Research projects

Research projects funded by the National Science Centre

Title: “Linguistic diversity in Poland: collateral languages, language-oriented activities and conceptualization of collective identity”

dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
For years: 2021–2026
Project number: 2020/38/E/HS2/00006
SONATA BIS, National Science Centre

Title: “Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym”

Description

prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
For years 2019–2022
Project number: 2018/29/B/HS3/01435
OPUS, National Science Centre

Title: “Language across generations: contact induced change in morpho-syntax in German-Polish bilingual speech”

Description

prof. dr hab. Anna Zielińska
For years 2018–2020
Project number: 2016/23/G/HS2/04369
BEETHOVEN, National Science Centre

Title: “Kategoria ‘rasy’ w myśli polskiej do 1918 roku. Źródła – wyobrażenia – konteksty”

Description

dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN
For years 2017–2020
Project number: 2016/21/B/HS3/03696
OPUS, National Science Centre

Title: “Kontakt języków i konflikt kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się tożsamości kulturowej na przykładzie uczniów Łużyckiego Gimnazjum w Budziszynie (Łużyce Górne)”

Description

dr Nicole Dołowy-Rybińska
For years 2017–2020
Project number: 2016/21/B/HS2/00001
OPUS, National Science Centre

Title: “Visual articulations of political resistance in Croatia and Serbia after the year 2000”

Description

dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
For years 2019–2022
Project number: 2018/31/D/HS2/03127
SONATA, National Science Centre

Title: “The nation’s body and soul. Volkist motifs in Polish early national-democratic thought (1895–1918)”

Description

dr Claudia Snochowska-Gonzalez
For years 2019–2022
Project number: 2018/31/B/HS3/00915
OPUS, National Science Centre

Title: “Process of Institutionalisation of ‘Ghetto Benches’ in Stefan Batory University in Vilnius Between Two World Wars”

Description

mgr Natalia Judzińska
For years 2019–2022
Project number: 2018/31/N/HS3/00947
PRELUDIUM, National Science Centre

Title: “Intellectual Biography of Alexander Weissberg-Cybulski (1901–1964) and his Milieu”

dr hab. Irena Gross, prof. IS PAN
For years 2020–2022
Project number: 2019/35/B/HS3/01035
OPUS, National Science Centre

Title: “Strategies of minority language maintenance and transmission in linguistically mixed Upper Sorbian-German families in Upper Lusatia, Germany”

Sara Mitschke
For years 2020–2022
Project number: 2020/37/N/HS2/01444
PRELUDIUM, National Science Centre

Research projects funded by Ministry of Science and Higher Education

Title: “Słownik prasłowiański. Tom XI (wersja cyfrowa)”

Description

dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
For years 2017–2022
Project number: 11H 16 0266 84

Title: “Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska, t. 3: Średniowiecze, z. 1: Źródła węgierskie”

Description

prof. dr hab. Ryszard Grzesik
For years 2017–2022
Project number: 11H 16 0195 84

Research projects funded by the National Science Centre (completed)

Title: “Przypadkowy bohater. Studium dwukulturowości w skali mikrohistorycznej”

dr Agnieszka Aysen Kaim
For years 2018–2019
Project number: 2018/02/X/HS3/01065
MINIATURA, National Science Centre

Title: “Proces zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej”

Description

mgr Karina Stempel-Gancarczyk
For years 2018–2019
Project number: 2018/28/T/HS2/00055
ETIUDA, National Science Centre

Title: “Fonetyka i fonologia języka macedońskiego”

Description

prof. dr hab. Irena Sawicka
For years 2018–2020
Project number: 2017/25/B/HS2/00760
OPUS, National Science Centre

Title: “Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956–1989”

Description

prof. dr hab. Wojciech Burszta
For years 2017–2020
Project number: 2016/21/B/HS3/03707
OPUS, National Science Centre

Title: “Wiedza-władza-rozkosz. Seksualność w polskiej i ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku”

Description

dr Katarzyna Glinianowicz
For years 2016–2019
Project number: 2016/20/S/HS2/00584
FUGA, National Science Centre

Title: “Przetwarzanie miejsc pamięci. Niemieckie pomniki ku czci poległych na terenie dawnej rejencji koszalińskiej”

Description

dr Karolina Ćwiek-Rogalska
For years 2017–2018
Project number: 2017/01/X/HS3/01063
MINIATURA, National Science Centre

Title: “Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVII–XX w.)”

