Józef Obrębski (1905–1967). Bibliografia przedmiotowa

Zobacz również Wspomnienia o Józefie Obrębskim

Bibliografia zawiera wykaz publikacji dotyczących dzieła i życia Józefa Obrębskiego.

Artykuły

 • Ablamski, Pavel. (2019). Niektóre aspekty procesów narodotwórczych na Polesiu w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle badań terenowych Józefa Obrębskiego. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2019(51). https://doi.org/10.11649/sn.1894
 • Alunina, Iryna. (2006). Białoruskie badania Polesia przed Józefem Obrębskim. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 63–71.
 • Antoniewicz, Jerzy, & Nowakowski, Stefan. (1970). Tym, którzy odeszli: Józef Obrębski. Acta Baltico-Slavica, 7, 364–366.
 • Armon, Witold. (1978). Obrębski Józef. W Polski Słownik Biograficzny (Tom 23/3, z. 98, ss. 461–463). Wrocław–Warszawa: Polska Akademia Umiejętności
 • Bellotti, Anthony J. (1991). A Summary of work in progress: Jamaican research group and the Obrebski papers [Maszynopis]. W Obrebski Collection: Special Collections and Archives. Amherst: W. E. B. Du Bois Library, University of Massachusetts.
 • Bellotti, Anthony J. (1992). A Summary of work in progress: The Obrebski papers [Maszynopis]. W Obrebski Collection: Special Collections and Archives. Amherst: W. E. B. Du Bois Library, University of Massachusetts.
 • Benedyktowicz, Zbigniew. (2000). Józef Obrębski: Identyfikacja a stereotyp. W Zbigniew Benedyktowicz, Portrety “obcego”: Od stereotypu do symbolu (ss. 19–38). Kraków: Universitas.
 • Bielenin-Lenczowska, Karolina. (2013). Postmodernistyczny Obrębski: Gęsty opis, gender i nieprzezroczysty etnograf w eseju “Skandal we wsi”. W Eli Lucheska & Zvonko Dimoski (Red.), 105 godini od raǵanjeto na Jozef Obrembski//105 years from the birth of Józef Obrębski (ss. 25–32). Prilep–Poznań: Institute for Old Slavic Culture-Institute of Slavonic Philology UAM.
 • Bielenin-Lenczowska, Karolina, & Engelking, Anna. (2015). Józef Obrębski’s Poreče: An ethnographic revisit. W Karolina Bielenin-Lenczowska (Red.), Anthropology of continuity and change: Macedonian Poreče 80 years after Jozef Obrebski’s work (ss. 9–29). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/36
 • Borkowska, Grażyna. (2008). Daleko od mitu: Kresy według Obrębskiego. Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza, 55, 123–130.
 • Borkowska, Grażyna. (2010). Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim: Pytania sceptyka. Teksty Drugie, 2010(5), 40–52.
 • Borkowska, Grażyna. (2014). A post-colonial perspective on Polish soil: Some questions of a skeptic. Teksty Drugie, 2014(1), 41–54.
 • Chałasińska, Krystyna, Chałasiński, Józef, & Nowakowski, Stefan. (1968). Józef Obrębski: 1905–1967. Przegląd Socjologiczny, 22(2), 13–15.
 • Chałubiński, Mirosław. (2006). Stanisław Ossowski i Józef Obrębski. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 49–51.
 • Cichoracki, Piotr. (2018). Józef Obrębski wobec społecznego i politycznego radykalizmu poleskiej wsi lat 30: Diagnozy i recepty. W I. Ė. Bahdanovich & M. I. Svistunovaĭ (Red.), Belaruska-pol′skiia moŭnyia, litaraturnyia, histarychnyia i kul′turnyia suviazi: Da 220-hoddzia z dnia naradzhėnnia Adama Mitskevicha. Zb. art. pa matėryialakh mizhnar. navuk. kanf (ss. 170–179). Minsk: BDU.
 • Cichoracki, Piotr. (2019). Wieś poleska doby przemian lat trzydziestych XX wieku w ujęciu Józefa Obrębskiego. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2019(51). https://doi.org/10.11649/sn.1866
 • Ciski, Robert. (1975). Joseph Obrebski, the west Indian social survey, and Caribbean ethnology [Maszynopis]. W Obrebski Collection: Special Collections and Archives. Amherst: W. E. B. Du Bois Library, University of Massachusetts.
 • Ciski, Robert. (1980). Joseph Obrebski, the west Indian social survey, and the ethnology of the west Indian family. Phylon, 41(4), 345–355.
 • Czarniakiewicz, Iryna. (2006). Wkład Józefa Obrębskiego w badania nad poleską rodziną. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 73–80.
 • Engelking, Anna. (1999). Śladami Józefa Obrębskiego po 60 latach: Raport z rekonesansu terenowego na Polesiu. W F. D. Klimchuk (Red.), Zaharoddze 1: Matėryialy Mizhdystsyplinarnaha navukovaha seminara pa pytanniakh dasledavannia Palessia (Minsk, 19 verasnia 1997 h.) (ss. 44–51). Minsk: BelIPK.
 • Engelking, Anna. (2000). Poleska ekspedycja etnosocjologiczna Józefa Obrębskiego w latach 1934–1937: Część pierwsza. 1934–1936. W F. D. Klimchuk & V. A. Labachėŭskaia (Red.), Zaharoddze 2: Matėryialy navukova-kraiaznaŭchaĭ kanferėntsyi “Palesse skryzhavanne kul′tur i chasu” (2527 verasnia 1999 h., Pinsk) (ss. 36–44). Minsk: Tėkhnalohiia.
