Oferty pracy

Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska naukowe w IS PAN

Oferta pracy – specjalista ds. kadr

Wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • certyfikat specjalisty ds. kadr lub minimum kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte na podobnym stanowisku;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie sprawnego użytkowania systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz pakietu biurowego MS Office (Word, Excel);
 • dobra organizacja pracy;
 • samodzielność, punktualność, dokładność;
 • wysoka kultura osobista.

Mile widziane

 • znajomość programu WF-GANG (część kadrowa).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej;
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy;
 • częściowa obsługa umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych;
 • ewidencja zwolnień lekarskich;
 • nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników;
 • organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników nienaukowych na wakujące stanowiska;
 • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w państwowej jednostce budżetowej;
 • nagrody i premie w zależności od efektów pracy;
 • dodatek za wysługę lat i kartę FitSport.

Forma zatrudnienia

 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Rozpoczęcie pracy od 4 sierpnia 2020 roku.

Termin składania dokumentów

 • do 29 lipca 2020 r.

Warunki aplikowania

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
 • CV prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@ispan.waw.pl do 29 lipca 2020 r. W tytule wiadomości proszę podać „Rekrutacja na st. specjalista ds. kadr”.

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).”.

Informujemy, że administratorem danych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 1b m. 17.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska”

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska”.

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia/będzie spełniać którekolwiek z kryteriów kwalifikujących (wg Regulaminu przyznawania stypendiów NCN; prosimy o zapoznanie się z całością dokumentu, który dostępny jest na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18, w punkcie dokumentacja konkursowa).

Wymagania

 • znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego;
 • doświadczenie w badaniach archiwalnych;
 • znajomość współczesnej historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Mile widziane

 • znajomość języka niemieckiego.

Opis zadań

Zatrudniona osoba będzie współpracować przy realizowanym w Instytucie Slawistyki PAN projekcie „Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901–1964) i jego środowiska”. Do jej głównych zadań będzie należało:

 • przeprowadzenie zagranicznych kwerend badawczych;
 • zdobywanie materiałów badawczych do analiz;
 • pomoc w przeprowadzeniu wywiadów i ich transkrypcji, pozwalających na opisanie biografii Aleksandra Weissberga-Cybulskiego;
 • przygotowanie chronologii wydarzeń dotyczących życia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego, jak również jego rodziny i przyjaciół.

Typ konkursu NCN

 • OPUS – HS3

Termin składania ofert

 • 10 września 2020 r.

Forma składania ofert

 • email na adres: sekretariat@ispan.waw.pl, z dopiskiem: Konkurs na stypendium w projekcie OPUS;
 • po ocenie złożonych dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę, która odbędzie się w formie wideokonferencji.

Termin rozmów kwalifikacyjnych

 • 21 września 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • do 25 września 2020 r.

Termin rozpoczęcia realizacji zadań

 • 1 października 2020 r.

Warunki zatrudnienia

 • doktorant/ka-stypendysta/stypendystka; 5 000 zł/m-c przez 24 m-ce w ramach stypendium naukowego NCN, finansowane będą również wyjazdy na konferencje i kwerendy.

Okres realizacji zadań

 • planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 października 2020 r.;
 • okres trwania – 24 miesiące.

Wymagane dokumenty i inne

 • życiorys (CV);
 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra/zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie (jeśli kandydat/ka została przyjęta)/zaświadczenie o statusie uczestnika studiów doktoranckich;
 • list motywacyjny;
 • zaświadczenie o znajomości języka rosyjskiego/ukraińskiego/niemieckiego;
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: prace dyplomowe, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych, uczestnictwo w konferencjach, staże naukowe; a także nagrody i wyróżnienia kandydata/kandydatki wynikające z prowadzonych badań.
 • informacje kontaktowe (w tym e-mail).

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).”.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.

Wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany do 5-ciu lat przed ogłoszeniem konkursu;
 • dorobek naukowy w zakresie kulturoznawstwa, językoznawstwa lub dyscyplin pokrewnych potwierdzony w publikacjach w międzynarodowych czasopismach;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;
 • znajomość języka angielskiego i polskiego oraz wybranego języka słowiańskiego.

Mile widziane

 • dotychczasowa współpraca międzynarodowa;
 • znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków, zwłaszcza słowiańskich;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora.

Termin składania dokumentów

 • do 31.10.2020

Forma składania dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada r. 2020. Podczas rozmowy kandydat/kandydatka zostanie poproszony/a o przedstawienie planu badawczego oraz pomysłu na wnioski grantowe.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2020.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie.

Do jej obowiązków będzie należało złożenie w ciągu 3 lat od zatrudnienia co najmniej jednego międzynarodowego wniosku grantowego (Horizont Europe, ERC), składanie wniosków grantowych do instytucji krajowych i zagranicznych oraz publikowanie w czasopismach i wydawnictwach z listy MNiSW.

Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa.

Wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych;
 • dorobek naukowy w zakresie badań nad literaturą i kulturą rosyjską;
 • znajomość języka rosyjskiego, angielskiego oraz polskiego.

