DOI: https://doi.org/10.11649/sm.1442

Kulturologiczne aspekty życia rodzinnego Vuka Karadžicia w świetle jego korespondencji

Sylwia Nowak-Bajcar

Abstract


Cultural aspects of Vuk Karadžić’s family life in the light of his correspondence

The source material for the study, which is the correspondence between Anna and Vuk Karadžić, spouses coming from different cultures, was used to highlight the issues of legitimacy of the fear of cultural difference of the Orient. The cultural sphere of family life (manifested in particular by the status of the child) becomes herein an excuse to touch upon the question of whether and to what extent the legal system governing family relations in Serbia after the period of the Ottoman rule was different from the civil codes in Western Europe.

 

Kulturologiczne aspekty życia rodzinnego Vuka Karadžicia w świetle jego korespondencji

Materiał źródłowy, jakim jest korespondencja Anny i Vuka Karadžiciów, małżonków wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych, posłużył do wydobycia problematyki zasadności lęku „Zachodu” przed odmiennością kulturową Orientu. Sfera kultury życia rodzinnego (manifestowana szczególnie poprzez status dziecka) stanowi w niniejszym tekście pretekst do postawienia pytania o to, czy i w jakiej mierze system prawny regulujący relacje rodzinne w potureckiej Serbii odbiegał od kodeksów cywilnych na Zachodzie Europy.


Keywords


Vuk Karadžić; Anna Karadžić; Karađorđes’s Code; common law; family law; status of the child; history of family life; 19th century Serbia

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Antonijević, D. (1998). Nasilje nad ženama i seksualni moral: Potisnuta povest ustaničkog doba u Srbiji. Glasnik Etnografskog instituta SANU, 47, 65–78.

Badinter, E. (1998). Historia miłości macierzyńskiej. (K. Choiński, Tłum.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, Liga Republikańska.

Cywiński, A. (2014). Stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi w perspektywie historyczno-prawnej. Probacja, (1), 157–158.

Dabižić, M. A. (2012). Prilog prošlosti gradskog parka u Zemunu od sedamdesetih godina XIX veka do 1914. godine. Naleđe, (2), 145–153.

Delumeau, J., & Roche, D. (Red.). (1995). Historia ojców i ojcostwa. (J. Radożycki & M. Paloetti-Radożycka, Tłum.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Divac, Z. (2006). Porodične i bračne (ne)prilike u Srbiji (19. vek). Glasnik Etnografskog instituta SANU, 54, 221.

Dobrašinović, G. (Red.). (1992). Vuk – Ana: Prepiska. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.

Drawicz, A. (1997). Michała Bułhakowa dom utracony – dom odzyskany. W: T. Dąbek-Wirgowa & A. Z. Makowiecki (Red.), Obraz domu w kulturach słowiańskich (ss. 55–61). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Jarosz, E. (2010). Krzywdzenie dzieci – piętno społeczne. Chowanna, 1, 61–76.

Jezernik, B. (2007). Dzika Europa: Bałkany w oczach zachodnich podróżników. (P. Oczko, Tłum.). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIWERSITAS.

Karadžić, V. (1969). Pisma. Novi Sad: Štamparsko preduzeće «Budućnost».

Korzeniewska, A. (2002). Prawo rodzinne w Kodeksie Napoleona. Studia Warmińskie, 39, 297–307.

Perrot, M. (Red.). (2006). Historia życia prywatnego. (A. Paderewska-Gryza, B. Panek, & W. Gilewski, Tłum.) (T. 4). Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Solovjev, A. (1998). O Karađorđevom zakoniku. W: N. Ljubinković (Red.), Karađorđev ustanak – nastajanje nove srpske države (ss. 87–100). Velika Plana: Skupština opštine.

Stojanović, D. (2013). Iza zavese: Ogledi iz društvene istorije Srbije 1890–1914. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju.

Stojanović, L. (1924). Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. Beograd – Zemun: Štamparija grafičkog zavoda «Makarije».

Stolić, A., & Makuljević, N. (Red.). (2006). Privatni život kod Srba u 19. Veku: Od kraja 18. veka do početka Prvog svetskog rata. Beograd: Clio.

Tasić, N. i in. (1995). Istorija Beograda. Beograd: Balkanološki institut SANU, Izdavačka kuća »Draganić«.

Todorova, M. (2008). Bałkany wyobrażone. (P. Szymor & M. Budzińska, Tłum.). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Copyright (c) 2017 Sylwia Nowak-Bajcar

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/