Oferty pracy

Regulamin pracy komisji konkursowej na stanowiska naukowe w IS PAN

Oferta pracy – konkurs na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa w pracowni w Poznaniu

Wymagania

 • ukończone studia latynistyczne;
 • tytuł magistra lub stopień doktora nauk humanistycznych;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne;
 • znajomość języka polskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym, angielskiego i/lub niemieckiego, i/lub jednego z języków romańskich.

Mile widziane

 • zainteresowanie łaciną średniowieczną i paleografią łacińską;
 • umiejętność pracy w zespole.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu magistra lub doktora.

Termin składania dokumentów

 • do 31.10.2021

Forma składania dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada 2021 r. Podczas rozmowy kandydat/kandydatka zostanie poproszony/a o przedstawienie planu badawczego oraz pomysłów na wnioski grantowe.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2021 na czas określony z możliwością przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Osoba przyjęta do pracy w poznańskiej pracowni Instytutu otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferta pracy – konkurs na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Badań Narodowościowych

Wymagania

 • tytuł magistra lub stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany do 5-ciu lat przed ogłoszeniem konkursu;
 • dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze i religii potwierdzony w publikacjach również w międzynarodowych punktowanych czasopismach;
 • zainteresowania naukowe związane z problematyką badań narodowościowych;
 • doświadczenie w pracy zespołowej;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;
 • znajomość języka angielskiego i polskiego oraz wybranego języka słowiańskiego.

Mile widziane

 • znajomość innych języków obcych, w tym języków mniejszościowych;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i/lub upowszechniania nauki;
 • stworzona międzynarodowa sieć badawcza.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu magistra lub doktora;
 • w przypadku magistra: informację o przygotowywanej rozprawie doktorskiej i jej zaawansowaniu.

Termin składania dokumentów

 • do 31.10.2021

Forma składania dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada 2021 r. Podczas rozmowy kandydat/kandydatka zostanie poproszony/a o przedstawienie planu badawczego oraz pomysłów na wnioski grantowe.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2021 na czas określony z możliwością przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Od osoby przyjętej będziemy oczekiwać aktywnego zaangażowania się w przygotowanie i złożenie międzynarodowego wniosku badawczego.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferta pracy – konkurs na dwa stanowiska stypendystów-doktorantów / stypendystek-doktorantek w projekcie „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN i Instytut Slawistyki PAN zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na dwa stanowiska stypendystów-doktorantów / stypendystek-doktorantek w ramach grantu NCN SONATA BIS „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej” (nr 2020/38/E/HS2/00006, kierowniczka projektu: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN).

Nazwa stanowiska

 • doktorant/ka (2 osoby)

Typ konkursu NCN

 • SONATA BIS – HS2

Zakres prac

 • uczestnictwo w spotkaniach i seminariach zespołu badawczego,
 • dystrybucja kwestionariuszy etnolingwistycznej witalności na terenach badań (we współpracy z drugim/drugą doktorantem/doktorantką i pod nadzorem członka/członkini zespołu badawczego),
 • prowadzenie jakościowych badań terenowych etnolingwistycznej witalności (częściowo ustrukturyzowane wywiady, obserwacja uczestnicząca) pod nadzorem członków i członkiń zespołu badawczego,
 • prowadzenie badań związanych z pracą doktorską na jednym z pięciu terenów badawczych (Kaszuby, Śląsk, Mazury, Podlasie, Podhale),
 • przygotowanie w ciągu 4 lat rozprawy doktorskiej,
 • upowszechnianie wyników badań (udział w konferencjach naukowych, przygotowanie publikacji, udział w wydarzeniach promujących badania).

Wymagania

 • magisterium z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych,
 • zainteresowanie językami mniejszościowymi i socjolingwistyką,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych,
 • doskonała znajomość języka polskiego (co najmniej C1) i angielskiego (co najmniej B2),
 • silna motywacja do pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej,
 • gotowość do zaangażowania się w prace zespołu.

Warunki zatrudnienia w ramach grantu

 • Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 października 2021 r.
 • Forma zatrudnienia: stypendium.
 • Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) wprowadzonym Uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z 14 marca 2019 r.
 • Czas pobierania stypendium: 48 miesięcy.
 • Wysokość stypendium: 4000 zł/miesiąc. Kwoty te będą pomniejszone o odpowiednie składki.

