iReteslaw

Kultura na Pograniczach [Borderland Cultures]

Kultura na Pograniczach [Borderland Cultures]

 

ISSN 2450-565X

Opis w języku polskim

Tytuły wydawane w serii „Kultura na Pograniczach”, ukazującej się od 2005 roku, prezentują wyniki najnowszych badań naukowych nad zagadnieniami tożsamości zbiorowych, kształtujących się w warunkach kontaktu międzykulturowego. Problematyka pograniczy kulturowych, nacjonalizmów, wyobrażeń zbiorowych i dyskursów zajmuje autorów publikujących w serii zarówno w perspektywie historycznej (od średniowiecza po współczesność), jak i geokulturowej (kultura Polski i Słowiańszczyzny na tle europejskim). Differentia specifica serii stanowi jej interdyscyplinarność: autorami „Kultury na Pograniczach” są historycy, antropolodzy społeczno-kulturowi, socjolodzy, językoznawcy, kulturoznawcy i literaturoznawcy.

W latach 2005–2017 ukazało się 11 tomów serii; od roku 2014 seria ma nową szatę graficzną.

English description

The works published, since 2005, in the Kultura na Pograniczach [Borderland Cultures] series present results of newest research on the issues of collective identities forming in the conditions of intercultural contact. The problems of cultural borderlands, nationalisms, collective representations and ideas, and discourses are approached by the authors from historical (medieval to contemporary) and geo-cultural (Polish and Slavic cultures against a European background) perspectives. The series’ differentia specifica is its interdisciplinarity: the Borderland Cultures authors are historians, socio-cultural anthropologists, sociologists, linguists, as well as cultural and literary studies scholars.

11 volumes appeared in the series between 2005 and 2017; since 2014, the series features a new graphic design.

Redaktor Naczelna / Editor-in-Chief

Dr hab., prof. IS PAN Anna Engelking, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland]

Rada Naukowa / Scientific Board

 • Канд. іст. н. Людмила Булгакова, Інститут народознавства, Національна академія наук України, Львів, Україна [Kand.ist.n. Liudmyla Bulhakova, Ethnology Institute, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine]
 • Dr hab. Grażyna Kubica, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska [Jagiellonian University, Cracow, Poland]
 • Д-р, праф. Вольга Лабачэўская, Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, Мінск, Беларусь [D-r, praf. Olga Łobaczewska/Vol′ha Labachėŭskaia, Belarusian State University of Culture and Arts, Minsk, Belarus]
 • Dr. Rimantas Miknys, Lietuvos istorijos institutas, Vilnius, Lietuva [Lithuanian Institute of History, Vilnius, Lithuania]
 • Dr hab., prof. ISP PAN Robert Traba, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk; Centrum Badań Historycznych w Berlinie, Warszawa; Berlin, Polska; Deutschland [Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences; Centre for Historical Research in Berlin, Warsaw; Berlin, Poland; Germany]

Recent Submissions

 • Mądry, Wojciech (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2019)
  Zasadniczym celem monografii jest ukazanie postaci Władysława Kowalenki jako prekursora badań nad osadnictwem grodowym przy wykorzystaniu metod interdyscyplinarnych i nad związkami wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny z ...
 • Golachowska, Ewa; Pazio-Wlazłowska, Dorota (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2018)
  Wieloautorska monografia poddająca oglądowi XX wiek z perspektywy jego znaczenia dla procesu samoidentyfikacji jednostek i/lub społeczności oraz – w przypadku tych drugich – umiejscowienia dwudziestowiecznych wydarzeń w ...
 • Nowak, Joanna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2018)
  W monografii zanalizowano wyobrażenia narodów europejskich, które w opinii polskich autorów piszących w pierwszej połowie XIX wieku odegrały znaczącą rolę w dziejach Europy na przestrzeni wieków. Zgodnie z ówczesnym ...
 • Bielenin-Lenczowska, Karolina (ed.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2015)
  “This book is a result of fieldwork undertaken for the project Anthropology of Continuity and Change: Macedonian Poreče 80 Years after Józef Obrębski's Research” implemented at the University of Warsaw in the years ...