Oferty pracy

Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska naukowe w IS PAN

Oferta pracy – post-doc w projekcie „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym”

Nazwa jednostki: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Nazwa stanowiska: post-doc
Liczba stanowisk: 1
Miasto: Warszawa
Link do strony www jednostki: http://ispan.waw.pl/

Wymagania

 1. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii lub doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia otrzymany do 7 lat przed rokiem zatrudnienia*.
 2. Udokumentowany dorobek w zakresie studiów nad Zagładą w Europie Środkowo-Wschodniej oraz nad kwestiami Zagłady w okresie powojennym.
 3. Znajomość krytyki źródeł.
 4. Dokładność i systematyczność.
 5. Doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych.

Opis zadań

Zadania zgodne z opisem projektu „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym” (NCN OPUS nr rej. 2018/29/B/HS3/01435), w szczególności:

 • prowadzenie kwerendy w archiwach polskich, ukraińskich, słowackich i węgierskich;
 • pobyty badawcze we Lwowie i Kijowie;
 • krytyczne opracowanie materiału źródłowego zachowanego w zagranicznych kolekcjach historii mówionej;
 • upowszechnienie wyników badań na konferencjach naukowych;
 • upowszechnienie wyników badań w formie publikacji naukowych, dokumentów źródłowych i monografii;
 • wsparcie kierownika projektu w pracach organizacyjnych.

Typ konkursu NCN: OPUS 15
Grupa nauk: HS
Termin składania ofert: 28.02.2019, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie (osobiście, poczta, e-mail)
Rozmowa kwalifikacyjna: marzec 2019
Warunki zatrudnienia: pełny etat (36 miesięcy)

Dodatkowe informacje

 • Kandydat/ka zatrudniony/a na etat post-doc zostanie zatrudniony/a w projekcie pt. „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym” (NCN OPUS nr rej. 2018/29/B/HS3/01435), pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Tokarskiej-Bakir**.
 • Oferujemy pracę w międzynarodowym zespole badawczym, możliwość wyjazdów na konferencje zagraniczne, możliwość publikowania wyników badań.
 • Aplikacje zawierające CV naukowe wraz z listą publikacji, odpis dyplomu, list motywacyjny oraz podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN można dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu Slawistyki PAN, przesłać pocztą na jego adres lub wysłać elektronicznie na adres sekretariat@ispan.waw.pl.
 • Osoba zatrudniona zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki oraz podstawowym miejscu pracy.
 • Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

 

* Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

** Osoba na stanowisku typu post-doc zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy musi spełniać następujące warunki:

 1. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
 2. kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;
 3. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy. Dotyczy również pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1B/17, zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych prowadzonym przez Polską Akademię Nauk pod numerem 
RIN-I-30/98, NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.