Link do informacji o projekcie: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-06-15vpaw/streszczenia/491132-pl.pdf

Wymagane dokumenty

 1. załączone formularze rekrutacyjne I i II (dostępne na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN – https://anthropos.edu.pl/rekrutacja/) w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:
  • podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem IS PAN jako instytutu, w którym kandydat będzie realizować projekt badawczy, zaadresowane do kierowniczki Szkoły,
  • projekt pracy doktorskiej związanej zakresem tematycznym z projektem,
  • życiorys naukowy ze spisem publikacji i innych osiągnięć naukowych,
  • dane dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich lub w innej szkole doktorskiej, jeśli dotyczy,
  • dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie,
  • nazwisko i afiliację proponowanego kandydata na promotora, jeśli jest,
  • kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku cudzoziemców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o dopuszczeniu do obrony, która odbędzie się przed 1 października 2021 r., lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”,
  • kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w języku obcym zgodnie z pkt 1 §5 Zasad rekrutacji,
 2. w osobnych plikach:
  • kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru),
  • fotografia twarzy kandydata umożliwiająca jego identyfikację,
  • kopia pracy magisterskiej, jej odpowiednika lub przykładowego tekstu naukowego w rozumieniu pkt 1 §5 Zasad rekrutacji (w postaci elektronicznego pliku najlepiej w formacie PDF lub na nośniku danych),
  • dla cudzoziemców spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Dodatkowe informacje

Dokumenty* należy przesłać do 7 września 2021 r.:

 • Pocztą elektroniczną pod adresem szkola.anthropos@ihpan.edu.pl lub dostarczyć sekretariatowi Szkoły na nośniku danych do siedziby Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie (p. 43) w wyżej podanym terminie.
 • Kopie dokumentów należy ponadto przesłać we wskazanym terminie pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@ispan.waw.pl (w tytule dokumentu należy podać:  DOKTORANT/KA – SONATA BIS) lub dostarczyć do sekretariatu Instytut Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1b m 17  w Warszawie.

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nie będą oceniane.

Informacja o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podana do 14 września 2021 roku. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 16–17 września 2021 r.


* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31 oraz Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1 b m 17, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://anthropos.edu.pl/rodo/.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko wykonawcy w projekcie „Nowi użytkownicy języków mniejszościowych: biegłość, odmiana i procesy zmian”

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko Wykonawcy w projekcie pt. „Nowi użytkownicy języków mniejszościowych: biegłość, odmiana i procesy zmian” (UMO-2020/37/K/HS2/02779).

Osoba na stanowisku Wykonawcy (Co-investigator) może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

W przewodniku dla aplikantów w programie POLS NCN (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/pols_guide_for_applicants.pdf), znajdują się szczegółowe informacje na temat warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wymogami.

Wymagania

 • ukończone studia I stopnia (licencjat) z zakresu lingwistyki lub dyscyplin pokrewnych, preferowany dyplom ukończenia studiów magisterskich;
 • doskonała znajomość języka kaszubskiego (C1/C2);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2/C1) i polskiego (B2/C1).

W razie braku dokumentu potwierdzającego znajomość ww. języków ich znajomość zostanie zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w języku angielskim i/lub polskim.

Mile widziane

 • dyplom ukończenia studiów II lub III stopnia w zakresie lingwistyki lub dyscypliny pokrewnej i/lub doświadczenie badawcze;
 • znajomość innych języków obcych: wilamowski, niemiecki i/lub rosyjski;
 • doświadczenie w zarządzaniu danymi i obsłudze programów Linux, ELAN, Python lub R.

Opis zadań

Zatrudniona osoba będzie współpracować przy realizowanym w Instytucie Slawistyki PAN projekcie „Nowi użytkownicy języków mniejszościowych: biegłość, odmiana i procesy zmian”. Do jej głównych zadań będzie należało:

 • wykonywanie transkrypcji ortograficznych w języku kaszubskim;
 • udział w analizie językowej danych zgodnie z zadaniami określonymi w projekcie;
 • odpowiednie zarządzanie danymi projektu i dbanie o ciągłość pracy;
 • wkład w upowszechnianie wyników projektu w formie:
  • publikacji naukowych;
  • prezentacji na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
  • informacji o charakterze popularnonaukowym/postów w mediach społecznościowych.

