the new project of aesthetics encompassing theatre, quasi-theatre activities as well as performative cultural practices, draws attention to the etymology of the German word “performance” (Aufführung) and points out the source performativity af the act of “introducing oneself to someone”. In this light we would like to initiate a discussion on every way of “introducing oneself”, and thus forming various types of social groups and communities existing in the South Slavic cultures. In addition, we are interested in the answer to the question who is the addressee of these practices and whether the presence of certain performative patterns can be observed.

The subject matter of the volume covers the following range of issues:

 • Performative subject
 • Performative acts of ethnic, cultural, sexual minorities
 • Performative practices related to the mechanisms of memory
 • Areas of contemporary performative acts
 • Performing political, racial, ideological conflicts
 • Rituals, demonstrations, protests, parades or performances having the potential for change
 • Reconstructions of the feeling of community by means of performative acts
 • Constitution or self-constitution of national communities as a result of performative practices
 • Artistic activity as a way of creating a community

We invite representatives of various research areas and methods to submit articles. We are also interested in comparative reflection and references to performative practices in the whole territory of the Slavic cultures.

“Slavia Meridionalis” is an interdisciplinary journal presenting the results of research on the South Slavic countries, as well as their connections with other cultural regions. The journal is included in ERIH PLUS and indexed in SCOPUS. It is placed in the part “B” of the register for scientific journals of the list of the Ministry of Science and Higher Education. The number of points awarded for publication in the journal is 14.

Authors are invited to submit papers of up to 40,000 characters with spaces (including bibliography) in all the congressional and Slavic languages.

Please submit articles by the OJS platform: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/user/register

 • Deadline for submission:  15 February 2019
 • Planned date of publication: 2019

Detailed information and guidelines for authors can be found on the journal's website, under the bookmark “Submissions”: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/about

Questions should be addressed to: sm@ispan.waw.pl

 

CFP: „Slavia Meridionalis”
Temat numeru: „PERFORMATYWNOŚĆ – POLITYKA – WSPÓLNOTA”

Dziewiętnasty numer czasopisma „Slavia Meridionalis” pragniemy poświęcić zagadnieniu performatywności w kulturach południowej Słowiańszczyzny. Rozumiemy je jako wszelkie działania artystyczne oraz praktyki życia społecznego posiadające subwersywny potencjał i kontestacyjną energię. Interesują nas więc różnorodne działania prowadzące do transformacji struktur społecznych, instytucjonalnych i politycznych.

Szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić procesom konstruowania (się) za pomocą praktyk performatywnych różnego rodzaju wspólnot o charakterze politycznym. Ponieważ performatywność kojarzy się zazwyczaj z aktem indywidualnym, chcielibyśmy poddać refleksji zbiorowe formy sprawczości i społeczne praktyki oporu. Jednym z przykładów mógłby być fenomen nazywany „događanje naroda” (wydarzanie się narodu), czyli mające miejsce pod koniec lat 80. mitingi polityczne zwolenników Slobodana Miloševicia, podczas których nowe sensy kulturowe wytwarzane były nie tylko za sprawą języka, ale także dzięki działaniom angażującym ciało i przedmioty.

Erika Fischer-Lichte, która zastosowała pojęcie performatywności do opisu nowego projektu estetyki obejmującej zarówno działania teatralne, parateatralne, jak i performatywne praktyki kulturowe, zwraca uwagę na etymologię niemieckiego słowa „przedstawienie” (Aufführung) i wskazuje na źródłową performatywność aktu „przedstawienia się komuś”. W tym świetle chcielibyśmy podjąć dyskusję na temat wszelkich sposobów „przedstawiania się”, a tym samym formowania różnego rodzaju grup społecznych i wspólnot funkcjonujących w kulturach południowosłowiańskich. Ponadto interesuje nas odpowiedź na pytanie, kto jest adresatem tego rodzaju praktyk oraz czy można zaobserwować obecność pewnych schematów performatywnych.

Problematyka tomu obejmuje następujące kręgi zagadnień:

 • Podmiot performatywny
 • Akty performatywne mniejszości etnicznych, kulturowych, seksualnych
 • Praktyki performatywne związane z mechanizmami pamięci
 • Przestrzenie współczesnych aktów performatywnych
 • Odgrywanie konfliktów politycznych, rasowych, światopoglądowych
 • Rytuały, demonstracje, protesty, parady czy widowiska posiadające potencjał zmiany
 • Rekonstrukcje wspólnotowości za pomocą aktów performatywnych
 • Konstytuowanie (się) wspólnot narodowych w wyniku praktyk performatywnych
 • Działanie artystyczne jako sposób wytwarzania wspólnoty

Do nadsyłania artykułów zachęcamy reprezentantów rozmaitych obszarów i metod badawczych. Jesteśmy zainteresowani również refleksją porównawczą i odniesieniami do praktyk performatywnych na całym obszarze kultur słowiańskich.

„Slavia Meridionalis” to czasopismo wielodyscyplinowe, prezentujące wyniki badań nad Słowiańszczyzną południową oraz nad jej związkami z innymi obszarami kulturowymi. Czasopismo figuruje na liście ERIH PLUS, a także jest indeksowane w bazie SCOPUS. Na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego widnieje w części „B” wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 14.

Autorów zapraszamy do przesyłania artykułów o objętości (wraz z bibliografią) do 40 000 znaków ze spacjami we wszystkich językach kongresowych oraz słowiańskich.

Artykuły prosimy zgłaszać przez platformę OJS: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/user/register

 • Termin nadsyłania artykułów:  15 lutego 2019 r.
 • Planowana data publikacji: 2019 r.

Szczegółowe informacje i wytyczne dla autorów znajdują się na stronie czasopisma, w zakładce „Submissions”: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/about

Pytania prosimy kierować na adres: sm@ispan.waw.pl

 
Posted: 2018-01-29
 
More Announcements...

Vol 18 (2018): Zagadnienia morfoskładnii bałkańskiej [The problem of Balkan morphosyntax]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy Prowadzący] 18/2018: Viara Maldjieva, Irena Sawicka, Anna Boguska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk.

Complete list of reviewers for the volume 18 [Lista recenzentów tomu 18]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Matthew Chambers (English/angielski), Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski), Greta Kominek (Bulgarian/bułgarski), Ana Marković (Croatian/chorwacki, Bosnian/bośniacki), Marjan Markovikj (Macedonian/macedoński).

Project (“Slavia Meridionalis – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 531/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Slavia Meridionalis – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 531/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]