Slavia Meridionalis

Slavia Meridionalis is an interdisciplinary journal publishing papers on the literature, culture, history, ethnology and languages of southern Slavic countries, as well as their dynamic interactions with other regions. Each issue contains articles concerning a specific, pre-defined topic, which enables scholars of various disciplines (history, literary and cultural studies, linguists, sociologists, and anthropologists) to present in-depth analyses of their research questions.

The journal is published in open access and is indexed in databases including Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics) and European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland: 40.

 

 

„Slavia Meridionalis” to humanistyczne pismo interdyscyplinarne prezentujące wyniki badań nad literaturą, kulturą, historią, etnologią i językami Słowiańszczyzny południowej oraz jej dynamicznymi związkami z innymi obszarami kulturowymi. Wyraźnie określony przedmiot zainteresowań, precyzowany dla każdego numeru tematycznego, pozwala na wszechstronną eksplorację problemów przez przedstawicieli różnych dyscyplin, m.in. historyków, literaturoznawców, kulturoznawców, lingwistów, socjologów oraz antropologów.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics), European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus). Zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 40.

Announcements

 

Slavia Meridionalis 21

 

Topic: SOCIETY OF THE 21ST CENTURY – BLURRING OF BORDERS, LANGUAGES AND CULTURES

The 21st volume of the journal Slavia Meridionalis will be devoted to the blurring of borders, languages and cultures in the 21st century society.

Development of new technologies, opening of physical borders, transferring many social phenomena to the virtual space, where setting borders is constricted and sometimes even impossible, as well facets of cultural globalization set new challenges for the societies of the begging of the 21st century.

Dynamics of current changes in social communication cause a need to identify new phenomena and to redefine old concepts. Some of the them are: social group defined territorially and socially (town, village), communication group (nation, ethnic group), types and hierarchy of communication units (national and regional languages, dialects, sociolects, professional sociolects). Relatively clear-cut phenomena with distinctive constitutive features, sometimes administratively codified (such as official national standard language, system of speech genres, official vs unofficial communication etc.) get replaced, especially in the social space, by phenomena with blurred borders and indistinct parameters (such as mixed speech genres, unofficial communication in public sphere, regional standards of national languages). Borders between social and communicational categories get blurred, social and communicational processes become indistinct, there is more and more noise in communication, especially in mass communication.

The 21st volume will be an attempt to answer some questions about the dynamics of changes in social communication at the beginning of the 21st century. The proposed set of research areas is as follows:

 • redefinition of the social and communication units, such as town, village, region, local community;
 • concept of physical and/or virtual border, blurring of language borders;
 • research methodology of contemporary changes in communication, complementarity of research methods;
 • polycode communication, semi-communication, active and passive competences in intercultural contacts, closely related languages and typologically similar languages, bi- and multilingualism;
 • contemporary media, changes of communication patterns, new media genres, mixed media genres;
 • phenomenon of interpenetration and mixing language styles in linguistic communication, language stylisation and code mixing;
 • formal and informal communication in virtual world, tasks and tools of language policy in conditions of mass communications.

Slavia Meridionalis is a multidisciplinary Open Access journal presenting research on the South Slavic countries and their connections with other cultural regions. It is listed in ERIH PLUS and indexed in SCOPUS.

We invite papers by representatives of various research areas and methods. We are likewise interested in comparative reflection and references to the whole area of the Slavic cultures and the Balkans. We will also consider publishing articles outside the main topic – in the “Imponderabilia” section, which is intended for papers addressing particularly important sociolinguistic issues related to the Slavia Meridionalis area.

We welcome papers of up to 30,000 characters with spaces (including bibliography) in all Slavic languages, as well as English, German and French.

Please submit articles via the OJS platform:

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/user/register

Deadline for submission: 30 September 2020

Planned date of publication: 2021

Detailed information and guidelines for authors can be found on the journal's website:

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/about

Questions should be addressed to: sm@ispan.waw.pl

 

Temat: SPOŁECZEŃSTWO XXI WIEKU – ZACIERANIE SIĘ GRANIC, JĘZYKÓW I KULTUR

Najbliższy, dwudziesty pierwszy tom czasopisma „Slavia Meridionalis” poświęcony zostanie zjawisku zacierania się granic, języków i kultur, charakterystycznemu dla społeczeństw początków XXI wieku.

Rozwój nowych technologii, otwarcie granic fizycznych, przeniesienie wielu zjawisk społecznych w przestrzeń wirtualną, w której wytyczenie granic jest utrudnione, czasem wręcz niemożliwe, procesy globalizacji kulturowej, stawiają przed społeczeństwami początku wieku XXI nowe wyzwania.

