Oferty pracy

Rekrutujemy zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Regulamin konkursu na stanowiska naukowe w IS PAN

Oferta pracy – specjalista do spraw księgowych i płacowych

Zakres obowiązków

 • naliczanie wynagrodzeń;
 • sporządzanie przelewów;
 • rozliczanie składek ZUS w programie Płatnik;
 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • księgowanie dokumentów;
 • księgowanie wyciągów bankowych;
 • sporządzanie sprawozdań.

Oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • szkolenia;
 • wszelkie niezbędne narzędzia do pracy;
 • atrakcyjne warunki finansowe;
 • stabilną pracę.

Wymagania

 • oczekujemy znajomości przepisów ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;
 • samodzielności, rzetelności i zaangażowania;
 • edukacji w zakresie zmieniających się przepisów.

Forma zatrudnienia

 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Warunki aplikowania

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

CV prosimy przesyłać na adres: sekretariat@ispan.edu.pl do 30 września 2023 r.

W tytule wiadomości proszę podać „Rekrutacja na st. specjalista ds. księgowości i płac”.

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Śmiech podczas wojny: rosyjska agresja w Ukrainie w karykaturach politycznych i memach”

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko stypendysty-doktoranta w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN) POLONEZ BIS-2 „Śmiech podczas wojny: rosyjska agresja w Ukrainie w karykaturach politycznych i memach” (nr 2022/45/P/HS2/02536, kierownik projektu dr Orest Semotiuk).

Nazwa stanowiska

 • stypendysta-doktorant

Typ konkursu NCN

 • POLONEZ BIS-2

Zakres prac

 • gromadzenie danych z galerii internetowych (karykatur i memów) oraz sortowanie danych;
 • ekstrakcja danych z materiałów badawczych (elementy werbalne, np. podpisy lub dymki) i tłumaczenie;
 • pomoc kierownikowi projektu w tworzeniu bazy danych badawczych i przy wstępnej analizie danych.

Wymagania

 • dyplom magistra z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych;
 • doświadczenie w zbieraniu i sortowaniu danych;
 • zainteresowanie badawcze multimodalnością, semiotyką społeczną;
 • doświadczenie w ilościowych metodach badawczych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • preferowana znajomość języka ukraińskiego;
 • status doktoranta na jednym z polskich uniwersytetów/instytutów.

Warunki zatrudnienia w ramach grantu

 • planowane rozpoczęcie zatrudnienia: 1 października 2023 r. 1 grudnia 2023 r.;
 • przewidywany czas trwania projektu: 9 miesięcy;
 • forma zatrudnienia: stypendium;
 • stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) wprowadzonym Uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z 14 marca 2019 r.;
 • wynagrodzenie: 5000 zł/. Kwota ta zostanie pomniejszona o odpowiednie składki;
 • elastyczne godziny pracy do ustalenia z kierownikiem projektu;

Wymagane dokumenty

 • CV w języku angielskim;
 • list motywacyjny uwzględniający wymagane umiejętności w języku angielskim;
 • dokument poświadczający status doktoranta na polskiej uczelni/ w instytucie;
 • kopia dyplomu i pracy magisterskiej (jako PDF);
 • dowód potwierdzający znajomość wymaganych języków (certyfikat, dyplom ukończenia studiów w wymaganych językach; w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w wybranym przez kandydata języku).

Dodatkowe informacje

Dokumenty należy przesłać do 13 września 2023 r. 27 października 2023 r.:

 • we wskazanym terminie pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@ispan.edu.pl  (w tytule dokumentu należy podać: DOKTORANT – POLONEZ BIS) lub
 • dostarczyć do sekretariatu Instytut Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1b m. 17  w Warszawie.

Dokumenty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą podlegały ocenie.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 18–22 września 2023 r. 30 października – 3 listopada 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi do 26 września 2023 r. 10 listopada 2023 r.
 • Rozpoczęcie zatrudnienia planowane jest na 1 października 2023 r. 1 grudnia 2023 r.

Komisja podejmie decyzję zgodnie z regulaminem Instytutu Slawistyki PAN, prowadzonym na stronie internetowej („Oferty pracy”).

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Informujemy, że administratorem danych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 1b m. 17.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 listopada 2023 r.