 • Engelking, Anna. (2001a). Poleska ekspedycja etnosocjologiczna Józefa Obrębskiego w latach 1934–1937: Część druga. Badania monograficzne wsi Olmany (1936–1937). W F. D. Klimchuk, A. Ėnhel′kinh, & V. A. Labachėŭskaia (Red.), Zaharoddze 3: Matėryialy navukova-kraiaznaŭchaĭ kanferėntsyi “Palesse ŭ stahoddzi” (14 chėrvenia 2000 h., Belastok) (ss. 266–273). Minsk: Tėkhnalohiia.
 • Engelking, Anna. (2001b). Poleska ekspedycja etnosocjologiczna Józefa Obrębskiego w latach 1934–1937: Organizacja. Metody badań. Problematyka. Uczestnicy. Etnografia Polska, XLV(1–2), 23–45. http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/docmetadata?id=1571
 • Engelking, Anna. (2001c). Siostra i brat: Wspólne zainteresowania naukowe Antoniny i Józefa Obrębskich. W Elżbieta Smułkowa & Anna Engelking (Red.), Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami (ss. 23–32). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Engelking, Anna. (2002). Objective observation and direct experience: Józef Obrębski’s research in Macedonia, contextualizing his scientific biography (1926–1937). W Tanas Vražinovski (Red.), 70 godini od istražuvanjata na Jozef Obrembski vo Makedonija: Meǵunaroden naučen sobir, Samokv, 1416 septemvri 2001//70 years from the research of Josef Obrebski in Macedonia: International scientific assembly. Samokov, 1416 september (ss. 55–77). Prilep: Institut za Staroslovenska Kultura.
  • przedruk: Engelking, Anna. (2003a). Objective observation and direct experience: Józef Obrębski’s research in Macedonia, contextualizing his scientific biography (1926–1937). Ethnologia Polona, 24, 7–27.
 • Engelking, Anna. (2003b). Curriculum vitae na Jozef Obrembski. Curriculum vitae of Józef Obrębski. W Jozef Obrembski, Poreče 19321933//Macedonian Porech 19321933 (Tanas Vražinovski, Anna Engelking, & Joel M. Halpern, Red.) (ss. 9–25, 27–43.). Prilep-Skopje: Institut za Staroslovenska Kultura, Matica Makedonska.
 • Engelking, Anna. (2003c). Józef Obrębski jako językoznawca: Mało znane momenty z biografii naukowej etnosocjologa. W Anna Engelking & Romuald Huszcza (Red.), Pogranicza języków. Pogranicza kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej (ss. 366–382). Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Engelking, Anna. (2004a). Nieznani badacze Polesia w latach trzydziestych XX wieku: Roman Chromiński, Jan Teodorowicz, Zygmunt Korybutiak. Z archiwaliów ekspedycji etnosocjologicznej Józefa Obrębskiego. W Zbigniew Jasiewicz (Red.), Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych: Problematyka – badacze – znaczenie (ss. 203–213). Poznań: Biblioteka Telgte.
 • Engelking, Anna. (2004b). Obrębski o Malinowskim: Z dziejów recepcji funkcjonalizmu w Polsce. Studia Socjologiczne, 2004(2(173)), 17–34.
 • Engelking, Anna. (2005a). Józef Obrębski: Szkic do portretu w stulecie urodzin. W Józef Obrębski, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje (Anna Engelking, Red. & Przedmowa) (ss. 9–24). Warszawa: IFiS PAN.
 • Engelking, Anna. (2005b). Stanisław Dworakowski jako badacz Polesia. W Lech Mróz, Magdalena Zowczak, & Katarzyna Waszczyńska (Red.), Regiony, granice, rubieże: Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka (ss. 169–192). Warszawa: DiG.
 • Engelking, Anna. (2006a). Inedita from the archives of Jozef Obrebski. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 283–284.
 • Engelking, Anna. (2006b). Józef Obrębski: etnograf, etnolog, etnosocjolog. Tradycyjne i nowatorskie metody badań terenowych w latach 1920. i 1930. W Marcin Brocki, Konrad Górny, & Waldemar Kuligowski (Red.), Kultura profesjonalna etnologów w Polsce (ss. 147–168). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej.
 • Engelking, Anna. (2006c). Józef Obrębski: etnolog i socjolog warszawski. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 91–106.
 • Engelking, Anna. (2006d). Nieznany badacz Polesia i Wileńszczyzny w latach trzydziestych XX wieku: Zygmunt Jan Korybutiak (1907–1989). W A. M. Vabishchėvich, Ul. A. Sen′kavets, A. M. Sviryd, & H. M. Ishchanka (Red.), Historyka-kul′turnaia spadchyna Brėstska-Pinskaha Palessia pamizh minulym i buduchyniaĭ (da 450-hoddzia h. Stolina): Zbornik matėryialaŭ mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi 2829 verasnia 2005 hoda. Chastka 1 (ss. 136–148). Brėst: BrDU imia A. S. Pushkina.
 • Engelking, Anna. (2006e). “Nowy Malinowski”, czyli o związkach Józefa Obrębskiego z europejską i pozaeuropejską antropologią społeczną. W Janusz Mucha & Włodzimierz Wincławski (Red.), Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja (ss. 199–223). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Engelking, Anna. (2006f). W stulecie urodzin Józefa Obrębskiego. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 9–11.
 • Engelking, Anna. (2007a). Polesie Józefa Obrębskiego. W Józef Obrębski, Polesie: Studia etnosocjologiczne (Anna Engelking, Red. & Wstęp) (Tom 1, ss. 9–32). Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • przekład białoruski: Ėnhel′kinh, Hanna. (2011). Palesse Iuzafa Abrėmbskaha (Andrėĭ Beras′ne, Tłum.). Arche, 2011(3[102]), 118–136.
