J Indeks

jakanie
jat'
jednokrotność
jednostka fakultatywna zob. składnik fakultatywny
jednostka języka
jednostka mowy
jednostka obligatoryjna zob. składnik obligatoryjny
jednostka potencjalna
jednostka przekładowa
jednostka suprasegmentalna
jekawizm
jer
jer miękki
jer mocny
jer napięty
jer przedni zob. jer miękki
jer słaby
jer twardy
jer tylny zob. jer twardy
język
język afiksalny
język aglutynacyjny
język alternacyjny
język analityczny
język artystyczny
język autora dzieła literackiego
język autora tekstu
język białoruski
język bośniacki
język bułgarski
język cerkiewnosłowiański
język chorwacki
język czeski
język docelowy
język dolnołużycki
język dziecięcy zob. język dziecka
język dziecka
język etniczny zob. etnolekt
język fleksyjny
język folkloru
język gestów
język górnołużycki
język indywidualny zob. idiolekt
język kaszubski
język kobiet
język kolokwialny
język literacki
język literatury pięknej zob. język artystyczny
język łużycki
język macedoński
język martwy
język mediów
język miasta zob. gwara miejska
język miejski zob. gwara miejska
język mieszany
język młodzieży zob. slang młodzieżowy
język mniejszości językowej zob. język mniejszościowy
język mniejszościowy
język morowy
język mówiony
język narodowy
język naturalny
język naukowy
język niemorowy
język nieprozodyczny
język nominatywny
język obcy
język oficjalny
język ogólnonarodowy zob. język ogólny
język ogólny
język ojczysty
język osobniczy zob. idiolekt
język pisany
język poezji
język pokrewny
język polityki
język polski
język połabski
język pośrednik zob. tertium comparationis
język potoczny
język pozycyjny
język praindoeuropejski
język prasłowiański
język propagandy
język prozodyczny
język prozy
język przemówień
język regionalny zob. regiolekt
język reklamy
język rosyjski
język rusiński
język sakralny
język serbski
język serbsko-chorwacki
język słowacki
język słoweński
język specjalistyczny
język standardowy
język starobułgarski
język staro-cerkiewno-słowiański
język staroczeski
język staropolski
język staroruski
język starosłowiański zob. język staro-cerkiewno-słowiański
język substandardowy
język sylabiczny
język syntetyczny
język sztuczny
język środków masowego przekazu zob. język mediów
język środowiskowy
język tajny
język totalitarny zob. nowomowa
język ukraiński
język ustny zob. język mówiony
język współczesny
język wyjściowy
język zawodowy
język żywy
języki bałkańskie
języki bałto-słowiańskie
języki bałtyckie
języki indoeuropejskie
języki kentumowe
języki lechickie
języki południowosłowiańskie
języki ruskie
języki satemowe
języki słowiańskie
języki wschodniosłowiańskie
języki zachodniosłowiańskie
językowy obraz świata
językoznawstwo
językoznawstwo diachroniczne
językoznawstwo funkcjonalne
językoznawstwo generatywne
językoznawstwo historyczno-porównawcze
językoznawstwo kognitywne
językoznawstwo komputerowe zob. lingwistyka komputerowa
językoznawstwo komunikacyjne
językoznawstwo konfrontatywne
językoznawstwo kontrastywne
językoznawstwo matematyczne zob. lingwistyka matematyczna
językoznawstwo normatywne
językoznawstwo ogólne
językoznawstwo opisowe
językoznawstwo porównawcze
językoznawstwo poststrukturalistyczne
językoznawstwo slawistyczne
językoznawstwo statystyczne
językoznawstwo stosowane
językoznawstwo strukturalistyczne
językoznawstwo synchroniczne
językoznawstwo transformacyjno-generatywne
językoznawstwo typologiczne
jotacja
junktura
jus