Granty

Regulamin afiliowania grantów w IS PAN

Projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (realizowane)

Tytuł projektu: „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”

Kierownik projektu: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2021–2026
Numer projektu: 2020/38/E/HS2/00006
Konkurs: SONATA BIS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym”

Streszczenie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
Okres realizacji: 2019–2022
Numer projektu: 2018/29/B/HS3/01435
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych”

Streszczenie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Zielińska
Okres realizacji: 2018–2020
Numer projektu: 2016/23/G/HS2/04369
Konkurs: BEETHOVEN, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Kategoria ‘rasy’ w myśli polskiej do 1918 roku. Źródła – wyobrażenia – konteksty”

Streszczenie

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2017–2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS3/03696
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Kontakt języków i konflikt kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się tożsamości kulturowej na przykładzie uczniów Łużyckiego Gimnazjum w Budziszynie (Łużyce Górne)”

Streszczenie

Kierownik projektu: dr Nicole Dołowy-Rybińska
Okres realizacji: 2017–2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS2/00001
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Wizualne artykulacje oporu politycznego w Chorwacji i Serbii po roku 2000”

Streszczenie

Kierownik projektu: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
Okres realizacji: 2019–2022
Numer projektu: 2018/31/D/HS2/03127
Konkurs: SONATA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”

Streszczenie

Kierownik projektu: dr Claudia Snochowska-Gonzalez
Okres realizacji: 2019–2022
Numer projektu: 2018/31/B/HS3/00915
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Proces instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym”

Streszczenie

Kierownik projektu: mgr Natalia Judzińska
Okres realizacji: 2019–2022
Numer projektu: 2018/31/N/HS3/00947
Konkurs: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska”

Kierownik projektu: dr hab. Irena Gross, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2020–2022
Numer projektu: 2019/35/B/HS3/01035
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Strategie zachowania i transmisji języka mniejszościowego w mieszanych językowo górnołużycko-niemieckich rodzinach na Górnych Łużycach w Niemczech”

Kierownik projektu: mgr Sara Mitschke
Okres realizacji: 2020–2022
Numer projektu: 2020/37/N/HS2/01444
Konkurs: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

Projekty finansowane ze środków NPRH MNiSW (realizowane)

Tytuł projektu: „Słownik prasłowiański. Tom XI (wersja cyfrowa)”

Streszczenie

Kierownik projektu: dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2017–2022
Numer projektu: 11H 16 0266 84

Tytuł projektu: „Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska, t. 3: Średniowiecze, z. 1: Źródła węgierskie”

Streszczenie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Grzesik
Okres realizacji: 2017–2022
Numer projektu: 11H 16 0195 84

Projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (zakończone)

Tytuł projektu: „Przypadkowy bohater. Studium dwukulturowości w skali mikrohistorycznej”

Kierownik projektu: dr Agnieszka Aysen Kaim
Okres realizacji: 2018–2019
Numer projektu: 2018/02/X/HS3/01065
Konkurs: MINIATURA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Proces zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej”

Streszczenie

Kierownik projektu: mgr Karina Stempel-Gancarczyk
Okres realizacji: 2018–2019
Numer projektu: 2018/28/T/HS2/00055
Konkurs: ETIUDA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Fonetyka i fonologia języka macedońskiego”

Streszczenie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Sawicka
Okres realizacji: 2018–2020
Numer projektu: 2017/25/B/HS2/00760
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956–1989”

Streszczenie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Burszta
Okres realizacji: 2017–2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS3/03707
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Wiedza-władza-rozkosz. Seksualność w polskiej i ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku”

Streszczenie

Kierownik projektu: dr Katarzyna Glinianowicz
Okres realizacji: 2016–2019
Numer projektu: 2016/20/S/HS2/00584
Konkurs: FUGA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Przetwarzanie miejsc pamięci. Niemieckie pomniki ku czci poległych na terenie dawnej rejencji koszalińskiej”

Streszczenie

Kierownik projektu: dr Karolina Ćwiek-Rogalska
Okres realizacji: 2017–2018
Numer projektu: 2017/01/X/HS3/01063
Konkurs: MINIATURA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVII–XX w.)”