 • Engelking, Anna. (2007b). Józef Obrębski (1905-1967). W Ewa Fryś-Pietraszkowa & Anna Spiss (Red.), Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne (Tom 2, ss. 226–233). Wrocław-Kraków: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie.
 • Engelking, Anna. (2007c). Prace poleskie Józefa Obrębskiego: Edycja spuścizny archiwalnej etnosocjologa. W Siarheĭ Zaprudsk, Aliaksandr Fiaduta, & Zakhar SHybeka (Red.), Belarus′ i belarusy ŭ prastory i chase: Zbornik da 75-hoddzia prafesara Adama Mal′dzisa (ss. 372–378). Minsk: Limaryy’s.
 • Engelking, Anna. (2007d). Uwagi o mało znanych aspektach kategorii swój/obcy w ujęciu Józefa Obrębskiego. Etnolingwistyka, 19, 61–73.
 • Engelking, Anna. (2012a). Kazimierz Moszyński i Józef Obrębski: nauczyciel i uczeń. Lud, 96, 139–156.
 • Engelking, Anna. (2012b). Wokół pierwszej polskiej systematyki zamówień: O zapomnianej propozycji Józefa Obrębskiego. Poznańskie Studia Slawistyczne, 2012(3), 61–74. https://doi.org/10.14746/pss.2012.3.3
 • Engelking, Anna. (2014). Dessous życia wsi poleskiej w zapisie etnograficznym Ireny Czechówny z 1937 roku: Rzecz o nieznanej współpracowniczce Józefa Obrębskiego. W Grażyna Kubica & Katarzyna Majbroda (Red.), Obserwatorki z wyobraźnią: Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet (ss. 131–150). Wrocław: PTL.
 • Engelking, Anna. (2018a). Macedońskie Trobriandy: Józef Obrębski i pierwsze badania wsi europejskiej w paradygmacie funkcjonalizmu. Lud, 102. https://doi.org/10.12775/lud102.2018.06
 • Engelking, Anna. (2018b). Antropolog a polityka: Jeszcze raz o Józefie Obrębskim, badaczu Polesia w II Rzeczypospolitej. W I. Ė. Bahdanovich & M. I. Svistunovaĭ (Red.), Belaruska-pol′skiia moŭnyia, litaraturnyia, histarychnyia i kul′turnyia suviazi: Da 220-hoddzia z dnia naradzhėnnia Adama Mitskevicha. Zb. art. pa matėryialakh mizhnar. navuk. kanf(ss. 187–202). Minsk: BDU. Pobrano z http://elib.bsu.by/handle/123456789/214781?offset=20
  • przekład białoruski: Ėnhel′kinh, Hanna. (2019a). Antrapalohiia na sluzhbe palityki? Vypadak Iuzafa Abrėmskaha, dasledchyka ėtnichnastsi ŭ mizhvaennaĭ Pol′shchy. W Aliaksandr Smalianchuk (Red.), Homo Historicus: The Annual of Anthropological History//Homo Historicus: Hadavik antrapalahichnaй history (ss. 192–215). Vil′nia: Palitychnaia sfera. Pobrano z http://palityka.org/2019/06/homo-historicus-2019-hadavik-antrapalahichnaj-historyi/
 • Engelking, Anna. (2019b). Nauka na usługach polityki? Przypadek Józefa Obrębskiego. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2019(51). https://doi.org/10.11649/sn.1863
 • Engelking, Anna. (2019c). Józefa Obrębskiego etnosocjologia Polesia w świetle pytań o jego życie i dzieło: Tytułem wprowadzenia. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2009(51). https://doi.org/10.11649/sn.2127
 • Ėnhel′kinh, Hanna. (2008). Iuzaf Abrėmbski (1905–1967): Da biiahrafii antrapolaha. W Aliaksandr Smalianchuk (Red.), Homo Historicus: The Annual of Anthropological History//Homo Historicus: Hadavik antrapalahichnaй history (ss. 217–235). Vilnius: European Humanities University.
 • Georgievski, Petre. (2002). Metodološki pristap vo proučuvanieto na makedonskoto selo vo deloto na J. Obrembski i B. Arsov. W Tanas Vražinovski (Red.), 70 godini od istražuvanjata na Jozef Obrembski vo Makedonija: Meǵunaroden naučen sobir, Samokv, 1416 septemvri 2001//70 years from the research of Josef Obrebski in Macedonia: International scientific assembly. Samokov, 1416 september (ss. 159–175). Prilep: Institut za Staroslovenska Kultura.
 • Georgievski, Petre T. (2014). Karakteristike etnografskog istraživania sela u Poreču tridesetich godina od polskog sociologa J. Obrembskog. W Đragoljub Đorđević (Red.), Biti sociolog sela: Spomenica Đure Stevanovića (ss. 97–118). Novi Sad: Prometej.
 • Grabowicz, Oksana Irena. (1973). Joseph Obrebski (1905–1967). W Joseph Obrebski, Yesterday’s people: Peasants of Polesie. An exhibition of photographs of rural eastern Poland in the 1930s (ss. 7–11). Amherst: University of Massachusetts.
 • Grabowicz, Oksana Irena. (1976). Afterword. W Joseph Obrebski, The changing peasantry of eastern Europe (Barbara Halpern & Joel Halpern, Red.) (ss. 93–99). Cambridge: Schenkman Publishing Company.
 • Gross, Feliks. (1968). In memoriam: Joseph Obrębski. The Polish Review. A Quarterly Published by the Polish Institute of Arts and Sciences in America, 13(2), 97–99.
 • Halpern, Joel M. (1976). Introduction. W Joseph Obrebski, The changing peasantry of eastern Europe (Barbara Halpern & Joel Halpern, Red.) (ss. 1–7). Cambridge: Schenkman Publishing Company.
