Oferty pracy

Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska naukowe w IS PAN

Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-studenta/doktoranta w projekcie pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-studenta/doktoranta w projekcie pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”.

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia/będzie spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów kwalifikujących (wg Regulaminu przyznawania stypendiów NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2; prosimy o zapoznanie się z całością dokumentu):

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Wymagania

 • wykształcenie w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych (preferowane kierunki: historia, kulturoznawstwo, socjologia);
 • biegła znajomość języka polskiego i niemieckiego;
 • doświadczenie w pracy badawczej (kwerendy biblioteczne, analiza i interpretacja materiału źródłowego);
 • znajomość metodologii i umiejętność organizowania samodzielnej pracy badawczej w zakresie historii środkowoeuropejskich nacjonalizmów i ruchu volkistowskiego w Niemczech;
 • gotowość do prowadzenia kwerend w Niemczech.

Mile widziane

 • zainteresowanie historią ruchu volkistowskiego w Niemczech, endecji w Polsce, środkowoeuropejskich nacjonalizmów przełomu XIX/XX wieku;
 • doświadczenie w pracy w zespole badawczym.

Opis zadań

Zatrudniona osoba będzie współpracować przy realizowanym w Instytucie Slawistyki PAN projekcie „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”. Do jej głównych zadań będzie należało:

 • przeprowadzenie kwerendy badawczej dotyczącej kontaktów naukowych, politycznych i akademickich oraz przepływu idei między polskimi studentami, naukowcami i działaczami ze środowiska endecji a studentami, naukowcami i działaczami związanymi z ruchem volkistowskim w Niemczech (praca głównie w archiwach niemieckich);
 • przeprowadzenie badań pozwalających na opis środkowoeuropejskiego kontekstu powstawania volkistowskich wyobrażeń w ramach ruchu nacjonalistycznego;
 • współpraca z kierowniczką projektu w upowszechnianiu wyników badań: pisaniu artykułów, prezentowaniu wyników badań na konferencjach.

Typ konkursu NCN

 • OPUS – HS

Termin składania ofert

 • 31.03.2020

Forma składania ofert

Po ocenie złożonych dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę, która odbędzie się w Warszawie w siedzibie Instytutu Slawistyki PAN (jeśli kandydat/ka nie może przyjechać do Warszawy, możliwa wideokonferencja).

Termin rozmów kwalifikacyjnych

 • do 24.05.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • do 31.05.2020

Termin rozpoczęcia realizacji zadań

 • 1.07.2020

Warunki zatrudnienia

 • student/ka/doktorant/ka-stypendysta/stypendystka; 4500 zł/m-c przez 12 m-cy w ramach stypendium naukowego NCN, finansowane będą również wyjazdy na konferencje.

Okres realizacji zadań

 • planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie: 1.07.2020;
 • okres trwania – 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty i inne

 • życiorys (CV);
 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra i/lub zaświadczenie o statusie uczestnika studiów magisterskich/zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie (jeśli kandydat/ka została przyjęta)/zaświadczenie o statusie uczestnika studiów doktoranckich;
 • list motywacyjny;
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego i niemieckiego;
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: prace dyplomowe, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych, uczestnictwo w konferencjach, staże naukowe; a także nagrody i wyróżnienia kandydata/kandydatki wynikające z prowadzonych badań;
 • informacje kontaktowe (w tym e-mail).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z kierowniczką projektu: claudia.snochowska-gonzalez@ispan.waw.pl.

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Oferta pracy – specjalista ds. kadr

Wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • certyfikat specjalisty ds. kadr lub minimum kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte na podobnym stanowisku;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie sprawnego użytkowania systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz pakietu biurowego MS Office (Word, Excel);
 • dobra organizacja pracy;
 • samodzielność, punktualność, dokładność;
 • wysoka kultura osobista.

Mile widziane

 • znajomość programu WF-GANG (część kadrowa).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej;
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy;
 • częściowa obsługa umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych;
 • ewidencja zwolnień lekarskich;
 • nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników;
 • organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników nienaukowych na wakujące stanowiska;
 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w państwowej jednostce budżetowej;
 • nagrody i premie w zależności od efektów pracy;
 • dodatek za wysługę lat i kartę FitSport.

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Rozpoczęcie pracy od 1 kwietnia 2020 roku.

Warunki aplikowania

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 • CV prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@ispan.waw.pl do 9 marca 2020 r. W tytule wiadomości proszę podać „Rekrutacja na st. specjalista ds. kadr”.

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Informujemy, że administratorem danych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 1b m. 17.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Oferta pracy – adiunkt w Zakładzie Historii IS PAN w Poznaniu

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii IS PAN w Poznaniu.

Wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia;
 • dorobek naukowy w zakresie historii średniowiecznej, szczególnie źródłoznawstwa Europy Środkowej i Wschodniej;
 • znajomość języków: angielskiego, niemieckiego, a także łaciny oraz polskiego.

Mile widziane

 • znajomość innych języków europejskich;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów i stypendiów;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych.

Termin składania dokumentów do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się do 30 września 2020 roku.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN.