Typ konkursu NCN

 • POLS

Termin składania ofert

 • 15.05.2021 r.

Forma składania ofert

Po ocenie złożonych dokumentów wybrane osoby zostaną poproszone o wykonanie prostego zadania a następnie zaproszone na rozmowę, która odbędzie się online w formie wideokonferencji.

Termin rozmów kwalifikacyjnych

 • 21.05.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • 31.05.2021 r.

Warunki zatrudnienia

 • 10 000 zł brutto brutto/m-c przez 24 miesiące w ramach wynagrodzenia pełnoetatowego, finansowane będą również: realizacja badań terenowych i udział w konferencjach.

Okres realizacji zadań

 • planowana data zatrudnienia: 10.06.2021 r.
 • okres trwania umowy – 24 miesiące.

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • kopia dyplomu ukończenia studiów;
 • list motywacyjny;
 • informacje kontaktowe (w tym e-mail);
 • opcjonalnie zaświadczenie o znajomości języków: polskiego, angielskiego oraz kaszubskiego, w razie braku dokumentu potwierdzającego znajomość ww. języków, ich znajomość zostanie zweryfikowana w procesie rekrutacyjnym.

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany do 5-ciu lat przed ogłoszeniem konkursu;
 • dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze i religii potwierdzony w publikacjach w międzynarodowych czasopismach;
 • zainteresowania naukowe związane z regionem Bałkanów;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;
 • znajomość języka angielskiego i polskiego oraz wybranego języka słowiańskiego.

Mile widziane

 • znajomość niesłowiańskich języków regionu Bałkanów;
 • znajomość innych języków słowiańskich;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora.

Termin składania dokumentów

 • do 31.10.2021

Forma składania ofert

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada r. 2021. Podczas rozmowy kandydat/kandydatka zostanie poproszony/a o przedstawienie planu badawczego oraz pomysłu na wnioski grantowe.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2021 na czas określony z możliwością przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko post-doc w projekcie pt. „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”

Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.

Osoba na stanowisku typu post-doc może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

 • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

W katalogu kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN (https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis10), znajduje się więcej informacji. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wymogami!

 Wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych, slawistyki, etnografii, kulturoznawstwa lub dyscyplin pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed ogłoszeniem konkursu;
 • zainteresowania dialektologią i socjolingwistyką;
 • dogłębna wiedza na temat kontekstu kulturowego Śląska i posiadanie tam sieci kontaktów;
 • doskonała znajomość języka angielskiego (C1) i polskiego (C1); w razie braku dokumentu potwierdzającego znajomość ww. języków rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w języku polskim i angielskim;
 • kompetencje w badaniu języków i kultur mniejszości;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.

Mile widziane

 • znajomość innych języków obcych;
 • komunikatywność, umiejętność pracy z ludźmi;
 • dobra organizacja pracy.

Opis zadań

Zatrudniona osoba będzie współpracować przy realizowanym w Instytucie Slawistyki PAN projekcie „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”. Do jej głównych zadań będzie należało:

 • funkcja managera grantu w ścisłej współpracy z Kierowniczką projektu, w tym:
  • przygotowywanie umów (na dostępnych wzorach) i ich konsultacja z radcą prawnym i księgową oraz działem kadr IS PAN;
  • pomoc w organizacji wyjazdów służbowych i ich rozliczaniu;
  • organizowanie pracy zespołowej i spotkań zespołu badawczego;
  • nadzorowanie badań we wszystkich obszarach – współpraca z Kierowniczką i Współbadaczami;
  • organizacja i udział w warsztatach z zaproszonymi gośćmi;
  • prowadzenie strony dot. projektu na portalu Facebook;
 • zadania merytoryczne:
  • opracowanie kwestionariusza socjolingwistycznego we współpracy z Kierowniczką;
  • udział w doborze reprezentatywnej próby do badania witalności etnolingwistycznej na Śląsku;
  • nadzorowanie i współprowadzenie socjolingwistycznego badania pilotażowego witalności etnolingwistycznej w zakresie ilościowym i jakościowym; prace terenowe w 5 obszarach;
  • analiza wyników badań pilotażowych we współpracy z Kierowniczką;
  • opracowanie ostatecznego kwestionariusza witalności etnolingwistycznej we współpracy z Kierowniczką i Współpracownikiem 1;
  • nadzór nad badaniami ilościowymi na Śląsku;
  • nadzór i współprowadzenie badań jakościowych na Śląsku (obserwacja uczestnicząca, wywiady częściowo ustrukturyzowane);
  • zbieranie danych o procesie normalizacji językowej i polityce językowej na Śląsku;
  • analiza ww. danych;
  • przeprowadzenie wywiadów pogłębionych ze śląskimi działaczami i osobami odpowiedzialnymi za politykę językową;
  • prowadzenie wywiadów grupowych na Śląsku;
  • analiza dyskursu wywiadów i innych narracji;
  • opis i analiza materiałów zebranych podczas prac terenowych na Śląsku;
  • udział w konferencjach międzynarodowych (w Polsce, Europie i USA);
  • pisanie/współautorstwo recenzowanych artykułów, rozdziałów w książkach oraz współredagowanie dwóch monografii z Kierowniczką;
  • upowszechnianie wyników badań wśród szerokiej publiczności podczas otwartych seminariów, festiwali i prezentacji.

Typ konkursu NCN

 • Sonata Bis – HS

Termin składania ofert

 • 02.04.2021 r.

Forma składania ofert

Po ocenie złożonych dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę, która odbędzie się online w formie wideokonferencji.

Termin rozmów kwalifikacyjnych

 • 12–22.04.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • 23.04.2021 r.

Termin rozpoczęcia zatrudnienia

 • 01.05.2021 r.

 Warunki zatrudnienia

 • 10 000 zł brutto brutto/m-c przez 60 miesięcy w ramach wynagrodzenia pełnoetatowego, finansowane będą również wyjazdy na badania terenowe i na konferencje;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba na stanowisku post-doc nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia osoba na stanowisku post-doc nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Okres realizacji zadań

 • planowana data zatrudnienia: 01.05.2021 r.
 • okres trwania – 60 miesięcy.

Wymagane dokumenty i inne

 • życiorys (CV);
 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;
 • list motywacyjny;
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego i angielskiego (C1);
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: prace dyplomowe, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych, uczestnictwo w
 • konferencjach, staże naukowe; a także nagrody i wyróżnienia kandydata/kandydatki wynikające z prowadzonych badań;
 • informacje kontaktowe (w tym e-mail).

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Topos «wmurowanej kobiety» w kulturach Europy Południowo-Wschodniej i Węgier”

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN i Instytut Slawistyki PAN zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko stypendysty-doktoranta w ramach grantu NCN OPUS 19 pt. „Topos «wmurowanej kobiety» w kulturach Europy Południowo-Wschodniej i Węgier” (nr 2020/37/B/HS2/00152, kierowniczka projektu: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow).

 • Nazwa stanowiska: doktorant
 • Typ konkursu NCN: OPUS-19/HS2.

Zakres prac

 • analiza stanu badań nad słoweńskimi wariantami toposu „wmurowanej kobiety”;
 • opracowanie bibliografii przedmiotowej tekstów pisanych i rejestru artefaktów (filmów, obrazów, projektów architektonicznych, graffiti itp.), związanych tematycznie z toposem „wmurowanej kobiety” w kulturze nowoczesnej i ponowoczesnej Słowenii (kwerendy biblioteczne i archiwalne, badania terenowe);
 • opracowanie zebranego materiału z perspektywy filologicznej, antropologicznej i kulturoznawczej. Formułowanie hipotez badawczych (przygotowanie referatów) i ich weryfikacja podczas konferencji naukowych i spotkań zespołu;
 • opracowanie rozdziału monografii grantowej i dwu artykułów naukowych;
 • badania na rzecz rozprawy doktorskiej, która zostanie ukończona w ciągu czterech lat;
 • współpraca przy przygotowaniu innych materiałów, publikacji oraz form upowszechniania wyników projektu.

