DOI: https://doi.org/10.11649/sm.2189

Křesťanský učitel v sekularizované škole České republiky

Michal Podzimek

Abstract


Christian Teachers in Secularized Schools in the Czech Republic

This article presents the specific situation of Christian teachers working in schools in North Bohemia. This region underwent forced secularization during the communist period and Christians became a marginal social group. Since the fall of communism, teachers have been bound by the official framework of objective science, ideological neutrality, and pluralism of opinion. The aforementioned values have been incorporated into the curriculum of the educational system in the Czech Republic. On the other hand, Christian teachers are bound in their conscience by requirements of ecclesiastical orthodoxy, which is partly based on pre-modern dogmatic positions.

 

Chrześcijański nauczyciel w zsekularyzowanej szkole w Czechach

Artykuł przedstawia specyficzną sytuację chrześcijańskich nauczycieli pracujących w szkołach w północnych Czechach. Region ten podlegał przymusowej sekularyzacji w czasach reżimu komunistycznego, a chrześcijanie stali się marginalną grupą społeczną. Po upadku komunizmu nauczyciele są związani oficjalnymi ramami obiektywnej nauki, ideologicznej neutralności i pluralizmu opinii. Z jednej strony wymienione wyżej wartości są zagwarantowane w systemie edukacji w Czechach. Z drugiej strony chrześcijańscy nauczyciele są związani w swoim sumieniu wymogami kościelnej ortodoksji, która częściowo opiera się na przednowoczesnych zasadach dogmatycznych.


Keywords


Christian teacher; ideological neutrality; ecclesiastical orthodoxy; secularization; pluralism

Full Text:

PDF (in Czech)

References


Český statistický úřad. (n.d.). Krajská správa ČSÚ v Liberci. https://www.czso.cz/csu/xl/170503 _skolstvi

Chardin, P. (1990). Vesmír a lidstvo. Vyšehrad.

Codex iuris canonici – Kodex kanonického práva. (1994). Zvon.

Dokumenty 2. vatikánského koncilu. (2002). Karmelitánské nakladatelství.

Ekumenická rada církví. (2019). Retrieved December 2, 2019, from http://www.ekumenickarada.cz

Funda, O. (1995). Náboženství a škola. Pedagogika: Časopis pro pedagogickou theorii a praxi, 45(1), 220–223.

Halík, T. (2012). Chci, abys byl. Lidové noviny.

Kongregace pro náboženskou výchovu. (1982). Svědectví katolického laika o víře ve škole. https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/20887_20887/svedctvi-katolickeho-laika.pdf

Lužný, D. (2008). Náboženství v menšině: Religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Malvern.

Petráček, T. (2011). Bible a moderní kritika: Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti)modernistické krize. Vyšehrad.

Popper, K. (1989). Logik der Forschung. Mohr.

Popper, K. (2006). Conjectures et réfutations: La croissance du savoir scientifique. Payot.

Školský zákon. (2019). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon

Svobodová, J., & Šmahelová, B. (2007). Kapitoly z obecné pedagogiky. MSD.

Tichý, R., & Vávra, M. (2012). Náboženství z jiného úhlu. Centrum pro studium demokracie a kultury.

Václavík, D. (2007). Sociologie nových náboženských hnutí. Masarykova univerzita.

Zákon o pedagogických pracovnících. (2016). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich-1
Copyright (c) 2020 Michal Podzimek

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/