DOI: https://doi.org/10.11649/sm.1576

Słowiańskie ‘da’ i jego bałkańska specyfika

Maciej Mielnik

Abstract


The Slavic ‘da’ and its Balkan peculiarities

The aim of this article is the analysis of the Slavic ‘da’, its derivates and distribution, from Proto-Slavic to modern Slavic languages, with particular emphasis on the Serbo-Croatian diasystem. The main assumption made by the author is the optativity of the South Slavic ‘da’, which constitutes a so-called syntactic Balkanism. The present study offers a concise presentation of the Slavic ‘da’, including both the dictionary data and the author’s own interpretation of the role of this grammatical particle in the South Slavic languages.

 

Słowiańskie ‘da’ i jego bałkańska specyfika

Niniejszy artykuł stanowi próbę uporządkowania wiedzy na temat słowiańskiego da, jego derywatów oraz dystrybucji językowej ze szczególnym uwzględnieniem diasystemu serbsko-chorwackiego. Analizę przeprowadzono na materiale słownikowym począwszy od języka prasłowiańskiego. Głównym założeniem pracy jest optatywność południowosłowiańskiej partykuły da, która składa się na tzw. syntaktyczny bałkanizm. W problematyce zagadnienia została zawarta interpretacja własna autora.


Keywords


Slavic da; optative mood; voluntative modality; Serbo-Croatian diasystem; syntactic Balkanism; Balkan syntax; Balkan linguistic league; Balkan Sprachbund

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Andrić, D. (2005). Dvosmerni rečnik srpskog žargona i žargonu srodnih rеči i izraza. Beograd: Zepter Book World.

Anić, V. (1998). Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber.

Asenova, P. (1989). Balkansko ezikoznanie: Osnovni problemi na balkanskiia ezikov sŭiuz. Sofiia: Faber.

Bajec, A., et al. (Eds.). (1994). Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: ISJ ZRC SAZU.

Bakotić, L. (Ed.). (1937). Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Beograd: GZ “Planeta”.

Barić, E., et al. (Eds.). (1997). Hrvatska gramatika. Zagreb: ŠK.

Berneker, E. (1908). Slavisches etymologisches Wörterbuch (Vol. 1). Heidelberg: Carl Winter.

Dalewska-Greń, H. (2002). Języki słowiańskie. Warszawa: PWN.

Diuvernua, A. (1889). Slovar’ bolgarskogo iazyka po pamiatnikam narodnoĭ slovesnosti i proizvedeniiam noveĭsheĭ pechati (Vol. 1). Moskva: Universitetskaia Tipografiia.

Georgiev, V. I. (Ed.). (1977). Bŭlgarski etimologichen rechnik. Sofiia: BAN.

Gerov, N. (1975). Rechnik na bŭlgarskiia ezik (Vol. 1). Sofiia: Bŭlgarski pisatel.

Iveković, F., & Broz, I. (1901). Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Dominović.

Jocić, M., & Vasić, V. (1988). Školski rečnik standardnog srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika (Vol. 1). Novi Sad: ZIU SRS.

Karłowicz, A., et al. (Eds.). (1990). Słownik języka polskiego (Vol. 1). Warszawa: PIW.

Katičić, R. (1991). Sintaksa hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: HAZU.

Koneski, B. (1967). Istorija na makedonskiot jazik. Skopje: Kultura.

Koneski, B., et al. (Eds.). (1979). Rečnik na makedonskiot jazik so srpskohrvatski tolkuvanja. Skopje: IMJ “Krste Misirkov”.

Kopečný, F., et al. (Eds.). (1980). Etymologický slovník slovanských jazyků. Praha: Academia.

Matasović, R. (2008). Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Matica Hrvatska.

Meillet, A., & Vaillant, A. (1934). Le slave commun. Paris: Champion.

Miklosich, F. (1886). Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien: Wilhelm Braumüller.

Mincheva, A. (1987). Starobŭlgarskiiat ezik v svetlinata na balkanistikata. Sofiia: Nauka i Izkustvo.

Mladenov, S. (1941). Etimologicheski i pravopisen rechnik na bŭlgarskiia knizhoven ezik. Sofiia: Khristo G. Danov.

Pešikan М., et al. (Eds.). (1966). Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika (Vol. 4). Beograd: SANU.

Polenov, V. D., et al. (Eds.). (1847). Slovar’ tsеrkovno-slavianskogo i russkogo iazyka (Vol. 1). Sankt-Peterburg: IAN.

Raguž, D. (1997). Praktična hrvatska gramatika. Zagreb: Medicinska Naklada.

Sadnik, L., & Aitzetmüller, R. (1955). Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg: Carl Winter.

Skok, P. (1971). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (Vol. 1). Zagreb: JAZU.

Sławski, F. (Ed.). (1976). Słownik prasłowiański (Vol. 2). Wrocław: Ossolineum.

Sławski, F. (Ed.). (1979). Słownik prasłowiański (Vol. 3). Wrocław: Ossolineum.

Stevanović, M., & Jonke, L. (Eds.). (1967). Rečnik srpskohrvatskoga književnoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.

Stieber, Z. (1989). Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Warszawa: PWN.

Šonje, J. (Ed.). (2000). Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: LZ „Miroslav Krleža” i ŠK.

Toporišič, J., et al. (Eds.). (2001). Slovenski pravopis. Ljubljana: ISJ ZRC SAZU.

Vostokov, A. K. (Ed.). (1858). Slovar’ tsеrkovno-slavianskogo iazyka. Sankt-Peterburg: IAN.

Vujanić, М., & Nikolić, М. (Eds.). (2007). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.

Zdanowicz, A., et al. (Eds.). (1861). Słownik języka polskiego. Wilno: Maurycy Orgelbrand.

Znosko, A. (1996). Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski. Białystok: Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska.
Copyright (c) 2018 Maciej Mielnik

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/