Wymagania

 • znajomość warsztatu naukowego z zakresu kulturoznawstwa i religioznawstwa oraz nauk filologicznych;
 • znajomość języka i kultury słoweńskiej; mile widziana znajomość innych języków południowosłowiańskich;
 • znajomość języka angielskiego lub innych języków kongresowych;
 • silna motywacja do pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej;
 • gotowość do zaangażowania się w prace zespołu.

 Warunki zatrudnienia w ramach grantu

 • planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 lutego 2021 r.;
 • forma zatrudnienia: stypendium;
 • stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) wprowadzonym Uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z 14 marca 2019 r.;
 • czas pobierania stypendium: 48 miesięcy;
 • wysokość stypendium: w latach 2021–2022 (przed oceną) 3500  zł/miesięcznie; w latach 2023–2024 (po ocenie) 5000 zł/miesięcznie. Kwoty te będą pomniejszone o odpowiednie składki.

 Wymagane dokumenty

 • załączone formularze rekrutacyjne I i II (dostępne na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN – https://anthropos.edu.pl/rekrutacja/) w dwóch plikach w formacie PDF, zawierające:
  • podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem tytułu projektu, zaadresowane do kierowniczki Szkoły;
  • kwestionariusz osobowy;
  • dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię o kandydacie;
  • kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dokumentu równorzędnego), lub zaświadczenie o realizowaniu „Diamentowego Grantu”;
  • kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w wybranym przez kandydata języku kongresowym;
  • oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • w osobnych plikach:
  • fotografia twarzy kandydata umożliwiająca jego identyfikację;
  • kopia pracy magisterskiej lub jej odpowiednika (w postaci elektronicznego pliku najlepiej w formacie PDF lub na nośniku danych);
  • dla cudzoziemców: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Dodatkowe informacje

Dokumenty* należy przesłać do 10 stycznia 2021 r.:

 • pocztą elektroniczną pod adresem anthropos@ihpan.edu.pl lub dostarczyć sekretariatowi Szkoły na nośniku danych do siedziby Szkoły Doktorskiej w Instytucie Historii PAN Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie (p. 43) w wyżej podanym terminie.
 • Kopie dokumentów należy ponadto przesłać we wskazanym terminie pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@ispan.waw.pl (w tytule dokumentu należy podać: DOKTORANT – OPUS 19) lub dostarczyć do sekretariatu Instytut Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1b m. 17  w Warszawie.

Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nie będą oceniane.


* Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31 oraz Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1 b m 17, na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://anthropos.edu.pl/rodo/.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko stypendysty-studenta/doktoranta w projekcie pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-studenta/doktoranta w projekcie pt. „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”.

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia/będzie spełniać którekolwiek z kryteriów kwalifikujących (wg Regulaminu przyznawania stypendiów NCN, który dostępny jest tutaj: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16, w punkcie dokumentacja konkursowa, punkt nr 7; prosimy o zapoznanie się z całością dokumentu i wszystkimi wymogami):

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Wymagania

 • wykształcenie w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych (preferowane kierunki: historia, kulturoznawstwo, socjologia);
 • biegła znajomość języka polskiego i niemieckiego;
 • doświadczenie w pracy badawczej (kwerendy biblioteczne, analiza i interpretacja materiału źródłowego);
 • znajomość metodologii i umiejętność organizowania samodzielnej pracy badawczej w zakresie historii środkowoeuropejskich nacjonalizmów i ruchu volkistowskiego w Niemczech;
 • gotowość do prowadzenia kwerend w Niemczech.

Mile widziane

 • zainteresowanie historią ruchu volkistowskiego w Niemczech, endecji w Polsce, środkowoeuropejskich nacjonalizmów przełomu XIX/XX wieku;
 • doświadczenie w pracy w zespole badawczym.

