Józef Obrębski (1905–1967). Bibliografia podmiotowa

Zobacz również Publikacje Józefa Obrębskiego

Bibliografia niniejsza została zestawiona i opracowana na podstawie danych dostępnych w źródłach drukowanych oraz w materiałach archiwalnych. Materiały archiwalne pochodzą z „Obrebski Collection” w Special Collections and Archives, W. E. B. Du Bois Library, University of Massachusetts w Amherst, Massachusetts, USA oraz z archiwum rodzinnego Obrębskich w Warszawie. Bibliografia zawiera publikowane i niepublikowane prace Józefa Obrębskiego wraz z danymi o recenzjach jego prac oraz o przedrukach i przekładach na inne języki.

Artykuły

1929:

 • Obrębski, Józef. (1929). Rolnictwo ludowe wschodniej części półwyspu Bałkańskiego: Cz. 1. Lud Słowiański, 1(1), B10–B54.
  • recenzja: [Vakarelski, Khristo]. (1929). [Recenzja]. Izvestija na Narodnija Etnografski Muzej v Sofija, 1929(8/9), 292–293.

1930:

 • Obrębski, Józef. (1930). Rolnictwo ludowe wschodniej części półwyspu Bałkańskiego: Cz. 2. Lud Słowiański, 1(2), B147–B187.

1931:

 • Obrębski, Józef. (1931). Rolnictwo ludowe wschodniej części półwyspu Bałkańskiego: Cz. 3. Lud Słowiański, 2(1), B9–B27.
 • Obrębski, Józef. (1931). Rolnictwo ludowe wschodniej części półwyspu Bałkańskiego: Cz. 4. Lud Słowiański, 2(2), B133–B148.
  • recenzja: Falkowski, Jan. (1933). Obrębski Józef: Rolnictwo ludowe wschodniej części półwyspu Bałkańskiego. Balticoslavica. Biuletyn Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie, 1, 239–242.
  • nota: JM [Manugiewicz, Jan]. (1932). Józef Obrębski: Rolnictwo ludowe w środkowej części półwyspu Bałkańskiego. Wiadomości Ludoznawcze, 1(1), 23.
  • nota: JM [Manugiewicz, Jan]. (1933). Józef Obrębski: Rolnictwo ludowe wschodniej części półwyspu Bałkańskiego. Wiadomości Ludoznawcze, 2(1–2), 39.
  • recenzja: Persowski, Franciszek. (1934). Obrębski J.: Rolnictwo ludowe wschodniej części półwyspu Bałkańskiego. Lud Słowiański (1929–1931). Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 3, 393–395.
 • Obrębski, Józef. (1931). Przyczynki do łowiectwa wschodniej części półwyspu Bałkańskiego. Lud Słowiański, 2(2), B165–B181.

1934:

 • Obrębski, Józef. (1934, Kwiecień 23). Czarna Magja w Macedonii. Kurier Literacko-Naukowy [Dodatek do ilustrowanego Kuriera Codziennego, 1934 (111)], ss. VI–VIII.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). Czarna Magia w Macedonii. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 147–151.
  • przekład macedoński: Obrembski, Jozef. (2001). Crnata magija vo Makedonija (Tanas Vražinovski, Tłum.). W Jozef Obrembski, Makedonski etnosociološki studii (Tanas Vražinovski, Red.) (Tom 2, ss. 69–74). Skopje: Prilep.

1936:

 • Obrębski, Józef. (1936). Dzisiejsi ludzie Polesia. Przegląd Socjologiczny, 4(3–4), 414–446. [Patrz także: Odbitka z Przeglądu Socjologicznego, Warszawa 1936].
  • przedruk: Obrębski, Józef. (1936). Dzisiejsi ludzie Polesia: Plan referatu zgłoszonego na I-szy zjazd sprawozdawczo-naukowy poświęcony Ziemiom Wschodnim. Warszawa: Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2005). Dzisiejsi ludzie Polesia. W Józef Obrębski, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje (Anna Engelking, Red. & Przedmowa) (ss. 117–151). Warszawa: IFiS PAN.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2007). Dzisiejsi ludzie Polesia. W Józef Obrębski, Polesie: Studia etnosocjologiczne (Anna Engelking, Red. & Wstęp) (Tom 1, ss. 276–304). Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • przekład białoruski (oprac. nauk.): Abrėmbski, Iuzaf. (2013). Sënniashniia liudzi Palessia (Aleks Monich & Aliaksandr Pashkevich, Tłum.). Arche, 2013(121(4)), 453–486.
 • Obrębski, Józef. (1936). Problem etniczny Polesia. Sprawy Narodowościowe, 10(1–2), 1–23. [Patrz także: Odbitka ze Spraw Narodowościowych, Warszawa 1936].
  • przedruk obszernych fragmentów, informacja bibliograficzna, nota recenzyjna: Obrębski, Józef. (1936). Polesie szuka cywilizacji. Myśl Narodowa, 1936(41), 639–642.
  • recenzja: Z[namierowska]-Prüfferowa, Maria. (1938). [Recenzja]. Balticoslavica, 3, 501–502.
  • St.St. [Stankiewicz, Stanisław]. (1938). [Informacja bibliograficzna]. Balticoslavica, 3, 357.
  • skrócony przedruk: Obrębski, Józef. (1995). Etniczna struktura Polesia. W Jerzy Szacki (Red.), Sto lat socjologii polskiej: Od Supińskiego do Szczepańskiego. Wybór tekstów (ss. 697–701). Warszawa: PWN.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2005). Problem etniczny Polesia. W Józef Obrębski, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje (Anna Engelking, Red. & Przedmowa) (ss. 89–116). Warszawa: IFiS PAN.
 • Obrębski, Józef. (1936). Problem grup etnicznych w etnologii i jego socjologiczne ujęcie. Przegląd Socjologiczny, 1936(1–2), 177–195.
  • skrócony przedruk: Obrębski, Józef. (1995). Problem grup etnicznych w etnologii i jego socjologiczne ujęcie. W Jerzy Szacki (Red.), Sto lat socjologii polskiej: Od Supińskiego do Szczepańskiego. Wybór tekstów (ss. 689–697). Warszawa: PWN.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2005). Problem grup i zróżnicowań etnicznych w etnologii i jego socjologiczne ujęcie. W Józef Obrębski, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje (Anna Engelking, Red. & Przedmowa) (ss. 153–172). Warszawa: IFiS PAN.
 • Obrębski, Józef. (1936). Statyczne i dynamiczne podejście w badaniach narodowościowych. Sprawy Narodowościowe, 10(6), 585–600.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2005). Statyczne i dynamiczne podejście w badaniach narodowościowych. W Józef Obrębski, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje (Anna Engelking, Red. & Przedmowa) (ss. 173–193). Warszawa: IFiS PAN.
 • Obrębski, Józef. (1936, Czerwiec 15). System religijny ludu macedońskiego: Cz. 1. Kurier Literacko-Naukowy [dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego, nr 24], ss. XIII–XIV.
 • Obrębski, Józef. (1936, Czerwiec 29). System religijny ludu macedońskiego: Cz. 2. Kurier Literacko-Naukowy [dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego, nr 26], ss. XI–XII.
 • Obrębski, Józef. (1936, Lipiec 13). System religijny ludu macedońskiego: Cz. 3. Kurier Literacko-Naukowy [dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego, nr 28], ss. XI–XIII.
 • Obrębski, Józef. (1936, Lipiec 20). System religijny ludu macedońskiego: Cz. 4. Kurier Literacko-Naukowy [dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego, nr 29], ss. XI–XII.
 • Obrębski, Józef. (1936, Lipiec 27). System religijny ludu macedońskiego: Cz. 5. Kurier Literacko-Naukowy [dodatek do Ilustrowanego Kuriera Codziennego, nr 30], s. XIII.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). System religijny ludu macedońskiego. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 152–167.
  • przekład macedoński: Obrembski, Jozef. (2001). Paganskoto pravoslavie na narodot na Makedonija (Tanas Vražinovski, Tłum.). W Jozef Obrembski, Makedonski etnosociološki studii (Tanas Vražinovski, Red.) (Tom 2, ss. 9–24). Skopje: Prilep.

