Dr hab. Lucyna Agnieszka Jankowiak, prof. IS PAN

Linguist, Polish language historian

e-mail: lucyna.jankowiak@ispan.waw.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1045-9539

Research interests

History of the Polish language, particularly the lexicon (origins of the Polish lexicon, the lexis of Stefan Falimirz, Bartłomiej z Bydgoszczy, Stefan Żeromski); the early days of scholarly style and terminology, particularly medical; history of Polish medical terminology.

Membership in scientific bodies

The Stefan Żeromski Association

Publications

Monographs:
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (1997). Prasłowiańskie dziedzictwo leksykalne we współczesnej polszczyźnie ogólnej (na pod­sta­wie „Słow­ni­ka prasłowiańskiego” t. 1-7). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2005). Słownictwo medyczne Ste­fana Falimirza. t. 1: Początki polskiej renesansowej terminologii medycznej. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2006). Słownictwo medyczne Ste­fana Fa­li­mi­rza. t. 2 Słownik. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2015). Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie Słownika terminologii lekarskiej polskiej z 1881 roku). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
Selected articles:
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (1998). Klasyfikacja znaczeniowa derywatów od wyrazów prasłowiań­skich we współczesnej polszczyźnie ogólnej. Poznańskie Studia Poloni­stycz­ne. Seria Językoznawcza, 5(25), 7–34.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (1998). Prasłowiańska rodzina wyrazowa od rdzenia *běl- i jej dalsze dzieje w języku polskim. In Mirosława Białoskórska (Ed.), Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. IV. Materiały VI Kolokwium Językoznawczego Gniezno, 26-28 września 1996 (pp. 29-44). Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (1999). Derywaty od wyrazów prasłowiańskich w leksyce wspólnoodmianowej współczesnej polszczyzny. In Mirosława Białoskórska (Ed.), Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. V. Materiały VII Kolok­wium Językoznawczego Gorzów Wiel­kopolski, 16-18 czerwca 1997 r. (pp. 57-74). Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (1999). Derywaty od wyrazów prasłowiańskich z 7 tomów „Słow­ni­ka prasłowiańskiego” w świetle statystyki. In Zdzisława Krążyńska & Zbigniew Zagórski (Eds.), Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. V (pp. 33-47). Poznań: Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (1999). Dziedzictwo prasłowiańskie w polskiej leksyce specjalnej (na materia­le Słownika języka polskiego pod red. M. Szymczaka). In Maria Borejszo & Stanisław Mikołajczak (Eds.), Silva rerum. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin (pp. 227–242). Poznań: WiS.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (1999). Prasłowiańskie dziedzictwo leksykalne we współczesnej poezji polskiej (w świetle Słownika prasłowiańskiego t.1-7). In Maria Borejszo & Zenon Sobierajski (Eds.), Viro Doctissimo Optime Me­rito. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Sobierajskiemu w 80. rocz­ni­cę urodzin (pp. 185–203). Poznań: WiS.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2000). Terminologia medyczna w dziele Stefana Falimirza na tle polszczyzny XVI wieku. Próba rekonesansu. Slavia Occi­den­talis, 57, 37–50.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2001). Semantyka prasłowiańska a współczesna częstych leksemów rzeczownikowych polszczyzny. Poznańskie Studia Poloni­stycz­ne. Seria Językoznawcza, 8(28), 7–19.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2001). Nazwy chorób w polszczyźnie XVI wieku (Próba charakterystyki). Slavia Occidentalis, 58, 9–18.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2005). Szesnastowieczne słownictwo medyczne na przykładzie zielnika Stefana Falimirza O ziołach i mocy ich z 1534 roku. In Jolanta Migdał (Ed.), Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin (pp. 151-158). Poznań: Wydaw. “Poznańskie Studia Polonistyczne”.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2008). Zapożyczenia ter­mi­no­logiczne z zielnika Stefana Falimirza (1534 r.) we współczesnej polszczyź­nie. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 43, 35–49.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2009). Zielnik Stefana Falimirza a słownik Bartłomieja z Bydgoszczy z 1544 roku. Studia z Fi­lo­logii Polskiej i Słowiańskiej, 44, 85–88.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2009). Z dziejów terminologii medycznej. Słownictwo medyczne wieku XVI wobec XVII w. oraz  pierwszej po­ło­wy XVIII w. Studia z Fi­lo­logii Polskiej i Słowiańskiej, 44, 61–83.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2010). Zielnik Stefana Falimirza a słownik Jana Mączyńskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 16(36), 83–87.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2010). Zapożyczenia w XVI-wiecznym słownictwie medycznym i ich dzisiejsze losy (na materiale zielnika Stefana Falimirza). Linguistica Copernicana, 2(4), 201–213.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2007). Recenzja: Felicja Wysocka, Polska terminologia lekarska do roku 1838. Tom III Anatomia. Nazwy dwuwyrazowe. Wydawnictwo Lexis, Kraków 2007, 147s Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 45, 193–197.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2010). Zielnik Stefana Falimirza z 1534 roku a słownik Calepina z 1588 roku. Studia Językoznaw­cze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny9, 81–85.