Slavia Meridionalis

“Slavia Meridionalis” is an interdisciplinary journal publishing papers on literature, culture, history, ethnology and languages of southern Slavic countries, as well as their dynamic interactions with other regions. Each issue contains articles concerning a specific, pre-defined topic, which enables scholars of various disciplines (historians, literature and culture experts, linguists, sociologists, and anthropologists) to present in-depth analyses of their research questions.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus). Points awarded for publication: 14.

 

„Slavia Meridionalis” to humanistyczne pismo interdyscyplinarne prezentujące wyniki badań nad literaturą, kulturą, historią, etnologią i językami Słowiańszczyzny południowej i jej dynamicznych związków z innymi obszarami kulturowymi. Wyraźnie określony przedmiot zainteresowań, precyzowany dla każdego numeru tematycznego, pozwala na wszechstronną eksplorację problemów przez przedstawicieli różnych dyscyplin, m.in. historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, lingwistów, socjologów oraz antropologów.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 17 (2017): Transfer idei i słowiańskie Bałkany [Transfer of Ideas and the Slavic Balkans]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy Prowadzący] 17/2017: Grażyna Szwat-Gyłybowa, Ewelina Drzewiecka, Anna Boguska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk with assistance of Jerzy Molas [Grażyna Szwat-Gyłybowa, Ewelina Drzewiecka, Anna Boguska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk przy współudziale Jerzego Molasa]

Complete list of reviewers for the volume 17 [Lista recenzentów tomu 17]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Slavia Barlieva (Bulgarian/bułgarski), Matthew Chambers (English/angielski), Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski), Nicoletta Leone (Italian/włoski), Michel Maslowski (French/francuski), Jana Unuk (Slovenian/słoweński).

Project (“Slavia Meridionalis – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 560/P-DUN/2017 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Slavia Meridionalis – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 560/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]