Opis zadań

Zatrudniona osoba będzie współpracować przy realizowanym w Instytucie Slawistyki PAN projekcie „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”. Do jej głównych zadań będzie należało:

 • przeprowadzenie kwerendy badawczej dotyczącej kontaktów naukowych, politycznych i akademickich oraz przepływu idei między polskimi studentami, naukowcami i działaczami ze środowiska endecji a studentami, naukowcami i działaczami związanymi z ruchem volkistowskim w Niemczech (praca głównie w archiwach niemieckich);
 • przeprowadzenie badań pozwalających na opis środkowoeuropejskiego kontekstu powstawania volkistowskich wyobrażeń w ramach ruchu nacjonalistycznego;
 • współpraca z kierowniczką projektu w upowszechnianiu wyników badań: pisaniu artykułów, prezentowaniu wyników badań na konferencjach.

Typ konkursu NCN

 • OPUS – HS

Termin składania ofert

 • 31.10.2020

Forma składania ofert

Po ocenie złożonych dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę, która odbędzie się online w formie wideokonferencji.

Termin rozmów kwalifikacyjnych

 • do 30.11.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • do 15.12.2020

Termin rozpoczęcia zatrudnienia

 • 1.01.2021

Warunki zatrudnienia

 • student/ka/doktorant/ka-stypendysta/stypendystka; 4500 zł/m-c przez 12 m-cy w ramach stypendium naukowego NCN, finansowane będą również wyjazdy na konferencje.

Okres realizacji zadań

 • planowana data zatrudnienia: 1.01.2021;
 • okres trwania – 12 miesięcy.

Wymagane dokumenty i inne

 • życiorys (CV);
 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra i/lub zaświadczenie o statusie uczestnika studiów magisterskich/zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie (jeśli
 • kandydat/ka została przyjęta)/zaświadczenie o statusie uczestnika studiów doktoranckich;
 • list motywacyjny;
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego i niemieckiego;
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: prace dyplomowe, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych, uczestnictwo w konferencjach, staże naukowe; a także nagrody i wyróżnienia kandydata/kandydatki wynikające z prowadzonych badań;
 • informacje kontaktowe (w tym e-mail).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z kierowniczką projektu: claudia.snochowska-gonzalez@ispan.waw.pl.

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany do 5-ciu lat przed ogłoszeniem konkursu;
 • dorobek naukowy w zakresie kulturoznawstwa, językoznawstwa lub dyscyplin pokrewnych potwierdzony w publikacjach w międzynarodowych czasopismach;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;
 • znajomość języka angielskiego i polskiego oraz wybranego języka słowiańskiego.

Mile widziane

 • dotychczasowa współpraca międzynarodowa;
 • znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków, zwłaszcza słowiańskich;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora.

Termin składania dokumentów

 • do 31.10.2020

Forma składania dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada r. 2020. Podczas rozmowy kandydat/kandydatka zostanie poproszony/a o przedstawienie planu badawczego oraz pomysłu na wnioski grantowe.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2020.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie.

Do jej obowiązków będzie należało złożenie w ciągu 3 lat od zatrudnienia co najmniej jednego międzynarodowego wniosku grantowego (Horizont Europe, ERC), składanie wniosków grantowych do instytucji krajowych i zagranicznych oraz publikowanie w czasopismach i wydawnictwach z listy MNiSW.

Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”.

Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa

Wymagania

 • stopień doktora nauk humanistycznych;
 • dorobek naukowy w zakresie badań nad literaturą i kulturą rosyjską;
 • znajomość języka rosyjskiego, angielskiego oraz polskiego.

Mile widziane

 • znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków, zwłaszcza słowiańskich;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki.

Kandydaci powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora.

Termin składania dokumentów

 • do 31.10.2020

Forma składania dokumentów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca listopada r. 2020. Podczas rozmowy kandydat/kandydatka zostanie poproszony/a o przedstawienie planu badawczego.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1 grudnia 2020.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Do jej obowiązków będzie należało składanie wniosków grantowych do instytucji krajowych i zagranicznych oraz publikowanie w czasopismach i wydawnictwach z listy MNiSW.

Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.


Informacja RODO dla kandydatów do pracy w Instytucie Slawistyki PAN

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartoszewicza 1B/17, adres e-mail: sekretariat@ispan.waw.pl, numer telefonu 22 826 76 88, wpisana do rejestru instytutów naukowych RIN pod numerem RIN-I-30/98, numer NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Pan Krzysztof Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.
 5. Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
 7. Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.
 10. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W związku z tym, że dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close