 • Halpern, Joel M. (2002). Reflections on Jozef Obrebski’s work in Macedonia from the perspective of American anthropology. W Tanas Vražinovski (Red.), 70 godini od istražuvanjata na Jozef Obrembski vo Makedonija: Meǵunaroden naučen sobir, Samokv, 1416 septemvri 2001//70 years from the research of Josef Obrebski in Macedonia: International scientific assembly. Samokov, 1416 september (ss. 29–41). Prilep: Institut za Staroslovenska Kultura.
  • przedruk: Halpern, Joel M. (2003). Reflections on Jozef Obrebski’s work in Macedonia from the perspective of American anthropology. Ethnologia Polona, 24, 29–41.
 • Halpern, Joel M. (2003). Makedonskoto selo vo fotografite na Jozef Obrembski od ranite triesetti godini na XX vek: Perspektiva na negovite zapisi. The Macedonian village photographs of Jozef Obrebski in the early 1930s: A Perspective from his writings. W Jozef Obrembski, Poreče 19321933//Macedonian Porech 19321933 (Tanas Vražinovski, Anna Engelking, & Joel M. Halpern, Red.) (ss. 63–65, 79–81). Prilep-Skopje: Institut za Staroslovenska Kultura, Matica Makedonska.
 • Hruntoŭ, Siarheĭ. (2018). Iaŭrėi i satsyial′nyia transfarmatsyi na Palessi ŭ pratsakh Iuzėfa Abrėmbskaha. W I. Ė. Bahdanovich & M. I. Svistunovaĭ (Red.), Belaruska-pol′skiia moŭnyia, litaraturnyia, histarychnyia i kul′turnyia suviazi: Da 220-hoddzia z dnia naradzhėnnia Adama Mitskevicha. Zb. art. pa matėryialakh mizhnar. navuk. kanf (ss. 180–186). Minsk: BDU.
 • Hruntou, Siarhiej. (2019). Jews and social transformations in Polesie in the works of Józef Obrębski. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2019(51). https://doi.org/10.11649/sn.1865
 • Jakimovski, Jorde. (2002). Poreče vo zapisite na Obrembski i denes. W Tanas Vražinovski (Red.), 70 godini od istražuvanjata na Jozef Obrembski vo Makedonija: Meǵunaroden naučen sobir, Samokv, 1416 septemvri 2001//70 years from the research of Josef Obrebski in Macedonia: International scientific assembly. Samokov, 1416 september (ss. 251–257). Prilep: Institut za Staroslovenska Kultura.
 • Jovanovska, Sonja. (2002). Sfaḱanjeto za ulogata na zabranite vo etnografskite i folklornite materijali na Jozef Obrembski vo Poreče. W Tanas Vražinovski (Red.), 70 godini od istražuvanjata na Jozef Obrembski vo Makedonija: Meǵunaroden naučen sobir, Samokv, 1416 septemvri 2001//70 years from the research of Josef Obrebski in Macedonia: International scientific assembly. Samokov, 1416 september (ss. 101–110). Prilep: Institut za Staroslovenska Kultura.
 • Kaczmarek, Łukasz. (2013). Antropologiczna rewizyta terenowa: Etnografia zagrożona systemowo. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 2013(2(19)), 17–41.
 • Karadžoski, Vladimir. (2002). Agrarnata magija na Poreče vo delata na J. Obrembski. W Tanas Vražinovski (Red.), 70 godini od istražuvanjata na Jozef Obrembski vo Makedonija: Meǵunaroden naučen sobir, Samokv, 1416 septemvri 2001//70 years from the research of Josef Obrebski in Macedonia: International scientific assembly. Samokov, 1416 september (ss. 85–99). Prilep: Institut za Staroslovenska Kultura.
 • Kopczyńska-Jaworska, Bronisława. (1983). Problem świadomości etnicznej i narodowej: Metody i osiągnięcia badań polskiej etnografii. Lud, 67, 155–167.
 • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. (1972). Pozycja Józefa Obrębskiego w etnografii polskiej. Etnografia Polska, 16(1), 215–219.
 • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. (1977). Józef Obrębski. W Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Kultura ludowa i jej badacze: Mit i rzeczywistość (ss. 111–120). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. (1979). Wkład Józefa Obrębskiego w badanie procesów etnicznych. Etnografia Polska, 23(2), 72–82.
 • Lebow, Katherine. (2019). The Polish peasant on the sugar plantation: Bronisław Malinowski, Feliks Gross, and Józef Obrębski in the New World. Contemporary European History, 28, 188–204.
 • Lemiesz, Piotr. (1936, Wrzesień 25). Elita napływowa czyli uczmy się etnosocjologii. Kurier Wileński, nr 263, s. 1.
 • Lubaś, Marcin. (2018). Etnografia ideologii narodowych i analiza procesów unaradawiania: Studia poleskie Józefa Obrębskiego z perspektywy czasu. W I. Ė. Bahdanovich & M. I. Svistunovaĭ (Red.), Belaruska-pol′skiia moŭnyia, litaraturnyia, histarychnyia i kul′turnyia suviazi: Da 220-hoddzia z dnia naradzhėnnia Adama Mitskevicha. Zb. art. pa matėryialakh mizhnar. navuk. kanf (ss. 158–170). Minsk: BDU.
 • Lubaś, Marcin. (2019). Dokument myśli otwartej: Studia poleskie Józefa Obrębskiego a rozważania o grupach etnicznych i stosunkach narodowościowych w polskiej etnologii i socjologii. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2019(51). https://doi.org/10.11649/sn.1895
 • Machová, Barbora. (2013). Doing fieldwork in the Macedonian countryside. Prace Etnograficzne, 41(3), 135–143.
