Krajowa współpraca naukowa

Fundacja Slawistyczna

Instytut Slawistyki PAN współpracuje z Fundacją Slawistyczną od 1992 r. Fundacja została powołana przez warszawskie środowisko slawistów. Jej celem jest wspieranie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy o językach i kulturach krajów słowiańskich. We współpracy z Fundacją Slawistyczną IS PAN realizuje granty z zakresu humanistyki cyfrowej (bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw oraz internetowe repozytorium tekstów slawistycznych iReteslaw), wydaje czasopisma naukowe, działa na rzecz upowszechniania nauki i popularyzuje wyniki badań naukowych.

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Wydziału Polonistyki UW

Instytut Slawistyki PAN od lat utrzymuje owocne kontakty naukowe z Instytutem Slawistyki Zachodniej i Południowej Wydziału Polonistyki UW. Obejmują one nie tylko publikowanie prac naukowych, powadzenie zajęć dydaktycznych w ISZiP przez pracowników IS PAN, zespoloną strategię w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych – (biblioteki IS PAN i Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW znajdują się w tym samym budynku) czy, określoną w podpisanej umowie, współpracę z Wydziałem Polonistyki UW w zakresie Studiów Doktoranckich przy IS PAN.

Bardzo istotny zakres współdziałania stanowią konferencje naukowe przygotowywane przez IS PAN oraz Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej. Współpraca w tej dziedzinie ma już swoją kilkuletnią tradycję.

(zobacz: http://www.ispan.waw.pl/content/blogsection/28/147/lang,pl_PL.ISO8859-2/)

Ostatnie, wspólnie przygotowane, międzynarodowe sesje naukowe odbyły w marcu i kwietniu 2011 roku: „Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie” (Warszawa, 10–11.03.2011) oraz „Tożsamość wobec wielojęzyczności z cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości” (Warszawa, 5–6.04.2011)

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Współpracę z Akademią Pedagogiczną w Krakowie wytycza realizacja międzynarodowego tematu badawczego: Gramatyka kognitywna bułgarsko-polsko-francuska, który koordynuje Instytut Slawistyki PAN. Uczelnia współfinansowała jeden z numerów „Etudes cognitives / Studia kognitywne” i organizowała konferencję, związaną z problematyką projektu. W ramach umowy między IS PAN i AP w Krakowie wydano wspólnie zbiór studiów prof. Stanisława Karolaka.

Uniwersytet Śląski

Instytut Romanistyki Uniwersytetu Śląskiego uczestniczy w realizacji tematu badawczego Gramatyka kognitywna bułgarsko-polsko-francuska (zob. wyżej), współfinansował jeden z numerów „Etudes cognitives / Studia kognitywne”.

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie

W ramach współpracy zorganizowano kilka konferencji naukowych, wśród nich sesje poświęcone problematyce milczenia. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w dwóch znaczących tomach, Semantyka milczenia, pod redakcją Kwiryny Handke. Ostatnią wspólną konferencję, tym razem poświęconą wybranym aspektom twórczości Stefana Żeromskiego („Stefan Żeromski wobec niepodległości”), zorganizowano w listopadzie 2009.

Collegium Civitas w Warszawie

Instytut Slawistyki PAN jest jednym z pięciu instytutów patronackich Collegium Civitas. Zasady współpracy między Instytutem a tą uczelnią zawarte w umowie o współpracy umożliwiają m.in. doktorantom IS PAN udział w zajęciach prowadzonych w CC.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Na podstawie zawartej umowy między Instytutem Slawistyki PAN a Instytutem Filologii Polskiej UMCS wspólny Zespół Etnolingwistyczny realizuje projekt badawczy „Słownik stereotypów i symboli ludowych”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Instytut Slawistyki PAN objął patronat nad Centrum Badań Euroregionalnych, który został powołany w strukturach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Badania dotyczące pogranicza polsko-niemieckiego w ramach Euroregionu „Pro Europa Viadrina„ oraz innych obszarów pogranicznych w Polsce i w Europie owocują wspólnymi projektami badawczymi, organizowaniem seminariów i konferencji (zbiór tekstów z ostatniej konferencji, „Europa – Slavia – Germania. W poszukiwaniu tożsamości”, ukazał się w 2009 r.).

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Instytut Slawistyki PAN podpisał w 2018 r. umowę o współpracy z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach współpracy placówek naukowych organizowane są „Kolokwia wschodnie. Interdyscyplinarne spotkania naukowe” (odbywające się zarówno w Warszawie, jak i w Białymstoku).