1938:

 • Obrębski, Józef. (1938). Dyskusja nad referatem “Dzisiejsi ludzie Polesia”. W Stanisław J. Paprocki (Red.), I Zjazd Naukowy poświęcony Ziemiom Wschodnim w Warszawie 20 i 21 września 1936 r: Polesie. Sprawozdanie i dyskusje (ss. 47–62). Warszawa: Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2007). Dyskusja nad referatem “Dzisiejsi ludzie Polesia”. W Józef Obrębski, Polesie: Studia etnosocjologiczne (Anna Engelking, Red. & Wstęp.) (Tom 1, ss. 319–332). Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • przekład białoruski (oprac. nauk.): Abrėmbski, Iuzaf. (2013). Dyskusiia paslia daklada Iuzafa Abrėmbskaha “Sënniashniia liudzi Palessia” (Aleks Monich & Aliaksandr Pashkevich, Tłum.). Arche, 2013(121(4)), 501–517.
 • Obrębski, Józef. (1938). Dyskusja po referacie Leszka Ossowskiego “Zagadnienie językowe Polesia”. W Stanisław J. Paprocki (Red.), I zjazd naukowy poświęcony ziemiom wschodnim w Warszawie 20 i 21 września 1936 r: Polesie. Sprawozdanie i dyskusje (ss. 32–34). Warszawa: Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich.
 • Obrębski, Józef. (1938). Dyskusja po referacie Józefa Tarnackiego “Podział językowy Polesia na podstawie faktów leksykalnych”. W Stanisław J. Paprocki (Red.), I zjazd naukowy poświęcony ziemiom wschodnim w Warszawie 20 i 21 września 1936 r: Polesie. Sprawozdanie i dyskusje (s. 38). Warszawa: Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2007). Głosy w dyskusji. W Józef Obrębski, Polesie: Studia etnosocjologiczne (Anna Engelking, Red. & Wstęp.) (Tom 1, ss. 332–334). Warszawa: Oficyna Naukowa.

1939:

 • Obrębski, Józef. (1939). Etnologia i socjologia. Wiedza i Życie, 14(3), 151–156.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). Etnologia i socjologia. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 209–217.
 • Obrębski, Józef. (1939). Wychowankowie uniwersytetów ludowych w życiu wsi. W Wiejskie uniwersytety ludowe w Polsce: Biuletyn konferencji oświatowej poświęconej sprawie uniwersytetów ludowych, Krzemieniec 678 Października 1938 (ss. 49–89). Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Pomoc Oświatowa.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). Wychowankowie uniwersytetów ludowych w życiu wsi. Sprawy Narodowościowe, 2006(29),188–208.

1946:

 • Obrębski, Józef. (1946). Teoria ekonomiczna i metoda socjologiczna w badaniu społeczeństw pierwotnych. Przegląd Socjologiczny, 8(1–4), 84–102.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). Teoria ekonomiczna i metoda socjologiczna w badaniu społeczeństw pierwotnych. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 238–252.

1951:

 • Obrebski, Joseph. (1951). The sociology of rising nations. Unesco International Social Science Bulletin, 3(2), 237–243.
  • przedruk w: Obrebski, Joseph. (1976). The sociology of rising nations. W Barbara Halpern & Joel Halpern (Red.), The changing peasantry of eastern Europe (ss. 8–20). Cambridge: Schenkman Publishing Company.
  • przekład polski: Obrębski, Józef. (1968). Socjologia powstających narodów. Przegląd Socjologiczny, 22(2),16–25. [Nazwiska tłumaczy nie podane. Ustalono, że są to: Tamara Obrębska & Zdzisław Stieber].
  • przekład polski (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2005). Socjologia powstających narodów (Anna Engelking, Tłum). W Józef Obrębski, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje (Anna Engelking, Red. & Przedmowa) (ss. 195–207). Warszawa: IFiS PAN.

1966:

 • Obrebski, Jozeph. (1966). Legitimacy and illegitimacy in Jamaica: A non-deviant case [Broszura]. Brooklyn: Long Island University.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). Legitimacy and illegitimacy in Jamaica: A non-deviant case. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 296–304.
  • przekład polski (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). Ślubne i nieślubne pochodzenie na Jamajce: Przypadek zgodny z normą (Jacek Serwański, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 253–262.

Recenzje

1931:

 • Obrębski, Józef. (1931). H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929. Lud Słowiański, 1931(2). B255–B259.