 • Maj, Małgorzata. (2002). Le compte rendu epistolaire de la recherche ethnographique de Jozef Obrebski a Kazimierz Moszynski. W Tanas Vražinovski (Red.), 70 godini od istražuvanjata na Jozef Obrembski vo Makedonija: Meǵunaroden naučen sobir, Samokv, 1416 septemvri 2001//70 years from the research of Josef Obrebski in Macedonia: International scientific assembly. Samokov, 1416 september (ss. 79–84). Prilep: Institut za Staroslovenska Kultura.
 • Mróz, Lech. (2002). Svoi–šuǵi kako nadopolnuvački, a ne kako isklučuvački kategorii vo koncepcijata na Obrembski. W Tanas Vražinovski (Red.), 70 godini od istražuvanjata na Jozef Obrembski vo Makedonija: Meǵunaroden naučen sobir, Samokv, 1416 septemvri 2001//70 years from the research of Josef Obrebski in Macedonia: International scientific assembly. Samokov, 1416 september 2001 (ss. 121–133). Prilep: Institut za Staroslovenska Kultura.
 • Nottingham, Elizabeth K. (1968). Joseph Obrebski 1905-1967. The American Sociologist, 1968, 256–257.
 • Nowakowski, Stefan. (1968). In memory of Józef Obrębski (1905–1967). The Polish Sociological Bulletin, 1968(2), 5–6.
 • Nowakowski, Stefan. (1982). Józef Obrębski: Socjolog niedoceniony. Kultura i Społeczeństwo, 26(1–2), 3–20.
  • przedruk w: Nowakowski, Stefan. (1992). Józef Obrębski: Socjolog niedoceniony. W Stefan Nowakowski, Sylwetki polskich socjologów (ss. 151–177). Warszawa: IFiS PAN.
 • Nowakowski, Stefan. (1989). Druga wojna światowa i jej społeczno-kulturowe odbicie w społeczności socjologicznej (wspomnienia i luźne refleksje). Kultura i Społeczeństwo, 1989(2), 163–179.
  • przedruk w: Nowakowski, Stefan. (1992). Druga wojna światowa i jej społeczno-kulturowe odbicie w społeczności socjologicznej (wspomnienia i luźne refleksje). W Stefan Nowakowski, Sylwetki polskich socjologów (ss. 235–260). Warszawa: IFiS PAN.
 • Nowicka, Ewa. (2006). Obrębskiego wspólnoty wyobrażone. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 109–121.
 • Obrembski, Stefan. (2006). Vo spomen na mojot tatko. W Tanas Vražinovski, Vladimir Karadžoski, & Sonja Jovanovska-Rizoska (Red.), Jozef Obrembski: Značaen istražuvač na narodnata kultura na Makedoncite (ss. 259–264). Skopje: Matica Makedonska.
 • Obrębski, Stefan. (2006). Pamięci mojego Ojca. In memory of my father. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 13–16, 321–324.
 • Olsen, Bjornar, & Kobyliński, Zbigniew. (1991). Ethnicity in anthropological and archaeological research: a Norwegian-Polish perspective. Archaeologia Polona, 29, 5–27.
 • Olszewski, Wojciech. (2001). Józef Obrębski. W Wojciech Olszewski, Patriotyzm i tolerancja: Nurt humanistyczny w polskiej myśli etnologicznej do drugiej wojny światowej wobec procesów etnicznych na Kresach (ss. 45–60). Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Olszewski, Wojciech. (2007). Konstrukcje teoretyczne w konfrontacji z badaniami etnologiczno-socjologicznymi Józefa Obrębskiego. W Wojciech Olszewski, Tożsamość kulturowa Kresów w humanistycznym nurcie polskiej myśli etnologicznej do roku 1939: Studium z zakresu antropologii stosowanej (ss. 79–102). Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Olszewski, Wojciech. (2011). Changes to the preferred model of consumption and the ethnic identity crisis of Poleshuks in the early twentieth century. Bicnyk Natsional′noho aviatsiǐnoho universytetu. Filosofiia, kul′turolohiia, 2, 128–131.
 • Oliunina, Irina. (2001). Britanskĭ funktsionalizm i ėtnograficheskoe izuchenie Belarusi. W Nauchnye trudy molodykh uchënykh, aspirantov, studentov (Tom 2, ss. 202–204). Minsk: BHU.
 • Oliunina, Irina. (2004a). “My i oni”: teoriia ėtnicheskoĭ gruppy v issledovaniiakh Ĭozėfa Obrėmbskogo na Polesʹe. W Materialy mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferentsii: Traditsii materialʹnoĭ i dukhovoĭ kulʹtury Vostochnogo Polesʹia. Gomelʹ, 2021 maia 2004 g. (Tom 1, ss. 75–78). Gomelʹ: GGU im. F. Skoryny.
 • Oliunina, Irina. (2004b). Polʹskaia ėtnosotsiologiia i belorusskaia ėtnografiia: Proshloe i budushchee. Magazyn Polski, 2004(30; 31; 32; 33), 60–65; 58–62; 64–66; 62–66.
 • Poniedziałek, Jacek. (2015). Wybrane koncepcje regionu w socjologii polskiej. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2015(46), 85–106. https://doi.org/10.11649/sn.2015.036
 • Posern-Zieliński, Aleksander. (2006). Józef Obrębski i antropologia Karaibów. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 123–145.
 • Radzik, Ryszard. (1996). Charakterystyka pojęcia grupy etnicznej na przykładzie Poleszuków. Etnografia Polska, XL, 127–135.
 • Rękas, Joanna. (2015). The hybridal status od Vodici: A study of continuity. W Karolina Bielenin-Lenczowska (Red.), Anthropology of continuity and change: Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski’s work (ss. 146–171). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/36