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2010). Szesnastowieczne zapożyczenia nieter­mi­no­logiczne z zielnika Stefana Falimirza (1534 r.) we współczesnej polszczyź­nie. Slavia Occidentalis, 67, 31–46.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2010). Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy z 1544 roku wobec leksyki XVI wieku. Uwagi po lekturze „Słownika polszczyzny XVI wieku”. In Elżbieta Sko­rup­ska-Raczyńska & Joanna Rutkowska (Eds.), Między dawnymi a nowymi słowy (pp. 33–45). Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2011). Polskie słownictwo medyczne w drugiej połowie XIX wieku oraz na przełomie XIX i XX wieku. Studia Językoznaw­cze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 10, 97–109.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2011). Synonimia w polskiej terminologii medycznej przełomu XIX i XX wieku. Rekonesans. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 46, 17–41.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2011). Recenzja: Jerzy Reymond, Powstanie i rozwój polskiej terminologii anatomicznej. Analiza pol­sko­­ję­zycz­nych podręczników i słowników anatomicznych, Radom 2009, Wydawca: Radomskie To­wa­rzystwo Naukowe, 335s. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 46, 233–262.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2012). Synonimia w świetle Słownika synonimów polskich A.S. Krasińskiego z 1885 roku. Studia Językoznaw­cze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 11, 81-91.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka, & Kędelska, Elżbieta. (2012). Zapomniany Słownik synonimów polskich A.S. Krasiń­skie­go i jego poprzednicy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 47, 39–67.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2013). O potrzebie wydzielania kwalifikatorów etymologicznych. In Jolanta Migdał & Agnieszka Piotrowska-Wo­ja­czyk (Eds.), Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi (vol. 1, pp. 609-613). Poznań: Wydawnictwo Rys.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2013). Z historii kwalifikatorów w polskiej leksykografii. Kwalifikatory w Słowniku synonimów polskich Adama Stanisława Krasińskiego z 1885 roku. Studia Językoznaw­cze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 12, 55-72.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2014). Udział medycznych terminów zapożyczonych w XIX-wiecznych synonimach głównych (na materiale nazw chorób ze Słownika terminologii lekarskiej polskiej). Linguistica Copernicana, 2014(11), 159-167.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2015). Kobieta w XVI-wiecznych słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy (1532 i 1544). In Leonarda Mariak & Joanna Rychter (Eds.), Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze (pp. 71-86). Szczecin: Volumina.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2015). Koncepcja idealnego terminu w świetle Słownika terminologii lekarskiej polskiej z 1881 roku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(1), 81-89.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2015). Funkcja słownictwa medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 37-53.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2015). Budowa synonimów głównych w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku. Studia Językoznaw­cze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 14, 367-390.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2016). Czy to była apopleksja? In Anita Karwowska (Ed.), Udar. Poradnik dla pacjentów i ich bliskich (pp. 80-81). Warszawa: Wydawnictwo Agora.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2016). Osobliwe nazwy mężczyzn w słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy. In Leonarda Mariak & Joanna Rychter (Eds.), Współczesny i dawny obraz mężczyzny w języku (pp. 67-74). Szczecin: Volumina.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2016). Słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy jako źródło rzadkiej terminologii XVI wieku. In Małgorzata Gębka-Wolak, Joanna Kamper-Warejko & Iwona Kaproń-Charzyń­ska (Eds.), System – tekst – człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi (pp. 63-79). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2016). Kilka uwag o polskiej terminologii chemicznej drugiej połowy XIX wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 23(2), 53-68.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2017). Nazwy dzieci w Dykcjonarzu Michała Amszejewicza (1859). In Leonarda Mariak & Joanna Rychter (Eds.), Współczesny i dawny obraz dziecka w języku (pp. 31-41). Szczecin: Volumina.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2017). Kronika materialnej sytuacji młodego Żeromskiego. Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego, 7, 37-66.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2017). Słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy (1532 i 1544). Stan badań i perspektywy badawcze.Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 24(1), 13-26.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2017). Przypomnienie słowników Bartłomieja z Bydgoszczy z lat 1532 i 1544. Studia Językoznaw­cze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, 16, 107-133.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2017). Leksem apopleksja w historii polszczyzny. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 52, 1-28. DOI: 10.11645/sfps.2017.001.
 • Jankowiak, Lucyna Agnieszka. (2018). Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego na Facebooku. Zeszyty Stowarzyszenia im. Stefana Że­rom­skiego, 8, 69-73.