Sprawy Narodowościowe

Sprawy Narodowościowe. Seria nowa / Nationalities Affairs (SNSN) is the leading Polish journal devoted to nationalism and ethnicity, publishing articles in humanities and social sciences. The aim of the journal is to provide a platform for transdisciplinary research on nationalisms and ethnic issues, especially in Central Europe. The subject area in focus is the empirical and theory-oriented study of nationalism and ethnicity, pursued with a view to making a contribution to the development of Central European area studies. The SNSN is different from other journals in the field owing to its firm focus on Central Europe, understood as a constellation of ideas which is embodied in space. This concept of Central Europe includes both Slavic countries and their non-Slavic neighbours (e.g. Albania, Austria, the Baltic States, Greece, Hungary, Moldova, Romania). This approach to Central Europe requires the examination of reciprocal relations with cultures in relatively close geographical proximity, which were often the source of ideas proliferating in the region (e.g. Germany, Italy, Scandinavian countries, Turkey). Likewise, it does not exclude Russia as the most influential neighbouring state.

The journal is listed in CEEOL, DOAJ, EBSCO, ProQuest and Crossref databases. It is included in the Polish ranking of academic journals of the Ministry of Science and Higher Education; the number of points awarded for published contributions is 20.

 

„Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” / „Nationalities Affairs” (SNSN) jest wiodącym polskim czasopismem poświęconym nacjonalizmowi i etniczności, publikujące artykuły z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Celem pisma jest stworzenie platformy dla transdyscyplinarnych badań nad nacjonalizmami i zagadnieniami etnicznymi, zwłaszcza w Europie Środkowej. Przedmiotem naszego zainteresowania są empiryczne i teoretyczne badania nad tymi zagadnieniami, prowadzone w celu wniesienia wkładu w rozwój area studies na obszarze Europy Środkowej. SNSN różni się od innych czasopism z tej dyscypliny jasnym skupieniem się na Europie Środkowej, rozumianej jako konstelacja idei ucieleśniona w przestrzeni. Taka koncepcja Europy Środkowej obejmuje zarówno kraje słowiańskie, jak i ich niesłowiańskich sąsiadów (np. Albanię, Austrię, kraje bałtyckie, Grecję, Węgry, Mołdawię, Rumunię). Takie podejście do Europy Środkowej wymaga zbadania wzajemnych relacji kultur, znajdującymi się w stosunkowo bliskim sąsiedztwie geograficznym, które często były źródłem idei zakorzeniających się w regionie (np. Niemcy, Włochy, kraje skandynawskie, Turcja). Podobnie, nie wyklucza ona Rosji jako najbardziej wpływowego państwa regionu.

Czasopismo jest indeksowane w bazach CEEOL, DOAJ, EBSCO, ProQuest i Crossref. Znajduje się na polskiej liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; liczba punktów przyznawanych za opublikowane tu artykuły wynosi 20.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

No 52 (2020)


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 52 [Lista recenzentów numeru 52]

Editor-in-Charge of the issue [Redaktor prowadzący]: Jacek Serwański 

Project Sprawy Narodowościowe. Seria nowa – financed under contract no. 102/WCN/2019/1 from funds of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within the "Scientific Journals Support Programme". [Zadanie „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” finansowane na podstawie umowy 102/WCN/2019/1 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.]