EASTWEST

Projekt „EASTWEST – Między Wschodem a Zachodem. Zwiększenie potencjału Instytutu Slawistyki PAN jako prestiżowego ośrodka badań międzynarodowych” ma na celu włączenie współczesnej slawistyki w obieg międzynarodowy oraz podniesienie prestiżu Instytutu Slawistyki PAN jako ośrodka prowadzącego wyspecjalizowane badania na światowym poziomie.

Specyfika profilu IS PAN polega na wyjątkowej perspektywie poznawczej: badania dotyczą zjawisk lokalnych (regionalnych, narodowych, pograniczy) nie tylko polskich, ale także innych kultur słowiańskich. Choć zachodnioeuropejskie środowiska naukowe są żywo zainteresowane tymi zjawiskami, pomijają one wyniki tutejszych badań i nie mają ugruntowania w lokalnych kontekstach. Brak dyskusji między badaczami Wschodu (jak określamy obszar słowiański) a Zachodu wynika nie tyle z geograficznego dystansu, ile z innego stylu uprawiania nauki i barier komunikacyjnych.

Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie wyjątkowego potencjału IS PAN do transmitowania wiedzy z obszarów słowiańskich do obiegu światowego przez podniesienie kompetencji kadry naukowej i administracyjnej IS PAN dotyczącej wymiany międzynarodowej, poszerzenie zasięgu wyników badań, wzrost liczby międzynarodowych projektów naukowych oraz zwiększenie widoczności, atrakcyjności i przyjazności IS PAN dla zagranicznych badaczy.

Osiągnięcie celów zapewnia realizacja następujących zadań:

  • podniesienie kompetencji w zakresie języków kongresowych – kursy języka angielskiego i niemieckiego;
  • internacjonalizacja w środowisku internetowym – przygotowanie anglojęzycznej wersji strony internetowej IS PAN oraz dokumentów regulujących prace w Instytucie;
  • budowanie kompetencji międzykulturowych i kształcenie umiejętności zarządzania nauką w warunkach wielokulturowości – szkolenia tzw. umiejętności miękkich, które pozwolą budować postawę otwartości, efektywnie tworzyć zespoły wielonarodowe i zarządzać nimi z uszanowaniem odmienności kulturowej;
  • umiędzynarodowienie naukowców „w domu” przez zwiększenie dostępu do badań prowadzonych na Zachodzie – zakup dostępu do baz czasopism.

Kierowniczka projektu: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk.

Okres realizacji: 2018–2020.


Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00- PN14/18.