iReteslaw

Literatura na Pograniczach [Borderland Literatures]

Literatura na Pograniczach [Borderland Literatures]

 

ISSN 1234-9852

Opis w języku polskim

Seria „Literatura na Pograniczach”, ukazująca się od 1992 roku, publikuje monografie tematyczne, zbiory artykułów, antologie tekstów, poświęcone literaturom słowiańskim od czasów najdawniejszych po wiek obecny w perspektywie kulturoznawczej i szeroko rozumianej kontekstualności. Seria otwarta jest na badania z zakresu komparytystyki interdyscyplinarnej, literackiej oraz intermedialnej (powiązania literatury z pozadyskursywnymi mediami sztuki i komunikacji, takimi jak: sztuki plastyczne, muzyka, plakat artystyczny, teatr, film, najnowsze media itd.), na nowe interpretacje i rewizje, inspirujące propozycje teoretyczne i metodologiczne. Prezentowane zagadnienia badawcze dotyczą szerokiej gamy tematycznej, która wychodzi poza konteksty związane z literaturą i kulturą słowiańską i obejmuje obszary porównawcze – innych literatur i kultur europejskich i pozaeuropejskich.

W latach 1992–2017 ukazało się 11 tomów serii; od roku 2014 seria ma nową szatę graficzną.

English description

The series Literatura na Pograniczach [Borderland Literatures], established in 1992, publishes thematic monographs, collections of articles and anthologies devoted to Slavic literatures from the earliest times to the present day in a perspective of cultural studies and widely understood contextuality. The series is open to interdisciplinary comparative studies, studies in comparative literature, intermediary comparative studies (exploring the entanglements of literature with non-discursive artistic and communicative media, such as the visual arts, music, the artistic poster, theatre, film, newest media etc.), to new interpretations and revisions, and to inspiring theoretical and methodological propositions. The presented research questions tackle a wide range of topics, which transcend the contexts associated with Slavic literature and culture to encompass the comparative research fields of other literatures and cultures in Europe and beyond.

11 volumes appeared in the series between 1992 and 2017; since 2014, the series features a new graphic design.

Redaktor Naczelna / Editor-in-Chief

Dr hab., prof. IS PAN Grażyna Bobilewicz, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland]

Rada Naukowa / Scientific Board

  • Проф. Корнелија Ичин, Универзитет у Београду, Београд, Србија [Prof. Kornelija Ičin, University of Belgrade, Belgrade, Serbia]
  • D. иск. Наталия Злыднева, Институт слaвяноведения, Российская академия наук, Mocква, Российская Федерация [D. isk. Nataliia Zlydneva, Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation]
  • Prof. PhDr., CSc. Josef Dohnal, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika [Masaryk University, Brno, Czech Republic]
  • Dr hab., prof. UAM Magdalena Koch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska [Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Poland]
  • Dr hab, prof. UJ Andrzej Dudek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska [Jagiellonian University, Cracow, Poland]
  • Dr hab., prof. IS PAN Lilla Grzelak, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland]

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds