iReteslaw

Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk [Publications of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences]

Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk [Publications of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences]

 

Opis w języku polskim

Zbiór Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk od 2016 roku pełni rolę platformy książkowej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (https://ispan.waw.pl/default/wydawnictwo/). Są w nim upowszechniane w otwartym dostępie publikacje książkowe, które od 2016 roku ukazują się w wersji elektronicznej (wyłącznie lub równocześnie z wersją drukowaną). Uzupełniają go prace publikowane do 2015 roku włącznie, które pierwotnie wydano drukiem i do których uzyskano odpowiednią licencję. Niektóre starsze prace są dostępne w wersji elektronicznej w repozytorium RCIN (http://rcin.org.pl/dlibra), w otwartym bądź ograniczonym dostępie.

IS PAN publikuje prace z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii Słowian. Prowadzi pięć serii wydawniczych: „Język na Pograniczach”, „Kultura na Pograniczach”, „Literatura na Pograniczach”, „Prace Slawistyczne. Slavica” i „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach”. Niektóre monografie oraz prace zbiorowe ukazują się okazjonalnie poza seriami. Polityka wydawnicza IS PAN oraz instrukcje wydawnicze są dostępne na stronie: https://ispan.waw.pl/default/wydawnictwo/

Czasopisma Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk od 2014 roku są wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie, na Platformie czasopism IS PAN (https://ispan.waw.pl/journals/index.php). Tam też znajdują się wybrane numery archiwalne.

Książki oraz starsze numery czasopism w wersji drukowanej można nabyć w Księgarni IS PAN (http://www.ispan.waw.pl/ksiegarnia).

Wszystkie teksty w Zbiorze ukazują się w otwartym dostępie na licencji CC BY 3.0 PL. Oznacza to, że są dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z tomów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Autorzy mają prawo zamieszczać swoje monografie czy artykuły w wersji udostępnionej przez wydawcę w innych repozytoriach lub na własnej stronie internetowej itp. dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym Zbiorze (por. serwis SHERPA/RoMEO).

Kontakt z wydawnictwem
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Jaracza 1
00-378 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@ispan.edu.pl
Kierowniczka: Dorota Leśniewska – dorota.lesniewska@ispan.edu.pl
Sekretariat: Joanna Drewniak – joanna.drewniak@ispan.edu.pl
Administrator repozytorium iReteslaw: Piotr Otręba – admin@ispan.edu.pl

English description

Since 2016, the community Publications of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences serves as the book publishing platform of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (https://ispan.waw.pl/default/en/publishing/). The collection makes available, on an Open Access basis, books published by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, which since 2016, appear electronically (exclusively or simultaneously with a print edition). Also available are those books from before 2016, originally published in print, the appropriate licenses to which have been secured by the publisher. Older works are also to be found in the RCIN repository (http://rcin.org.pl/dlibra) in either open or restricted access.

The Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, publishes works devoted to the linguistics, literary studies, cultural studies and history of Slavs. The Institute runs five book series – Język na Pograniczach [Borderland Languages], Kultura na Pograniczach [Borderland Cultures], Literatura na Pograniczach [Borderland Literatures], Prace Slawistyczne. Slavica [Monographs in Slavic Studies. Slavica] and Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach [Migrating Ideas in the Slavic Balkans]. By way of exception, some monographs and collective volumes are also issued outside series. The ISS PAS Publishing Policy and the guidelines for publishing monographs and collective volumes at the ISS PAS (https://ispan.waw.pl/default/en/publishing/).

Since 2014, the eight journals of the Institutes have been published electronically only, in Open Access, on the ISS PAS Journals platform (https://ispan.waw.pl/journals/index.php), which also offers selected archive issues.

The print editions of books and older issues of journals can be purchased in the online Slavic Bookshop (http://www.ispan.waw.pl/ksiegarnia).

All texts in the repository are published under the CC BY 3.0 PL Open Access license. This means that they are available free of charge for all for all users, including institutions. The users may read, download, copy, distribute, print and search the full text of each volume as well as publicize links to them, without the need to seek permission from the publisher or the author.

The authors are entitled to publish their books or articles in other repositories, personal websites etc. in the version made available by the publisher and only after the work has been published in this repository (verify in SHERPA/RoMEO).

Contact to the publisher
Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences
Jaracza 1
00-378 Warszawa, Poland
e-mail: wydawnictwo@ispan.edu.pl
Head: Dorota Leśniewska – dorota.lesniewska@ispan.edu.pl
Secretary: Joanna Drewniak – joanna.drewniak@ispan.edu.pl
iReteslaw administrator: Piotr Otręba – admin@ispan.edu.pl

