Sprawy Narodowościowe

Sprawy Narodowościowe. Seria nowa / Nationalities Affairs (SNSN) is the leading Polish journal devoted to nationalism and ethnicity, publishing articles in humanities and social sciences. The aim of the journal is to provide a platform for transdisciplinary research on nationalisms and ethnic issues, especially in Central Europe. The subject area in focus is the empirical and theory-oriented study of nationalism and ethnicity, pursued with a view to making a contribution to the development of Central European area studies. The SNSN is different from other journals in the field owing to its firm focus on Central Europe, understood as a constellation of ideas which is embodied in space. This concept of Central Europe includes both Slavic countries and their non-Slavic neighbours (e.g. Albania, Austria, the Baltic States, Greece, Hungary, Moldova, Romania). This approach to Central Europe requires the examination of reciprocal relations with cultures in relatively close geographical proximity, which were often the source of ideas proliferating in the region (e.g. Germany, Italy, Scandinavian countries, Turkey). Likewise, it does not exclude Russia as the most influential neighbouring state.

The journal is listed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, ProQuest and Crossref databases. It is included in the Polish ranking of academic journals of the Ministry of Education and Science; the number of points awarded for published contributions is 40.

 

„Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” / „Nationalities Affairs” (SNSN) jest wiodącym polskim czasopismem poświęconym nacjonalizmowi i etniczności, publikujące artykuły z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Celem pisma jest stworzenie platformy dla transdyscyplinarnych badań nad nacjonalizmami i zagadnieniami etnicznymi, zwłaszcza w Europie Środkowej. Przedmiotem naszego zainteresowania są empiryczne i teoretyczne badania nad tymi zagadnieniami, prowadzone w celu wniesienia wkładu w rozwój area studies na obszarze Europy Środkowej. SNSN różni się od innych czasopism z tej dyscypliny jasnym skupieniem się na Europie Środkowej, rozumianej jako konstelacja idei ucieleśniona w przestrzeni. Taka koncepcja Europy Środkowej obejmuje zarówno kraje słowiańskie, jak i ich niesłowiańskich sąsiadów (np. Albanię, Austrię, kraje bałtyckie, Grecję, Węgry, Mołdawię, Rumunię). Takie podejście do Europy Środkowej wymaga zbadania wzajemnych relacji kultur, znajdującymi się w stosunkowo bliskim sąsiedztwie geograficznym, które często były źródłem idei zakorzeniających się w regionie (np. Niemcy, Włochy, kraje skandynawskie, Turcja). Podobnie, nie wyklucza ona Rosji jako najbardziej wpływowego państwa regionu.

Czasopismo jest indeksowane w bazach CEEOL, DOAJ, EBSCO, ProQuest i Crossref. Znajduje się na polskiej liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki; liczba punktów przyznawanych za opublikowane tu artykuły wynosi 40.

Announcements

 

Call for Papers: Vol. 55

 

ImagiNations: Visual Embodiments of Central Europe and Its Constellations Call for Submissions

Details available here.

 
Posted: 2022-08-12
 
More Announcements...

No 54 (2022): Exclusion in Central Europe [Wykluczenia w Europie Środkowej]


Cover Page
Please note that this is not a full list of articles assigned to this volume. The volume is due to be finalized on the last day of December 2022. All articles are in their final publisher-created form. [Prosimy zwrócić uwagę, że nie jest to pełny spis artykułów, które ukażą się w tym tomie. Tom zostanie zamknięty 31 grudnia 2022 roku. Wszystkie opublikowane artykuły zostały zamieszczone w wersji ostatecznej wydawcy.]