Streszczenie

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2015–2018
Numer projektu: 2014/13/B/HS2/01057
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Konfrontacja słowotwórcza języków bałkańskich”

Streszczenie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Viara Maldijeva
Okres realizacji: 2014–2018
Numer projektu: 2013/09/B/HS2/02778
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Tożsamość mieszkańców obwodu kaliningradzkiego od 1991 roku do współczesności: czynniki konstytuujące i kierunek zachodzących zmian”

Streszczenie

Kierownik projektu: mgr Miłosz Zieliński
Okres realizacji: 2015–2017
Numer projektu: 2014/13/N/HS6/04214
Konkurs: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontatywnej polsko-bułgarsko-rosyjskiej)”

Streszczenie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska
Okres realizacji: 2014–2017
Numer projektu: 2013/11/B/HS2/03116
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny)”

Kierownik projektu: mgr Wojciech Włoskowicz
Okres realizacji: 2016–2017
Numer projektu: 2016/20/T/HS2/00024
Konkurs: ETIUDA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Miejsce fonetyki macedońskiej w ramach słowiańskiego i bałkańskiego areału językowego”

Streszczenie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Natalia Sawicka
Okres realizacji: 2013–2016
Numer projektu: 2013/08/M/HS2/00438
Konkurs: HARMONIA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Tendencje rozwojowe słowotwórstwa albańskiego od XVI do XXI w. w czasie i przestrzeni”

Kierownik projektu: dr Artur Karasiński
Okres realizacji: 2014–2016
Numer projektu: 2013/09/D/HS2/02779
Konkurs: SONATA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia”

Kierownik projektu: dr Joanna Roszak
Okres realizacji: 2013–2014
Numer projektu: 2012/05/B/HS2/04129
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Joanna Roszak, Miejsce i imię. Niemieckojęzyczni poeci pochodzenia żydowskiego, IS PAN, Warszawa 2014, ss. 335

Tytuł projektu: „Strategie zaangażowania młodzieży w życie etniczne mniejszości autochtonicznych Europy: instytucje, działania, wybory tożsamościowe (Kaszubi, Łużyczanie, Bretończycy, Walijczycy)”

Kierownik projektu: dr Nicole Dołowy-Rybińska
Okres realizacji: 2011–2014
Numer projektu: 2011/01/D/HS2/02085
Konkurs: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańsko-litewskie na Podlasiu, Mazowszu północno-wschodnim i Suwalszczyźnie”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Maryniakowa
Okres realizacji: 2011–2014
Numer projektu: N N104 383240
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikacje: Irena Maryniakowa, Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza, IS PAN, Warszawa 2014, ss. 473

Tytuł projektu: „Językowe i pozajęzykowe czynniki kształtujące tożsamość regionalną mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego (na przykładzie ziemi lubuskiej)”

Kierownik projektu: dr hab. Anna Zielińska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2010–2013
Numer projektu: N N 104 079739
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikacje: Anna Zielińska, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, IS PAN, Warszawa 2013, ss. 447

Tytuł projektu: „Social, confessional and ideological context of the neo-pogan trends in contemporary culture of Poland and Belarus”

Kierownik projektu: dr Irina B. Michajewa
Okres realizacji: 2010–2011
Konkurs: Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki (Visegrad Fund)

Tytuł projektu: „Język ludności katolickiej na Białorusi”

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2009–2012
Numer projektu: N N104 071873
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Ewa Golachowska, Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, IS PAN, Warszawa 2012, ss. 189

Tytuł projektu: „Dialektologia białoruska”