Zatrudnienie planowane jest od 1.10.2020 r. na czas określony z możliwością przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Oferta pracy – asystent

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystenta.

Wymagania

 • tytuł zawodowy magistra;
 • dorobek naukowy w zakresie badań bohemistycznych lub/i słowacystycznych;
 • znajomość języka czeskiego lub/i słowackiego, angielskiego oraz polskiego.

Mile widziane

 • znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków, zwłaszcza słowiańskich;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki;
 • zaawansowana praca doktorska o tematyce bohemistycznej/słowacystycznej.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu magistra.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl do dnia 18 listopada 2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada 2019 r.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2019. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Oferta pracy – magazynier z samochodem do wydawnictwa

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN) zatrudni na umowę zlecenie magazyniera z własnym samochodem do magazynu na Szczęśliwicach.

Wymagania

 • obsługa komputera (program do fakturowania, emaile);
 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność;
 • punktualność;
 • odpowiedzialność;
 • prawo jazdy B i własny samochód.

Zakres obowiązków magazyniera w Wydawnictwie IS PAN

 • prowadzenie magazynu książek i drukowanych czasopism – dokładna ewidencja wydawanych i przyjmowanych pozycji (kartoteka).
 • odbiór nakładów książek, zwrotów itp.
 • wydruk wystawionych w biurze faktur, przygotowanie (w tym adresowanie przesyłek i wypełnianie druków zleceń itp.) oraz wysyłka paczek z książkami – zgodnie ze zleceniem.
 • dostarczanie/odbiór publikacji Instytutu na wydarzenia organizowane przez IS PAN (np. promocje, konferencje, targi i inne spotkania) oraz do siedziby Instytutu na polecenie przełożonych.

Rozliczenia godzinowe – stawka – 20 zł brutto.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesłać na adres sekretariat@ispan.waw.pl do dnia 15 września 2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

Wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych;
 • dorobek naukowy w zakresie badań bohemistycznych lub/i słowacystycznych;
 • znajomość języka czeskiego lub/i słowackiego, angielskiego oraz polskiego.

Mile widziane

 • znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków, zwłaszcza słowiańskich;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych.

Termin składania dokumentów: do dnia 18 listopada 2019.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada 2019 r.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2019. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Oferta pracy – transkrypcja półortograficzna

Instytut Slawistyki PAN poszukuje pracownika/pracowniczki do transkrypcji półortograficznej w ramach projektu: „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych”, numer 2016/23/G/HS2/04369, pod kierunkiem dyrektor IS PAN prof. dr hab. Anny Zielińskiej oraz prof. dr. Björna Hansena z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Ratyzbonie. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Jednym z efektów projektu jest stworzenie korpusu bilingwizmu polsko-niemieckiego. Korpus będzie zawierał przetranskrybowane w postaci półortograficznej teksty mówione osób dwujęzycznych w Polsce i w Niemczech. Nagrania obejmują teksty po polsku i po niemiecku oraz mieszane, w których mówcy przełączają się z jednego języka na drugi. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną przeszkolone w zakresie transkrypcji w programie OCTRA. Będą miały możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w dużym językoznawczym projekcie naukowym oraz będą miały dostęp do literatury naukowej zgromadzonej w ramach grantu i dostępnej online. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które wiążą swoją przyszłość z nauką. Udział w tego typu międzynarodowym przedsięwzięciu jest ważny nie tylko w zbudowaniu kariery naukowej, ale może zaważyć o przyznaniu różnego rodzaju stypendiów.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe lub studiowanie na studiach filologicznych (filologia polska, germańska lub pokrewne);
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego;
 • dokładność i cierpliwość oraz zamiłowanie do językoznawstwa;
 • doświadczenie w transkrybowaniu mile widziane.

Obowiązki

 • transkrypcja półortograficzna nagrań polskich i niemieckich według wytycznych;
 • praca w programach do transkrypcji.

Oferujemy

 • pracę na podstawie umowy o dzieło;
 • możliwość pracy zdalnej;
 • wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto za opracowanie godziny nagrania.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesłać na adres irena.prawdzic@ispan.waw.pl do dnia 9 sierpnia 2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”.

Oferta pracy – pracownik/pracowniczka Zespołu Obsługi Badań Naukowych

Wymagania

 • wykształcenie wyższe humanistyczne;
 • dobra znajomość języka polskiego;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze administracyjnej projektów finansowanych z różnych źródeł krajowych (np. NCN, MNiSW, NCBiR);
 • dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność samokształcenia.

Mile widziane

 • znajomość innych języków obcych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów finansowanych z funduszy unijnych;
 • znajomość systemów POL-on i PBN.

Obowiązki

 • obsługa administracyjna realizowanych przez Instytut projektów badawczych;
 • współpraca z naukowcami w przygotowywaniu projektów grantowych;
 • bieżące prace administracyjne związane z pracą w Zespole Obsługi Badań Naukowych.