1936:

 • Obrębski, Józef. (1936). J. Falkowski, B. Pasznycki, Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim, Lwów 1935. Sprawy Narodowościowe, 10(1–2),156–158.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). Recenzja książki Jana Falkowskiego i Bazylego Pasznyckiego: Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 168–170.
  • polemika: Falkowski, Jan. (1936). Ze wschodniego pogranicza huculskiego: Kilka uwag metodycznych. Lud, 34, 142–156.
  • przedruk (oprac. nauk.): Falkowski, Jan. (2006). Odpowiedź Jana Falkowskiego. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 171–172.
 • Obrębski, Józef. (1936). M. Mead, The Changing Culture of an Indian Tribe, New York 1932; L. P. Mair, An African People in Twentieth Century, London 1934, F. M. & M. Keesing, Taming Philippine Headhunters. A Study of Government and of Cultural Change in Northern Luzon, London 1934. Przegląd Socjologiczny, 4(3–4), 560–565.
 • Obrębski, Józef. (1936). B. Malinowski, Coral Gardens and their Magic, t. 1–2, London 1935. Przegląd Socjologiczny, 4(1–2), 224–229.
  • przedruk: Obrębski, Józef. (1976). B. Malinowski, Coral Gardens and their Magic, t. 1–2, London 1935. Przegląd Socjologiczny, 28(1–4), 304–309.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). Społeczeństwo pierwotne [Recenzja: B. Malinowski, Coral Gardens and their Magic, t. 1–2, London 1935]. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 218–222.

1937:

 • Obrębski, Józef. (1937). A. Bláha, Sociologie inteligence, Praha 1937. Przegląd Socjologiczny, 5(1–2), 497–499.
 • Obrębski, Józef. (1937). L. Krzywicki, Społeczeństwo pierwotne: Jego rozmiary i wzrost, Warszawa 1937. Przegląd Socjologiczny, 5(1–2), 470–472.
 • Obrębski, Józef. (1937). K. Mróz, Jastrzębia: Wieś powiatu radomskiego, Warszawa 1935. Przegląd Socjologiczny, 5(1–2), 482–485.
 • Obrębski, Józef. (1937). B. Suchodolski, Uspołecznienie kultury, Warszawa 1937. Przegląd Socjologiczny, 5(1–2), 505–509.
 • Obrębski, Józef. (1937). F. Żurek, Powiat krasnostawski w walce o wolność, Warszawa 1937. Przegląd Socjologiczny, 5(1–2), 486–487.
 • Obrębski, Józef. (1937). H. Grynwaser, Sprawa włościańska w Królestwie Polskim w latach 1861 do 1862, Warszawa 1938. Przegląd Socjologiczny, 5(3–4), 812–814.

1938:

 • Obrębski, Józef. (1938). Szkoła a dążenia młodego pokolenia chłopów [Recenzja: J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, t. 1–4, Warszawa 1938]. Głos Nauczycielski, 1938(14), 276–280.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). Szkoła a dążenia młodego pokolenia chłopów [Recenzja: J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, t. 1–4, Warszawa 1938]. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 184–187.
 • Obrębski, Józef. (1938). K. L. Koniński, Pisarze ludowi. Wybór pism i studium o literaturze ludowej, t. 1–2, Lwów 1938. Przegląd Socjologiczny, 6(3–4), 552–559.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). Recenzja książki Karola Ludwika Konińskiego: Pisarze ludowi. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 176–183.
 • Obrębski, Józef. (1938). S. Pigoń, Na drogach i manowcach kultury ludowej, Lwów 1938. Przegląd Socjologiczny, 6(3–4), 550–552.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). Recenzja książki Stanisława Pigonia: Na drogach i manowcach kultury ludowej. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 173–175.
 • Obrębski, Józef. (1938). S. Rudniański, Idea wychowania społecznego w dziejach myśli pedagogicznej, Warszawa 1938. Przegląd Socjologiczny, 6(3–4), 559–561.
 • Obrębski, Józef. (1938). The American Journal of Sociology [Przegląd czasopism]. Przegląd Socjologiczny, 6(1–2), 294–298.

1939:

 • Obrębski, Józef. (1939). J. Czekanowski, Wstęp w: Człowiek – jego rasy i życie. Wydawnictwo zbiorowe ilustrowane w opracowaniu prof dra J. Czekanowskiego, dra S. Klimka, dra J. Mydlarskiego, prof. dra T. Sulimirskiego, dra S. Żejmo-Żejmisa, Warszawa 1938. Przegląd Socjologiczny, 7(1–2), 353–360.
 • Obrębski, Józef. (1938). A. Hertz, Zagadnienia socjologii teatru, Lwów 1939. Przegląd Socjologiczny, 7(1–2), 397–399.
 • Obrębski, Józef. (1938). Rural Sociology [Przegląd czasopism]. Przegląd Socjologiczny, 7(1–2), 423–425.

1946:

 • Obrębski, Józef. (1946). Wolność i cywilizacja [Recenzja: B. Malinowski, Freedom and Civilization, New York 1944]. Nowa Polska, 6(9–10), 593–604
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). Wolność i cywilizacja [Recenzja: B. Malinowski, Freedom and Civilization, New York 1944]. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 223–237.

