Oferty pracy

Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska naukowe w IS PAN

Oferta pracy – konkurs na stanowisko post-doc w projekcie: „Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967–1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa”

Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.

Osoba na stanowisku typu post-doc może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

 • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

W katalogu kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN (katalog kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN; https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10 ), znajduje się więcej informacji.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wymogami!

Wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych ze szczególnym wskazaniem na kulturoznawstwo, historię lub literaturoznawstwo, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed ogłoszeniem konkursu;
 • zainteresowania badawcze oscylujące wokół problematyki: antysemityzmu, powojennych stosunków polsko-żydowskich, pamięci zbiorowej, społecznej i politycznej historii PRL-u, analizy dyskursu publicznego;
 • doświadczenia badawcze w pracy nad krytyczną analizą źródeł literackich i czasopiśmiennictwa;
 • orientacja w różnych obiegach polskiej kultury, znajomość obecnych w niej kodów, klisz, schematów interpretacyjnych, dominujących narracji na temat przeszłości;
 • udokumentowane badania własne nad powojenną polską kulturą, w tym kulturą intelektualną oraz dyskursem publicznym (monografie/artykuły).

Mile widziane

 • udokumentowane zainteresowania tematem kampanii antysemickiej w 1968 roku;
 • dodatkowe doświadczenia edukacyjne w zakresie wiedzy o polityce;
 • doświadczenie pracy w innych projektach badawczych;
 • doświadczenie w popularyzacji wyników badań naukowych;
 • znajomość języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego.

Opis zadań

Osoba zatrudniona w Instytucie Slawistyki PAN na stanowisku post-doc będzie zaangażowana w realizację projektu Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967–1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa”. Do kluczowych zadań zatrudnionego/zatrudnionej będzie należało:

 • przeprowadzenie kwerend wskazanych zasobów źródłowych (zwłaszcza czasopiśmiennictwa polskiej opozycji demokratycznej przed rokiem 1989 ukazującego się w Polsce i poza jej granicami oraz prasy katolickiej i liberalnej przed i po roku 1989);
 • przygotowanie danych z kwerend do analizy z wykorzystaniem wskazanych narzędzi software;
 • samodzielna i zespołowa analiza zgromadzonych danych oraz współtworzenie narzędzi metodologiczno-teoretycznych;
 • udział w konferencji zagranicznej oraz seminarium międzynarodowym zaplanowanych w ramach projektu;
 • przygotowanie i złożenie do recenzji co najmniej dwóch artykułów naukowych, w tym jednego w zagranicznym czasopiśmie naukowym oraz drugiego w czasopiśmie „Studia Litteraria et Historica”;
 • współadministrowanie projektem w części grantu realizowanej w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Typ konkursu NCN

 • Sonata 16 – HS

Termin składania ofert

 • 19.11.2021 r.

Sposób składania ofert

 • poprzez e-mail przesłany na adres: sekretariat@ispan.waw.pl, z dopiskiem: Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie Sonata-16.

Po wstępnej ocenie/weryfikacji przesłanych aplikacji wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w trybie online za pośrednictwem platformy Zoom.

Termin rozmów kwalifikacyjnych

 • 24–26.11.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • 30.11.2021 r.

Termin rozpoczęcia zatrudnienia

 • 01.02.2022 r.

Finansowe warunki zatrudnienia

 • 10 000 zł brutto brutto/m-c przez 24 miesiące w ramach wynagrodzenia pełnoetatowego;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba na stanowisku post-doc nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba na stanowisku post-doc nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Okres realizacji powierzonych zadań

 • data planowanego zatrudnienia – 01.02.2022 r.
 • czas trwania zatrudnienia – 24 miesiące.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach i seminariach naukowych, udział w projektach badawczych, staże naukowe; nagrody i wyróżnienia);
 • dane kontaktowe.

Prosimy również o dołączenie klauzuli o następującej treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferta pracy – konkurs na stanowisko informatyka

Wymagania

 • wykształcenie kierunkowe;
 • praktyczna wiedza z zakresu technologii informatycznych;
 • znajomość systemów operacyjnych Win, Linux, MacOS;
 • umiejętność konfiguracji programów do obsługi poczty elektronicznej;
 • umiejętność konfiguracji przełączników, routerów, punktów dostępowych, drukarek;
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, szybkość w działaniu;
 • znajomość języka angielskiego;
 • dyspozycyjność.

Mile widziane

 • znajomość systemu kadrowo-płacowego WF-GANG;
 • znajomość systemu księgowego SYMFONIA;
 • znajomość systemu POLon;
 • doświadczenie w obsłudze infrastruktury informatycznej w instytucjach naukowych.