Kierownik projektu: dr Mirosław Jankowiak
Okres realizacji: 2009–2012
Numer projektu: N N104 072137
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Mirosław Jankowiak i Nina Barszczewska, Dialektologia białoruska, IS PAN, Warszawa 2012, ss. 308

Tytuł projektu: „Mniejszość polska na Ukrainie południowo-wschodniej. Studium socjolingwistyczne i tożsamościowe”

Kierownik projektu: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2009–2012
Numer projektu: N N104 177536
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Helena Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, IS PAN, Warszawa 2012, ss. 435

Tytuł projektu: „Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. Indeks do tomów I–V”

Kierownik projektu prof. dr hab. Hanna Taborska
Okres realizacji: 2008–2010
Numer projektu: N N104 345934
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikacje: Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom VI: Indeksy wyrazowe do tomów I–V , płyta CD, SOW, Warszawa 2010, ss. 337

Projekty finansowane ze środków NPRH MNiSW (zakończone)

Tytuł projektu: „Tłumaczenie na język angielski i opublikowanie w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang monografii Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy

Okres realizacji: 2018–2020
Numer projektu: 21H 18 0088 86, Uniwersalia 2.1

Tytuł projektu: „Tłumaczenie na język niemiecki i opublikowanie w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang książki Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim

Okres realizacji: 2017–2019
Numer projektu: 21H 16 0004 84, Uniwersalia 2.1

Tytuł projektu: „Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang książki: Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XIX wieku, Ewa Golachowska”

Okres realizacji: 2017–2019
Numer projektu: 21H 16 0050 84, Uniwersalia 2.1

Tytuł projektu: „Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i w kulturze polskiej [The linguistic and cultural stereotypes of interaction between the world and the extraterrestrial reality in the Polish rural society]”

Okres realizacji: 2017–2019
Numer projektu: 21H 16 0051 84, Uniwersalia 2.1 (tłumaczenie na j. angielski)

Tytuł projektu: „Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego w XIX i XX wieku na ziemiach polskich”

Okres realizacji: 2016–2018
Numer projektu: 3aH 15 0239 83, Umiędzynarodowienia 3a (tłumaczenie na j. niemiecki)

Tytuł projektu:  „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego”

Kierownik projektu: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2015–2018
Numer projektu: 1bH 15 0354 83

Tytuł projektu: „Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy (z lat 1532 i 1534) – wersja polsko-łacińska”

Kierownik projektu: †dr hab. Elżbieta Kędelska, prof. IS PAN, od XII 2014 r. dr Lucyna Jankowiak
Okres realizacji: 2012–2018
Numer projektu: 11H 12 0278 81

Tytuł projektu: „Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946”

Okres realizacji: 2016–2017
Numer projektu: 3aH 15 0240 83, Umiędzynarodowienie 3a (tłumaczenie na j. angielski)

Tytuł projektu: „Monografie slawistyczne. Językoznawstwo i kulturoznawstwo”

Okres realizacji: 2014–2017
Nr projektu: 0129/NPRH3/H31/82/2014

Tytuł projektu: „Kontynuacja Słownika prasłowiańskiego

Kierownik projektu: dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2012–2016
Numer projektu: 11H 11 026480

Tytuł projektu: „Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska. Tom 1: starożytność”

Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Grzesik, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2012–2016
Numer projektu: 11H 12 0313 81

Tytuł projektu: „Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
Okres realizacji: 2012–2015
Numer projektu: 12H 12 0182 81

Tytuł projektu: „Komputerowy system ewidencji archiwaliów do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny i Słownika bohemizmów

Kierownik projektu: dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2012–2015
Numer projektu: 11 H 11 001680

Staże podoktorskie Narodowego Centrum Nauki afiliowane w IS PAN

Tytuł projektu: „Polskie tzw. partykuły spajające związane z procesem wnioskowania a ich bułgarskie odpowiedniki. Porównawcze studium semantyczne”

Kierownik projektu: dr Anna Kisiel
Okres realizacji: 2012–2015
Numer projektu: 2012/04/S/HS2/00319
Konkurs: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Oblicza polskości. Antropologiczne studium zróżnicowania tożsamości narodowej i obywatelskiej”

