O Instytucie

Instytut Slawistyki PAN działa od 1954 roku i jest jednostką naukową, w której prowadzone są badania z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, etnologii i socjologii. W ramach Studiów Doktoranckich Instytut prowadzi również działalność dydaktyczną. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie językoznawstwa i kulturoznawstwa, a także stopnia doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa.

W Instytucie działa Biblioteka im. Zdzisława Stiebera (udostępniająca najbogatsze zbiory slawistyczne w Polsce, obejmujące ogółem 112872 woluminów, w tym 91596 druków zwartych i 21276 czasopism), Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej, a także Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (założony w 1990 roku), który wydaje 8 wysoko punktowanych czasopism naukowych, znajdujących się na liście ERIH+ (wszystkie w otwartym dostępie), a także monografie autorskie i wieloautorskie.

Działalność i program badawczy Instytutu koncentrują się na obszarach stanowiących wyzwania dla współczesnej humanistyki, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju świadomości społecznej, a także dla ochrony kultury narodowej, zarówno materialnej, jak i duchowej. Całokształt działalności Instytutu został oceniony w przeprowadzanym przez MNiSW rankingu jednostek naukowych bardzo wysoko – tzw. kategoria A.

Struktura organizacyjna Instytutu obejmuje cztery Zakłady: Zakład Językoznawstwa, Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa, Zakład Historii i Zakład Studiów Narodowościowych), w ramach których prowadzone są badania w następujących obszarach:

  • Kulturowe dziedzictwo Słowiańszczyzny. Badania diachroniczne
  • Tożsamości narodowe i regionalne Słowian (mity, idee, pamięć zbiorowa)
  • Wielokulturowość, kontakty i pogranicza językowo-kulturowe. Mniejszości (językowe, etniczne, religijne)
  • Językowy obraz świata
  • Slawistyczne językoznawstwo synchroniczne: badania konfrontatywne, semantyka, kognitywizm, lingwistyka korpusowa
  • Badania slawistyczne na świecie. Slawistyczna informacja naukowa.