iReteslaw

Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach [Migrating ideas in the Slavic Balkans]

Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach [Migrating ideas in the Slavic Balkans]

 

ISSN 2545-1774

Opis w języku polskim

Seria „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach” poświęcona jest historii intelektualnej regionu, na którym względna bliskość językowa i terytorialna lokalnych kultur idzie w parze z ich ogromnym zróżnicowaniem cywilizacyjnym, historyczno-kulturowym, wyznaniowym, społecznym, co czyni ten stosunkowo niewielki obszar interesującym obiektem eksploracji. Stanowi ona nowatorski projekt wydawniczy, w którym znajdą się prace prezentujące region nie tylko i nie tyle przez najczęściej wykorzystywane w jego opisie kategorie geopolityczne, lecz przede wszystkim z perspektywy kształtowania się lokalnych nowoczesnych imaginariów społecznych. Pomysł serii zrodził się pod wpływem badań prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach XVIII–XX w.” (OPUS 2014/13/B/HS2/01057), realizowanego w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2015–2018.

English description

Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach [Migrating ideas in the Slavic Balkans] is a series devoted to the intellectual history of a region where a relative linguistic and territorial closeness of local cultures combines with their considerable diversity in civilizational, historical and cultural, confessional, and social terms – which makes this comparatively small area an interesting object of exploration. This innovative publishing project will feature works presenting the region not only, and not predominantly, through the prism of the geopolitical categories usually used to describe it, but above all from the perspective of the formation of local modern social imaginaries. The series was inspired by research conducted within the National Centre for Science grant (OPUS (2014/13/B/HS2/01057) “Migrating ideas in the Slavic Balkans, 18th-20th centuries”, carried out at the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, in 2015–2018.

Redaktor Naczelna / Editor-in-Chief

Dr hab., prof. IS PAN Grażyna Szwat-Gyłybowa, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland]

Rada Naukowa / Scientific Board

  • Проф. дфн Николай Аретов, Институт за литература, Българска академия на науките, София, България [Prof. dfn Nikolaĭ Aretov, Institute for Literature, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgary]
  • Prof. Natka Badurina, Università degli Studi di Udine, Udine, Italia [University of Udine, Udine, Italy]
  • Dr. sc. Renata Jambrešić Kirin, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska [Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, Croatia]
  • Dr hab., prof. UAM Magdalena Koch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska [Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Poland]

Recent Submissions