Opracowania redakcyjne i przekłady naukowe

1931:

 • Obrębski, Józef. (1931). Indeks do “Lecznictwa ludu polskiego” Henryka Biegeleisena. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

1937:

 • Malinowski, Bronisław. (1937). Śmiertelny problemat (Józef Obrębski, Tłum.) [The Deadly Issue]. Marchołt, 3(4(12)), 429–451.
  • przedruk: Malinowski, Bronisław. (1946). Śmiertelny problemat (Józef Obrębski, Tłum.). Przegląd Socjologiczny, 8, 103–118.
  • przedruk: Malinowski, Bronisław. (1976). Śmiertelny problemat (Józef Obrębski, Tłum.). Przegląd Socjologiczny, 28(1-4), 314–329.
  • przedruk przejrzany i poprawiony: Malinowski, Bronisław. (2001). Śmiertelny problemat (Józef Obrębski, Tłum.). W Bronisław Malinowski, Dzieła (Elżbieta Betlejewska, Red.) (Tom 10, ss. 335–354). Warszawa: PWN.

1938:

 • Malinowski, Bronisław. (1938). Prawo i zwyczaj (Józef Obrębski, Tłum.) [Law and Custom, wstęp do książki H. I. Hogbina, Law and Order in Polynesia, London 1934]. Przegląd Socjologiczny, 6(1–2), 1–50.
  • Przekład powtórzony jako część I w: Malinowski, Bronisław. (1939). Prawo i zwyczaj (Józef Obrębski, Tłum.). W Bronisław Malinowski, Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczności dzikich (Czesław Znamierowski, Wstęp) (Tom 4, ss. 1–52). Warszawa–Poznań: Polski Instytut Socjologiczny.
  • Przekład powtórzony pt. Prawo i zwyczaj, w: Malinowski, Bronisław. (2000). Prawo i zwyczaj (Józef Obrębski, Tłum.). W Bronisław Malinowski, Dzieła (Andrzej K. Paluch, Red.) (Tom 8, ss. 237–289). Warszawa: PWN.
 • Malinowski, Bronisław. (1938). Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich (Józef Obrębski, Tłum.) [Crime and Custom in Savage Society].Przegląd Socjologiczny, 6(3–4), 307–380.
  • Przekład powtórzony jako część II w: Malinowski, Bronisław. (1939). Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich (Józef Obrębski, Tłum.). W Bronisław Malinowski, Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczności dzikich (Czesław Znamierowski, Wstęp) (Tom 4, ss. 53–128). Warszawa–Poznań: Polski Instytut Socjologiczny.
  • Przekład powtórzony jako: Malinowski, Bronisław. (1958). Zwyczaj i zbrodnia w społeczeństwie dzikich (Józef Obrębski, Tłum.). W Bronisław Malinowski, Szkice z teorii kultury (ss. 309–399). Warszawa: Książka i Wiedza.
  • Przekład powtórzony jako: Malinowski, Bronisław. (1980). Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich (Józef Obrębski, Tłum.). W Bronisław Malinowski, Dzieła (Marta Ehrenkreutz-Jasińska, Red.) (Tom 2, ss. 7–96). Warszawa: PWN.

1946:

 • Krzywicki, Ludwik. (1946). Pierwotna szkoła uobywatelnienia (Józef Obrębski, Red.). Przegląd Socjologiczny, 8(1–4), 40–72.

Opracowania Józefa Obrębskiego publikowane anonimowo jako broszury ONZ w Nowym Jorku

1951:

 • Training of social workers. (1951). Non-self-governing territories: Summaries and analyses of information transmitted to the secretary-general during 1950: Vol 3. Special study on education (ss. 300–332). New York: UN.

1952:

 • General aspects of social policy [Maszynopis]. (1952). New York: UN

1953:

 • Community development and education in non-self-governing territories (Memorandum by the Secretariat of the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories, Fourth session, 3 July 1953). (1953). New York: UN.
  • przedruk: Community development and education. (1954). Special study on educational conditions in non-self-governing territories (ss. 58–73). New York: UN.
 • General policies and major problems of social development. (1953). Special study of social conditions in non-self-governing territories (ss. 16 i nast.). New York: UN.
 • Social progress through local action: Community welfare centres. (1953). Progress made by the United Nations in the field of social activities in 1952 (Report by the Secretariat: Pt. 2). New York: UN.