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2021. 45 t.j.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 listopada 2023 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora, specjalisty w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauk o kulturze i religii albo historii;
 2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

Zgłoszenie kandydata zawiera

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu Slawistyki PAN opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie dokumentu tekstowego oraz prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadanie tytułu lub stopni naukowych;
 4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytut Slawistyki PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 t.j.). Wymogi te nie dotyczą osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.;
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

 • W wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku elektronicznym na adres: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, tel. 22 182 60 10 z dopiskiem na kopercie: „konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie” lub składać osobiście pod adresem: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2116 (21 piętro) w godz. od 8.00 do 16.00 lub na Dzienniku Podawczym Kancelarii PAN, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2105 (21 piętro) w godz. od 7.00 do 15.00.

Lub

 • W wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: wydzial_1@pan.pl.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Slawistyki PAN dostępne są na stronie internetowej https://bip.pan.pl/, https://ispan.waw.pl/.

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 6 lipca 2023 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do 7 sierpnia 2023 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

Statut Instytutu Slawistyki PAN

Informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel. el.: +48 221826000, fax; +48 221827050; https://www.pan.pl/.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
 3. Podanie danych osobowych o których mowa w dokumencie „Konkurs na stanowisko…” jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, a po jego rozstrzygnięciu archiwizowane przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, art. 9 ust. 2. lit a. Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą prze okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody przed jej wycofaniem.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 9. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Oferta pracy – konkurs na Kierownika Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 1 października 2023 – 30 września 2027

Rada Szkoły Doktorskiej Anthrophos Instytutów Polskiej Akademii Nauk na podstawie Uchwały Rady SD Anthropos IPAN z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na Kierownika Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na Kierownika Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 1 października 2023 – 30 września 2027.

Kandydatem na Kierownika Szkoły może być tylko osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Kandydatem może być pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień doktora, zatrudniony w jednym z podmiotów tworzących Szkołę jako podstawowym miejscu pracy.

Dodatkowymi atutami kandydata będą w szczególności:

 • doświadczenie związane z kształceniem doktorantów w Polsce lub za granicą;
 • znajomość i doświadczenie w stosowaniu przepisów dotyczących funkcjonowania szkół doktorskich;
 • dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona oświadczeniem kandydata;
 • doświadczenie w podejmowaniu decyzji zarządczych i organizacyjnych.

Osoba zgłaszająca się do konkursu powinna przedstawić:

 • podanie do Dyrektora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk o powierzenie jej funkcji Kierownika Szkoły;
 • podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 i 2;
 • wizję rozwoju i prowadzenia Szkoły;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na Kierownika Szkoły.

Dokumenty należy przesłać do 11 lipca 2023 r. do godziny 15.00 pocztą elektroniczną na adres szkola.anthropos@ihpan.edu.pl lub dostarczyć do siedziby Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie (p. 43) w Warszawie.

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą oceniane. Przez złożenie dokumentów należy rozumieć ich wpłynięcie do podmiotów wskazanych w ogłoszeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 14–17 lipca 2023 r.

Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31, na potrzeby procedury konkursowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://anthropos.edu.pl/rodo/.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko asystenta-doktoranta/asystentki-doktorantki w ramach grantu ERC Starting Grant „Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945” (SPECTRAL RECYCLING, nr 101041946, kierowniczka projektu: dr Karolina Ćwiek-Rogalska)

Nazwa stanowiska

 • asystent/ka-doktorant/ka (1 osoba)

Zakres prac

 • uczestnictwo w spotkaniach i seminariach zespołu badawczego (on-line, z wyjątkiem spotkania rocznego na żywo);
 • prowadzenie jakościowych badań terenowych w wybranych regionach Polski (Pomorze Zachodnie lub Środkowe) i Czech (północne Czechy w Libercu i okolicach), samodzielnie i wspólnie z zespołem badawczym;
 • indywidualne kwerendy archiwalne we wskazanych archiwach (w zależności od regionu badań);
 • przygotowanie w ciągu 4 lat rozprawy doktorskiej oraz realizacja programu kształcenia SD Anthropos;
 • wspólna analiza zebranych danych badawczych;
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, przygotowanie cząstkowych publikacji – artykułów; udział w wydarzeniach promujących badania; przygotowywanie notatek z badań).