Mile widziane

 • znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków, zwłaszcza słowiańskich;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora.

Termin składania dokumentów

 • do 31.10.2020

Forma składania dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada r. 2020. Podczas rozmowy kandydat/kandydatka zostanie poproszony/a o przedstawienie planu badawczego.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2020.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Do jej obowiązków będzie należało składanie wniosków grantowych do instytucji krajowych i zagranicznych oraz publikowanie w czasopismach i wydawnictwach z listy MNiSW.

Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-studenta/doktoranta w projekcie pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-studenta/doktoranta w projekcie pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”.

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia/będzie spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów kwalifikujących (wg Regulaminu przyznawania stypendiów NCN: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2; prosimy o zapoznanie się z całością dokumentu):

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Wymagania

 • wykształcenie w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych (preferowane kierunki: historia, kulturoznawstwo, socjologia);
 • biegła znajomość języka polskiego i niemieckiego;
 • doświadczenie w pracy badawczej (kwerendy biblioteczne, analiza i interpretacja materiału źródłowego);
 • znajomość metodologii i umiejętność organizowania samodzielnej pracy badawczej w zakresie historii środkowoeuropejskich nacjonalizmów i ruchu volkistowskiego w Niemczech;
 • gotowość do prowadzenia kwerend w Niemczech.

Mile widziane

 • zainteresowanie historią ruchu volkistowskiego w Niemczech, endecji w Polsce, środkowoeuropejskich nacjonalizmów przełomu XIX/XX wieku;
 • doświadczenie w pracy w zespole badawczym.

Opis zadań

Zatrudniona osoba będzie współpracować przy realizowanym w Instytucie Slawistyki PAN projekcie „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”. Do jej głównych zadań będzie należało:

 • przeprowadzenie kwerendy badawczej dotyczącej kontaktów naukowych, politycznych i akademickich oraz przepływu idei między polskimi studentami, naukowcami i działaczami ze środowiska endecji a studentami, naukowcami i działaczami związanymi z ruchem volkistowskim w Niemczech (praca głównie w archiwach niemieckich);
 • przeprowadzenie badań pozwalających na opis środkowoeuropejskiego kontekstu powstawania volkistowskich wyobrażeń w ramach ruchu nacjonalistycznego;
 • współpraca z kierowniczką projektu w upowszechnianiu wyników badań: pisaniu artykułów, prezentowaniu wyników badań na konferencjach.

Typ konkursu NCN

 • OPUS – HS

Termin składania ofert

 • 31.03.2020

Forma składania ofert

Po ocenie złożonych dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę, która odbędzie się w Warszawie w siedzibie Instytutu Slawistyki PAN (jeśli kandydat/ka nie może przyjechać do Warszawy, możliwa wideokonferencja).

Termin rozmów kwalifikacyjnych

 • do 24.05.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • do 31.05.2020

Termin rozpoczęcia realizacji zadań

 • 1.07.2020

Warunki zatrudnienia

 • student/ka/doktorant/ka-stypendysta/stypendystka; 4500 zł/m-c przez 12 m-cy w ramach stypendium naukowego NCN, finansowane będą również wyjazdy na konferencje.

Okres realizacji zadań

 • planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie: 1.07.2020;
 • okres trwania – 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty i inne

 • życiorys (CV);
 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra i/lub zaświadczenie o statusie uczestnika studiów magisterskich/zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie (jeśli kandydat/ka została przyjęta)/zaświadczenie o statusie uczestnika studiów doktoranckich;
 • list motywacyjny;
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego i niemieckiego;
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: prace dyplomowe, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych, uczestnictwo w konferencjach, staże naukowe; a także nagrody i wyróżnienia kandydata/kandydatki wynikające z prowadzonych badań;
 • informacje kontaktowe (w tym e-mail).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z kierowniczką projektu: claudia.snochowska-gonzalez@ispan.waw.pl.

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Oferta pracy – adiunkt w Zakładzie Historii IS PAN w Poznaniu

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii IS PAN w Poznaniu.

Wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia;
 • dorobek naukowy w zakresie historii średniowiecznej, szczególnie źródłoznawstwa Europy Środkowej i Wschodniej;
 • znajomość języków: angielskiego, niemieckiego, a także łaciny oraz polskiego.

Mile widziane

 • znajomość innych języków europejskich;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów i stypendiów;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych.

Termin składania dokumentów do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się do 30 września 2020 roku.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN.

Zatrudnienie planowane jest od 1.10.2020 r. na czas określony z możliwością przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.


Informacja RODO dla kandydatów do pracy w Instytucie Slawistyki PAN

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartoszewicza 1B/17, adres e-mail: sekretariat@ispan.waw.pl, numer telefonu 22 826 76 88, wpisana do rejestru instytutów naukowych RIN pod numerem RIN-I-30/98, numer NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Pan Krzysztof Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.
 5. Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
 7. Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W związku z tym, że dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.