Description

dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
For years 2015–2018
Project number: 2014/13/B/HS2/01057
OPUS, National Science Centre

Title: “Konfrontacja słowotwórcza języków bałkańskich”

Description

prof. dr hab. Viara Maldijeva
For years 2014–2018
Project number: 2013/09/B/HS2/02778
OPUS, National Science Centre

Title: “Tożsamość mieszkańców obwodu kaliningradzkiego od 1991 roku do współczesności: czynniki konstytuujące i kierunek zachodzących zmian”

Description

mgr Miłosz Zieliński
For years 2015–2017
Project number: 2014/13/N/HS6/04214
PRELUDIUM, National Science Centre

Title: “Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontatywnej polsko-bułgarsko-rosyjskiej)”

Description

prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska
For years 2014–2017
Project number: 2013/11/B/HS2/03116
OPUS, National Science Centre

Title: “Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny)”

mgr Wojciech Włoskowicz
For years 2016–2017
Project number: 2016/20/T/HS2/00024
ETIUDA, National Science Centre

Title: “Miejsce fonetyki macedońskiej w ramach słowiańskiego i bałkańskiego areału językowego”

Description

prof. dr hab. Irena Natalia Sawicka
For years 2013–2016
Project number: 2013/08/M/HS2/00438
HARMONIA, National Science Centre

Title: “Tendencje rozwojowe słowotwórstwa albańskiego od XVI do XXI w. w czasie i przestrzeni”

dr Artur Karasiński
For years 2014–2016
Project number: 2013/09/D/HS2/02779
SONATA, Narodowe Centrum Nauki

Title: “Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia”

dr Joanna Roszak
For years 2013–2014
Project number: 2012/05/B/HS2/04129
OPUS, National Science Centre
Publications: Joanna Roszak, Miejsce i imię. Niemieckojęzyczni poeci pochodzenia żydowskiego, IS PAN, Warszawa 2014, pp. 335

Title: “Strategie zaangażowania młodzieży w życie etniczne mniejszości autochtonicznych Europy: instytucje, działania, wybory tożsamościowe (Kaszubi, Łużyczanie, Bretończycy, Walijczycy)”

dr Nicole Dołowy-Rybińska
For years 2011–2014
Project number: 2011/01/D/HS2/02085
National Science Centre

Title: “Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańsko-litewskie na Podlasiu, Mazowszu północno-wschodnim i Suwalszczyźnie”

prof. dr hab. Irena Maryniakowa
For years 2011–2014
Project number: N N104 383240
Ministry of Science and Higher Education
Publications: Irena Maryniakowa, Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza, IS PAN, Warszawa 2014, pp. 473

Title: “Językowe i pozajęzykowe czynniki kształtujące tożsamość regionalną mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego (na przykładzie ziemi lubuskiej)”

dr hab. Anna Zielińska, prof. IS PAN
For years 2010–2013
Project number: N N 104 079739
Ministry of Science and Higher Education
Publications: Anna Zielińska, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, IS PAN, Warszawa 2013, pp. 447

Title: “Social, confessional and ideological context of the neo-pogan trends in contemporary culture of Poland and Belarus”

dr Irina B. Michajewa
For years 2010–2011
Visegrad Fund

Title: “Język ludności katolickiej na Białorusi”

dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
For years 2009–2012
Project number: N N104 071873
Ministry of Science and Higher Education / National Science Centre
Publications: Ewa Golachowska, Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, IS PAN, Warszawa 2012, pp. 189

Title: “Dialektologia białoruska

dr Mirosław Jankowiak
For years 2009–2012
Project number: N N104 072137
Ministry of Science and Higher Education / National Science Centre
Publications: Mirosław Jankowiak i Nina Barszczewska, Dialektologia białoruska, IS PAN, Warszawa 2012, pp. 308

Title: “Mniejszość polska na Ukrainie południowo-wschodniej. Studium socjolingwistyczne i tożsamościowe”

dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
For years 2009–2012
Project number: N N104 177536
Ministry of Science and Higher Education / National Science Centre
Publications: Helena Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, IS PAN, Warszawa 2012, pp. 435

Title: “Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. Indeks do tomów I–V”

prof. dr hab. Hanna Taborska
For years 2008–2010
Project number: N N104 345934
Ministry of Science and Higher Education
Publications: Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom VI: Indeksy wyrazowe do tomów I–V , with CD, SOW, Warszawa 2010, pp. 337

Research projects funded by Ministry of Science and Higher Education (completed)

Title: “Tłumaczenie na język angielski i opublikowanie w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang monografii Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy

For years 2018–2020
Project number: 21H 18 0088 86, Uniwersalia 2.1

Title: “Tłumaczenie na język niemiecki i opublikowanie w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang książki Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim

For years 2017–2019
Project number: 21H 16 0004 84, Uniwersalia 2.1

Title: “Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang książki: Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XIX wieku, Ewa Golachowska”

For years 2017–2019
Project number: 21H 16 0050 84, Uniwersalia 2.1

Title: “Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i w kulturze polskiej [The linguistic and cultural stereotypes of interaction between the world and the extraterrestrial reality in the Polish rural society]”

For years 2017–2019
Project number: 21H 16 0051 84, Uniwersalia 2.1

Title: “Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego w XIX i XX wieku na ziemiach polskich”

For years 2016–2018
Project number: 3aH 15 0239 83, Umiędzynarodowienia 3a

Title: “Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego”

dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
For years 2015–2018
Project number: 1bH 15 0354 83

Title: “Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy (z lat 1532 i 1534) – wersja polsko-łacińska”

