Sprawy Narodowościowe

“Sprawy Narodowościowe / Nationalities Affairs” is an annual started in 1992; since 2004 it has been published by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences. The journal is devoted to the interdisciplinary study of nationalism and ethnicity, with respect to history, sociology, ethnography, culture, language, demography, politics, economy, mass-media, etc. Since 1992 it has strongly contributed to the creation of the comparative basis for the study of nationalisms and ethnic issues across the globe through publishing analytical essays devoted to these problems. We accept submissions of papers on various aspects of national and ethnic issues, approached from various disciplinary and methodological standpoints, and pertaining to all the geographical regions. We especially encourage contributions novel in approach as well as in form. Apart from the traditional academic-style articles, we are ready to consider biographical, opinion, and participatory observation essays. Contributions can be submitted in Polish and in English. We are looking for essays that focus on the rise and development of nationalism, specific nations and/or national movements, the overall dynamics of nation-building and nation-state-building, as well as ethnic problems in the past and in the contemporary world.

The journal is included in the ranking list “B” of academic journals of the Ministry of Science and Higher Education. Points awarded for publication: 14.

 

„Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” to rocznik, który ukazuje się od 1992 roku, od 2004 roku w Instytucie Slawistyki PAN (Poznań–Warszawa). Periodyk kontynuuje tradycje kwartalnika „Sprawy Narodowościowe”, wydawanego przez Instytut Badania Spraw Narodowościowych w Warszawie w latach 1927–1939. Czasopismo zawiera główne działy: artykuły, artykuły przeglądowe, kronika i informacje, recenzje i omówienia, polemiki oraz bibliografia; w dziale „Specific Nationalisms” drukowane są artykuły w języku angielskim. Pismo podejmuje zagadnienia narodowościowe z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych i zamieszcza oryginalne opracowania autorów z całego świata (także w przekładach na język polski). Publikacje koncentrują się na problemach narodów, grup etnicznych i mniejszości narodowych zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości, ujmowanych w sposób obiektywny z uwzględnieniem takich czynników, jak historyczne, socjologiczne i etnologiczne, kulturowe i językowe, demograficzne, polityczne, gospodarcze, medialne i inne.

Czasopismo figuruje w części „B” wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 14.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

No 49 (2017): Polskość: tożsamość narodowa [Polishness: National Identity]


Cover Page

Editors-in-Charge of the issue [Redaktorzy prowadzący]: Jacek Serwański, Anna Jawor

Complete list of reviewers for the issue 49 [Lista recenzentów numeru 49]

Project (“Sprawy Narodowościowe. Seria nowa - implementation of procedures safeguarding the originality of scientific publications and the security measures undertaken”) – financed under contract no. 560/P-DUN/2017 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Sprawy Narodowościowe. Seria nowa – wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowane techniki zabezpieczeń”) – finansowane w ramach umowy 560/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]