 • Rękas, Joanna, & Lučeska, Eli. (2015). Wodzicka narracja Józefa Obrębskiego i zarys projektu jej współczesnej aktualizacji. W V. Petreska & Joanna Rękas (Red.), Balkanski folklor kako interkulturen kod//Bałkański folklor jako kod interkulturowy (Tom 2, ss. 25–41). Skopje–Poznań: Institut za folklor Marko Cepenkova, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.
 • Risteski, Ljupčo. (2002). Narodnite iscelitelki vo Poreče od vremeto na Jozef Obrembski do denes. W Tanas Vražinovski (Red.), 70 godini od istražuvanjata na Jozef Obrembski vo Makedonija: Meǵunaroden naučen sobir, Samokv, 1416 septemvri 2001//70 years from the research of Josef Obrebski in Macedonia: International scientific assembly. Samokov, 1416 september (ss. 111–120). Prilep: Institut za Staroslovenska Kultura.
 • Risteski, Ljupčo. (2011). Josef Obrebski’s anthropological research on Macedonia. Etnoantropološki problemi, 6(4), 837–858.
 • Ruta, Zbigniew. (1988). Józef Obrębski: Badacz kultury ludowej. Młodzież i Wieś, A, 101–108.
 • Serwański, Jacek, & Wrzesińska, Katarzyna. (2006). Józef Obrębski w Instytucie Badań Spraw Narodowościowych w latach 1934–39. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 81–89.
 • Szast, Mateusz. (2014). Józef Obrębski, polski etnolog i socjolog. Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2014(1), 126–137.
 • Taševa, Marija. (2002). Obrembski za obrednata praktika i statusnite ulogi vo makedonskata selska zaednica. W Tanas Vražinovski (Red.), 70 godini od istražuvanjata na Jozef Obrembski vo Makedonija: Meǵunaroden naučen sobir, Samokv, 1416 septemvri 2001//70 years from the research of Josef Obrebski in Macedonia: International scientific assembly. Samokov, 1416 september (ss. 43–54). Prilep: Institut za Staroslovenska Kultura.
 • Taševa, Marija. (2006). Makedonskite istražuvanja na Jozef Obrembski. W Tanas Vražinovski, Vladimir Karadžoski, & Sonja Jovanovska-Rizoska (Red.), Jozef Obrembski: Značaen istražuvač na narodnata kultura na Makedoncite (ss. 233–242). Skopje: Matica Makedonska.
 • Veselinovski, Ariton, (2002). Moite seḱavania za J. Obrembski i negovata sopruga Tamara. W Tanas Vražinovski (Red.), 70 godini od istražuvanjata na Jozef Obrembski vo Makedonija: Meǵunaroden naučen sobir, Samokv, 1416 septemvri 2001//70 years from the research of Josef Obrebski in Macedonia: International scientific assembly. Samokov, 1416 september (ss. 227–231). Prilep: Institut za Staroslovenska Kultura.
 • Vražinovski, Tanas. (1998). “Legendata” za Jozef Obrenbski. Balcanoslavica, 1998(25), 221–236.
 • Vražinovski, Tanas. (2001a, Listopad 17-Grudzień 3). Jozef Obrembski: Značaen istražuvač na makedonskata narodna kultura. Nova Makedonija.
 • Vražinovski, Tanas. (2001b). Ostavinata na Jozef Obrembski. W Jozef Obrembski, Folklorni i etnografski materijali od Poreče: Kniga 1 (Tanas Vražinovski, Red.) (ss. 7–22). Prilep–Skopje: Institut za Staroslovenska Kultura, Matica Makedonska.
 • Vražinovski, Tanas. (2002). Značenieto na deloto na Jozef Obrembski za makedonskata nauka. W Tanas Vražinovski (Red.), 70 godini od istražuvanjata na Jozef Obrembski vo Makedonija: Meǵunaroden naučen sobir, Samokv, 1416 septemvri 2001//70 years from the research of Josef Obrebski in Macedonia: International scientific assembly. Samokov, 1416 september (ss. 15–27). Prilep: Institut za Staroslovenska Kultura.
 • Vražinovski, Tanas. (2003). Poreče vo istražuvanjata na Jozef Obrembski.  Porech in Jozef Obrebski’s Research. W Jozef Obrembski, Poreče 19321933//Macedonian Porech 19321933 (Tanas Vražinovski, Anna Engelking, & Joel M. Halpern, Red.) (ss. 45–62). Prilep-Skopje: Institut za Staroslovenska Kultura, Matica Makedonska.
 • Vražinovski, Tanas. (2005). Macedońskie materiały folklorystyczne Józefa Obrębskiego. W Lech Mróz, Magdalena Zowczak, & Katarzyna Waszczyńska (Red.), Regiony, granice, rubieże: Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka (ss. 249–259). Warszawa: DiG.
 • Vražinovski, Tanas. (2006). Józef Obrębski i macedońska etnografia. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 53–62.
 • Vražinovski, Tanas. (2011). Crtežite i slikite na Jozef Obrembski. W Pedeset godini na polonistikata vo Makedonija 19502009. Skopje: Univerzitetot “Sv. Kiril i Metodij”.       
 • Wincławski, Włodzimierz. (2006a). Józef Obrębski i Józef Chałasiński z Bronisławem Malinowskim i Florianem Znanieckim w tle. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 35–48.
 • Wincławski, Włodzimierz. (2006b). Pierwsze polskie profesjonalne badania socjologiczne współczesności (Józef Chałasiński, Stanisław Rychliński i Józef Obrębski). W Janusz Mucha & Włodzimierz Wincławski (Red.), Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja (ss. 225–278). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Wincławski, Włodzimierz. (2007). Obrębski Józef. W Włodzimierz Wincławski, Słownik biograficzny socjologii polskiej (Tom 3, ss. 47–52). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Tomy wieloautorskie i numery czasopism