Collections in this community

Recent Submissions

 • Jakubowicz, Mariola; Kwoka, Tomasz; Pogwizd, Szymon; Raszewska-Żurek, Beata; Swoboda, Paweł (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2023)
  Słownik prasłowiański jest dziełem łączącym cechy słownika etymologicznego i pracy z historii porównawczej języków słowiańskich. Celem jego autorów, którzy oparli się na materiałach źródłowych wszystkich języków słowiańskich, ...
 • Sobotka, Piotr (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2023)
  Monografia koncentruje się na badaniu pochodzenia i rozwoju północnosłowiańskich jednostek języka nacechowanych gramatycznie i/lub wypowiedzeniowo, tzn. z jednej strony słów, w których informacja gramatyczna uległa ...
 • Zawadzka, Anna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2023)
  Książka Więcej niż stereotyp. „Żydokomuna” jako wzór kultury polskiej oparta jest na analizie dyskursu antykomunistycznego i antysemickiego we współczesnej Polsce i ich wzajemnych powiązań. Jej powstaniu towarzyszyła ...
 • Augustyniak-Żmuda, Gabriela (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2023)
  Monografia jest efektem kilkuletnich badań socjolingwistycznych na pograniczu polsko-niemieckim. Głównym celem książki jest przedstawienie różnorodności językowej przesiedleńców, którzy po drugiej wojnie światowej przyjechali ...
 • Sawicka, Irena (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2023)
  Praca jest poświęcona zjawiskom fonetycznym występującym w językach i dialektach należących do tzw. Bałkańskiej Ligi Językowej. Autorka kładzie akcent, po pierwsze, na zjawiska wspólne, tj. takie, którym można nadać miano ...
 • Masłowska, Ewa; Pazio-Wlazłowska, Dorota (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2022)
  Publikacja Dusza w doczesności – dusza w nieskończoności pod redakcją Ewy Masłowskiej i Doroty Pazio-Wlazłowskiej jest czwartym tomem cyklicznego opracowania zatytułowanego Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w ...
 • Rembiszewska, Dorota, Krystyna (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2022)
  Książkę tworzy bogato ilustrowany dokumentami archiwalnymi zbiór artykułów dotyczących Zdzisława Stiebera (1903–1980) – wybitnego językoznawcy, autora wielu znaczących dla slawistyki prac oraz inicjatora i kierownika ...
 • Krasowska, Helena (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2022)
  Głównym bohaterem tej książki jest człowiek jako istota społeczna, zdolna do mówienia w różnych językach (mówienie jest procesem, który bywa zmienny i uzależniony od różnych czynników). Zaprezentowano w niej biografie ...
 • Grek-Pabisowa, Iryda (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2022)
  Książka składa się z trzech głównych części. Część pierwsza stanowi wprowadzenie w tematykę dotyczącą Kresów jako wschodnich obszarów dawnej Rzeczypospolitej, na których osiedlali się Polacy z etnicznej Polski. Część ta ...
 • Zimna, Elżbieta (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2022)
  Monografia jest pierwszą w Polsce próbą analizy całokształtu twórczości Václava Havla. Prezentuje szczegółowo postać Havla, akcentując znaczący wpływ jego i jego rodziny na historię Czechosłowacji, czeskiej kultury i życia ...
 • Kowalski, Paweł (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2022)
  Celem niniejszej monografii jest przedstawienie sytuacji i zróżnicowania języka słoweńskiego na Porabju w ujęciu ekologii języka oraz charakterystyka Słoweńców porabskich jako wspólnoty komunikatywnej funkcjonującej w ...
 • Kisiel, Anna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2012)
  Książka ta ma na celu weryfikację dotychczasowej wiedzy na temat metatekstu, a więc jednostek językowych, których odniesieniem nie jest świat pozajęzykowy, a wyrażenia języka, elementy komunikowanej wiedzy i/lub nadawca ...
 • Leśniewska, Dorota (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2021)
  Artykuły zawarte w niniejszym tomie powstały jako pokłosie dyskusji na międzynarodowej konferencji pod tym samym tytułem – „Niekonwencjonalne historie instytucji slawistycznych”, która odbyła się 23–25 października 2014 ...
 • Пазио-Влазловская, Дорота; Pazio-Wlazłowska, Dorota (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2021)
  Monografia Церковь в кругу ценностей: семья, традиция, патриотизм (по мате риалам интернет-портала «Российской газеты»), stanowiąca analizę z pogranicza aksjolingwistyki i mediolingwistyki, przedstawia korelacje aksjologiczne ...
 • Sosnowski, Wojciech (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2021)
  Monografia poświęcona jest badaniu najnowszych zasobów frazeologicznych pochodzących z języków słowiańskich wcześniej niezestawianych ze sobą pod kątem potencjalności podobnych tendencji rozwojowych. Książka odpowiada na ...
 • Banasiak, Jakub Lubomir; Kiklewicz, Aleksander; Mazurkiewicz-Sułkowska, Julia (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Książka Języki słowiańskie dziś: w kręgu kategorii, struktur i procesów jest festschriftem dedykowanym Profesor Małgorzacie Korytkowskiej. Tematycznie po części wypływa ona z jej zainteresowań badawczych, ale obejmuje nieco ...
 • Kowalski, Paweł (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2021)
  Niniejsza monografia jest pokłosiem XX Międzynarodowej Konferencji Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, zatytułowanej „Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej”, której organizatorem był ...
 • Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja SlawistycznaWydawnictwo Libron, 2018)
  Monografia jest zogniskowana wokół fenomenu chorwackiego plakatu politycznego – jego genezy, transformacji w zakresie formy i estetyki, strategii retorycznych, uwikłań ideologicznych, polityczności i współczesnej kondycji. ...
 • Stempel-Gancarczyk, Karina (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2020)
  Przedmiotem niniejszej pracy jest opis i analiza mechanizmów zanikania gwar w społecznościach polskich na terenie tzw. Bukowiny południowej (znajdującej się w granicach Rumunii części krainy historycznej noszącej nazwę ...
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2020)
  Przedmiotem omówienia są ankiety do Niemieckiego atlasu językowego, opracowane przez bibliotekarza pracującego w Marburgu – Georga Wenkera (1852–1911). Publikacja zawiera analizę językową tych ankiet (z 80 miejscowości) z ...

View more