Wymagania

 • magisterium z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych, historii, antropologii, etnologii, kulturoznawstwa/nauk o kulturze i religii lub pokrewnych;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych i archiwalnych;
 • znajomość języka polskiego i czeskiego (umożliwiająca prowadzenie badań terenowych) i angielskiego (umożliwiająca swobodną komunikację oraz pisanie tekstów);
 • silna motywacja do pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej;
 • gotowość do zaangażowania się w prace zespołu.

Warunki zatrudnienia w ramach grantu

 • planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 października 2023 r.;
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat (stanowisko asystent/ka-doktorant/ka);
 • czas zatrudnienia: 44 miesiące (na czas realizacji projektu; w przypadku przedłużenia realizacji projektu umowa może zostać przedłużona do zakończenia projektu);
 • wysokość wynagrodzenia przez 44 miesiące: 9 012,50 zł/miesiąc brutto. Kwoty te będą pomniejszone o odpowiednie składki.
  W pozostałym okresie kształcenia w Szkole doktorskiej, doktorant będzie otrzymywał stypendium w wysokości określonej w przepisach prawa.

Link do informacji o projekcie: https://spectralrecycling.ispan.edu.pl/

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu: karolina.cwiek-rogalska@ispan.edu.pl

Wymagane dokumenty

 1. Załączone formularze rekrutacyjne I i II (dostępne na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN – https://anthropos.edu.pl/ogloszenie-rekrutacyjne-na-rok-akademicki-2023-24/) w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:
  1. list motywacyjny adresowany do Dyrektorki IS PAN;
  2. podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem IS PAN jako instytutu, w którym kandydat/ka będzie realizować projekt badawczy, zaadresowane do kierowniczki Szkoły;
  3. projekt rozprawy doktorskiej związanej zakresem tematycznym z grantem „Spectral Recycling” (informacje o projekcie dostępne na stronie https://spectralrecycling.ispan.edu.pl/);
  4. życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych, według wzoru udostępnionego przez Szkołę;
  5. dane dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich lub w innej szkole doktorskiej, jeśli dotyczy;
  6. dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych tego pracownika;
  7. kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku cudzoziemców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 października 2023 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”;
  8. kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w języku obcym zgodnie z pkt 1 §5 Zasad rekrutacji.
 2. W osobnych plikach:
  1. kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru);
  2. fotografia twarzy kandydata/ki umożliwiająca jego/jej identyfikację;
  3. kopia pracy magisterskiej, jej odpowiednika lub przykładowego tekstu naukowego w rozumieniu pkt 1 §5 Zasad rekrutacji (w postaci elektronicznego pliku najlepiej w formacie PDF lub na nośniku danych);
  4. dla cudzoziemców spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Dodatkowe informacje

Dokumenty* należy przesłać do 31 sierpnia 2023 r. do godziny 15.30:

 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.edu.pl (w tytule dokumentu należy podać: DOKTORANT/KA – ERC) lub dostarczyć kopię do siedziby Instytutu Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1b m 17 w Warszawie w wyżej podanym terminie;
 • kopie dokumentów należy ponadto przesłać we wskazanym terminie pocztą elektroniczną pod adresem szkola.anthropos@ihpan.edu.pl (w tytule dokumentu należy podać: DOKTORANT/KA – ERC) lub dostarczyć do siedziby Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie (p. 43) w Warszawie.

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nie będą oceniane. Przez złożenie dokumentów należy rozumieć ich wpłynięcie do podmiotów wskazanych w ogłoszeniu.

Informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana do 1 września 2023 roku. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 4–8 września 2023 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 15 września 2023 r.

* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31 oraz Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1 b m 17, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://anthropos.edu.pl/rodo/

Spectral Recycling Logo

Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Nowa wielojęzyczna rzeczywistość w polskim szkolnictwie wyższym: Negocjacje praktyk językowych, tożsamości i ideologii w czasach bezprecedensowej migracji i odradzającego się nacjonalizmu”

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko stypendysty-doktoranta w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN) POLONEZ BIS-2 „Nowa wielojęzyczna rzeczywistość w polskim szkolnictwie wyższym: Negocjacje praktyk językowych, tożsamości i ideologii w czasach bezprecedensowej migracji i odradzającego się nacjonalizmu” (nr 2022/45/P/HS2/02547, kierowniczka projektu dr Anna Becker).

