iReteslaw

Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk [Publications of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences]

Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk [Publications of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences]

 

Opis w języku polskim

Zbiór Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk od 2016 roku pełni rolę platformy książkowej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (https://ispan.waw.pl/default/wydawnictwo/). Są w nim upowszechniane w otwartym dostępie publikacje książkowe, które od 2016 roku ukazują się w wersji elektronicznej (wyłącznie lub równocześnie z wersją drukowaną). Uzupełniają go prace publikowane do 2015 roku włącznie, które pierwotnie wydano drukiem i do których uzyskano odpowiednią licencję. Niektóre starsze prace są dostępne w wersji elektronicznej w repozytorium RCIN (http://rcin.org.pl/dlibra), w otwartym bądź ograniczonym dostępie.

IS PAN publikuje prace z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii Słowian. Prowadzi pięć serii wydawniczych: „Język na Pograniczach”, „Kultura na Pograniczach”, „Literatura na Pograniczach”, „Prace Slawistyczne. Slavica” i „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach”. Niektóre monografie oraz prace zbiorowe ukazują się okazjonalnie poza seriami. Polityka wydawnicza IS PAN oraz instrukcje wydawnicze są dostępne na stronie: https://ispan.waw.pl/default/wydawnictwo/

Czasopisma Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk od 2014 roku są wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie, na Platformie czasopism IS PAN (https://ispan.waw.pl/journals/index.php). Tam też znajdują się wybrane numery archiwalne.

Książki oraz starsze numery czasopism w wersji drukowanej można nabyć w Księgarni IS PAN (http://www.ispan.waw.pl/ksiegarnia).

Wszystkie teksty w Zbiorze ukazują się w otwartym dostępie na licencji CC BY 3.0 PL. Oznacza to, że są dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z tomów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Autorzy mają prawo zamieszczać swoje monografie czy artykuły w wersji udostępnionej przez wydawcę w innych repozytoriach lub na własnej stronie internetowej itp. dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym Zbiorze (por. serwis SHERPA/RoMEO).

Kontakt z wydawnictwem
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Bartoszewicza 1b m. 17
00–337 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@ispan.waw.pl
Kierowniczka: Dorota Leśniewska – dorota.lesniewska@ispan.waw.pl
Sekretarz: Jakub Ozimek – jakub.ozimek@ispan.waw.pl

English description

Since 2016, the community Publications of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences serves as the book publishing platform of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (https://ispan.waw.pl/default/en/publishing/). The collection makes available, on an Open Access basis, books published by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, which since 2016, appear electronically (exclusively or simultaneously with a print edition). Also available are those books from before 2016, originally published in print, the appropriate licenses to which have been secured by the publisher. Older works are also to be found in the RCIN repository (http://rcin.org.pl/dlibra) in either open or restricted access.

The Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, publishes works devoted to the linguistics, literary studies, cultural studies and history of Slavs. The Institute runs five book series – Język na Pograniczach [Borderland Languages], Kultura na Pograniczach [Borderland Cultures], Literatura na Pograniczach [Borderland Literatures], Prace Slawistyczne. Slavica [Monographs in Slavic Studies. Slavica] and Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach [Migrating Ideas in the Slavic Balkans]. By way of exception, some monographs and collective volumes are also issued outside series. The ISS PAS Publishing Policy and the guidelines for publishing monographs and collective volumes at the ISS PAS (https://ispan.waw.pl/default/en/publishing/).

Since 2014, the eight journals of the Institutes have been published electronically only, in Open Access, on the ISS PAS Journals platform (https://ispan.waw.pl/journals/index.php), which also offers selected archive issues.

The print editions of books and older issues of journals can be purchased in the online Slavic Bookshop (http://www.ispan.waw.pl/ksiegarnia).

All texts in the repository are published under the CC BY 3.0 PL Open Access license. This means that they are available free of charge for all for all users, including institutions. The users may read, download, copy, distribute, print and search the full text of each volume as well as publicize links to them, without the need to seek permission from the publisher or the author.

The authors are entitled to publish their books or articles in other repositories, personal websites etc. in the version made available by the publisher and only after the work has been published in this repository (verify in SHERPA/RoMEO).

Contact to the publisher
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Bartoszewicza 1b / 17
00-337 Warszawa, Poland
e-mail: wydawnictwo@ispan.waw.pl
Head: Dorota Leśniewska – dorota.lesniewska@ispan.waw.pl
Secretary: Jakub Ozimek – jakub.ozimek@ispan.waw.pl

