iReteslaw

Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – Języki – Areały – Konceptualizacje

Show simple item record

dc.contributor.author Sawicka, Irena
dc.contributor.author Sujecka, Jolanta
dc.date.accessioned 2017-01-27T18:46:54Z
dc.date.available 2017-01-27T18:46:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-83-64031-32-8
dc.identifier.isbn 978-83-64031-26-7
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12528/25
dc.description.abstract „Żaden region w Europie nie przyciąga tak wiele uwagi, ani w sensie pozytywnym, ani negatywnym, jak Bałkany. Dlaczego? Przyjrzawszy się historii i kulturze regionu, nieodwołalnie dochodzimy do absurdalnego wniosku o tym, że podobieństwa dzielą. Narody myślące podobnie za wszelką cenę usiłują być różne. Takie właśnie są Bałkany. […] Co więcej, Bałkany (zwłaszcza tzw. Bałkany Zachodnie) wciąż stanowią poligon, na którym możemy obserwować na bieżąco działanie procesów konwergencyjnych w sferze mentalności i struktur językowych, przy pomocy których kategoryzuje się pojęcia” (Z „Wprowadzenia”). „Nowe treści, będące efektem badań naukowych autorek, to przede wszystkim całościowe opracowanie fonetyki bałkańskiej, znacznie odbiegające od fragmentarycznych ujęć klasycznych i przynoszące inną klasyfikację regionów i nieprezentowane dotąd szczegóły; wyjaśnienie pojęcia „Bałkany historyczne” i „Bałkany kulturowo-mentalne”; sformułowanie ich cech dystynktywnych i zestawienie ich zasięgów z „Bałkanami językowymi”. Dajemy też propozycję metodologii przydatnej w opisie różnych zjawisk arealnych, wynikającą bezpośrednio ze specyficznego charakteru konwergencji w ramach ligi językowej” („Od Autorek”). pl
dc.description.abstract “No other European region attracts this much attention, both positive and negative, as the Balkans. Why so? Looking into the history and culture of the region, we inevitably come to the absurd conclusion that similarities divide. Nations which think alike do all they can to be different. That is the Balkans for you. […] What is more, the Balkans, especially so-called Western Balkans, still constitute a testing ground which allows us to observe in real life the operation of processes of convergence in the realms of mentality and the language structures used to categorise notions” (from the introductory chapter) “The book presents new material originating from the authors’ own research – above all: a comprehensive study of Balkan phonetics, which differs substantially from the fragmentary classic approaches and introduces a new classification of regions as well as a number of hitherto unpresented details; a explication of the notions of “historical Balkans” and “cultural and mental Balkans” as well as a juxtaposition of their ranges with the “linguistic Balkans”. We also propose a methodology useful for description of all sorts of areal phenomena, a methodology resulting directly from the peculiar character of convergences within a language league” (from the Authors’ introductory comments). en
dc.language.iso pl
dc.publisher Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl_PL
dc.publisher Fundacja Slawistyczna pl_PL
dc.rights This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. en
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subject Balkans en
dc.subject ethnic groups en
dc.subject language areas en
dc.subject borderland en
dc.subject language convergence en
dc.subject phonetics en
dc.subject syntax en
dc.title Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy – Języki – Areały – Konceptualizacje pl_PL
dc.title.alternative Introduction to balkanology. Ethoses – Languages – Areas – Conceptualisations en
dc.type Book en
dc.rights.holder Sawicka, Irena
dc.rights.holder Sujecka, Jolanta
dc.rights.holder Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk pl_PL
dc.rights.holder Fundacja Slawistyczna pl_PL


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited. Except where otherwise noted, this item's license is described as This edition is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 PL License, which permits redistribution, commercial and non‑commercial, provided that the article is properly cited.

Search iReteslaw


Advanced Search

Browse

My Account