iReteslaw

The axiosphere of the child´s soul in the discourse of young mothers

Show simple item record

dc.contributor.author Saicová Římalová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-12-18T17:38:13Z
dc.date.available 2017-12-18T17:38:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/191
dc.description.abstract Lucie Saicová Římalová The axiosphere of the child´s soul in the discourse of young mothers Values are often transferred by parents to children, therefore it is important to know what contemporary young parents and parents-to-be think and believe. The contribution discusses how young Czech speaking women see child´s soul and what values they ascribe to it. It also tries to demonstrate how these values are influenced by such factors as (e.g.) a specific “Czech” relation to religion or the fact whether the women already have a child. The data are taken from the discourse (mainly discussions) published on internet websites for mothers, pregnant women, women who plan to have a child etc. The analysis uses a combination of methodologies – selected theories of cognitive linguistics (esp. the theory of the linguistic picture of the world and conceptual metaphors) and critical discourse analysis. Aksjosfera duszy dziecka w dyskursie młodych matek Wartości są często przekazywane dzieciom przez rodziców, dlatego tak ważne dla badacza są informacje, co przyszli i współcześni młodzi rodzice myślą i w co wierzą. W wykładzie przedstawiono, jak młode czeskie kobiety widzą duszę dziecka i jakie wartości duszy dziecka przypisują. Wykład próbuje również pokazać, w jaki sposób na dane wartości wywierają wpływ takie czynniki, jak (np.) specyficzny „czeski” stosunek do religii lub fakt, czy kobiety już mają dziecko. Materiał analizy pochodzi z dyskursu (głównie dyskusji) opublikowanego na stronach internetowych dla matek, kobiet w ciąży, kobiet, które planują mieć dziecko itp. Analiza wykorzystuje kombinację metodologii – wybranych teorii lingwistyki kognitywnej (zwłaszcza teorii językowego obrazu świata i metafory konceptualnej) oraz krytyczną analizę dyskursu. Wykład będzie wygłoszony po angielsku. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Fundacja Slawistyczna
dc.subject Dusza w aksjosferze − aksjosfera duszy II Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej" − zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
dc.subject soul en_US
dc.subject dusza
dc.subject język czeski
dc.subject Czech language en_US
dc.subject aksjosfera
dc.subject aksiosphere en_US
dc.subject dusza dziecka
dc.subject child's soul en_US
dc.subject dyskurs
dc.subject discourse en_US
dc.title The axiosphere of the child´s soul in the discourse of young mothers en_US
dc.title.alternative Aksjosfera duszy dziecka w dyskursie młodych matek
dc.type Video en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account