Collections in this community

Recent Submissions

 • Banasiak, Jakub Lubomir; Kiklewicz, Aleksander; Mazurkiewicz-Sułkowska, Julia (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Książka Języki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów jest festschriftem dedykowanym Profesor Małgorzacie Korytkowskiej. Tematycznie po części wypływa ona z jej zainteresowań badawczych, ale obejmuje nieco ...
 • Kowalski, Paweł (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2021)
  Niniejsza monografia jest pokłosiem XX Międzynarodowej Konferencji Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, zatytułowanej „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej”, której organizatorem był ...
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja SlawistycznaWydawnictwo Libron, 2018)
  Monografia jest zogniskowana wokół fenomenu chorwackiego plakatu politycznego – jego genezy, transformacji w zakresie formy i estetyki, strategii retorycznych, uwikłań ideologicznych, polityczności i współczesnej kondycji. ...
 • Stempel-Gancarczyk, Karina (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2020)
  Przedmiotem niniejszej pracy jest opis i analiza mechanizmów zanikania gwar w społecznościach polskich na terenie tzw. Bukowiny południowej (znajdującej się w granicach Rumunii części krainy historycznej noszącej nazwę ...
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2020)
  Przedmiotem omówienia są ankiety do Niemieckiego atlasu językowego, opracowane przez bibliotekarza pracującego w Marburgu – Georga Wenkera (1852–1911). Publikacja zawiera analizę językową tych ankiet (z 80 miejscowości) z ...
 • Pluwak, Agnieszka (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2020)
  Ramy semantyczne w tekstach umów najmu to konfrontatywna analiza leksyki (po 30 tekstów w językach niemieckim, angielskim i polskim) metodą semantyki ramowej FrameNet, rozszerzona o przykłady z Narodowego Korpusu Języka ...
 • Krasowska, Helena; Pokrzyńska, Magdalena; Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja SlawistycznaMuzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-OchliRegionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, 2020)
  Monografia jest rezultatem wysiłku intelektualnego, którego podjęli się wspólnie naukowcy z Mołdawii, Niemiec, Polski, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Ukrainy podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wspólne ...
 • Ayşen Kaim, Agnieszka (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2020)
  Praca jest poświęcona zagadnieniu wielokulturowości i transgresji kulturowej. Zawiera definicje i omówienie zjawisk i terminów, kluczowych dla materii źródłowej, a następnie przedstawia w ujęciu mikrohistorycznym zjawiska ...
 • Fastyn, Marcin (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2020)
  Praca stanowi analizę słowotwórczą i etymologiczną niestandardowej leksyki (ze szczególnym uwzględnieniem neologizmów) wykorzystywanej przez Stanisława Lema w Cyberiadzie oraz Powtórce. Omówiono także jej odpowiedniki ...
 • Boguska, Anna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2020)
  Oddana do rąk czytelników książka jest próbą opracowania znaczeń i funkcji, jakie w najnowszej chorwackiej prozie insularnej odgrywa wyspa, co więcej, próbą, która ma doprowadzić do zanegowania potocznego, trywialnego i ...
 • Siedlecka, Sylwia (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy)Fundacja Slawistyczna, 2012)
  Celem monografii jest rekonstrukcja światopoglądu bułgarskiej elity drugiej połowy XX wieku w oparciu o analizę tworzonych między połową lat 60. a początkiem lat 80. powieści i utworów dramatycznych Błagi Dimitrowej. ...
 • Banasiak, Jakub Lubomir (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2020)
  Niniejsza monografia jest poświęcona procesom nominalizacyjnym w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową, tj. takich, które można parafrazować czystymi kauzatywami (werbalnymi eksponentami predykatu kauzalnego). ...
 • Dobrzyńska, Dorota (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2020)
  Tematem monografii jest wpływ tzw. czarnego romantyzmu na współczesną literaturę popularną: polską, jak również zagraniczną. Inspiracją do przeprowadzenia takiej analizy są poglądy niektórych badaczy, twierdzących, że ...
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.); Gil, Dorota (wsp. red.); Miodyński, Lech (wsp. red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2020)
  Dziesiąty tom obszernej (dziesięcioczęściowej) monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została ...
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.); Gil, Dorota (wsp. red.); Miodyński, Lech (wsp. red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2020)
  Dziewiąty tom obszernej (dziesięcioczęściowej) monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została ...
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.); Gil, Dorota (wsp. red.); Miodyński, Lech (wsp. red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2020)
  Ósmy tom obszernej (dziesięcioczęściowej) monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została ...
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.); Gil, Dorota (wsp. red.); Miodyński, Lech (wsp. red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2020)
  Siódmy tom obszernej (dziesięcioczęściowej) monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została ...
 • Golachowska, Ewa (red.); Pazio-Wlazłowska, Dorota (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2019)
  Na tom składają się artykuły poświęcone konstrukcji i destrukcji tożsamości wynikających ze zmian granic, zarówno tych starych, okrzepłych, niekiedy już zapomnianych, jak i nowych, wyznaczonych niedawno. Inspiracją do ...
 • Kiklewicz, Aleksander; Korytkowska, Małgorzata; Mazurkiewicz-Sułkowska, Julia; Zatorska, Agnieszka (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2019)
  Publikacja „Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich” (verba cogitandi i verba sentiendi)” składa się z obszernej monografii oraz słowników zawierających opis semantyczno- ...
 • Mądry, Wojciech (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2019)
  Zasadniczym celem monografii jest ukazanie postaci Władysława Kowalenki jako prekursora badań nad osadnictwem grodowym przy wykorzystaniu metod interdyscyplinarnych i nad związkami wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny z ...

View more