2002:

 • Vražinovski, Tanas. (Red.). (2002). 70 godini od istražuvanjata na Jozef Obrembski vo Makedonija: Meǵunaroden naučen sobir, Samokv, 14i16 septemvri 2001//70 years from the research of Josef Obrebski in Macedonia: International scientific assembly. Samokov, 14–16 september. Prilep: Institut za Staroslovenska Kultura.

2003:

 • Obrembski, Jozef. (2003). Poreče 1932-1933//Macedonian Porech 1932–1933 (Tanas Vražinovski, Anna Engelking, & Joel M. Halpern, Red.). Prilep-Skopje: Institut za Staroslovenska Kultura, Matica Makedonska.

2006:

 • Engelking, Anna. (Red.). (2006). W stulecie urodzin Józefa Obrębskiego [Numer specjalny]. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2006(29).
 • Vražinovski, Tanas, Karadžoski, Vladimir, & Jovanovska-Rizosk, Sonja. (Red.). (2006). Jozef Obrembski: Značaen istražuvač na narodnata kultura na Makedoncite. Skopje: Matica Makedonska.

2013:

 • Lučeska, Eli, & Dimoski, Zvonko. (Red.). (2013). 105 godini od raǵanjeto na Jozef Obrembski//105 years from the birth of Józef Obrębski. Prilep–Poznań: Institut za Staroslovenska Kultura, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.

2015:

 • Bielenin-Lenczowska, Karolina. (Red). (2015). Anthropology of continuity and change: Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski’s work. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. https://hdl.handle.net/20.500.12528/36

2019:

 • Engelking, Anna. (Red.). (2019). Józef Obrębski – etnosocjologia – Polesie wczoraj i dziś [Cykl artykułów]. Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, 2019(51).

