Szkoła Doktorska Anthropos IPAN

Od roku akademickiego 2019/2020 Instytut Slawistyki PAN rozpoczyna kształcenie doktorantów w ramach Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN. Szkoła Anthropos została założona przez dziewięć instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Archeologii i Etnologii, Instytut Badań Literackich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla (IH PAN), Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Instytut Języka Polskiego, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytut Slawistyki oraz Instytut Sztuki. W Szkole Doktorskiej Anthropos IH PAN pełni rolę jednostki wiodącej. Siedziba Szkoły mieści się przy Rynku St. Miasta 29/31, pok. 42 i 43.

Szkoła Doktorska Anthropos oferuje wszechstronny program kształcenia, który łączy przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej z seminariami specjalistycznymi i interdyscyplinarnymi. Do najważniejszych założeń programu Szkoły należy wszechstronne przygotowanie doktorantów do samodzielnego funkcjonowania w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym, w tym rozwijanie umiejętności związanych z warsztatem pracy (więcej).

Struktura Szkoły Doktorskiej Anthropos

Kierowniczka Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN

dr Olga Linkiewicz
tel.: 537 333 993
e-mail: ola.linkiewicz@ihpan.edu.pl
IH PAN, p. 42 (III p.)

Sekretariat

tel./fax: 22 831 02 64
e-mail: szkola.anthropos@ihpan.edu.pl
IH PAN, p. 43 (III p.)

Rada Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN

dr hab. prof. ISz PAN Ewa Partyga – przewodnicząca Rady Szkoły
dr hab. prof. IS PAN Nicole Dołowy-Rybińska – wiceprzewodnicząca Rady Szkoły
dr hab. prof. IAiE PAN Dariusz Główka
dr hab. prof. IBL PAN Jacek Wójcicki
dr hab. prof. IGiPZ PAN Marek Więckowski
dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny
dr hab. prof. IHN PAN Jerzy Kaliszuk
dr hab. prof. IJP PAN Michał Rzepiela
dr Henryk Meyza (IKŚiO PAN)

Koordynatorzy

Instytut Historii PAN: dr Natalia Jarska
e-mail: n.luczynska@gmail.com

Instytut Archeologii i Etnologii PAN: dr Maria Dębińska
e-mail: mariadebinska@gmail.com

Instytut Badań Literackich PAN: mgr Marlena Sęczek
e-mail: marlena.seczek@ibl.waw.pl

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN: dr hab. prof. IGPiZ PAN Mariusz Kowalski
e-mail: mar.kow@twarda.pan.pl

Instytut Historii Nauki PAN: dr Alicja Urbanik-Kopeć
e-mail: alicja.urbanik@gmail.com

Instytut Języka Polskiego PAN: dr Emil Popławski
e-mail: emil.poplawski@ijp.pan.pl

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN: dr Joanna Popielska-Grzybowska
e-mail: jpopielska@iksio.pan.pl

Instytut Slawistyki: dr Anna Boguska
e-mail: anna.boguska@ispan.waw.pl

Instytut Sztuki: dr hab. prof. IS PAN Ewa Manikowska
e-mail: emanikowska@hotmail.com

Rekrutacja

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Kształcenie będzie realizowane z udziałem pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytutu Historii im. T. Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytutu Slawistyki oraz Instytutu Sztuki.

Rekrutacja do Szkoły Anthropos Instytutów PAN odbywa się w trybie otwartego konkursu w dwóch etapach (zasady rekrutacji). Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ocenę złożonej dokumentacji zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej. Orientacyjny limit miejsc w Szkole: 20.

Wymagane dokumenty*

 • Podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem instytutu, w którym kandydat chciałby realizować projekt badawczy, zaadresowane do kierowniczki Szkoły, według wzoru udostępnionego przez Szkołę.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 października 2019 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”.
 • Projekt pracy doktorskiej (do 5 stron znormalizowanego tekstu).
 • Życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych.
 • Kopia pracy magisterskiej lub jej odpowiednika (w postaci pliku najlepiej w formacie PDF na nośniku danych).
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w wybranym przez kandydata języku kongresowym.
 • Dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie (wraz ze zgodą na dalsze przetwarzanie danych osobowych).
 • Dwie fotografie (35 × 45 mm).
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Dla cudzoziemców: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 • Potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna w r. 2019/20 wynosi 50 zł. Kandydat powinien dokonać płatności na konto Instytutu Historii PAN, na numer rachunku 04 1130 1017 0020 1463 2420 0002 (Bank Gospodarstwa Krajowego, kod SWIFT: GOSKPLPW), a w tytule wpłaty wpisać „rekrutacja” oraz podać swoje imię i nazwisko. W uzasadnionym wypadku kandydat może wystąpić z wnioskiem ozwolnienie z opłaty rekrutacyjnej. Do wniosku należy załączyć dokumentację potwierdzającą zasadność ubiegania się o zwolnienie z opłaty. Decyzję w sprawie zwolnienia kandydata z opłaty rekrutacyjnej podejmuje kierowniczka Szkoły Doktorskiej.

Dokumenty należy składać od 17 czerwca do 5 września 2019 r. w siedzibie Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN lub nadesłać pocztą na adres Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa z dopiskiem: Szkoła Doktorska. Dokumenty wysłane pocztą tradycyjną należy także wysłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres szkola.anthropos@ihpan.edu.pl. Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym, nie będą oceniane.

Terminy przyjmowania dokumentów od Kandydatów w Instytucie Historii PAN:

 • 30 sierpnia 9:00–14:00
 • 2–4 września 9:00–16:00
 • 5 września 9:00–17:00.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 23–27 września 2019 r. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.


* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych, tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, na potrzeby procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://ihpan.edu.pl/o-instytucie/ochrona-danych-osobowych/.

Dokumenty

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Anthropos
Regulamin Szkoły Doktorskiej Anthropos