Pogranicza, mniejszości, migracje

Pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej

Interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej będą prowadzone w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w latach 2018/2019–2022/2023.

O studiach

Czteroletnie interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych różnymi aspektami funkcjonowania języka i społeczeństwa na terenach wielokulturowych i wielojęzycznych. Doktoranci i Doktorantki poznają podstawowe metody badań socjolingwistycznych, łączących w sobie metodologię badań językoznawczych, etnologicznych, kulturoznawczych i socjologicznych. Zdobędą również kompetencje niezbędne do pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym, a także na obszarach kontaktów i konfliktów międzykulturowych.

O programie

Program studiów podzielony jest na dwie części. Dwa pierwsze lata studiów poświęcone będą na: zdobycie podstaw teoretycznych i warsztatu metodologicznego podczas zajęć ze specjalistami z Polski i zagranicy oraz w czasie szkół letnich; zdobycie umiejętności „miękkich” potrzebnych do prezentowania wyników badań oraz pozyskiwania na nie funduszy; warsztaty z praktykami prac na terenach wielokulturowych i wielojęzycznych. Druga część studiów poświęcona będzie przede wszystkim badaniom terenowym i przygotowaniu rozprawy doktorskiej w ciągłym kontakcie z promotor(k)ami. Doktoranci i Doktoranci odbędą w tym czasie miesięczny staż w zagranicznej instytucji naukowej i będą uczestniczyć w międzynarodowych konferencjach.

Korzyści

 • Praca z doświadczonymi badaczami i badaczkami z Instytutu Slawistyki PAN, prowadzącymi badania językoznawcze, etnologiczne, kulturoznawcze i socjolingwistyczne.
 • Kontakty z zapraszanymi na wykłady i seminaria badaczami i badaczkami ze świata.
 • Zdobycie kompetencji pozwalających na dalszą pracę naukową bądź na pracę na terenach wielokulturowych i/lub wielojęzycznych.
 • Zdobycie kompetencji w pozyskiwaniu środków finansowych na badania oraz działania kulturowe/społeczne.
 • Udział w lektoratach językowych (język polski jako język obcy lub język badań terenowych).
 • Stypendium naukowe w wysokości min. 1600 zł/miesięcznie przyznawane przez cały okres studiów doktoranckich (4 lata).
 • Miesięczny staż w zagranicznej instytucji naukowej finansowany przez Instytut Slawistyki PAN.
 • Udział w dwóch zagranicznych konferencjach naukowych finansowany przez Instytut Slawistyki PAN.

Finansowanie

Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).

Lista rankingowa II etapu rekrutacji na studia doktoranckie

(suma punktów z I i II etapu)

Symbol Liczba punktów
14 Zakwalifikowany/a na studia doktoranckie – 100 pkt
04 Zakwalifikowany/a na studia doktoranckie – 100 pkt
13 Zakwalifikowany/a na studia doktoranckie – 88 pkt
12 Zakwalifikowany/a na studia doktoranckie – 84 pkt
06 Zakwalifikowany/a na studia doktoranckie – 74 pkt
09 Zakwalifikowany/a na studia doktoranckie – 70 pkt
01 Niezakwalifikowany/a na studia doktoranckie – 38 pkt
08 Niezakwalifikowany/a na studia doktoranckie – 38 pkt

Lista rankingowa I etapu rekrutacji na studia doktoranckie

Symbol Liczba punktów
14 60 zakwalifikowany/a do II etapu
04 60 zakwalifikowany/a do II etapu
12 49 zakwalifikowany/a do II etapu
13 48 zakwalifikowany/a do II etapu
06 44 zakwalifikowany/a do II etapu
09 40 zakwalifikowany/a do II etapu
01 30 zakwalifikowany/a do II etapu
08 30 zakwalifikowany/a do II etapu
11 29 niezakwalifikowany/a do II etapu
02 29 niezakwalifikowany/a do II etapu
05 29 niezakwalifikowany/a do II etapu
03 25 niezakwalifikowany/a do II etapu
10 15 niezakwalifikowany/a do II etapu
07 12 niezakwalifikowany/a do II etapu

Nabór na interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej na lata 2018/2019–2022/2023

Program studiów jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Działanie 3.2 Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich).

