Oferty pracy

Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska naukowe w IS PAN

Oferta pracy – pracownik/pracowniczka Zespołu Obsługi Badań Naukowych

Wymagania

 • wykształcenie wyższe humanistyczne,
 • dobra znajomość języka polskiego,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2,
 • doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze administracyjnej projektów finansowanych z różnych źródeł krajowych (np. NCN, MNiSW, NCBiR)
 • dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność samokształcenia.

Mile widziane

 • znajomość innych języków obcych
 • doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów finansowanych z funduszy unijnych
 • znajomość systemów POL-on i PBN

Obowiązki

 • obsługa administracyjna realizowanych przez Instytut projektów badawczych,
 • współpraca z naukowcami w przygotowywaniu projektów grantowych,
 • bieżące prace administracyjne związane z pracą w Zespole Obsługi Badań Naukowych

Osoba, która zostanie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony, zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenia o podstawowym miejscu pracy.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwość szkoleń w zakresie obsługi projektów badawczych oraz udziału w prowadzonych w IS PAN kursach językowych i warsztatach z zakresu soft skills. Ponadto IS PAN oferuje pakiet socjalny.

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres sekretariat@ispan.waw.pl do dnia 30.06.2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Do CV prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Informujemy, że administratorem danych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 1b m. 17.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na 4-letnią kadencję

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 sierpnia 2019 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne

Kandydatem/kandydatką na stanowisko Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora, specjalisty w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauk o kulturze i religii, historii.
 2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

Zgłoszenie kandydata/kandydatki zawiera

 1. koncepcję funkcjonowania dyrektora Instytutu Slawistyki PAN opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 2 egz. oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
 4. przebieg pracy zawodowej;
 5. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 6. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Slawistyki PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/kandydatki;
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 430);
 10. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 tel. 22 182 60 10 z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN lub składać osobiście w siedzibie Wydziału: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2116 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Slawistyki PAN dostępne są na stronie internetowej: https://ispan.waw.pl/.

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 15 kwietnia 2019 r. Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do 15 maja 2019 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; http://www.pan.pl/.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2019 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Oferta pracy – główna księgowa / główny księgowy

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje osoby na stanowisko głównego księgowego / głównej księgowej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie rachunkowości Instytutu Slawistyki PAN zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie planu finansowego Instytutu, bilansu i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, składek, potrąceń oraz nad terminowym ich przekazywaniem.
 • Obsługa komputerowych programów finansowych, w tym m.in. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, obsługa programu PŁATNIK.
 • Sporządzanie deklaracji lub sprawozdań finansowych do ZUS, US, Głównego Urzędu Statystycznego, PAN, MNiSW oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 • Aktualizacja planu kont oraz instrukcji regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Instytutu.
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentów pracowniczych.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Instytutu z rachunków bankowych w systemie bankowości elektronicznej.
 • Nadzór nad sporządzaniem PIT-ów.
 • Nadzór nad realizacją umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych i ich umorzenia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 • Nadzór nad budżetami projektów grantowych.
 • Pomoc w przygotowywaniu wniosków projektowych.
 • Wykonywanie czynności administracyjnych oraz innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora Instytutu należą do kompetencji głównego księgowego / głównej księgowej.

Wymagania

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego / głównej księgowej powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500):

 • posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nie być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • nie mieć orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełniać jeden z poniższych warunków:
  • mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • mieć ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych; umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania.

Oferujemy

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu (40 godz. tygodniowo) po 3-miesięcznym okresie próbnym.
 • Stabilne godziny pracy.
 • Przyjazną atmosferę.
 • Pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Instytucie prosimy o przesłanie do 30 kwietnia br. CV oraz listu motywacyjnego na adres sekretariat@ispan.waw.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać hasło „Rekrutacja – główny księgowy”.

Do CV prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Informujemy, że administratorem danych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 1b m. 17.

Na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybrane osoby, z którymi skontaktujemy się do 15 maja br.

Zatrudnienie jest przewidziane od 1 sierpnia 2019 roku.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej.

Warunki konkursu

Wymagania:

 • Stopień doktora w dyscyplinie językoznawstwo.
 • Dorobek naukowy w zakresie językoznawczych badań z zakresu językoznawstwa kontrastywnego.
 • Doświadczenie pracy w projektach z zakresu informacji naukowej.
 • Znajomość języka angielskiego, polskiego oraz przynajmniej jednego języka południowosłowiańskiego.

Mile widziane:

 • Znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków, zwłaszcza słowiańskich.

Kandydaci i kandydatki powinni złożyć:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN.
 • Życiorys naukowy wraz z listą publikacji.
 • Odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Termin składania dokumentów: do dnia 15 lipca 2019.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca lipca 2019 r.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na początku strony.

Zatrudnienie planowane jest od 1 sierpnia 2019. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w dyscyplinie językoznawstwo, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Oferta pracy – profesor Instytutu w Zakładzie Językoznawstwa

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu w Zakładzie Językoznawstwa.

Warunki konkursu

Wymagania:

 1. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo.
 2. Dorobek naukowy w zakresie językoznawczych badań diachronicznych, językoznawstwa kontrastywnego, ze szczególnym uwzględnieniem etymologii oraz rekonstrukcji języka prasłowiańskiego i praindoeuropejskiego.
 3. Doświadczenie w zakresie kierowania zespołami badawczymi.
 4. Doświadczenie w zakresie pozyskiwania grantów.
 5. Doświadczenie w prowadzeniu współpracy zagranicznej.
 6. Doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.
 7. Znajomość języka angielskiego, polskiego oraz wybranych języków słowiańskich.

Mile widziane:

 1. Znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków.

Kandydaci powinni złożyć:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN.
 2. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji.
 3. Odpis dyplomu doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Termin składania dokumentów: do dnia 31 maja 2019.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca czerwca 2019 r.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na początku strony.

Zatrudnienie planowane jest od 1 października 2019. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w dyscyplinie językoznawstwo, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1B/17, zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych prowadzonym przez Polską Akademię Nauk pod numerem 
RIN-I-30/98, NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.