iReteslaw

Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego)

Show simple item record

dc.contributor.author Banasiak, Jakub Lubomir
dc.date.accessioned 2020-11-03T15:32:47Z
dc.date.available 2020-11-03T15:32:47Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-83-64031-91-5
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/1524
dc.description.abstract Niniejsza monografia jest poświęcona procesom nominalizacyjnym w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową, tj. takich, które można parafrazować czystymi kauzatywami (werbalnymi eksponentami predykatu kauzalnego). Predykat ten sam w sobie jest modelowany zgodnie z teorią aspektu S. Karolaka. Biorąc pod uwagę nieteoretyczny charakter monografii, jej główne zalety leżą w opisie faktów językowych. Zastosowanie teorii struktur predykatowo-argumentowych pozwala na pełny opis składniowych i pragmatycznych cech dyskretnych kauzatywnych wyrażeń predykatywnych. W monografii udało się sformułować ścisłe reguły rządzące ich użyciem. Przeprowadzone badanie umożliwiło weryfikację pewnych twierdzeń znanych z literatury przedmiotu w zakresie „podniesienia” argumentu przedmiotowego oraz semantycznej kategorii czasu. Każde wyrażenie predykatywne posiada przyporządkowany ekwiwalent funkcjonalny z drugiego z objętych badaniem języków. pl
dc.description.abstract The study is devoted to nominalization processes in sentences expressing the causal relation that can be paraphrased using pure causatives (verbal exponents of the causal predicate). The causal predicate itself is modelled according to Stanisław Karolak’s theory of aspect. Considering that this work is not theoretical in nature, its main merits lie in the description of linguistic facts. The application of predicate-argument structure theory enables a comprehensive description of syntactic and pragmatic features of discrete causative predicative expressions. The study formulates strict rules which govern their use and verifies certain claims concerning such issues as the distribution of a “raised” object and the semantic category of time. Each predicative expression is given its functional equivalent in the other language. en
dc.description.sponsorship Publikacja dofinansowana z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. pl
dc.description.sponsorship The work was financed from the “Excellent Science” Programme of the Polish Minister of Science and Higher Education. en
dc.language.iso pl
dc.language.iso bg
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl
dc.publisher Fundacja Slawistyczna pl
dc.relation.ispartofseries Prace Slawistyczne. Slavica / Monographs in Slavic Studies. Slavica;147
dc.rights This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject causal relation en
dc.subject Polish language en
dc.subject Bulgarian language en
dc.subject semantics en
dc.subject syntax en
dc.subject predicate-argument structure en
dc.subject nominalization en
dc.subject contrastive grammar en
dc.title Procesy nominalizacyjne w zdaniach wyrażających relację przyczynowo-skutkową (na materiale języka polskiego i bułgarskiego) pl
dc.title.alternative Nominalization Processes in Sentences Expressing the Causal Relation (on the Basis of Polish and Bulgarian Material) en
dc.type Book en
dc.rights.holder Jakub Lubomir Banasiak


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License (creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/), which permits redistribution, commercial and noncommercial, provided that the book is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account