Erasmus+

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 2014–2020

Wersja polska
English version
Erasmus Policy Statement

Instytut Slawistyki PAN w 2014 roku uzyskał Kartę Erasmus+, będącą wstępnym warunkiem udziału w tym programie. Od roku akademickiego 2016/2017 pracownicy i doktoranci Instytutu mają możliwość wyjazdów do uczestniczących w programie państw na podstawie podpisanych przez Instytut umów międzyinstytucjonalnych, sporządzonych zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom uczestniczącym w programie Erasmus+.

Dotychczas Instytut podpisał umowy z:

 • Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie,
 • Instytutem Języków i Cywilizacji Orientalnych (INALCO) w Paryżu,
 • Instytutem Slawistyki w Greifswaldzie,
 • Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu w Zagrzebiu,
 • Instytutem Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Ratyzbonie,
 • Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Wilnie,
 • Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Lipsku,
 • Uniwersytetem Lusófona w Lizbonie,
 • Wydziałem Języków i Literatur Obcych Uniwersytetu w Bukareszcie,
 • Katedrą Literatury Słowackiej i Studiów Literackich Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie,
 • Instytutem Słowacystyki i Medioznawstwa Uniwersytetu w Preszowie,
 • Akademią Technologii w Rezekne,
 • Uniwersytetem Ruhry w Bochum,
 • Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Splicie.

W ramach programu istnieją następujące możliwości:

1. Dla pracowników naukowych

 • wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dla studentów (od 2 do 5 dni);
 • przyjazdy specjalistów z zagranicznych organizacji w celu prowadzenia zajęć;
 • wyjazdy do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celu podnoszenia kwalifikacji (np. szkolenia, kursy językowe, seminaria, work shadowing).

Wyjazdy mogą zostać przeprowadzone do tzw. krajów programu bądź krajów partnerskich. Za kraj programu uważa się każdy kraj należący do Unii Europejskiej oraz Macedonię Północną, Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Turcję. Kraje partnerskie to państwa sąsiadujące z UE oraz państwa dopuszczone do udziału w niektórych akcjach Erasmus+ na określonych zasadach. Pula krajów partnerskich zmienia się co roku.

2. Dla doktorantów

 • wyjazdy na studia lub praktyki do innego kraju programu lub kraju partnerskiego (od 3 do 12 miesięcy) oraz wyjazd na staż po ukończeniu studiów doktoranckich (2–12 miesięcy);
 • przyjęcie doktoranta z innej jednostki z kraju programu lub kraju partnerskiego (3–12 miesięcy).

Aby skorzystać z wyjazdu, należy zgłosić do koordynatorki programu taką chęć oraz wskazać uczelnię, którą kandydat jest zainteresowany. Współpracujące uczelnie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz podpisaną z Instytutem Slawistyki PAN umowę dotyczącą wymiany pracowników naukowych oraz doktorantów. W przypadku zainteresowania wyjazdem do kraju partnerskiego powinno być to zgłoszone odpowiednio wcześniej, gdyż skorzystanie z tej możliwości wymaga podpisania osobnej umowy.

Koordynatorką programu Erasmus+ w Instytucie Slawistyki PAN jest dr Dorota Dobrzyńska (dorota.dobrzynska@ispan.waw.pl).

Zasady naboru w programie Erasmus+ w IS PAN

Zasady kwalifikacji studentów i pracowników na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019–2020

Katalog kursów

Dla Doktorantek i Doktorantów przyjeżdżających do Instytutu Slawistyki PAN dostępne są następujące zajęcia:

Seminarium doktoranckie Zajęcia warsztatowe poświęcone dyskusji nad przygotowywanymi przez Doktorantów pracami doktorskimi oraz problematyce metodologii i etyce badań 2 ECTS
Seminarium Zakładu Kulturoznawstwa i Literaturoznawstwa Seminarium poświęcone problematyce kulturoznawczej i literaturoznawczej we współczesnych badaniach slawistycznych 2 ECTS
Seminarium Zakładu Językoznawstwa Seminarium poświęcone zagadnieniom językoznawstwa i socjolingwistyki w obrębie Słowiańszczyzny 2 ECTS

Dodatkowo Doktorantki i Doktoranci przyjeżdżający do Instytutu Slawistyki PAN mogą uczestniczyć w zajęciach Szkoły Doktorskiej Anthropos. Szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć można znaleźć na stronie internetowej: https://anthropos.edu.pl/plan-zajec-2019-2020/