Zakres merytoryczny studiów doktoranckich

Czteroletnie interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej przeznaczone są dla osób zainteresowanych różnymi aspektami funkcjonowania języka i społeczeństwa na terenach wielokulturowych i wielojęzycznych. Doktoranci i Doktorantki poznają podstawowe metody badań socjolingwistycznych, łączących w sobie metodologię badań językoznawczych, etnologicznych, kulturoznawczych i socjologicznych. Zdobędą również kompetencje niezbędne do pracy w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym, a także na obszarach kontaktów i konfliktów międzykulturowych.

Rekrutacja na stacjonarne interdyscyplinarne doktoranckie studia humanistyczne w Instytucie Slawistyki PAN odbywa się w drodze konkursu. O przyjęciu decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego (I etap rekrutacji, możliwość zdobycia 60 punktów) oraz ocena rozmowy kwalifikacyjnej (II etap rekrutacji, możliwość zdobycia 40 punktów).

Wymagane dokumenty

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dyplomu równorzędnego) lub zaświadczenie o realizowaniu Diamentowego Grantu;
 2. certyfikat językowy z języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 lub jego równoważnik – w przypadku braku tego certyfikatu część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w języku angielskim;
 3. Curriculum Vitae kandydata/kandydatki zawierające listę dotychczasowych publikacji, udział w konferencjach naukowych, inne formy aktywności naukowej; inne, pozanaukowe formy aktywności, które mogą się przydać w pracy naukowej;
 4. list motywacyjny skierowany do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN;
 5. wstępny temat pracy doktorskiej wraz z jej omówieniem LUB opis zainteresowań badawczych wraz z analizą interesujących zagadnień – maksymalnie 2 strony wydruku komputerowego;
 6. pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego;
 7. trzy zdjęcia (35 × 45 mm);
 8. kwestionariusz osobowy.

Dokumenty należy składać do 27 czerwca 2018 r. do godz. 15 w siedzibie Instytutu Slawistyki PAN lub nadesłać pocztą na adres IS PAN z dopiskiem: „studia doktoranckie”.

Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b/17
00-337 Warszawa

Informację o zakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji kandydaci i kandydatki otrzymają do 2 lipca 2018 roku (do II etapu zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają co najmniej połowę możliwych do zdobycia punktów etapu I).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 16 lipca 2018 r. od godz. 10 (ul. Bartoszewicza 1b m. 17, Warszawa). O dokładnej godzinie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Rekrutację przeprowadza powołana przez Dyrektora sześcioosobowa komisja rekrutacyjna, w składzie: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN (Z-ca Dyr. ds. naukowych); dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN (kierowniczka studiów doktoranckich), Anna Kurowicka (sekretarz), dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN, prof. dr hab. Wojciech Burszta, dr hab. Aliaksander Smalianczuk, prof. IS PAN.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do 23 lipca 2018 roku.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Dyrektora IS PAN w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w Rozdziale 7, pkt. 1 Regulaminu Studiów Doktoranckich przy Instytucie Slawistyki PAN. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

Na studia doktoranckie mogą być przyjęci obcokrajowcy z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach.

W uzasadnionych przypadkach rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona przez Skype’a. W tym celu prosimy o kontakt z Sekretariatem IS PAN.

Rozmowa kwalifikacyjna może się odbyć w języku angielskim. W takim przypadku prosimy o złożenie CV, listu motywacyjnego oraz omówienia tematu pracy doktorskiej w języku angielskim ORAZ poinformowanie o tym Sekretariatu IS PAN.

Plan zajęć

Studia doktoranckie – plan zajęć 2021–2022

Dokumenty

Regulamin studiow
Warsztaty pracy na terenach wielokulturowych i pracy z mniejszościami, migrantami, grupami nieuprzywilejowanymi społecznie prowadzone przez specjalistów z organizacji pozarządowych

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close