Przewidywany zakres obowiązków

 • organizacja i zapewnienie ciągłości działania infrastruktury informatycznej w tym używanych w IS PAN systemów i aplikacji informatycznych (administracja serwerami i siecią komputerową IS PAN, administracja pocztą elektroniczną IS PAN – GSuite);
 • usuwanie awarii związanych ze sprzętem i oprogramowaniem używanym w IS PAN;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z funkcjonowaniem systemu informatycznego w IS PAN;
 • informowanie o konieczności zakupu niezbędnych podzespołów informatycznych, oprogramowania oraz specjalistycznych usług zewnętrznych;
 • proponowanie kierunków rozwoju infrastruktury informatycznej;
 • współpraca w przygotowywaniu projektów w zakresie modernizacji infrastruktury IS PAN;
 • konfiguracja systemów informatycznych na komputerach personalnych zgodnie z aktualnymi i zgłaszanymi potrzebami pracowników IS PAN;
 • przygotowanie i wydawanie pracownikom sprzętu zakupionego przez IS PAN;
 • współpraca z firmami będącymi autorami aplikacji/programów użytkowanych przez IS PAN;
 • zapewnienie wsparcia użytkownikom poszczególnych działów IS PAN w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu informatycznego, systemów i oprogramowania;
 • wsparcie pracowników IS PAN w obsłudze systemów operacyjnych i aplikacji biurowych;
 • doradztwo w zakresie planowanych zakupów i wyboru sprzętu;
 • doradztwo w przetargach IS PAN, tworzenie specyfikacji oraz pomoc w rozstrzyganiu przetargu.

Oferujemy

 • umowę zlecenie lub umowę o pracę na pół etatu;
 • samodzielne stanowisko pracy;
 • elastyczny czas pracy.

Osoby zainteresowane powinny złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • CV;
 • kopię dyplomu/świadectwa;
 • kopie dokumentów (zaświadczeń, certyfikatów, świadectw pracy) potwierdzających doświadczenie i kompetencje kandydata/ki.

Termin składania dokumentów

 • do 31 października 2021 r.

Forma składania dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca grudnia 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych osób.

Zatrudnienie planowane jest od 1 stycznia 2022 roku na umowę zlecenie lub na umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferta pracy – konkurs na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa w pracowni w Poznaniu

Wymagania

 • ukończone studia latynistyczne;
 • tytuł magistra lub stopień doktora nauk humanistycznych;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne;
 • znajomość języka polskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym, angielskiego i/lub niemieckiego, i/lub jednego z języków romańskich.

Mile widziane

 • zainteresowanie łaciną średniowieczną i paleografią łacińską;
 • umiejętność pracy w zespole.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu magistra lub doktora.

Termin składania dokumentów

 • do 31.10.2021

Forma składania dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada 2021 r. Podczas rozmowy kandydat/kandydatka zostanie poproszony/a o przedstawienie planu badawczego oraz pomysłów na wnioski grantowe.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2021 na czas określony z możliwością przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Osoba przyjęta do pracy w poznańskiej pracowni Instytutu otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferta pracy – konkurs na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Badań Narodowościowych

Wymagania

 • tytuł magistra lub stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany do 5-ciu lat przed ogłoszeniem konkursu;
 • dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze i religii potwierdzony w publikacjach również w międzynarodowych punktowanych czasopismach;
 • zainteresowania naukowe związane z problematyką badań narodowościowych;
 • doświadczenie w pracy zespołowej;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;
 • znajomość języka angielskiego i polskiego oraz wybranego języka słowiańskiego.

Mile widziane

 • znajomość innych języków obcych, w tym języków mniejszościowych;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i/lub upowszechniania nauki;
 • stworzona międzynarodowa sieć badawcza.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu magistra lub doktora;
 • w przypadku magistra: informację o przygotowywanej rozprawie doktorskiej i jej zaawansowaniu.

Termin składania dokumentów

 • do 31.10.2021

Forma składania dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada 2021 r. Podczas rozmowy kandydat/kandydatka zostanie poproszony/a o przedstawienie planu badawczego oraz pomysłów na wnioski grantowe.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2021 na czas określony z możliwością przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Od osoby przyjętej będziemy oczekiwać aktywnego zaangażowania się w przygotowanie i złożenie międzynarodowego wniosku badawczego.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany do 5-ciu lat przed ogłoszeniem konkursu;
 • dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze i religii potwierdzony w publikacjach w międzynarodowych czasopismach;
 • zainteresowania naukowe związane z regionem Bałkanów;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;
 • znajomość języka angielskiego i polskiego oraz wybranego języka słowiańskiego.

Mile widziane

 • znajomość niesłowiańskich języków regionu Bałkanów;
 • znajomość innych języków słowiańskich;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora.

Termin składania dokumentów

 • do 31.10.2021

Forma składania ofert

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada r. 2021. Podczas rozmowy kandydat/kandydatka zostanie poproszony/a o przedstawienie planu badawczego oraz pomysłu na wnioski grantowe.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2021 na czas określony z możliwością przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.


Informacja RODO dla kandydatów do pracy w Instytucie Slawistyki PAN

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartoszewicza 1B/17, adres e-mail: sekretariat@ispan.waw.pl, numer telefonu 22 826 76 88, wpisana do rejestru instytutów naukowych RIN pod numerem RIN-I-30/98, numer NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Pan Krzysztof Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.
 5. Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
 7. Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W związku z tym, że dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close