Nazwa stanowiska

 • stypendysta-doktorant

Typ konkursu NCN

 • POLONEZ BIS-2

Zakres prac

 • prowadzenie przeglądu: literatury dotyczącej języka polskiego i polityki edukacyjnej, zagranicznej mobilności wśród przyjeżdżających studentów, umiędzynarodowienia polskich uczelni (zwłaszcza Uniwersytet Warszawski), tendencji (neo)nacjonalistycznych w społeczeństwie oraz migracji;
 • zbieranie materiałów badawczych takich jak: zdjęcia, teksty, artefakty, obserwacje, wywiady na Uniwersytecie Warszawskim w oparciu o szkolenie prowadzone przez kierownika projektu;
 • opracowanie zebranego materiału na podstawie szkoleń prowadzonych przez kierownika projektu;
 • tłumaczenia w języku polskim i angielskim;
 • możliwość współautorstwa rozdziałów i/lub artykułów w celu rozpowszechniania wyników projektu.

Wymagania

 • znajomość polskiego systemu szkolnictwa wyższego;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie), najlepiej także języka ukraińskiego (w mowie);
 • znajomość (jakościowych) metod badawczych (w tym między innymi przegląd literatury, analiza polityki, obserwacje etnograficzne, wywiady, analiza treści);
 • status doktoranta w jednej z polskich uczelni wyższych/instytutów, specjalizacja najlepiej w dziedzinie językoznawstwa, edukacji lub podobnych.

Warunki zatrudnienia w ramach grantu

 • planowane rozpoczęcie zatrudnienia: 1 lipca 2023 r.;
 • przewidywany czas trwania projektu: 20 miesięcy;
 • forma zatrudnienia: stypendium;
 • stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) wprowadzonym Uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z 14 marca 2019 r.;
 • wynagrodzenie: 2500 zł/mc (20h/50%, zatrudnienie na 1/2 etatu). Kwota ta zostanie pomniejszona o odpowiednie składki;
 • elastyczne godziny pracy do ustalenia z kierownikiem projektu;
 • praca prowadzona jest zdalnie oraz na terenie Uniwersytetu Warszawskiego jako praca w terenie.

Wymagane dokumenty

 • CV w języku angielskim;
 • list motywacyjny uwzględniający wymagane umiejętności w języku angielskim;
 • dokument poświadczający status doktoranta na polskiej uczelni/ w instytucie;
 • kopia dyplomu i pracy magisterskiej (jako PDF);
 • dowód potwierdzający znajomość wymaganych języków (certyfikat, dyplom ukończenia studiów w wymaganych językach; w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w wybranym przez kandydata języku).

Dodatkowe informacje

Dokumenty należy przesłać do 31 maja 2023 r.:

 • we wskazanym terminie pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@ispan.edu.pl  (w tytule dokumentu należy podać: DOKTORANT – POLONEZ BIS) lub dostarczyć do sekretariatu Instytut Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1b m. 17  w Warszawie.

Dokumenty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą podlegały ocenie.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 12–16 czerwca 2023 r.

Rozpoczęcie zatrudnienia planowane jest na 1 lipca 2023 r.

Komisja podejmie decyzję zgodnie z regulaminem Instytutu Slawistyki PAN, prowadzonym na stronie internetowej (Oferty pracy).

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Informujemy, że administratorem danych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 1b m. 17.

Oferta pracy – pracownik/pracowniczka Zespołu Obsługi Badań Naukowych IS PAN

Wymagania

 • wykształcenie wyższe humanistyczne;
 • doskonała znajomość języka polskiego;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
 • dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność samokształcenia.