W związku z dynamiką zmian społecznych, zachodzących także w komunikacji społecznej, pojawia się potrzeba zdefiniowania nowych zjawisk i przedefiniowania starych pojęć. Należą do nich między innymi: pojęcie grupy społecznej określonej terytorialnie i społecznie (miasto, wieś), grupy komunikacyjnej (naród, etnikum), typów i hierarchii jednostek komunikacyjnych (języki narodowe, regionalne, dialekty, socjolekty, profesjolekty). W miejsce zjawisk o stosunkowo wyraźnych zakresach i cechach konstytutywnych, czasami administracyjnie skodyfikowanych (oficjalny narodowy standard językowy, system gatunków mowy, komunikacja oficjalna vs nieoficjalna etc.), w znacznie wyższym niż poprzednio stopniu zaczynają funkcjonować w przestrzeni społecznej zjawiska o rozmytych granicach i nieostrych kryteriach wyodrębniania (gatunki mowy mieszane, komunikacja nieoficjalna w sferze publicznej, regionalne substandardy języka narodowego). Dochodzi bowiem do zacierania się granic między kategoriami społeczno-komunikacyjnymi, procesy społeczno-komunikacyjne stają się nieostre, w komunikacji, zwłaszcza masowej, nasilają się szumy komunikacyjne.

Tom stanowić będzie próbę odpowiedzi na niektóre pytania związane z dynamiką zmian w komunikacji społecznej na początku XXI wieku. Proponujemy następujący, wyjściowy katalog problemów badawczych:

 • redefinicja pojęć z zakresu jednostek społeczno-komunikacyjnych (miasto, wieś, region, społeczność lokalna);
 • pojęcie granicy fizycznej a/i wirtualnej, zacieranie się granic językowych;
 • metodologia badań współczesnych zmian komunikacyjnych, komplementarność metod badawczych;
 • komunikacja polikodowa, semikomunikacja, korzystanie z kompetencji czynnej i biernej w kontaktach międzykulturowych, języki blisko spokrewnione i typologicznie bliskie, dwu- i wielojęzyczność w praktyce językowej;
 • współczesne media, zmiany wzorców komunikacyjnych, nowe gatunki medialne, mieszane gatunki medialne;
 • procesy przenikania się i mieszania stylów w komunikacji językowej, stylizacja językowa a mieszanie kodów;
 • komunikacja oficjalna i nieoficjalna w świecie wirtualnym, zadania i narzędzia polityki językowej w warunkach komunikacji masowej.

„Slavia Meridionalis” to czasopismo wielodyscyplinowe, publikowane w tzw. Wolnym Dostępie, które prezentuje wyniki badań nad Słowiańszczyzną południową oraz nad jej związkami z innymi obszarami kulturowymi. Figuruje ono na liście ERIH PLUS, a także indeksowane jest w bazie SCOPUS. Zgodnie z Wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 40.

Do nadsyłania artykułów zachęcamy reprezentantów rozmaitych obszarów i metod badawczych. Jesteśmy zainteresowani również refleksją porównawczą i odniesieniami do całego obszaru kultur słowiańskich i Bałkanów. Rozważymy też publikację artykułów spoza głównego tematu – w sekcji „Imponderabilia”, która przeznaczona jest dla tekstów podejmujących szczególnie istotne kwestie socjolingwistyczne, związane z obszarem „Slavia Meridionalis”.

Autorów zapraszamy do przesyłania artykułów o objętości do 30 000 znaków ze spacjami (wraz z bibliografią) we wszystkich językach słowiańskich oraz angielskim, niemieckim i francuskim.

Artykuły prosimy zgłaszać przez platformę OJS:

https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/user/register

Termin nadsyłania artykułów: 30 września 2020 r. 

Planowana data publikacji: 2021 r.

Szczegółowe informacje i wytyczne dla autorów znajdują się na stronie czasopisma: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/about  

Pytania prosimy kierować na adres: sm@ispan.waw.pl

 
Posted: 2020-02-26
 
More Announcements...

Vol 19 (2019): Performativity – Politics – Community [Performatywność – polityka – wspólnota]


Cover Page

Editor-in-Charge of the issue [Redaktor prowadząca] 19/2019: Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Complete list of reviewers for the volume 19 [Lista recenzentów tomu 19]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: Michael Timberlake (English/angielski), Jakub Ozimek (English/angielski), Barbara Grunwald-Hajdasz (Polish/polski), Ana Marković (Croatian/chorwacki)

Slavia Meridionalis (preparation and open access publication of a volume of the journal - project financed under contract no. 661/P-DUN/2019 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [„Slavia Meridionalis” (wydanie rocznika czasopisma i umieszczenie go w otwartym dostępie) – zadanie finansowane w ramach umowy 661/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]