Kierownik projektu: dr Agnieszka Pasieka
Okres realizacji: 2012–2015
Numer projektu: 2012/04/S/hs3/00370
Konkurs: Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Agnieszka Pasieka, Hierarchy and Pluralism. Living Religious Difference in Catholic Poland, Palgrave Macmillan US, New York 2015, ss. 248

Inne projekty

Tytuł projektu: „Sorbian language(s): revitalization efforts in different political systems”

Źródło finansowania: SMiLE, Smithsonian Center for Folklife & Cultural Heritage
Kierownik projektu: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, dr Cordula Ratajczak
Okres realizacji: 2017–2018

Tytuł projektu: „Transforming sexual norms and national identity in Poland post-1989. A critical discourse analysis”

Źródło finansowania: ERSTE Foundation, WUS Austra
Kierownik projektu: dr Anna Jawor, mgr Anna Kurowicka
Okres realizacji: 2014–2016

Tytuł projektu: „Powojenne pogromy antyżydowskie w Europie środkowo-wschodniej”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Joana Tokarska-Bakir
Okres realizacji: 2013–2015
Konkurs: stypendium im. Marii Curie w Institute for Advanced Study w Princeton (visitor fellowship w Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA)

Tytuł projektu: „Polsko-ukraiński korpus równoległy (grant promotorski – opiekun prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa)”

Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: dr Natalia Kotsyba
Okres realizacji: 2007–2009

Tytuł projektu: „Historia i współczesność języka polskiego na Białorusi”

Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa
Okres realizacji 2004–2008
Publikacje: Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka, Beata Biesiadowska-Magdziarz, Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna mówiona, „Język na Pograniczach” 33, SOW, Warszawa 2008, ss. 250

Tytuł projektu: „Słownik etymologiczny kaszubszczyzny”

Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Taborska
Okres realizacji: 2004–2007
Publikacje: Hanna Taborska, Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. VI, Indeksy wyrazowe do tomów I–V (z płytą CD), SOW, Warszawa 2010, ss. 345

Tytuł projektu: „Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich. Ginąca część kultury europejskiej”

Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: dr hab. Anna Zielińska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2004–2007
Publikacje: Zofia Sawaniewska-Mochowa i Anna Zielińska, Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich – ginąca część kultury europejskiej, SOW, Warszawa 2007, ss. 473

Tytuł projektu: „Słownictwo tekstów Stefana Żeromskiego”

Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Kwiryna Handke
Okres realizacji: 2002–2005
Publikacje: Kwiryna Handke, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, tom wstępny (uzupełniony i rozszerzony), Universitas, Kraków 2007, ss. 54

Tytuł projektu: „Polacy w więzieniach, łagrach i na zesłaniach w ZSRR. Korespondencja z delegaturą Polskiego czerwonego Krzyża w Moskwie 1920–1937”

Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Maryniakowa
Okres realizacji: 2001–2004
Publikacje: Irena Maryniakowa, Dorota Rembiszewska, Baza danych Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie. Informacje o Polakach i obywatelach polskich na podstawie korespondencji z Delegaturą PCK w Moskwie w latach 1920–1937, 2005 (opracowanie komputerowe)

Tytuł projektu: „Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim”

Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Greń
Okres realizacji: 2001–2004
Publikacje: Zbigniew Greń, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, SOW, Warszawa 2004, ss. 385

Tytuł projektu: „Historia nazwisk polskich, t. II”

Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Kaleta
Okres realizacji: 2000–2003
Publikacje: Zofia Kowalik Kaleta, Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XII–XV w.), tom 1., cz. 1, SOW, Warszawa 2007, ss. 440

Tytuł projektu: „Polski Festiwal Nauki w Ukrainie”

Kierownik projektu: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 3.2021–12.2021
Numer projektu: SONP/SP/461640/2020
Konkurs: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close