iReteslaw

Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom I. Dusza w oczach świata

Show simple item record

dc.contributor.author Masłowska, Ewa
dc.contributor.author Pazio-Wlazłowska, Dorota (red.)
dc.date.accessioned 2017-04-21T14:41:17Z
dc.date.available 2017-04-21T14:41:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-83-64031-50-2
dc.identifier.isbn 978-83-64031-48-9
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/56
dc.description.abstract "Monografia otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania pojęcia [duszy] w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało ono na przestrzeni wieków. (…) Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i międzynarodowej debaty nad fenomenem duszy było stworzenie wspólnej platformy badawczej, na której zaprezentowane zostaną stanowiska przedstawicieli różnych środowisk ze sfery nauk humanistycznych. (…) W monografii znalazły się opracowania kilkudziesięcioro autorów, pochodzących z różnych ośrodków naukowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. (…) Problematyka duchowości leży u podstaw humanistyki, stanowiąc punkt wyjścia badań nad niematerialnym wymiarem rzeczywistości, łączącym tradycję ze współczesnością. Refleksja nad istotą człowieczeństwa i jego egzystencji w wymiarze doczesnym oraz pytania o kontynuację istnienia po śmierci fizycznej towarzyszą ludzkości od zawsze, bez względu na czas i miejsce. Przekonanie o pośmiertnej formie bytu potwierdzają rytuały pogrzebowe odprawiane tak u ludów prymitywnych, jak i w rozwiniętych cywilizacjach, które kwestie conditio humana ujęły w systemy religijno-filozoficzne, znajdujące odbicie w literaturze, sztuce, naukach humanistycznych oraz w języku" (E. Masłowska, "Wstęp”). pl
dc.description.abstract "The monograph opens an interdisciplinary discourse about the notion [of the soul] and the changes it has undergone over the centuries. (…) The aim of starting this interdisciplinary and international discussion on the phenomenon of the soul was to create a common research platform where to present the positions of representatives of different milieus within the humanities. (…) The monograph features studies by dozens of authors from research centres both in Poland and abroad. (…) The subject matter of the soul, spirit and spirituality is at the heart of the humanities, constituting a point of departure for research on the immaterial dimension of reality that connects the traditional and the present-day. Reflection about the essence of humanity and man’s existence in this world and questions about a continuation of this existence after physical death have accompanied mankind forever, no matter the time or place. The belief about a post-mortem form of being is attested in funerary rites conducted by both the primordial peoples and the advanced civilizations that have expressed the questions of the condition humana as religious and philosophical systems reflected in literature, the arts, the humanities, and language” (from the introduction by E. Masłowska). en
dc.language.iso pl
dc.language.iso ru
dc.language.iso en
dc.language.iso cs
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.publisher Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego pl
dc.rights his edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject soul en_US
dc.subject anthropology en_US
dc.subject linguistics en_US
dc.subject literature studies en_US
dc.subject philosophy en_US
dc.subject humanities en_US
dc.subject culture en_US
dc.subject folklore en_US
dc.subject ritual en_US
dc.title Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom I. Dusza w oczach świata pl
dc.title.alternative Anthropological and linguistic images of the soul in an intercultural perspective. Vol. 1. The soul in the eyes of the world en_US
dc.type Book en_US
dc.rights.holder Masłowska, Ewa
dc.rights.holder Pazio-Wlazłowska, Dorota
dc.rights.holder Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.rights.holder Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego pl
dc.rights.holder individual authors en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

his edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as his edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account