1954:

 • Social problems of industrialization (Prepared in connection with economic and social council resolution 461(XV)). (1954). New York: UN.
  • skrót w tomie: Social structure, institutions and values: Changes in social structure and family systems. (1955). Processes and problems of industrialization in under-developed countries (ss. 18–24; 119–126). New York: UN Department of Economic and Social Affairs.

1955:

 • Community development policy and administration in non-self-governing territories (Report prepared by the Secretariat of the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories, Sixth session, 1 March 1955). (1955). New York: UN.
  • skrót: Community development policy and administration. (1955).  Special study on educational conditions in non-self-governing territories (ss. 13–30). New York: UN.
 • Nature of the problem of urbanization in underdeveloped areas (Paper read at the UN Seminar on Urbanization). (1955). New York: UN.
 • Social change and standards of living in non-self-governing territories (Preliminary note prepared by the Secretariat of the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories, Sixth session, 1 March 1955). (1955). New York: UN.
  • skrót: Social change and standards of living. (1956). Special study on educational conditions in non-self-governing territories (ss. 65–70). New York: UN.

1957:

 • Social aspects of economic development in non-self-governing territories: Colonial peasantries in transition. (1957). New York: UN.
  • przedruk: Social aspects of economic development: Peasant societies in transition. (1958). Special study on economic conditions in non-self-governing territories (Analyses of information transmitted to the Secretary-General (1956–1957) (ss. 116–139). New York: UN.
 • Community development [Maszynopis]. (1957). New York: UN.

1958:

 • Social aspects of urban development (Report prepared by the Secretariat of the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories, Ninth session, 11 April 1958). (1958). New York: UN.
 • Social measures for economic welfare of the family (Report prepared by the Secretariat of the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories, Ninth session, 27 February 1958). (1958). New York: UN.
 • Urban community development: Application of community development. Principles in urban neighborhoods (Interim report on field projects and pilot studies. For discussion only. First preliminary draft, 15 Jan 1958). (1958). New York: UN.

b. d.:

 • Changes associated with the spread of money economy. (b. d.). Effects of industrialization on traditional rural societies in non-self-governing territories (Pt. B). New York: UN.

Prace niepublikowane

Ukończone

 • Obrębski, Józef. (1933). Family organisation among Slavs as reflected in the custom of couvade (Rozprawa doktorska). London School of Economics, London, England.
 • Obrębski, Józef. (ok. 1945). Uniwersytety ludowe w Polsce przedwojennej [Maszynopis].

Nieukończone

 • Obrębski, Józef. (ok. 1945). Zadania współczesnej etnologii [Maszynopis].
 • Obrębski, Józef. (ok. 1945). Socjologia społeczeństw pierwotnych [Maszynopis].
 • Obrębski, Józef. (ok. 1946). The changing peasant culture in Poland. [Maszynopis].
 • Obrębski, Józef. (ok. 1948 lub później). Family dysfunction in a familist society [Maszynopis].
 • Obrębski, Józef. (ok. 1948 lub później). Family letters in peasant Jamaica [Maszynopis].
 • Obrębski, Józef. (ok. 1948 lub później). Family structure and economic system in peasant Jamaica [Maszynopis].
 • Obrębski, Józef. (ok. 1948 lub później). Patentville: A Jamaican village. [Maszynopis].
 • Obrębski, Józef. (ok. 1948 lub później). Religion in Rockmeadow [Maszynopis].
 • Obrębski, Józef. (ok. 1948 lub później). Text and material on Stratification [Maszynopis].
 • Obrębski, Józef. (1938). W. Mühlmann, Methodik der Völkerkunde, Stuttgart 1938 [Recenzja, Maszynopis].
 • Obrębski, Józef. (1946). J. Plechanow, Zagadnienia socjalizmu, Łódź 1946 [Recenzja, Maszynopis].

