iReteslaw

Język na Pograniczach [Borderland Languages]

Język na Pograniczach [Borderland Languages]

 

ISSN 1230-1302

Opis w języku polskim

„Język na Pograniczach” to jedna z najstarszych serii wydawniczych Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, ukazująca się od 1991 roku. Monografie w niej publikowane przedstawiają problematykę mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych czy językowych. Są tu uwzględniane kwestie związane z pograniczami kulturowymi, w tym kontakty językowe; prezentowane wyniki badań terenowych z zakresu dialektologii i socjolingwistyki. W skład Rady Naukowej serii wchodzą wybitni slawiści.

W latach 1991–2017 ukazały się 42 tomy serii [link do listy]; od roku 2013 seria ma nową szatę graficzną.

English description

Język na Pograniczach [Borderland Languages] is a landmark book series of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences. Established in 1991, it brings together monographs presenting the subject matter of national, ethnic, religious and language minorities. The series pays attention to issues of culture borderlands, including language contact, and presents results of fieldwork research in dialectology and sociolinguistics. Its Scientific Board comprises outstanding Slavic studies scholars.

42 volumes appeared in the series between 1991 and 2017; since 2013, the series features a new graphic design.

Redaktor Naczelna / Editor-in-Chief

Dr hab. Helena Krasowska, prof. inst., Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland]

Rada Naukowa / Scientific Board

 • Dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. inst., Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska [Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland]
 • Dr. sc., izv. prof. Tetyana Fuderer, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska [University of Zagreb, Zagreb, Croatia]
 • Prof. Dr. Björn Hansen, Universität Regensburg, Regensburg, Deutschland [University of Regensburg, Regensburg, Germany]
 • Dr hab. Kazimierz Jurczak, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Warszawski, Kraków–Warszawa, Polska [Jagiellonian University in Kraków; University of Warsaw, Cracow–Warsaw, Poland]
 • Канд. філол. наук, доцент Наталія Колесник, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна [Kand. filol. nauk, dotsent Nataliia Kolesnyk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine]

Recent Submissions

 • Stempel-Gancarczyk, Karina (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2020)
  Przedmiotem niniejszej pracy jest opis i analiza mechanizmów zanikania gwar w społecznościach polskich na terenie tzw. Bukowiny południowej (znajdującej się w granicach Rumunii części krainy historycznej noszącej nazwę ...
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2020)
  Przedmiotem omówienia są ankiety do Niemieckiego atlasu językowego, opracowane przez bibliotekarza pracującego w Marburgu – Georga Wenkera (1852–1911). Publikacja zawiera analizę językową tych ankiet (z 80 miejscowości) z ...
 • Krasowska, Helena; Pokrzyńska, Magdalena; Wróblewska-Trochimiuk, Ewa (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja SlawistycznaMuzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-OchliRegionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, 2020)
  Monografia jest rezultatem wysiłku intelektualnego, którego podjęli się wspólnie naukowcy z Mołdawii, Niemiec, Polski, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Ukrainy podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wspólne ...
 • Jankowiak, Mirosław (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii NaukFundacja Slawistyczna, 2009)
  Książka "Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim" dokumentuje socjolingwistyczną sytuację osób mówiących różnymi odmianami języka białoruskiego w miejscu będącym swoistym pograniczem pograniczy, gdzie obok siebie ...
 • Zielińska, Anna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2013)
  „Praca jest nowa, oryginalna i pionierska nie tylko w literalnie rozumianym zakresie tematyczno-problemowym (jako studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim), ale także w szerszym aspekcie uczciwego, aideologicznego ...