Mile widziane

 • znajomość innych języków obcych, zwłaszcza ukraińskiego i/lub rosyjskiego;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze administracyjnej projektów finansowanych z różnych źródeł krajowych (np. NCN, MEiN, NAWA, NCBiR);
 • doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Obowiązki

 • obsługa administracyjna realizowanych przez Instytut krajowych oraz zagranicznych projektów badawczych;
 • współpraca z naukowcami i naukowczyniami w przygotowywaniu projektów grantowych;
 • współpraca z działem promocji IS PAN w celu upowszechniania osiągnieć Instytutu;
 • bieżące prace administracyjne związane z pracą w Zespole Obsługi Badań Naukowych;
 • poszukiwanie nowych ofert programowych oraz nowych możliwości współpracy IS PAN z podmiotami zewnętrznymi w zakresie umiędzynarodowienia.

Terminy

 • zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres sekretariat@ispan.edu.pl do dnia 14.04.2023 r. 18.04.2023 r.;
 • planowany termin zatrudnienia: 1.05.2023 r.

 

Oferujemy stabilną pracę w przyjaznym środowisku naukowym z możliwością rozwoju i awansu zawodowego.

Osoba, która zostanie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony, zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenia o podstawowym miejscu pracy. Po okresie próbnym oferujemy zatrudnienie na czas nieokreślony.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwość szkoleń w zakresie obsługi projektów badawczych, współpracy międzynarodowej oraz udziału w prowadzonych w IS PAN kursach językowych i warsztatach z zakresu kompetencji miękkich. Ponadto IS PAN oferuje pakiet socjalny.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom i kandydatkom. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 18–19.04.2023.

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferta pracy – konkurs na stanowisko post-doc w projekcie „Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967–1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa”

Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.

Osoba na stanowisku typu post-doc może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

 • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

W katalogu kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN:
katalog kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10
znajduje się więcej informacji.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wymogami!

Wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych ze szczególnym wskazaniem na kulturoznawstwo, historię lub literaturoznawstwo, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed ogłoszeniem konkursu;
 • zainteresowania badawcze oscylujące wokół problematyki: antysemityzmu, powojennych stosunków polsko-żydowskich, pamięci zbiorowej, społecznej i politycznej historii PRL-u, analizy dyskursu publicznego;
 • doświadczenia badawcze w pracy nad krytyczną analizą źródeł literackich i czasopiśmiennictwa;
 • orientacja w różnych obiegach polskiej kultury, znajomość obecnych w niej kodów, klisz, schematów interpretacyjnych, dominujących narracji na temat przeszłości;
 • udokumentowane badania własne nad powojenną polską kulturą, w tym kulturą intelektualną oraz dyskursem publicznym (monografie/artykuły).

Mile widziane

 • udokumentowane zainteresowania tematem kampanii antysemickiej w 1968 roku;
 • dodatkowe doświadczenia edukacyjne w zakresie wiedzy o polityce;
 • doświadczenie pracy w innych projektach badawczych;
 • doświadczenie w popularyzacji wyników badań naukowych;
 • znajomość języków obcych, a zwłaszcza języka angielskiego.

Opis zadań

Osoba zatrudniona w Instytucie Slawistyki PAN na stanowisku post-doc będzie zaangażowana w realizację projektu „Społeczność żydowska w Polsce w następstwie kampanii antysemickiej lat 1967–1968. Doświadczenia biograficzne, przemiany tożsamości i dynamika środowiskowa”. Do kluczowych zadań zatrudnionego/zatrudnionej będzie należało:

 • przeprowadzenie kwerend wskazanych zasobów źródłowych (zwłaszcza czasopiśmiennictwa polskiej opozycji demokratycznej przed rokiem 1989 ukazującego się w Polsce i poza jej granicami oraz prasy katolickiej i liberalnej przed i po roku 1989);
 • przygotowanie danych z kwerend do analizy z wykorzystaniem wskazanych narzędzi software;
 • samodzielna i zespołowa analiza zgromadzonych danych oraz współtworzenie narzędzi metodologiczno-teoretycznych;
 • udział w konferencji zagranicznej oraz seminarium międzynarodowym zaplanowanych w ramach projektu;
 • przygotowanie i złożenie do recenzji co najmniej dwóch artykułów naukowych, w tym jednego w zagranicznym czasopiśmie naukowym oraz drugiego w czasopiśmie „Studia Litteraria et Historica”;
 • współadministrowanie projektem w części grantu realizowanej w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Typ konkursu NCN

 • Sonata 16 – HS

Termin składania ofert

 • 20.04.2023 r.