Prace opublikowane post mortem w redakcji innych autorów

1969:

 • Obrebski, Joseph. (1969). Ritual and social structure in a Macedonian village (Barbara Halpern, Red.). Boston: Boston University.
  • 2nd edition: Obrebski, Joseph. (1977). Ritual and social structure in a Macedonian village (Barbara Kerewsky-Halpern & Joel M. Halpern, Red.). Amhrest: University of Massachusetts.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrembski, Jozef. (2003). Social structure and ritual in a Macedonian village. W Jozef Obrembski, Poreče 19321933//Macedonian Porech 19321933 (Tanas Vražinovski, Anna Engelking, & Joel M. Halpern, Red.) (ss. 83–91). Prilep-Skopje: Institut za Staroslovenska Kultura, Matica Makedonska.
  • przedruk (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2006). Social structure and ritual in a Macedonian village. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 286–295.
  • przekład polski: Obrębski, Józef. (1972). Obrzędowa i społeczna struktura wsi macedońskiej (Witold Kowalski, Tłum.). Etnografia Polska, 16(1), 201–213.
  • przekład polski (oprac. nauk.): Obrębski, Józef. (2005). Struktura społeczna i rytuał we wsi macedońskiej (Anna Engelking, Tłum.). W Józef Obrębski, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje (Anna Engelking, Red. & Przedmowa) (ss. 71–88). Warszawa: IFiS PAN.
  • przekład macedoński: Obrembski, Jozef. (2003). Opštestvenata struktura vo makedonskoto selo. W Jozef Obrembski, Poreče 19321933//Macedonian Porech 1932-1933 (Tanas Vražinovski, Anna Engelking, & Joel M. Halpern, Red.) (ss. 67–77). Prilep-Skopje: Institut za Staroslovenska Kultura, Matica Makedonska.

1976:

 • Obrebski, Joseph. (1976). The changing peasantry of eastern Europe (Barbara Halpern & Joel Halpern, Red.). Cambridge: Schenkman Publishing Company.
  • recenzja: Verdery, Katherine. (1978). The changing peasantry of eastern Europe by Joseph Obrebski, ed. by Joel Halpern, Barbara Halpern. American Anthropologist. New Series, 80(2), 443–444.

2001:

 • Obrembski, Jozef. (2001). Folklorni i etnografski materijali od Poreče: Kniga 1 (Tanas Vražinovski, Red.). Prilep-Skopje: Institut za Staroslovenska Kultura, Matica Makedonska.
 • Obrembski, Jozef. (2001). Makedonski etnosociološki studii: Kniga 2 (Tanas Vražinovski, Red.). Prilep-Skopje: Institut za Staroslovenska Kultura, Matica Makedonska.

2002:

 • Obrembski, Jozef. (2002). Makedonski etnosociološki studii: Kniga 3 (Tanas Vražinovski, Red.). Prilep-Skopje: Institut za Staroslovenska Kultura, Matica Makedonska.

2004:

 • Obrębski, Józef. (2004). O metodzie funkcjonalnej Bronisława Malinowskiego (Anna Engelking, Red.). Studia Socjologiczne, 2004(2(173)), 35–63.

2005:

 • Obrębski, Józef. (2005). Czarownictwo Porecza Macedońskiego. W Józef Obrębski, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje (Anna Engelking, Red. & Przedmowa) (ss. 25–52). Warszawa: IFiS PAN.
 • Obrębski, Józef. (2005). Skandal we wsi. W Józef Obrębski, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje (Anna Engelking, Red. & Przedmowa) (ss. 53–70). Warszawa: IFiS PAN.
  • przekład macedoński: Obrembski, Jozef. (2006). Skandal vo seloto. W Tanas Vražinovski, Vladimir Karadžoski, & Sonja Jovanovska-Rizoska (Red.), Jozef Obrembski: Značaen istražuvač na narodnata kultura na Makedoncite (ss. 243–258). Skopje: Matica Makedonska.

2006:

 • Obrębski, Józef. (2006). Peasant family and national society in Jamaica. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 305–311.
  • przekład polski: Obrębski, Józef. (2006). Rodzina chłopska a społeczeństwo narodowe Jamajki (Jacek Serwański, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 263–270.
 • Obrębski, Józef. (2006). Rising nations from an anthropological perspective. Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 312–320.
  • przekład polski: Obrębski, Józef. (2006). Powstawanie narodów: Ujęcie antropologiczne (Anna Engelking, Tłum.). Sprawy Narodowościowe, 2006(29), 271–278.