Katalogi i recenzje wystaw fotograficznych; kalendarze

 • Buried treasures from Polesie now part of UMass archives collection. (1983–1984). The Alumnus, XV(1), 10–11.
 • Engelking, Anna. (1996). Dzisiejsi ludzie Polesia: Tropem ekspedycji Józefa Obrębskiego. Katalog wystawy z okazji 60. rocznicy badań etnosocjologicznych Józefa Obrębskiego w Muzeum Niepodległości [Katalog wystawy]. Warszawa: Muzeum Niepodległości.
 • Ėnhel′kinh, Hanna. (1997). Fota-ėtnahrafichnaia vystaŭka “Palesse iakoha ne vedaem” (Hanna Tsishuk, Tłum.). Belastok: Orthdruk.
 • Kalinoŭski, Valer. (1996, Kwiecień 4). Minula shests′dzesiat hadoŭ. Zviazda, 1996(109–110), ss. 1, 8–9.
 • Life of struggle shown in photo exhibit at Herter. (1973, Marzec 10). Amherst Record.
 • Maroz, Aliakseĭ. (1999, Czerwiec 25). Fatahrafii z Palessia. Niva, nr 25.
 • Porečanite: Makedonskoto Poreče 1932–1933 vo etnografskata dokumentacija na Jozef Obrembski [Katalog wystawy]. (2017). Skopje: Ambasada RP w Skopje. Pobrano z https://issuu.com/ambasadarpwskopje/docs/katalog_jozef_obrebski_final
 • Poreczanie w obiektywie Polaka: Macedońskie Porecze 1932–1933 w dokumentacji etnograficznej Józefa Obrębskiego//Porečanite niz objektivot na Poljakot: Makedonskoto Poreče 1932–1933 vo etnografskata dokumentacija na Jozef Obrembski//The Porechans through the lens of a Pole. The Macedonian Poreche 1932–1933 according to Józef Obrębski’s ethnographic records [Kalendarz na 2018 rok]. (2017). Skopje: Ambasada RP w Skopje. Pobrano z https://issuu.com/ambasadarpwskopje/docs/kalendarz_2018
 • Skutnik, Tadeusz. (2001, Marzec 30). Dusza Polesia. Dziennik Bałtycki, s. 36–37.
 • Vaŭraniuk, Mikola. (1996, Kwiecień 21). Liudzi Palessia. Niva, nr 16, s. 8.
 • Obrebski, Joseph. (1973). Yesterday’s people: Peasants of Polesie. An Exhibition of photographs of rural eastern Poland in the 1930s [Katalog wystawy]. Amherst: University of Massachusetts.

Noty biograficzne i informacyjne

 • Engelking, Anna. (1994). Forgotten Anthropologist? The Kosciuszko Foundation Newsletter, 45(3), 9.
 • Engelking, Anna. (1998). Józef Obrębski. W Nowa encyklopedia powszechna PWN (Tom 4). Warszawa: PWN.
 • Engelking, Anna. (2015). Józef Obrębski [Biogram]. W Jan Sowa (Red.), Majątek (s. 189). Warszawa: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego.
 • Kubica-Heller, Grażyna. (2004). Obrebski, Joseph. W Vered Amit (Red.), Biographical dictionary of social and cultural anthropology (s. 384). London-New York: Routledge.
 • Niewiadomska, Maria, & Grzelakowska, Iwona. (1991). Obrębski, Józef. W Ch. Winters (Red.), International dictionary of anthropologists (ss. 516–517). New York: Garland Publishin.
 • [Nowicka, Ewa]. (1995). Józef Obrębski (1905–1967). W Jerzy Szacki (Red.), 100 lat socjologii polskiej: Od Supińskiego do Szczepańskiego (ss. 688–689). Warszawa: PWN.
 • Olszewski, Wojciech. (2001). Józef Obrębski. W Wojciech Olszewski, Patriotyzm i tolerancja: Nurt humanistyczny w polskiej myśli etnologicznej do drugiej wojny światowej wobec procesów etnicznych na Kresach (ss. 127–129). Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Olszewski, Wojciech. (2007). Józef Obrębski. W Wojciech Olszewski, Tożsamość kulturowa Kresów w humanistycznym nurcie polskiej myśli etnologicznej do roku 1939. Studium z zakresu antropologii stosowanej (ss. 295–298). Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Ruszczyk, Grażyna, & Engelking, Anna. (1996). Polesie: Fotografie z lat dwudziestych i trzydziestych. Warszawa: Instytut Sztuki PAN.
 • Rushchyk, Hrazhyna, & Ėnhel′kinh, Hanna. (1999). Iuzaf Abrėmbski (Józef Obrębski). W Palesse. Fotazdymki z dvatstsatykh i trytstsatykh hadoŭ (Viachaslaŭ Viarėnich & Nadzeia Vashchanka, Tłum.) (s. 239). Varshava: Instytut mastatstva Pol′skaĭ akadėmii nauk, Kafedra belaruskaĭ kul′tury Universitėta ŭ Belastoku.

Wywiady

 • Enhel′king, Anna, & Lazar, Anna. (2009). Dovoienne Polissia: Perspektyva Iuzefa Obrembs′koho – zabutoho svitocha pol′s′koï etnolohiï. Ukraïns′kyǐ zhurnal, 2009(5), 9–11.
 • Kubica, Grażyna. (2013). Z punktu widzenia skryby: Historia antropologii okiem jej praktyków. Rozmowy z Andre Gingrichem, Géraldem Gaillardem, Sydel Silverman, Adamem Kuperem, Anną Engelking i Zbigniewem Jasiewiczem. W Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper, & Michał Kowalski (Red.), Antropologiczne inspiracje: Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej (ss. 78–111). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Opracowała Anna Engelking 2019-12-31
Redakcja techniczna: Katarzyna Roman-Rawska