Osoba, która zostanie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony, zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenia o podstawowym miejscu pracy.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwość szkoleń w zakresie obsługi projektów badawczych oraz udziału w prowadzonych w IS PAN kursach językowych i warsztatach z zakresu soft skills. Ponadto IS PAN oferuje pakiet socjalny.

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres sekretariat@ispan.waw.pl do dnia 30.06.2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Do CV prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Informujemy, że administratorem danych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 1b m. 17.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na 4-letnią kadencję

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 sierpnia 2019 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne

Kandydatem/kandydatką na stanowisko Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora, specjalisty w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauk o kulturze i religii, historii;
 2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

Zgłoszenie kandydata/kandydatki zawiera

 1. koncepcję funkcjonowania dyrektora Instytutu Slawistyki PAN opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 2 egz. oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Slawistyki PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/kandydatki;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 430);
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 tel. 22 182 60 10 z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN lub składać osobiście w siedzibie Wydziału: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2116 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Slawistyki PAN dostępne są na stronie internetowej: https://ispan.waw.pl/.

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 15 kwietnia 2019 r. Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do 15 maja 2019 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; http://www.pan.pl/.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2019 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Oferta pracy – główna księgowa / główny księgowy

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby na stanowisko głównego księgowego / głównej księgowej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie rachunkowości Instytutu Slawistyki PAN zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie planu finansowego Instytutu, bilansu i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, składek, potrąceń oraz nad terminowym ich przekazywaniem;
 • obsługa komputerowych programów finansowych, w tym m.in. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, obsługa programu PŁATNIK;
 • sporządzanie deklaracji lub sprawozdań finansowych do ZUS, US, Głównego Urzędu Statystycznego, PAN, MNiSW oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami;
 • aktualizacja planu kont oraz instrukcji regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Instytutu;
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentów pracowniczych;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Instytutu z rachunków bankowych w systemie bankowości elektronicznej;
 • nadzór nad sporządzaniem PIT-ów;
 • nadzór nad realizacją umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
 • prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych i ich umorzenia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 • nadzór nad budżetami projektów grantowych;
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków projektowych;
 • wykonywanie czynności administracyjnych oraz innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora Instytutu należą do kompetencji głównego księgowego / głównej księgowej.

Wymagania

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego / głównej księgowej powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500):

 • posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nie być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • nie mieć orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełniać jeden z poniższych warunków:
  • mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  • mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
  • posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  • posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych; umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania.

Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu (40 godz. tygodniowo) po 3-miesięcznym okresie próbnym;
 • stabilne godziny pracy;
 • przyjazną atmosferę;
 • pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Instytucie prosimy o przesłanie do 30 kwietnia br. CV oraz listu motywacyjnego na adres sekretariat@ispan.waw.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać hasło „Rekrutacja – główny księgowy”.

Do CV prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Informujemy, że administratorem danych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 1b m. 17.

Na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybrane osoby, z którymi skontaktujemy się do 15 maja br.

Zatrudnienie jest przewidziane od 1 sierpnia 2019 roku.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej.

Warunki konkursu

Wymagania:

 • stopień doktora w dyscyplinie językoznawstwo;
 • dorobek naukowy w zakresie językoznawczych badań z zakresu językoznawstwa kontrastywnego;
 • doświadczenie pracy w projektach z zakresu informacji naukowej;
 • znajomość języka angielskiego, polskiego oraz przynajmniej jednego języka południowosłowiańskiego.

Mile widziane:

 • znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków, zwłaszcza słowiańskich.

Kandydaci i kandydatki powinni złożyć:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Termin składania dokumentów: do dnia 15 lipca 2019.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca lipca 2019 r.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na początku strony.

Zatrudnienie planowane jest od 1 sierpnia 2019. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w dyscyplinie językoznawstwo, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Oferta pracy – profesor Instytutu w Zakładzie Językoznawstwa

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w Zakładzie Językoznawstwa.

Warunki konkursu

Wymagania:

 • stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo;
 • dorobek naukowy w zakresie językoznawczych badań diachronicznych, językoznawstwa kontrastywnego, ze szczególnym uwzględnieniem etymologii oraz rekonstrukcji języka prasłowiańskiego i praindoeuropejskiego;
 • doświadczenie w zakresie kierowania zespołami badawczymi;
 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania grantów;
 • doświadczenie w prowadzeniu współpracy zagranicznej;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki;
 • znajomość języka angielskiego, polskiego oraz wybranych języków słowiańskich.

Mile widziane:

 • znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków.

Kandydaci powinni złożyć:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Termin składania dokumentów: do dnia 31 maja 2019.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca czerwca 2019 r.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na początku strony.

Zatrudnienie planowane jest od 1 października 2019. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w dyscyplinie językoznawstwo, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.


Informacja RODO dla kandydatów do pracy w Instytucie Slawistyki PAN

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartoszewicza 1B/17, adres e-mail: sekretariat@ispan.waw.pl, numer telefonu 22 826 76 88, wpisana do rejestru instytutów naukowych RIN pod numerem RIN-I-30/98, numer NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Pan Krzysztof Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.
 5. Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
 7. Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W związku z tym, że dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.