DOI: https://doi.org/10.11649/sn.2014.028

O roli polskiej muzyki w kształtowaniu tożsamości narodowej

Joanna Ewa Zaniewicz

Abstract


On the influence of Polish music on national identity

The article deals with the role of patriotic songs in shaping national identity of the Polish. The discourse is divided into three matters. The first part is introductory and treats about the most essential issues and research problems, regarding the key topic. I attempt to answer the raised questions in the last part of the work. The middle part of a historical character presents crucial research assumptions, along with all the transformations that have taken place over the years, and have been influencing our comprehending of national songs and strengthening the feeling of national identity. The final part sums the discourse up and is critical to the key topic. I strive to foresee possible consequences of the described phenomena. I derive my conclusions from the analysis, presented in the second part of the article, and from my personal experience, which has been gained due to long years of participating and organizing patriotic concerts and performances.

 

O roli polskiej muzyki w kształtowaniu tożsamości narodowej

W poniższym artykule zajmuję się rozważaniami na temat współczesnej roli pieśni patriotycznej w kształtowaniu tożsamości narodowej Polaków. Artykuł został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich ma charakter wprowadzający i przedstawia najważniejsze problemy badawcze dotyczące tematu. Druga część ma charakter historyczny, przedstawia najistotniejsze założenia badaczy oraz przemiany na przestrzeni lat naszego rozumienia znaczenia pieśni patriotycznych w kształtowaniu i umacnianiu polskiej tożsamości narodowej. Ostatnia część stanowi próbę przewidzenia przyszłych następstw analizowanego problemu. Przedstawione wnioski opierają się na analizie oraz obserwacjach własnych wynikających z wielu lat uczestniczenia, organizowania i tworzenia koncertów o charakterze patriotycznym.


Keywords


national identity; music; patriotism; patriotic songs; national culture; national symbols

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Berger, P. L. (1988). Zaproszenie do socjologii. (J. Stawiński, Tłum.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Berger, P. L., & Zijderveld, A. C. (2010). Pochwała wątpliwości: jak mieć przekonania i nie stać się fanatykiem. (S. Baranowski, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo vis-à-vis.

Burszta, W. J. (2004). Różnorodność i tożsamość: antropologia jako kulturowa refleksyjność. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Czartkowski, A., & Jeżewska, Z. (Oprac.). (1959). Chopin żywy w swoich listach i w oczach współczesnych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Demska-Trębacz, M. (2004). Rodzimość i europejskość w muzyce polskiej XIX i XX w. W M. Koźmiński (Red.), Cywilizacja europejska: wykłady i eseje (ss. 249–265). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar/ Collegium Civitas Press.

Dozwolony użytek autorów. (b.d.). Pobrano 22 lipca 2014, z http://www.zaiks.org.pl/142,87,dozwolony_uzytek_utworow

Dziemidok, B. (2001). O potrzebie tożsamości narodowej, nacjonalizmie oraz integracyjnej i dezintegracyjnej roli artystycznych środdków przekazu w jednoczeniu Europy. W B. Dziemidok (Red.), Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych środków przekazu w kształtowaniu tożsamości narodowej i jednoczeniu Europy. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Dziemidok, B. (2005, marzec 31). Filozofowie się zdarzają. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pobrano 22 lipca 2014, z http://www.sprawynauki.waw.pl/?section=article&art_id=1667

Dziemidok, B. (2008). Tożsamość narodowa a nacjonalizm w epoce globalizacji. W B. Szklarski (Red.), Mity, symbole i rytuały we współczesnej polityce: szkice z antropologii polityki (ss. 139–152). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Instytut Studiów Politycznych PAN.

Gwizdalanka, D. (2012). Magia muzyki. Muzyka a słowo. Wychowanie Muzyczne, (5). Pobrano 22 lipca 2014, z http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_37.html

Janion, M. (2000). Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Kaczmarski, J. (2014, maj 31). Wywiad z 19 listopada 1999 r. udzielony Annie Erecińskiej. Gazeta Wyborcza, dodatek 25 lat wolności, s. 2.

Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: PWN.

Komorowski, B. (2014, maj 31). Przed emisją koncertu „Wasz Kaczmarski”, TVP2. Gazeta Wyborcza, dodatek 25 lat wolności, s. 1.

Mazowsze. (b.d.). Pobrano 22 lipca 2014, z http://mazowsze.waw.pl/sub,pl,mazowsze---historia.html

Meyer, L. B. (1974). Emocja i znaczenie w muzyce. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Nowaczewski, R. (2010, sierpień 1). Bohaterom Powstania Warszawskiego - Strażacy. Plac Zamkowy, Warszawa, mazowieckie.

Oleś, P. K. (2008). O różnych rodzajach tożsamości oraz ich stałości i zmianie. W P. K. Oleś & A. Batory (Red.), Tożsamość i jej przemiany a kultura (ss. 41-84). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Oskar Kolberg. (b.d.). Pobrano 22 lipca 2014, z http://www.oskarkolberg.pl/index.php/site/dziela

Panek, W. (1999). Świat muzyki: podręcznik klasy 1-3 Gimnazjum. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Przychodzińska-Kaciczak, M. (1984). Zrozumieć muzykę. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Szacki, J. (2004). O tożsamości (zwłaszcza narodowej). Kultura i Społeczeństwo, 48(3/lipiec-wrzesień), 9–40.

Śmiechowski, B. (1993). Z muzyką przez wieki i kraje (Historia Muzyki). Warszawa: Polski Dom Wydawniczy Sp. z o.o.

Tatry | Karol Szymanowski. (b.d.). Pobrano z http://www.karolszymanowski.pl/inspiracje/inspiracje-folklorystyczne/tatry/
Copyright (c) 2014 Joanna Ewa Zaniewicz

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/