Erasmus+

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 2021–2027

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2021–2027
Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027
Erasmus Policy Statement
Karta Studenta Erasmusa

Instytut Slawistyki PAN w 2014, a następnie w 2020 roku uzyskał Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, będącą wstępnym warunkiem udziału w programie. Od roku akademickiego 2016/2017 pracownicy i doktoranci Instytutu mają możliwość wyjazdów do uczestniczących w programie państw na podstawie podpisanych przez Instytut umów międzyinstytucjonalnych, sporządzonych zgodnie z wymaganiami stawianymi jednostkom uczestniczącym w programie Erasmus+.

Dotychczas Instytut podpisał umowy z:

 • Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie,
 • Instytutem Języków i Cywilizacji Orientalnych (INALCO) w Paryżu,
 • Instytutem Slawistyki w Greifswaldzie,
 • Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu w Zagrzebiu,
 • Instytutem Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Ratyzbonie,
 • Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Wilnie,
 • Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Lipsku,
 • Uniwersytetem Lusófona w Lizbonie,
 • Wydziałem Języków i Literatur Obcych Uniwersytetu w Bukareszcie,
 • Katedrą Literatury Słowackiej i Studiów Literackich Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie,
 • Instytutem Słowacystyki i Medioznawstwa Uniwersytetu w Preszowie,
 • Akademią Technologii w Rezekne,
 • Uniwersytetem Ruhry w Bochum,
 • Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Splicie,
 • Wydziałem Nauk Społecznych i Kulturowych Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie Odrą.

W ramach programu istnieją następujące możliwości:

1. Dla pracowników naukowych:

 • wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dla studentów (od 2 do 60 dni, w zależności od limitu w danym roku akademickim);
 • wyjazdy do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celu podnoszenia kwalifikacji (np. szkolenia, kursy językowe, seminaria, work shadowing);
 • „wyjazdy łączone” w celu dydaktyczno-szkoleniowym;
 • przyjazdy specjalistów z zagranicznych jednostek w celu prowadzenia zajęć.

Wyjazdy mogą zostać przeprowadzone do tzw. krajów programu bądź krajów partnerskich. Za kraj programu uważa się każdy kraj należący do Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein, Norwegię, Macedonię Północną, Serbię i Turcję. Kraje partnerskie to państwa sąsiadujące z UE oraz państwa dopuszczone do udziału w niektórych akcjach Erasmus+ na określonych zasadach. Pula krajów partnerskich zmienia się co roku.

Każdy wyjazd pracownika IS PAN w ramach programu Erasmus+ zostaje wykazany jako osiągnięcie w corocznym sprawozdaniu z działalności IS PAN, a informacja o zakończonym wyjeździe i jego rezultatach jest umieszczana na stronie internetowej IS PAN w zakładce „Aktualności”. Udział w programie Erasmus+ jest też brany pod uwagę przy ocenie pracowników naukowych poszczególnych Zakładów IS PAN.

2. Dla doktorantów:

 • wyjazdy na studia lub praktyki do kraju programu lub kraju partnerskiego (od 3 do 12 miesięcy) oraz wyjazd na staż po ukończeniu studiów doktoranckich (2–12 miesięcy);
 • przyjęcie doktoranta z innej jednostki z kraju programu lub kraju partnerskiego (3–12 miesięcy).

Aby skorzystać z wyjazdu, należy zgłosić do koordynatorki programu taką chęć oraz wskazać uczelnię, którą kandydat jest zainteresowany. Współpracujące uczelnie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz podpisaną z Instytutem Slawistyki PAN umowę dotyczącą wymiany pracowników naukowych oraz doktorantów. W przypadku zainteresowania wyjazdem do kraju partnerskiego powinno być to zgłoszone odpowiednio wcześniej, gdyż skorzystanie z tej możliwości wymaga podpisania osobnej umowy.

Okres studiów zrealizowanych za granicą zostaje wliczony do cyklu studiów doktoranckich uczestników programu Erasmus+ z IS PAN po zakończeniu pobytu w zagranicznej uczelni i przekazaniu do IS PAN wypełnionego dokumentu „Learning Agreement” z pieczęcią i podpisem uzyskanymi w uczelni przyjmującej, potwierdzającymi zaliczenie pobytu. Punkty ECTS zdobyte przez doktorantów z IS PAN w trakcie studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ są automatycznie zaliczane jako punkty przyznane w ramach studiów doktoranckich w IS PAN.

Doktoranci, którzy realizują część studiów doktoranckich za granicą bądź uczestniczą w międzynarodowych programach naukowo-dydaktycznych, mogą się ubiegać o ustalenie indywidualnego planu i programu studiów doktoranckich.

Koordynatorką programu Erasmus+ w Instytucie Slawistyki PAN jest Dr Dorota Dobrzyńska (dorota.dobrzynska@ispan.waw.pl).

Zasady naboru w programie Erasmus+ w IS PAN

Zasady kwalifikacji pracowników i doktorantów IS PAN na wyjazd w ramach programu Erasmus+

Wzory formularzy

Mobility Agreement for Teaching
Mobility Agreement for Training
Learning Agreement – Student Mobility for Traineeships
Learning Agreement – Student Mobility for Studies
Information on Digital Inter-Institutional Agreements