DOI: https://doi.org/10.11649/sn.2016.016

Czy jesteśmy „ludzkim zoo”?

Katarzyna Wrzesińska

Abstract


Are we "human zoo"?

Review: The Invention of Race. Scientific and Popular Representation, N. Bancel, T. David, D. Thomas (ed.), Routlege: New York-Abington, 2014, ss. 320.

The book under review is a collection of articles presenting the functioning of the idea of the human race in the scientific, social and cultural backgrounds. The main purpose is to demonstrate how the concept of race have circulated from the late 18th century in scholarship as well as in popular reception. Thus the authors focus their attention on the so-called ethnological expositions (such as Negro or Eskimo Villages) organized on the occasion of world‘s fairs, today known as “human zoo.” On the social level, this helped support the conviction of the supremacy of the white race.

 

 

Czy jesteśmy  „ludzkim zoo”?

Recenzja: The Invention of Race. Scientific and Popular Representation, N. Bancel, T. David, D. Thomas (ed.), Routlege: New York-Abington, 2014, ss. 320.

Recenzowana praca zawiera zbiór artykułów poświęconych przedstawieniu funkcjonowania koncepcji podziału ludzkości na rasy na szerokim tle: naukowym, społecznym i kulturowym. Główny cel stanowi zobrazowanie procesu cyrkulacji idei rasy – od ujęć naukowych począwszy od końca XVIII w. aż do ukazania problemu na płaszczyźnie odbioru masowego. Tu obiektem zainteresowań badawczych stały się tzw. ekspozycje etnologiczne (np. wioski murzyńskie, eskimoskie) organizowane przy okazji wystaw światowych, określane dzisiaj mianem „ludzkich zoo”. Płaszczyzna ta przyczyniła się do utrwalenia w świadomości społecznej poczucia supremacji białej rasy.


Keywords


scientific conceptions of race; popular culture; human zoo

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Bancel, N., David, T., & Thomas, D. (Red.). (2014). The invention of race: Scientific and popular representation. New York: Routlege.

Chwiejda, E. (2014). „L’invention du sauvage” w Musee du Quai Branly. Dwutygodnik.com. Pobrano 12 maja 2016, z http://www.dwutygodnik.com/artykul/3396-I%E2%

%99invention-du-sauvage-w mus%C3%A9e-du-quai-branly.html

Cywiński, P. (2016). Ludzkie zoo – czyli zwiedzamy plemienną wioskę. Pobrano 12 maja 2016, z http://www.post-turysta.pl/artykul/ludzkie-zoo-czyli-zwiedzamy-plemienna-wioske.pdf

J. N. (1883). Krao, okaz człowieka-małpy. Wszechświat, (6), 96.

Kazimierowska, K. (2011, wrzesień 13). Historia upadku, czyli o filmie „Czarna Wenus”. Kultura Liberalna, (140). Pobrano 12 maja 2016, z http://kulturaliberalna.pl/2011/09/13/kazimierowska-historia-upadku-czyli-o-filmie-%E2%80%9Eczarna-wenus%E2%80%9D/

Krzywicki, L. (1969). Dzieła (T. 7). Warszawa: PWN.

Popowicz, K. (2009). Lamarkizm społeczny a rasizm i eugenika we Francji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tyrała, R. (2005). O jeden takson za dużo: Rasa jako kategoria społecznie problematyczna. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Copyright (c) 2016 Katarzyna Wrzesińska

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/