iReteslaw

The Development of Words Across Centuries. An Outline of a Dictionary of Semantic Motivations Based on the Material of Slavic Adjectives Inherited from the Proto-Slavic Period

Show simple item record

dc.contributor.author Jakubowicz, Mariola
dc.date.accessioned 2017-08-02T09:08:38Z
dc.date.available 2017-08-02T09:08:38Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-83-64031-64-9
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/85
dc.description.abstract The book deals with changes in words meanings – and especially, the regularities therein – as exemplified by selected Proto-Slavic-derived adjectives denoting human traits, whose semantic development has been analysed since their emergence in the Proto-Slavic period until today. The observed regularities served as the basis for an outline dictionary of semantic motivations, which might be useful when considering etymologies of other (not just Slavic) words from this conceptual field. The book features an extensive theoretical introduction, discussing: the rules of establishing meanings in a proto-language, works devoted to semantic reconstruction of languages, and parallels in semantic development. en
dc.description.abstract Książka jest poświęcona zmianom znaczeń słów – a zwłaszcza regularności dającej się zauważyć w tym procesie – na przykładzie wybranych przymiotników pochodzenia prasłowiańskiego odnoszących się do cech ludzkich, których rozwój semantyczny przeanalizowano od momentu ich ukształtowania się w prasłowiańszczyźnie do czasów współczesnych. Zaobserwowane prawidłowości posłużyły do stworzenia zarysu słownika motywacji semantycznych, który może być przydatny przy rozpatrywaniu etymologii innych (nie tylko słowiańskich) wyrazów z tego pola znaczeniowego. Książka została też zaopatrzona w obszerną część teoretyczną, w której zostały omówione zasady odtwarzania znaczeń słów prajęzyka oraz prace slawistyczne poświęcone rekonstrukcji języka od strony semantycznej, motywacjom semantycznym, a także paralelom występującym w rozwoju znaczeń. pl
dc.description.sponsorship Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014–2017. This academic publication was financed within the “National Programme for the Development of Humanities” of the Minister of Science and Higher Education in 2014–2017.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences en_US
dc.relation.ispartofseries ISS PAS Monographs Series;2
dc.rights This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject Proto-Slavic language en
dc.subject adjective en
dc.subject word formation en
dc.subject reconstruction of meaning en
dc.subject parallels of semantic development en
dc.subject dictionary en
dc.title The Development of Words Across Centuries. An Outline of a Dictionary of Semantic Motivations Based on the Material of Slavic Adjectives Inherited from the Proto-Slavic Period en_US
dc.title.alternative Drogi słów na przestrzeni wieków. Zarys słownika motywacji semantycznych na materiale przymiotników słowiańskich odziedziczonych z prasłowiańszczyzny pl
dc.type Book en_US
dc.rights.holder Jakubowicz, Mariola
dc.rights.holder Zwolski, Artur (for the English translation)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account