Slavia Meridionalis

“Slavia Meridionalis” is an interdisciplinary journal publishing papers on literature, culture, history, ethnology and languages of southern Slavic countries, as well as their dynamic interactions with other regions. Each issue contains articles concerning a specific, pre-defined topic, which enables scholars of various disciplines (historians, literature and culture experts, linguists, sociologists, and anthropologists) to present in-depth analyses of their research questions.

The journal is included in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus). Points awarded for publication: 14.

 

„Slavia Meridionalis” to humanistyczne pismo interdyscyplinarne prezentujące wyniki badań nad literaturą, kulturą, historią, etnologią i językami Słowiańszczyzny południowej i jej dynamicznych związków z innymi obszarami kulturowymi. Wyraźnie określony przedmiot zainteresowań, precyzowany dla każdego numeru tematycznego, pozwala na wszechstronną eksplorację problemów przez przedstawicieli różnych dyscyplin, m.in. historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, lingwistów, socjologów oraz antropologów.

Czasopismo figuruje w European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Announcements

 

Slavia Meridionalis 18

 

Call for papers on topic “THE PROBLEMS OF BALKAN MORPHOSYNTAX”

The 18th volume of “Slavia Meridionalis” will be devoted to the problems of Balkan morphosyntax in synchronic perspective.

The focus will be on the Balkan languages area with particular emphasis on South Slavic languages in the context of both the single-language and comparative studies. We are interested in processes taking place within the Balkan sprachbund as well as in the influence of other languages on the area. Therefore, we encourage submission of papers representative of various disciplines and specializations.

The following topics will be covered in this volume:

 • Formal and semantic properties and the rules of combinatorics and significant units of the language system: morphology, morphophonology, syntax, word formation, lexicology, phraseology.
 • Function of the language units in the text.
 • Mechanisms, tendencies, innovations in language system and in the text.
 • Language corpora and text databases as sources of research material in terms of single-language and comparative studies.
 • The problems of Balkan morphosyntax in the areal perspective.

 

“Slavia Meridionalis” is a multidisciplinary journal, publishing papers on Southern Slavs, as well as their interactions with other regions. The journal is included in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus).

Authors are invited to submit papers of up to 40,000 characters with spaces (including graphs, tables, bibliography and abstract in English) in English, German, French, Spanish, and all Slavic languages.

Please submit by the OJS platform: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/user/register

 • Deadline for submission: 31 July 2017.
 • Scheduled date for publication: First half of 2018.

Detailed information and guidelines for authors can be found on the journal’s website: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/about

Questions should be addressed to: sm@ispan.waw.pl

 

„Slavia Meridionalis” Zaproszenie do nadsyłania artykułów. Temat numeru: „ZAGADNIENIA MORFOSKŁADNI BAŁKAŃSKIEJ”

Osiemnasty numer czasopisma „Slavia Meridionalis” pragniemy poświęcić problematyce morfoskładni języków bałkańskich w ujęciu synchronicznym.

W centrum uwagi znajduje się obszar języków bałkańskich, przede wszystkim południowosłowiańskich, w kontekście badań prowadzonych na jednym języku lub porównawczo, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących na obszarze Ligi Bałkańskiej, a także wpływów innych języków na języki Ligi. Do nadsyłania artykułów zachęcamy reprezentantów rozmaitych obszarów i metod badawczych.

Problematyka tomu obejmuje następujące kręgi zagadnień:

 • Formalne i semantyczne właściwości i reguły kombinatoryki znaczących jednostek systemu językowego: morfologia, morfonologia, składnia, słowotwórstwo leksykologia, frazeologia.
 • Funkcja jednostek w tekście.
 • Mechanizmy, tendencje, innowacje w systemie i w tekście.
 • Korpusy językowe i bazy tekstów jako źródła materiału badawczego w zakresie jednego języka i w zakresie badań porównawczych.
 • Zagadnienia morfoskładni bałkańskiej w ujęciu arealnym.

 

„Slavia Meridionalis” to czasopismo wielodyscyplinarne, prezentujące wyniki badań nad Słowiańszczyzną południową oraz nad jej związkami z innymi obszarami kulturowymi. Czasopismo figuruje na liście ERIH PLUS. Na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego widnieje w części „B” wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 14.

Autorów zapraszamy do przesyłania artykułów o objętości (wraz z bibliografią) do 40 000 znaków ze spacjami we wszystkich językach kongresowych oraz słowiańskich.

Artykuły prosimy zgłaszać przez platformę OJS: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/user/register

 • Termin nadsyłania artykułów: 31 lipca 2017 r.
 • Planowana data publikacji: pierwsza połowa 2018 r.

Szczegółowe informacje i wytyczne dla autorów znajdują się na stronie czasopisma, w zakładce „Submissions”: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/about

Pytania prosimy kierować na adres: sm@ispan.waw.pl 

 
Posted: 2017-01-22
 
More Announcements...

Vol 17 (2017): Transfer idei i słowiańskie Bałkany [Transfer of ideas and the Slavic Balkans]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy Prowadzący] 17/2017: Grażyna Szwat-Gyłybowa, Ewelina Drzewiecka, Anna Boguska, Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Complete list of reviewers for the volume 17 [Lista recenzentów tomu 17]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Slavia Barlieva (Bulgarian/bułgarski), Matthew Chambers (English/angielski), Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski), Nicoletta Leone (Italian/włoski), Michel Maslowski (French/francuski), Jana Unuk (Slovenian/słoweński).

Project (“Slavia Meridionalis – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 560/P-DUN/2017 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Slavia Meridionalis – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 560/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]