Sposób składania ofert

 • poprzez e-mail przesłany na adres: sekretariat@ispan.edu.pl, z dopiskiem: Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie Sonata-16.

Po wstępnej ocenie/weryfikacji przesłanych aplikacji wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w trybie online za pośrednictwem platformy Zoom.

Termin rozmów kwalifikacyjnych

 • 24–27.04.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • 28.04.2023 r.

Termin rozpoczęcia zatrudnienia

 • 1.06.2023 r.

Finansowe warunki zatrudnienia

 • 10 000 zł brutto brutto/m-c przez 10 miesięcy w ramach wynagrodzenia pełnoetatowego;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba na stanowisku post-doc nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba na stanowisku post-doc nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Okres realizacji powierzonych zadań

 • data planowanego zatrudnienia – 1.06.2023 r.
 • czas trwania zatrudnienia – 10 miesięcy.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach i seminariach naukowych, udział w projektach badawczych, staże naukowe; nagrody i wyróżnienia);
 • dane kontaktowe.

 

Prosimy również o dołączenie klauzuli o następującej treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferta pracy – konkurs na stanowisko profesora/profesorki instytutu do Zakładu Badań Narodowościowych

Wymagania

 • stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, etnologii i antropologii kulturowej lub pokrewnych;
 • dorobek naukowy w zakresie studiów migracyjnych, diaspor i Polonii;
 • doświadczenie w prowadzeniu zespołów badawczych w ramach grantów finansowanych przez instytucje zewnętrzne (np. NCN, NPRH, NCBiR, granty europejskie);
 • doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (poziom co najmniej C1) języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom co najmniej B2)
 • znajomość dodatkowego języka słowiańskiego.

Mile widziane

 • znajomość innych języków europejskich, w tym innych języków słowiańskich;
 • pomysł na prowadzenie zespołowych badań naukowych, w tym projektów międzynarodowych;
 • doświadczenie dydaktyczne, w tym opieka naukowa nad doktorantami/doktorantkami;
 • doświadczenie w zakresie upowszechniania nauki.

Kandydaci i kandydatki powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Termin składania dokumentów

 • do dnia 1 czerwca 2023 roku.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się między 12 a 16 czerwca 2023 roku.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1.08.2023 roku. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Oferta pracy – specjalista ds. płac

Zakres obowiązków

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniodawców;
 • sporządzanie przelewów bankowych;
 • sporządzanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS;
 • sporządzanie innych wymaganych przepisami sprawozdań;
 • sporządzanie raportów, zestawień i analiz;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników.

Wymagania pracodawcy

 • doświadczenie w pracy na takim stanowisku;
 • znajomość przepisów Prawa Pracy, ubezpieczeń społecznych przepisów podatkowych;
 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • samodzielność, punktualność, dokładność;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie sprawnego użytkowania systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz pakietu biurowego MS Office (Word, Excel);
 • znajomość programów płacowo-kadrowych;
 • znajomość programu Płatnik;
 • odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i terminowość.

Wykształcenie

 • średnie lub wyższe

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w państwowej jednostce budżetowej;
 • nagrody i premie w zależności od efektów pracy;
 • dodatek za wysługę lat.

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Rozpoczęcie pracy od 13 marca 2023 r. 1 czerwca 2023 r..

Warunki aplikowania

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 • CV prosimy przesyłać na adres: sekretariat@ispan.waw.pl do 3 marca 2023 r. 19 maja 2023 r. W tytule wiadomości proszę podać „Rekrutacja na st. specjalista ds. płac”.

 

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Informujemy, że administratorem danych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 1b m. 17.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Informacja RODO dla kandydatów do pracy w Instytucie Slawistyki PAN

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartoszewicza 1B/17, adres e-mail: sekretariat@ispan.waw.pl, numer telefonu 22 826 76 88, wpisana do rejestru instytutów naukowych RIN pod numerem RIN-I-30/98, numer NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Pan Krzysztof Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.
 5. Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
 7. Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W związku z tym, że dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close