DOI: https://doi.org/10.11649/sm.2015.012

The status of Albanian in relation to the other Balkan languages

Bardh Rugova

Abstract


The status of Albanian in relation to the other Balkan languages

Albanian has been in contact with other languages almost in all areas in which it is spoken, whereas the relationship with each of them differs from place to place. This study aims at describing the status of Albanian depending on its place of use and on the contacts it has with other Balkan languages.

 

Status języka albańskiego w porównaniu z innymi językami bałkańskimi

Język albański pozostaje w stałym kontakcie z innymi językami niemal na całym swoim terytorium. Natomiast relacje międzyjęzykowe są różne w zależności od konkretnego miejsca. W tym artykule omówiono status języka albańskiego, w poszczególnych lokacjach jego użycia oraz jego relacje z innymi miejscowymi językami.


Keywords


Standard Albanian; Balkan languages; prestige; minority languages; languages in contact

Full Text:

PDF (in English)

References


Albanian, Arvanitika. (n.d.). Retrieved from http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=aat

Beci, B. (2002). Probleme të lidhjeve të shqipes me gjuhët e tjera të Ballkanit. Pejë: Dukagjini.

Blaku, M. (2010). Ndikimi i shqipes mbi të folmet serbe të Kosovës: Sipas materialeve gjuhësore të botuara. Prishtinë: Instituti Albanologjik.

Friedman, V. (2005). From orientalism to democracy and back again – Turkish in the Balkans and in the Balkan languages. In R. Detrez & P. Plas (Eds.), Developing cultural identity in the Balkans: Convergence vs divergence. Brussels: P. I. E.-Peter Lang.

Islami, H. (2003). Rrjedha deomografike shqiptare. Pejë: Dukagjini.

Ismajli, R. (2003). Standarde dhe identitete. Pejë: Dukagjini.

Kramer, C. (2010). Minority language rights: A century of change. In The Kenneth E. Naylor Memorial Lecture Series nr 5. New York: Beeh Stave Press.

Munishi, S. (2009). Barazia e gjuhëve në Kosovë dhe perspektiva evropiane. In 1 Balkanlarda Tarih ve Kultur Kongresi. Sakarya: Sakarya Universitetesi.

Okuka, N. (2007). Srpski dijalekti. Zagreb: PKD Prosvjeta.

Rugova, B. (2009). Gjuha e gazetave. Prishtinë: Koha.

Rustemi, F. (1979). What’s the significance of Standard Language Theory for the study of language planing. Buffalo: Suny.

Shabani, H. (2007). Rrezikimi i gjuhës shqipe: Për dygjuhësinë te shqiptarët e Ulqinit. Tiranë: Toena.

Surroi, V. (2011). Libri i fluturave. Prishtinë: Koha.

Tomić, O. (2006). Balkan Sprachbund morfo-syntactic features. Amsterdam: Springer Nederlands. (Studies in natural language and linguistics theory)
Copyright (c) 2015 Bardh Rugova

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/