2007:

 • Obrębski, Józef. (2007). Polesie archaiczne. W Józef Obrębski, Polesie: Studia etnosocjologiczne (Anna Engelking, Red. & Wstęp) (Tom 1, ss. 33–185). Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • przekład białoruski (fragmenty; oprac. nauk.): Abrėmbski, Iuzaf. (2012). Panshchyna ŭ pamiatsi paleshukoŭ (Hanna Bychkoŭskaia & Aleksandr Smalianchuk, Tłum, & Aliaksandr Smalianchuk, Red., & Andreĭ Kishtymav, Wstęp). Homo Historicus, 2012, 260–298.
 • Obrębski, Józef. (2007). Lud bez ojczyzny. W Józef Obrębski, Polesie: Studia etnosocjologiczne (Anna Engelking, Red. & Wstęp) (Tom 1, ss. 186–275). Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • przekład białoruski (oprac. nauk.): Abrėmbski, Iuzaf. (2011). Narod bez bats′kaŭshchyny (Andrėĭ Beras′neŭ, Tłum.). Arche, 2011(3(102)), 137–220.
 • Obrębski, Józef. (2007). Dzisiejsi ludzie Polesia: Uzupełnienie. W Józef Obrębski, Polesie: Studia etnosocjologiczne (Anna Engelking, Red. & Wstęp) (Tom 1, ss. 305–318). Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • przekład białoruski (oprac. nauk.): Abrėmbski, Iuzaf. (2013). Sënniashniia liudzi Palessia: Dapaŭnenne (Aleks Monich & Aliaksandr Pashkevich, Tłum.). Arche, 2013(4(121)), 487–500.
 • Obrębski, Józef. (2007). Pańska szkoła i mużyckie dzieci. W Józef Obrębski, Polesie: Studia etnosocjologiczne (Anna Engelking, Red. & Wstęp) (Tom 1, ss. 335–434). Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • przekład białoruski z niewielkimi skrótami (oprac. nauk.): Abrėmbski, Iuzaf. (2009). Panskaia shkola i muzhytskiia dzetsi (Тatstsiana Kazak & Aliaksandr Smalianchuk, Tłum., & Aliaksandr Smalianchuk, Red.). Homo Historicus, 2009, 227–285.
 • Obrębski, Józef. (2007). Legenda leśnych ludzi. W Józef Obrębski, Polesie: Studia etnosocjologiczne (Anna Engelking, Red. & Wstęp) (Tom 1, ss. 435–443). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Obrębski, Józef. (2007). [Olmany: Wprowadzenie do socjograficznego opisu wsi]. W Józef Obrębski, Polesie: Studia etnosocjologiczne (Anna Engelking, Red. & Wstęp) (Tom 1, ss. 444–447). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Obrębski, Józef. (2007). [Dzisiejsza wieś poleska]. W Józef Obrębski, Polesie: Studia etnosocjologiczne (Anna Engelking, Red. & Wstęp) (Tom 1, ss. 448–549). Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • * Recenzje tomu: Obrębski, Józef. (2007). Polesie: Studia etnosocjologiczne (Anna Engelking, Red. & Wstęp) (Tom 1). Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • 1. recenzja: Tarkowska, Elżbieta. (2007). “Studia etnosocjologiczne”: t. 1. Polesie. Józef Obrębski. Warszawa 2007 [recenzja]. Kultura i Społeczeństwo, 51(3), 233–234.
  • 2. recenzja: Valodzina, Tatsiana. (2007). [Recenzja]. Biuletėn′ Mizhnarodnaĭ asatsyiatsyi belarusistaŭ, 2007(12), 6–9.
  • 3. recenzja: Zielińska, Anna. (2007). [Recenzja]. Przegląd Wschodni, 10,(3(39)), 789–794.
  • 4. recenzja: Głuszkowski, Michał. (2008). Ponowne odkrywanie Józefa Obrębskiego. Literatura Ludowa, 2008, 60–61.
  • 5. recenzja: Kroh, Antoni. (2008). Polesie lat trzydziestych. Nowe Książki, 2008(2), ss. 69–70.
  • 6. recenzja: Pawlak-Paluszek, Jolanta. (2008). W Poleskim Kraju: O studiach etnosocjologicznych Józefa Obrębskiego. Twórczość Ludowa, 23(1–2), 62–64.
  • 7. recenzja: Jaskułowski, Krzysztof. (2009). [Recenzja]. Przegląd Zachodni, 2009(3), 275–280.
  • 8. recenzja: Lazar, Anna. (2009). Polissia Iuzefa Obrembs′koho. Ukraïns′kyǐ zhurnal, 2009(5), 11.
  • 9. recenzja: Valodzina, Tatsiana. (2011). Pryklad vysokaha prafėsiianalizmu. Arche, 2011(3(102)), 221–224.

Opracowała Anna Engelking 2019-12-31
Redakcja techniczna: Katarzyna Roman-Rawska