†dr hab. Elżbieta Kędelska, prof. IS PAN, since XII 2014 dr Lucyna Jankowiak
For years 2012–2018
Project number: 11H 12 0278 81

Title: “Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946”

For years 2016–2017
Project number: 3aH 15 0240 83, Umiędzynarodowienie 3a

Title: “Monografie slawistyczne. Językoznawstwo i kulturoznawstwo”

For years 2014–2017
Project number: 0129/NPRH3/H31/82/2014

Title: “Kontynuacja Słownika prasłowiańskiego

dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
For years 2012–2016
Project number: 11H 11 026480

Title: “Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska. Tom 1: starożytność”

dr hab. Ryszard Grzesik, prof. IS PAN
For years 2012–2016
Project number: 11H 12 0313 81

Title: “Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych”

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
For years 2012–2015
Project number: 12H 12 0182 81

Title: “Komputerowy system ewidencji archiwaliów do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny i Słownika bohemizmów

dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN
For years 2012–2015
Project number: 11 H 11 001680

Post-doctoral grants with full-time employment

Title: “Polskie tzw. partykuły spajające związane z procesem wnioskowania a ich bułgarskie odpowiedniki. Porównawcze studium semantyczne”

dr Anna Kisiel
For years 2012–2015
Project number: 2012/04/S/HS2/00319
National Science Centre

Title: “Oblicza polskości. Antropologiczne studium zróżnicowania tożsamości narodowej i obywatelskiej”

dr Agnieszka Pasieka
For years 2012–2015
Project number: 2012/04/S/hs3/00370
National Science Centre
Publications: Agnieszka Pasieka, Hierarchy and Pluralism. Living Religious Difference in Catholic Poland, Palgrave Macmillan US, New York 2015, pp. 248

Other projects

Title: “Sorbian language(s): revitalization efforts in different political systems”

SMiLE, Smithsonian Centre for Folklife & Cultural Heritage
dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, dr Cordula Ratajczak
For years 2017–2018

Title: “Transforming sexual norms and national identity in Poland post-1989. A critical discourse analysis”

ERSTE Foundation, WUS Austra
dr Anna Jawor, mgr Anna Kurowicka
For years 2014–2016

Title: “Powojenne pogromy antyżydowskie w Europie środkowo-wschodniej”

prof. dr hab. Joana Tokarska-Bakir
For years 2013–2015
stypendium im. Marii Curie w Institute for Advanced Study w Princeton (visitor fellowship w Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA)

Title: “Polsko-ukraiński korpus równoległy (grant promotorski – opiekun prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa)”

KBN
dr Natalia Kotsyba
For years 2007–2009

Title: “Historia i współczesność języka polskiego na Białorusi”

KBN
prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa
For years 2004–2008
Publications: Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka, Beata Biesiadowska-Magdziarz, Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna mówiona, “Język na Pograniczach” 33, SOW, Warszawa 2008, pp. 250

Title: “Słownik etymologiczny kaszubszczyzny”

KBN
prof. dr hab. Hanna Taborska
For years 2004–2007
Publications: Hanna Taborska, Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. VI, Indeksy wyrazowe do tomów I–V (with CD), SOW, Warszawa 2010, pp. 345

Title: “Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich. Ginąca część kultury europejskiej”

KBN
dr hab., prof. IS PAN Anna Zielińska
For years 2004-2007
Publications: Zofia Sawaniewska-Mochowa i Anna Zielińska, Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich – ginąca część kultury europejskiej, SOW, Warszawa 2007, pp. 473

Title: “Słownictwo tekstów Stefana Żeromskiego”

KBN
prof. dr hab. Kwiryna Handke
For years 2002–2005
Publications: Kwiryna Handke, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, tom wstępny (uzupełniony i rozszerzony), Universitas, Kraków 2007, pp. 54

Title: “Polacy w więzieniach, łagrach i na zesłaniach w ZSRR. Korespondencja z delegaturą Polskiego czerwonego Krzyża w Moskwie 1920–1937”

KBN
prof. dr hab. Irena Maryniakowa
For years 2001–2004
Publications: Irena Maryniakowa, Dorota Rembiszewska, Baza danych Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie. Informacje o Polakach i obywatelach polskich na podstawie korespondencji z Delegaturą PCK w Moskwie w latach 1920–1937, 2005 (opracowanie komputerowe)

Title: “Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim”

KBN
prof. dr hab. Zbigniew Greń
For years 2001–2004
Publications: Zbigniew Greń, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, SOW, Warszawa 2004, pp. 385

Title: “Historia nazwisk polskich, t. II”

KBN
prof. dr hab. Zofia Kaleta
For years 2000–2003
Publications: Zofia Kowalik Kaleta, Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XII–XV w.), tom 1., cz. 1, SOW, Warszawa 2007, pp. 440

Title: “Polish Science Festival in Ukraine”

Dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
For years: 3.2021–12.2021
Project number: SONP/SP/461640/2020
Social Responsibility of Science – Popularization of Science and Promotion of Sport